926 projects

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til Symposiet "ISHS Brassica 2008"

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

DE(MO)nstrating benefits of microsymbionts on phosphorous (MO)BILsation and crop quality

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Arnyasi; M. Ungarn. STP 05/06

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Day blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshunds

Day blindness is a naturally occuring genetic disease in the Norwegian population of wirehaired dachshunds.The disease has also been reported in other breeds, mongrels, human, rats and other species. Hemeralopia in wirehaired dachshund is a retinal disea se where the cones undergo early degenera...

Awarded: NOK 64,023

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Role of trees in sustainable management of arid and semi-arid ecosystems in Africa

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Tripathy, Smita - indisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 55,800

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Quality of soil organic matter in forest and heathland soils, co-operation between Italy and Norway

The Clue project, “Effect of climate change on flux of N and C: air – land – freshwater – marine links”, financed by the Norwegian research council started in 2003 (project No155826/S30). Quantification and characterization of dissolved organic matter (DO M) from soils subjected to different mani...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Hardy; A. A. Mexico. STP 05/06

...

Awarded: NOK 95,000

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Securing European radiological protection and radioecology competence to meet the future needs of stakeholders

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Ecological and economical carrying capacity for moose in the boreal forests of Scandinavia

Moose hunting is important for rural economy in Norway. Today its meat value alone exceeds € 60 million. In the future we expect the per capita value of moose to increase, as it is an alternative income for a hard-pressed agriculture. This is an inciteme nt for increasing the population. However...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved quality and frost tolerance in transplants of vegetables

To successfully transplant agricultural species in the spring, hardening prior to transplanting is of great significance. In particular, in situations with fluctuating temperatures common to early spring, low temperature treatment leading to increased col d tolerance prior to transplanting, might...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Avl for friskere kyr

Et hovedmål med dette prosjektet er å utvikle bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning av helseegenskaper generelt og mastitt spesielt. Dette er forskning med praktisk nytteverdi. I dette prosjektet vil det være et nært samarbeid med avlso rganisasjonen og resultatene kan raskt im...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Developement and application of accelerator mass spectrometry for the environmental study of low level, long-lived radionuclides

Accelerator Mass Spectrometry (AMS) and Inductively Coupled Plasma Mass spectrometry (ICP-MS) are rapidly growing techniques for the ultra-trace analytical determination of stable and long-lived isotopes. Both methods have a wide potential within environm ental science, including ecosystem tracer...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety - EADGENE Delprosjekt 4: Mastitt hos storfe

Dette prosjektet representerer ett av fire prioriterte områder innenfor EU nettverket "European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety" - EADGENE. Den endelige målsetningen er gjennom internasjonalt og nasjonalt sa marbeid å bidra til å identifisere gener,...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

TRE-FoU-programmet TRE

Utenlandsopphold for Ole Martin Bollandsås ved University of Wisconsin, USA.

Utenlandsoppholdet som søkes finansiert er knyttet til NFR-prosjektet "Utvikling av forvaltningsmodell for fleraldret skog - et doktorgradsprosjekt", prosjekt nr. 153185/110. Det finnes i dag ingen forvaltningsmodell for uensaldret skog i Norge. Med det økte fokus på bevaring av biologisk mangfo...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Cognitive and neuroendocrine correlates of stress coping style in fish

The project is integrated with a joint effort between the applicant Dr. Øyvind Øverli and Professor Cliff Summers at the University of South Dakota, who has recently submitted a project application to the National Science Foundation entitled "Effects of s election for stress responsiveness on cog...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Keca, L S&M SOE04/05-45

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Stable isotope signatures in N2O and CH4: linking microbial processes to atmospheric chemistry

The stable isotope content (15N, 18O, 13C, D/H) of atmospheric nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) reflects the overall balance of isotopic fractionation associated with its formation, transport and destruction. Knowledge of process-specific isotope eff ects has become a powerful tool in clarif...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bio-økonomisk modellering og analyse av selektive foryngelseshogster

Økt fokus på selektive hogster har medført nye utfordringer når det gjelder forskning og utvikling. Institutt for naturforvaltning har bidratt med en omfattende portefølje av prosjekter relatert til selektive hogster. Dette gjelder innen takstmetodikk, pl anlegging, foryngelse, produksjon og mode...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Improved immunity of aquacultured animals

Based on important disease models, this project concerns development of a technological knowledge platform for a future improved immunity to infectious pathogens in the major aquacultured species in Europe (Atlantic salmon, rainbow trout, sea bream, sea b ass, carp, mussel and oyster). Focus will...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Utvikling av metoder for kommersiell rensing av glukosaminoglukaner, spesielt lavmolekylært heparin, fra fiskeråstoff.

...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 123 Ny viden til forebyggelse og kontrol af Listeria monocytogenes i produktionskæden for marine fødevarer

I Typing av isolater L. monocytogenes - isolater fra pasienter, sjømat, og sjømatbedrifter ble tidligere karakterisert med MEE og REA og det ble vist at endel MEE/REA-typer av bakterien bare ble funnet fra pasienter (P), endel bare fra sjømat (S), mens noen var felles for begge kilder (P/S). Fo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på overflatebehandlet tre - stipend Lone Gobakken.

Tradisjonelt er overflatebehandlet trekledning mye benyttet i Norge som fasademateriale. Det er også mye brukt i andre deler av Europa. På grunn av stadig strengere restriksjoner med hensyn på tilsetting av tungmetaller, biocider/fungicider i maling og en dringer i produktenes sammensetning og eg...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Workshop on Starch - structure and digestibility, basic aspects and new research.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Mehmeti, I S&M SOE04/05-48

...

Awarded: NOK 43,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bacillus cereus enterotoxin secretion and receptor specificity – impact of Gram-positive and Gram-negative model systems

Bacillus cereus (Bc) has for long been Norway’s most important food-poisoner. This species makes three different enterotoxins and one emetic toxin. The main goal with this project is to combine the knowledge of two research groups to determine how the ent erotoxins are secreted from Bc and to cha...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Bytyqi, H S&M SOE04/05-34

...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MOBI-Mobilisering

Samarbeid NLH - næringslivet. Kompetanseoverføring og innovasjon.

Prosjektet omfatter to elementer: 1. Fire pilotprosjekter ( integrerer institusjons-, bedrifts- og nettverksstrategier) 2. Tre infrastrukturtiltak ( institusjonsstrategier) 1. Piloter Pilotene utvikles med basis i etablerte forskningsprosjekter mellom UM B (hhv UiB) og aktuelle bedrifter. Målet ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken