0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk

En stor del av aktiviteten i 2021 har omhandlet konsept for oppbygging av etasjeskiller. Grunnlaget for dette har vært nyeste tilgjengelige kunnskap for temaområdene brann, lyd og avstiving. Det har blitt valgt en ny løsning for etasjeskiller med spesielt fokus på spennvidde, lydisolering og ferd...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Large scale single step genomic selection in practice

Automatisert innsamling av genotype og fenotype informasjon har gjort det mulig å lage store datasett. Slike datasett er likevel ikke frie for feil eller mangler som igjen skaper vanskeligheter med avlsverdi beregninger. Målet med dette prosjektet er å redusere disse problemene og maksimere sikk...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

KORNMO - produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for korn

Korn er en bærebjelke i Norsk landbruk. Felleskjøpet Agris (FKA) nye kornstrategi fremhever volum, kvalitet og rasjonalitet som avgjørende for lønnsomhet og bærekraft i verdikjeden. FKA har mottaksplikt på norsk korn, og FKA ønsker å styrke samhandlingen med kornprodusentene for å øke verdien ut ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Immune responses and survival in Salmon Gill Pox virus disease: IMMUNOPOX

Forskere ved Veterinærinstituttet og National Institute of Health (NIH) USA har nylig gjort et banebrytende arbeid på det første poxvirus genomet fra fisk. Viruset, som rammer gjellene, er i samme familie som det beryktede koppeviruset og ser ut til å øke i forekomst i norsk oppdrettsnæring. Laks...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe ku...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forage preservation for premium protein quality (EngProt)

Protein utgjør 14-15% av tørrstoffet i gras og protein fra gras utgjør hoveddelen av proteininntaket selv hos høytytende melkekyr. Gras er lokalt produsert, og økt utnytting av protein i gras vil redusere behovet for import av protein. I tillegg vil god utnytting av protein i gras sikre utnytting...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Can boar production be beneficial for meat industry, breeding, farmers, animals, the planet and people?

Husdyrproduksjonen står overfor økt fokus på utfordringer relatert til dyrevelferd, arealbruk og utslipp av klimagasser, og behovet for kirurgisk kastrering av hanngris er utfordrende. Hovedårsaken bak kastrering er forebygging av rånesmak, som er en ubehagelig lukt og smak som kan være til stede...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny teknologi for nedsenket produksjon av laks i sjø

Lakselus-larvene tiltrekkes sollyset og frastøtes av brakkvann i sjøens overflate. Dette fører til at lusen primært oppholder seg nært overflaten, men kan havne dypere dersom brakkvann tilkommer. Uheldigvis oppholder laksen seg i samme dybdesjikt, og lusepåslag skjer og vedvarer som det største p...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt gru...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rett pollinering for auka fruktsetjing , større avling og betre fruktkvalitet i eple

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Mengda konsumeple levert gjennom engros-systemet har dei 17 siste åra variert frå om lag 12 000 tonn i 2002 til 5 300 tonn i 2015. Den norske produksjonen har minka i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Dyrking av søtkirsebær i potter - Ny dyrkingsmetode for tunnelproduksjon

Førefallet med dette prosjektet er å skaffa fram ny kunnskap slik at dyrkingsteknikken med intensiv søtkirsebærproduksjon i potter skal gje ein framtidsretta, effektiv og lønsam produksjon av søtkirsebær i tunnel. All kommersiell produksjon vert i dag dyrka under plastdekte tak eller tunnelar, h...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Recycling crustaceans shell wastes for developing biodegradable wastewater cleaning composites (BIOSHELL)

Denne periodiske prosjektvitenskapelige rapporten omhandler arbeidsfremdriften levert av NIBIO-teamet (norsk partner av BioShell-prosjektet) siden 01.10.2020. Under fortsettelsen av den globale pandemien i 2021, har antall oppgaver som prøvetakingskampanjer for avløpsvann (AV) og laboratorieekspe...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Wood fibre substrates as an alternative to peat for a future more sustainable technology-based horticulture industry

SUBTECH fokuserer på utvikling og evaluering av nye alternativer til torvbaserte vekstmedier basert på trefiber fra norsk gran. I tidligere prosjekter er ulike vekstmedier screenet, og trefiber fra lokal gran har vist lovende resultater som erstatning for, eller i blanding med torv og kokos. Fle...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Rational design of vaccination strategies for Atlantic cod (VACSACOD)

Immunologisk hukommelse beskriver det fenomen at immunsystemet husker en inntrengende bakterie eller virus og svarer med et sterkt og effektivt forsvar andre gang samme mikrobe angriper. B- og T-lymfocytter som blir aktivert av en sykdomsfremkallende bakterie vil danne hukommelsesceller, som gjen...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: The transition from winter-feeding to spring pasture - Metabolic responses related to diet and health in horses H-19-47-484

Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra h...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forest fertilization using nutrient-enriched biochar for climate change mitigation effects

Gjødsling av skog skjer i form av mineralgjødsel der den viktigste gjødsel-komponenten er nitrogen. Dette er et tiltak som øker tilveksten for trær, noe som også har en gunstig klima-effekt siden det øker skogens karboninnbinding. Samtidig er det en viss risiko for at noe av mineralgjødselen løse...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From waste to food - sustainable exploitation of farmed lumpfish

Bærekraftig etterbruk av rognkjeks er målet for dette prosjektet. Drømmen er at rognkjeks skal gå til humant konsum etter at den er ferdig som lusespiser. Forskning gjort på næringsinnhold viser at fisken er en god kilde til vitamin B og D, har gode fettsyresammensetninger og inneholder lave verd...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Seaweeds and seaweed-ingredients to reduce enteric methane emissions from pasture-based sheep, cattle and dairy cows

SEASOLUSIONS vil frembringe ny kunnskap om hvordan utvalgte tang- og tarearter, og konservering og prosessering av disse, påvirker metanutslipp fra sau, storfe og melkekyr, samt effekter på helse, fôreffektivitet og diettpreferanser. SEASOLUTIONS vil også kartlegge effekten av en diett som inklud...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Life Science Cluster Seminar: Unleashing the potential - Life Science from Norway

The Life Science Clusters (TLSC) første årsseminar skal arrangeres 24. november 2020, fra 08:30 til 13:30. Programmet vil inkludere innlegg fra daglig leder for TLSC, representanter fra Oslo kommune, selskaper fra livsvitenskapssektoren, private investorer, og bransjeorganisasjonen for livsvitens...

Awarded: NOK 11,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Prosjektaktivitetene i 2020?2021 ble gjennomført på en god måte ved at det ble gjennomført en rekke eksperimentelle tester og laboratorieanalyser ved Nofima, DTU Aqua og NTNU. Perioden var preget av at mange studenter ble tatt opp i prosjektet, og 7 MSc-studenter, 1 doktorgradsstudent og 1 postdo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodu...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests

Mens klimaendringene antas å medføre økt produktivitet for gran i det meste av landet, vil et endret klima også kunne gjøre skogen mere utsatt for biotiske og abiotiske skader. Av stor betydning i så måte er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter våtsnø-episoder, som kan medføre store økonom...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet skal utvikle holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Prosjektet har funnet fram til nå kjemikaliekombinasjoner og prosessparametere som fører til soppresistente produkter. Tremodifi...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne anlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villaks samt et omdømmeproblem. Den vesentligste årsaken til rømming er hull i not. Det er mange årsaker til rø...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Prosjektet jobber med sentrale utfordringer for å...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

HoldbarSjekken: Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn.

Økt bevissthet omkring klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje, spesielt gjelder dette til frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). De fleste forbrukere mangler kunnskap om at plast og emballasje generelt også bevarer matkval...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

“Diginostics” - A novel diagnostic test for digital dermatitis in ruminants

Med større besetninger og mer løsdrift har forekomsten av klauvsjukdommer hos storfe økt i Norge. For 15 år siden var ikke bovin digital dermatitt (BDD) en aktuell sjukdom, men nå er den påvist i cirka tjue prosent av norske storfebesetninger. I tillegg er det trolig store mørketall. Bakteriesjuk...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo