0 projects

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Use Cases for Informal Care

Helsesystemer i utviklede land står overfor de samme utfordringene med økende utgifter. Prosjektet UsceCare AAL forsøker å bidra til svar på utfordringene, ved at pasienter tar vare på egen helse med støtte av uformelle hjelpere. Prosjektet har hatt partnere i Israel, Norge og Sveits (2015-2017),...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Personalized web applications to improve quality of life and remote care for older adults

I Norge og Europa forventes en eldrebølge i tiårene framover. I 2025 vil for eksempel de første store barnekullene fra etterkrigstiden, født mellom 1946 og 1955, være i 70-årene. I tillegg øker forventet levealder. Denne trenden ses som et positivt uttrykk for gode levevilkår. Samtidig er det beh...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9432 High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Piql's visjon er "to reshape ultra-secure digital preservation". Vi har de siste årene utviklet avansert og innovativ teknologi som muliggjør leveranse av sikker og migrasjonsfri langtidslagring av verdifulle data som en tjeneste; "Piql Preservation Services". Piql bruker fotosensitiv film (piqlF...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9231 Development of product for ultra fast PDF analysis of amorphous & nano pharmaceutical API compounds

Medikamenter i fast form inntatt gjennom munnen er den foretrukne måte å gi aktive farmasøytiske ingredienser (API-er). Dette forenkler pasientens håndtering av medisineringen, samtidig som de medisinske behovene ivaretas. Gjennom de siste tiårene har imidlertid antallet API-er som viser dårlig ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart system for the management of Heart Failure in older adults

SmartBEAT fokuserer på behov som eldre mennesker med hjerteproblemer og de som følger dem opp (leger, sykepleiere og familie/venner) har. Løsning skal bidra til at pasienten følger opp sin egen tilstand og på bakgrunn av det setter inn tiltak på eget initiativ. Systemet gir i sanntid tilbakemeld...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9279 Forbedret borreliadiangostikk hos pasienter med med Lyme borreliose vha en Borrelia-spesifikk T-celle test. The LYMEDIADEX project.

Hva ønsket vi å gjøre? I LYMEDIADEX prosjektet ønsket vi å utvikle en ny diagnostisk metode basert på påvisning av borreliaspesifikke T-lymfocytter. Prosjektmål: * Evaluere borreliaspesifikke T-celler hos pasienter med påvist Lyme borreliose for å kunne finne fram til borrelia-antigener (epit...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8996 Subsea detection of corrosion

Formålet med SEADEC (SubsEA DEtection of Corrosion) prosjektet er å utvikle et system for tilstandskontroll av undersjøiske rørledninger og marine stigerør. Systemet skal spesielt se på aldrende undersjøiske installasjoner og som har dermed er risikoutsatt for strukturelle feil. Prinsippet bak S...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9400 Development of the Compton Camera for a high-added-value commercial use

ComptonVision prosjektet vil lede til en nytt kamera for gammastråling som gjør det mulig å lokalisere, identifisere og visualisere strålingskilder til i miljøet i sanntid. Dette kameraet vil være følsomt for svært lave nivå av radioaktivitet (Becquerel) og være i stand til å skille mellom naturl...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9525 A novel and versatile ultrasound diaphragm monitor to diagnose and treat respiratory disorders

DiaMon (Diafragma Monitorering) er ett innovasjonsprosjekt som søker å utvikle en ny ultralyd basert medisinsk sensor for overvåkning og behandling av respirasjonsrelaterte lidelser og tilstander som f.eks. Kronisk Obstructive Lunge Sykdom (KOLS), avvenning av pasienter fra respirator og i unders...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9217 Developing the first feed grade additive based on dicopper oxide for the nutrition of farm animals

Prosjektet skal utvikle en ny kobberbasert mineralnæring for bærekraftig fôring av husdyr (gris, fjørfe, drøvtyggere, fisk). Kobberkilden er dikobberoksid (Cu2O). Innledende studier med den kjemiske formen, og den spesielle produksjonsteknologien for CoRouge, har vist lovende resultater og høy bi...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9497 Gatehopper

Det primære målet med Gatehopper-prosjektet er å utvikle og demonstrere en ny 10Gbps optisk transmisjonslink for pålitelig og sikker overføring av data. Prosjektet skal svare på den økte etterspørselen etter trådløs båndbredde mellom fly og terminalbygning når flyene befinner seg på bakken. Det ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Agder

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9477 Development of wound healing device with salmon roe wound healing ingredient

Regenics AS er et norsk bioteknologiselskap basert i Oslo. Regenics' hovedfokus er utvikling av sårhelingsprodukter basert på marine bioaktive substanser fra lakserogn. Regenics' forskere har vist at ekstrakter fra fiskerogn kan redirigere differensierte celler til å fremvise endret funksjon, uts...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9298 Enhanced Vision System with Airborne Volcanic Ash Detector

Integrere deteksjon av vulkanske askeskyer i et «Enhanced Vision System» Moderne kommersiell luftfart tar kontinuerlig i bruk ny teknologi for å forbedre sikkerheten og bistå i navigeringen. Avanserte systemer om bord brukes til å hjelpe piloter på kommersielle jetfly til å overvåke viktige para...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9105 FireDetect

Prosjektet Firedetect går ut på å utvikle og teste et nytt deteksjonsprinsipp innen brannvarsling. Elotec fikk gjennom denne oppgaven tilført ny kunnskap og erfaring som godt bidrag til vår nye sensor i vår egenutviklede aspirasjonsdetektor. Analysering av måleresultatene gjennomføres i en avans...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9069 Steel Pipeline Inspection for Corrosion Evaluation under Thermal Insulation

Formålet med SPICE prosjektet er utviklingen av et system for overvåkning av rørledninger kledd med termisk isolering. Slike rørsystemer er vitale deler i infrastrukturen for flere industrisektorer og er en vesentlig del av prosessystemer. Et middels stort oljeraffineri består for eksempel av ov...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9133 Development of Affibody based radioimmunotherapy for treatment of multiple myeloma

Multippelt myelom, eller Myelomatose, er en ikke-kurerbar form for blodkreft. I 2010 døde 74000 personer i verden av multippelt myelom. Målet for dette prosjektet er å lage en ny medisin som kan behandle multippelt myelom mer effektivt og med færre bi-effekter enn dagens behandlinger. AFFILUTI...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9116 Safe*Coast. Active flood protection with integrated renewable energy and smart transport infrastructure

Populærvitenskapelig Oppsummering Safe*Coast Verden har et stort behov for kostnadseffektive løsninger for forutsigbar, fornybar energi i stor skala. I tillegg har økende ekstremvær økt risiko for flom i kystnære områder. Safe*Coast prosjektet har studert en type teknologi som kombinerer disse t...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving diagnosis of extrapulmonary tuberculosis by implementation of a sensitive and specific assay in routine tuberculosis diagnostics

Mangel på tilfredsstillende diagnostikk er et hinder for global kontroll av tuberkulose (TB). I de fleste tilfellene oppstår sykdommen i lungene, men TB kan ramme alle kroppens organer. TB i andre organer enn lungene (ekstrapulmonal) utgjør 14-40 % av alle tuberkuloseinfeksjoner, og er en stor di...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Malaria Chemoprevention for the post-discharge management of severe anaemia in children in Malawi, Uganda and Kenya: Moving towards policy

Alvorleg anemi som følgje av malaria er ei hovudårsak til at små barn kjem på sjukehus i Afrika, og det forårsakar også mykje sjukdomsbyrde og død. Mange barn døyr i akuttfasen medan dei framleis er innlagde, men i tillegg døyr mange heime dei første månadane etter utskriving. Behandling av mala...

Awarded: NOK 32.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9080 EHR Pathways - Eurostars

EHRpathways-prosjektet har utviklet en avansert pasientjournalløsning (engelsk: Electronic Health Record, EHR) for helsearbeidere ved pleie og omsorg til kronisk syke pasienter og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For helsearbeiderne vil EHRpathways tilby en enklere måte for oppda...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9114 New nano-carbon material for efficient oil-spill control in vulnerable ocean environments

Nye løsninger for kontroll av oljesøl trenges for å beskytte det marine miljø. FoU som utføres i prosjektet G*sorb kombinerer praktisk kunnskap om det industrielle mineralet grafitt med den raskt voksende vitenskapelige kunnskap om grafén, atomære lag av grafitt, som EU lanserte et 1 mia. Euro pr...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9146 LTX-109 for the treatment of diabetic foot infections

Infiserte fotsår er et stort problem for pasienter med diabetes. Slike sår kan utvikle seg til alvorlige og omfattende infeksjoner som kan medføre amputasjon. I dag finnes ingen topiske legemidler for behandling av milde, infiserte sår, så det er et stort medisinsk behov for å utvikle slike legem...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Treatment of Chronic Lung Disease in HIV-infected Children in Africa. A multisite controlled trial of weekly azithromycin treatment.

BREATHE er en Fase III klinisk studie som undersøker hvordan adjuvant azithromycin påvirker lungefunksjon og sykelighet hos barn og ungdom med HIV assosiert kronisk lungesykdom (HCLD) som får antiretroviral behandling (ART) i det sørlige Afrika. Den underliggende hypotese er at HCLD forekommer so...

Awarded: NOK 36.5 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8921 A photocatalytic unit for water cleaning using UV-LED and doped catalysts applied to ballast water

Photocat utvikler et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, som e...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9118 OptO-Heritage

Automatisk tekstgjenkjenning (Optical Character Recognition/OCR) innebærer å konvertere bilder av dokumenter til søkbar og redigerbar tekst. Kommersiell OCR programvare fungerer bra på moderne dokumenter, men har typisk høy feilrate på historiske dokumenter. Det er flere grunner til dette: + Do...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9044 Capturing and bookmarking of surgical and diagnostic videos. Integration in Operating Room (OR) workflows.

Posicom AS har ledet et konsortium der Oslo Universitetssykehus og finske Merivaara Corp har deltatt. Målet for prosjektet var å utvikle nye dokumentasjons- og opplæringsløsninger for kirurger. I prosjektet ble Posicoms unike multimediasystem, Seekuence Medical, videreutviklet og integrert med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9102 CASSIUS: Communication and Assessment Strategic Solution for Insurance Underwriting and Surveys

CASSIUS vil utvikle en innovativ software løsning for mer pålitelige, raskere og kostnadseffektive forsikringsoppgjør. Målet for CASSIUS er å forbedre dagens standard for skadevurderinger med et GNSS-drevet system og å utvikle bildekommunikasjon, sikkerhet og Business Intelligence verktøy som i ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - CarerSupport. Integrated Platform for Informal Carers' Training, Tele-consulting and Collaboration

Nye, innovative verktøy og effektive tjenester kan hjelpe og gi støtte til pårørendes betydelige ansvar i omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svikt, som er blitt avhengige av praktisk hjelp til å opprettholde liv og helse. CarerSupport er en internett-basert plattform med skreddersy...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8237 Development of InsP6 bioactive medical devices for bone replacementimplantitis treatment

PHYTECH Prosjektet tar sikte på å utvikle bioaktive biomateriale overflater på titan implantater eller bein graftsmaterialer (BGS) med et kjemisk stoff som heter myo-inositol hexaphosphate (InsP6). InsP6 er kjent for å forbedre deres osseointegrasjonen og kan redusere tilheliingstid og dermed for...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo