2,938 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal Natural Language Understanding

Datamaskiner har per i dag vanskelig for å forstå språklig betydning. Hvis du søker i Google etter "bordeauxviner med merlot" og "bordeauxviner uten merlot" så får du omtrent de samme treffene. Det er fordi datamaskinen ikke forsøker å forstå hva du mener, men i stedet finner de mest relevante ne...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skolehjemsguttene på Falstad – hvem var de? En mikrohistorisk undersøkelse av to årskull elever på Falstad skolehjem.

Institusjonen Falstad i Levanger ble etablert som skolehjem under navnet «Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» i 1895. Den var en av flere lignende institusjoner som ble reist som alternativ til ordinær skole og fengsel i siste halvdel av 1800-tallet. Prosjektet ønsker å finne ut mer om barna...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse.

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse Kunstfaglig skjønn er et sentralt premiss for Kulturrådets virksomhet. Hvert år behandles ca. 8 000 søknader om støtte til kunst og kultur og ca. 1 milliard kroner tildeles på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Men hva er kunstfaglig skjønn? Kan...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition & Change

Nyere forskning viser at grammatisk kjønn er i endring i norske dialekter. Det tradisjonelle systemet med tre kjønn (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) er noen steder på vei til å bli et tokjønnssystem bestående av felleskjønn og intetkjønn. I GenVAC skal endringer i grammatisk kjønn undersøkes gjen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige er vi til ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Vest-Arktis mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk og dyr der opplevde økt kontakt med og påvirkning fra Europa og No...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Det er mye arkeologer mener å vite om samfunnene for rundt 8000 år siden: menneskene drev med jakt, sanking og fisking, og de la boplassene sine nær stranda. Mennesker forholdt seg på daglig basis til sjø og hav. For 8200 år siden var verden inne i en midlertidig klimatisk kuldeperiode. Dette med...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Feminism in Art Museums

Hva er rammene for å bygge kunstsamlinger i dag, og hvordan forankres disse i historiefortellinger og ideologi? Hvilke betydningsrom kan og bør åpnes for kvinners kunst og kulturproduksjon? Dette er spørsmål vi stiller os selv i FLAME. Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på l...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFORSK-Skole og samfunn

Demokrati, retorisk medborgerskap og kritisk tenkning

Deltakerne er Vestland fylkeskommune, forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO), tre samarbeidsskoler samt lærere og elever ved disse skolene. Prosjektet vil kartlegge behovet for undervisningsmateriale og -opplegg innen undervisningen i retorikk, demokrati og medbor...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications

Finansiering er blitt en stor utfordring for kultursektoren i mange land, blant annet på grunn av kutt i offentlig støtte og økt konkurranse om sponsorer. Det er derfor blitt stadig vanligere at nye kulturproduksjoner baserer seg på såkalt «crowdfunding» (eller «folkefinansiering», det at enkeltp...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digital interaction and multilingualism at work and in school: The case of Lithuanians in rural Eastern Norway

Dette prosjektet undersøker digital kommunikasjon mellom litauiske arbeidsinnvandrere og nordmenn i arbeids- og skolesektoren, med fokus på Innlandet. Hvilke verktøy og hvilke språklige ressurser er i bruk for hvilke formål? Hvordan påvirker kommunikasjonen opplevelsen av sosial likhet og inklude...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Flanders, Norway, and Denmark: Relations and Intertextual Exchanges in the High Middle Ages (ca. 1080-1383)

Bøkene kom til Skandinavia med kristendommen. I takt med dåp og kyrkjebygging lærte nordbuane seg kunsten å skriva bøker på pergament, med det latinske alfabetet, på latin og folkespråk. Forbileta for desse bøkene kom frå fleire ulike regionar og land, noko som speglar dei rike kontaktane skandin...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hellige planter – åndelige erfaringer. En studie av rituell praksis og meningskonstruksjon ved bruk av entheogene planter

Mytologi, religion og åndelighet har dype røtter i naturen og naturfenomenene. Trær og planter, elver og fjell kan både identifiseres med guder eller forstås som gudenes konkrete livsformer, og noen steder i naturen regnes som mer hellige enn andre. Fra den keltiske tradisjonen brukes begrepet "t...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

How can language technology make a difference? An investigation of the impact language-aware computer programs have upon Saami literacy

Samiske språk har de siste tiåra blitt tatt mer og mer i bruk i skolen og samfunnet for øvrig. Parallelt med dette har det blitt utarbeida tastatur, ordretteprogram og andre dataprogram for de samiske språka, og sammenligna med tilsvarende språksamfunn står de dermed relativt godt rusta i den dig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Comparing Histories of Antisemitism in Contemporary Europe

Prosjektet har til hensikt å studere antisemittismens historie i Europa siden Den kalde krigens slutt. Dette skal gjøres ved å spore antisemittismens utviklingslinjer over tid og på tvers av ulike land med hensyn til fenomenets utbredelse og intensitet. Det stilles to hovedspørsmål: 1) Hva karakt...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Literacy in a Digital and Global Textual World

I prosjektet CritLit (Kritisk literacy i en digital and global tekstverden) samarbeider lærere i ungdomsskolen og lærerstudenter med forskere om finne ut hvordan man gjennom norskfaget kan ruste ungdomsskoleelever til å bli kritiske lesere og tekstskapere. Dagens globale og digitale tekstverden ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Second-language communication in workplace settings - the case of Polish migrants in Norway (NorPol)

Språkkompetanse blir ofte trukket fram som en suksessfaktor i arbeidslivet. NorPol-prosjektet vektlegger nettopp den rollen som språk og kommunikasjon spiller for inkludering og ekskludering i profesjonelle sammenhenger. Et viktig kjennetegn ved dagens arbeidsliv er at det involverer flere person...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Disputas - A platform for analysis and critical reflection.

Metoden som driver utviklingen av kunstig intelligens er maskinlæring. Denne metoden er utrolig fleksibel. Med store datasett, smarte algoritmer, og raske datamaskiner, kan vi trene modeller med disse algoritmene som kan brukes til å gjenkjenne alle mønstre mennesker kan oppfatte, samt abstrakte ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental approaches to syntactic optionality

Verdens språk viser et enormt mangfold på alle språklige nivåer: syntaks, morfologi, fonologi, semantikk og leksikon. Noen språk, som f.eks. engelsk, har en streng subjekt-verb-objekt-rekkefølge ("Maria så John"), mens språk som japansk har objektet foran verbet ("Maria John så"). Språk som kines...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)

Matkultur i middelalderbyen (FOODIMPACT) Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet i middelalderen? Med utgangspunkt i det rike materialet som er gravet frem fra middelalderens Oslo, ser vi nærmere på sosiale forskjeller i byen. Hva spist...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Knowledge quality assessment as a sense-making device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change

The “Knowledge quality assessment as a sensemaking device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change” (KQA-SMD) project is an enquiry into the ability for climate change knowledge assessment to strengthen local communities through sensemaking. Climate change adaptation lies at the...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts JPICH/JPICH0163

Arkeologiske gjenstander av organisk materiale som tre, lær og tekstiler kan undergå betydelig nedbrytning i sin nedgravde tilstand. På vanntrukne steder skyldes nedbrytning hovedsakelig av mikroorganismer som bruker disse materialene som næringskilde. Under begravelse kan gjenstandene også absor...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Missing girls in historical Europe

Kjønnsdiskriminering, i form av kjønnsselektiv abort, barnemord og dødelig forsømmelse av unge jenter, utgjør et gjennomgående trekk i mange av dagens utviklingsland som har resultert i millioner av "savnede jenter". Til tross for den dramatiske størrelsen på dette fenomenet, har den historiske e...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Early Christian prayers on papyrus

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikk...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

ERC CoG follow-up

Prosjektet skal lede til en ny søknad til ERC.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2020 with Anthony Giddens as Arne Næss Professor: "Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence"

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak og litterære og historiske arkiver - alt som har å gjøre med språk, også psykologiske eksperimenter om språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjeng...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Biometric Architecture: Can embodied experience of built environment be measured by its biomarkers to optimize human-centric architecture?

Biometric Architecture Biometrisk arkitektur er en hentydning til de viktigste parametrene, relevant for utformingen av det bygde miljøet. Denne doktorgraden er fokusert med å samle biologisk bevis (biometrics) for påvirkningen av det bygde miljøet på menneskers mentale og fysiologiske helse. Hvi...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo