0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effect of diet and stress on the nutritional value and health of tilapia fish species

Prosjekt oversikt Støttet av Norges forskningsråd som prosjektstøttestøtte innenfor internasjonale HAVBRUK2 Varighet 2019 Omfang Lag et internasjonalt nettverk for å samle og spre informasjon om tilapia kvalitet og havbruk Team Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU, Tr...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Sustainable production of ingredients from whitefish rest raw materials

Hvert år generes rundt 300 000 tonn med restråstoff fra hvitfiskindustrien i Norge. Marint restråstoff består av proteiner, lipider og andre verdifulle komponenter (kalsium, fosfor, etc.) som kan benyttes til å produsere ingredienser til mat og fôr. 85 % av restråstoffet blir utnyttet. Imidlertid...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: PM-Heart - Precision Diagnostics and Predictions in Ischemic Heart Disease including Identification of Over-Treated Patients

Globalt er ischemisk hjertesykdom (IHD) den viktigste årsaken til tapte leveår. I EU finnes 13,2 mio. Pasienter diagnostisert med IHD, 700.000 bor i Nordiske land). IHD forårsaker brystsmerter, hjerteinfarkt, redusert fysisk kapasitet og redusert forventet levetid. IHD skyldes en rekke forhold og...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Optimizing Thermophilic Bacteria to Reduce Biomass and Generate Products for Value Creation

Keratin er et fibrøst protein som er vanskelig å bryte ned og er den tredje mest hyppig forekommende polymeren i naturen etter cellulose og kitin. Mange dyr har utviklet et mangfold av keratintyper som tjener som strukturelle deler av deres ytre beskyttelse i form av hovedkomponenter i fjær, hår,...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Feasibility study for a First in Class radiosensitizer in models of cancer treatment.

Mange krefttyper er lite følsomme for strålebehandling, og kreft med spredning kan derfor ofte ikke helbredes. Mekanismene bak dette er ufullstendig kartlagte, men vi vet at kreftceller kan øke produksjonen av anti-oksidanter som beskytter mot stråling. Medikamentet Sulfasalazin er godkjent for b...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Biomarkers for Parkinsons Disease

Parkinsons sykdom (PD) er en hyppig og svært invalidiserende lidelse. Eksisterende behandlinger kan dempe noen av symptomene, men ikke forsinke sykdomsutviklingen. Det foreslåtte arbeidet tar sikte på å utnytte en ny mekanisme som ble oppdaget av vår gruppe for å utvikle det første sykdomsmodifis...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Networking and project establishment - BGC consultants and U.WA (Seattle).

The purpose of this activity is international networking and collaboration with organisations in the priority countries Canada and USA. The networking activities will consist of visits and discussions with the company BGC Engineering in Vancouver, Canada, and to the University of Washington (UW)...

Awarded: NOK 31,890

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Spatiotemporal variation and diversity of pathogens within a salmon cage and farm

Fiskesykdommer er en av de mest utfordrende sakene den norske havbruksnæringen står overfor i dag. Infeksjonssykdommer forårsaket av bakterier, virus eller parasitter svekker fiskens velferd, fører til gevinsttap og kan potensielt også ha negative konsekvenser for miljøet. God sykdomskontroll er ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation

I september hadde vi en 48 timers digital hackathon med studenter fra Sør Afrika og Norge. Målet for hackathonet var å utvikle en app «safe swim» som kan brukes til å informere brukere av strender for rekreasjon i vann om når det er trygt å bade og når det høy konsentrasjon av avløpsvann nært str...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare

Oppdrettslaks blir som regel ikke fôret av oppdretter i dagene før de skal gjennomgå en vesentlig håndteringsoperasjon. Dette blir gjort for å unngå avføringsrester fra fisken i vannet under håndtering, for å øke fiskens evne til å mestre stress og for å redusere fiskens oksygenforbruk (stort for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse el...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen forårsaket av f.eks. en ulykke, hjernesvulst eller hjerneslag. Mange barn med slike skader får utfordringer på en rekke områder, både kognitivt (f.eks. vansker med å huske og konsentrere seg), sosialt, emosjonelt og med endret atferd. Vi vet en del om...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

Den 23. september 2021 skjedde det et gjennombrudd for tematikken forskningsprosjektet ACCESS fokuserer på. Under toppmøtet for bærekraftige matsystem sa Norges statsminister fra talerstolen i New York følgende: «We will empower the smallholder farmer in our development assistance. We will place ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Knowledge Systems, Planning and Environmental Decision Making: The Role of Community-Based Impact Assessments

En av de tilknyttede IndKnow forskerne - Charles Roche - har i 2021 disputert ved Murdoch University, Australia. En del av hans avhandling er artikkelen Understanding why impact assessment fails; a case study of theory and practice from Wafi-Golpu, Papua New Guinea. I artikkelen undersøkes det pr...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA Joint Program on Energy Storage 2019-2021

EERA Joint Programme on Energy Storage (JP ES) ble offisielt startet i 2011 og koordineres av Karlsruhe Institute of Technology fra Tyskland. EERA JP ES jobber for en effektiv utvikling av energilagringsteknologier, og støtter opp om målsettinger og aktiviteter i EUs SET-plan. Synergier på tvers ...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: 100% Renewable Energy for Heating and Cooling in Buildings

I EU husholdninger står oppvarming og varmt vann alene for 79% av det totale energiforbruket. 84% av oppvarming og kjøling skjer ved bruk av fossile brensler, og bare 16% ved bruk av fornybare energikilder. For eksempel, 70% av EU sin befolkning bor i privateide boliger. I Norge er situasjonen en...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydropower TCP, Hydropower and Fish annex XIII

Vannkraft er den største fornybare elektrisitetskilden, men det er velkjent at vannkraft også påvirker miljøforholdene i vassdrag. Dammer og annen infrastruktur, såvel som endringer i vannføringsregimet påvirker fisk og annet liv i vassdraget. Deter derfor viktig å finne gode avbøtende tiltak som...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Subsea DigiGRID er en nøkkelkomponent for å digitalisere ett prosesskontrollsystem for prosessutstyr plassert på havbunnen. Typiske prosesskomponenter som finnes på havbunnen er vannrenseanlegg, separasjonssystem, pumper, kompressorer og høyspent distribusjon til enheter på havbunnen. Alle disse ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel therapy for myocardial ischemic reperfusion injury (IRI)

Nesten alle hjerteinfarkt av typen STEMI behandles med en metode kalt percutaneous coronary intervention (PCI) eller stenting, der et kateter føres inn i den tette blodåren og en ballong med et stent på blåses opp for permanent flyt av blod tilbake til stedet affisert av den tette åren. Den endel...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Task Solar Neighbourhood planning - Forprosjekt

Hovedmålet med forprosjektet var å bidra til utarbeidelsen av et nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' og å planlegge norsk deltakelse i IEA-prosjektet. Nytten av å delta i IEA-prosjektet er knyttet til følgende overordnede mål: Delmål 1: Øke kunnskapen om utnyttelse av...

Awarded: NOK 75,620

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten ecosystem in a changing climate

#LoVeSeSDG-prosjektet trekker sammen troverdighet, legitimitet og fremtredende behov for bærekraftig kystutvikling ved å jobbe konkret med en sak på Andøya i Vesterålen. Vi er ferdige med feltarbeidet for Q-sort-analysen som samler et mangfold av synspunkter på temaet bærekraft i kommunehovedstad...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

High-Performance Cyclotron Target for RadioGallium

Nukleærmedisin bruker radioaktiv stråling både i diagnostikk og behandling. Diagnostiske prosedyrer med radioisotoper er mye brukt med over 50 millioner prosedyrer årlig. Positronemisjonstomografi (PET) er en bildeteknologi med svært høy følsomhet og dybdeuavhengig høy oppløsning, basert på detek...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Research Visit in China related to Aquaculture Technology and Market

-

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Facilitating Integrated and Responsive Coastal Governance

FAIRCoast prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om hvordan ulike former for integrering kan bidra til en mer bærekraftig forvaltning av kystsonen i Norge. Presset på kystsonen øker. Økt aktivitet av etablerte og nye næringer gir press på det marine miljøet og konkurranse mellom ulike bruker...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM: Et museum om fremtiden

NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Bærekraft, NTNU Energi og NTNU Havrom skal i samarbeid med utvalgte fagmiljø og eksterne aktører lage en nyskapende utstilling som vil åpne under NTNUs Vitenskapsfestival 2019. Dette tiltaket skal prege festivalen med nye formidlingsmetoder for opplevelser, kunnskap og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Theories of Difference: Pedagogies and Practices (Workshop)

The call for proposals seeks to fund workshops that will improve teacher education to benefit society at large, while Norway’s Education Law §1.1 states that “education shall give insight into cultural diversity and show respect for individual views” as well as “promote democracy, equality, and a...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Coastal transformations and fisher wellbeing - synthesized perspectives from India and Europe

FisherCoast-prosjektet, som har sammenlignet kysttransformasjoner i India med tre europeiske land inkludert Norge, fokuserte på perspektivene til fiskerisamfunn og kystfolk. Folk i kystsamfunn har sett at kystomgivelsene har endret seg raskt, og ikke alltid til deres fordel. Utvandring er en av...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adapting Norwegian grass and clover seed production to a changing climate with more rainfall during seed maturation and harvest (FRØTAP)

Sikker frøforsyning av klimatilpassa norske gras- og kløversorter er en forutsetning for konvensjonell og økologisk grovfôrdyrking over hele landet. En stor utfordring i frøavlen er å sikre at mest mulig av avlingspotensialet realiseres ved frøhøsting. Forsking i utlandet har vist at 30-40% av po...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvak...

Awarded: NOK 42.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Recycling of rest raw materials from bio-based industry by production of low trophic Crustaceans (Gammaridae) for new marine ingredients

Hovedmålet i prosjektet BIOCYCLES er å øke ressursutnyttelse og bærekraft i dagens biobaserte næringer ved å utvikle en ny biomarin produksjon som resirkulerer ulike typer restråstoff og omdanner disse til nye marine bioressurser. Dyrking av arter lavt i næringskjeden (lavtrofiske arter) kan være...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage