0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

From teaching to learning: how to successfully redesign university-level biology courses to increase quality and learning out-come

The Arctic Biology Department (AB) at The University Centre in Svalbard (UNIS) is part of a new centre for excellence in education: bioCEED, and a partner in a newly funded Knowledge-building project (PRIME) within the FINNUT call from NFR, where the over all goal is to improve the quality of hig...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Svalbard

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Long-term effects of school-wide interventions and school environment using longitudinal register data

Prosjektets ambisjon er å undersøke langsiktige effekter av to skoleomfattende programmer: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) og Olweus Antimobbeprogram. PALS er en modell for forebygging av atferds- og mestringsproblemer og forbedring av læringsmiljøet. PALS er...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances

Formålet med prosjektet "Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances" har vært å bidra med ny kunnskap til forskningsfeltet, praksisfeltet (for eksempel undervisere i høyere utdanning, eller de med lederansvar) og til politikken. Prosjektet har undersøkt pågående k...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Does it matter? Assessing the performance effects of changes in leadership and management structures in Nordic Higher Education

Background There is a general assumption amongst policy makers and university managers that reforms in the internal management and leadership structures of universities positively contribute to increasing performance. Yet, few studies have so far shed light on this relationship, despite the cont...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangere en nasjonal konferanse om Lesson Study i (praksisopplæringen) i lærerutdanningen.

Lesson Study er læreres samarbeidslæring satt i system og er en vanlig form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA og Europa. Ved UiS pågår et flerfaglig forskningsprosjekt med tittelen ?Teachers as Stu dents (TasS)som er støttet av Norsk Forsk...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education

Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring? Det var den overordnede målsettingen med prosjektet. Prosjektet har undersøkt hvordan nasjonale målsettinger om å redusere frafallet i videregående opplæringen blir realisert på lokalt nivå. Det har vært lite kunnskap om hva fylkeskommunene gj...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

Forprosjektet har som formål å utvikle en hovedsøknad til FINNUT som undersøker konseptet og utviklingen av Universitetsskoler tilknyttet femårige lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Universitetet i Oslo (UIO). Vi vil i hovedprosjektet ut forske innovative modeller for kommunikas...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative modeller for kunnskapsorganisering mellom praksis og utdanning i medisin-, helse-og sosialutdanninger.

Fragmenterte helse- og sosialtjenester er et omfattende problem og samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre bedre koordinering av tjenestetilbudene, både sett fra et pasientperspektiv og et sosialøkonomisk perspektiv. Koordinering forutsetter e ffektiv utveksling av kunnskap mellom pro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Practices of data use in municipalities and schools

I PraDa har vi studert bruk av elevresultater i norske skoler og kommuner. I løpet av det siste tiåret har det vært en økning i tilgjengelig informasjon for kommuner, skoleledere og lærere i forhold til elevresultater, men kunnskap om hvordan slike data brukes er begrenset. I prosjektet har vi s...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations

I PRIME har vi undersøkt hvordan økt fokus på praktiske ferdigheter påvirker læring i høyere disiplinutdanning. Vi har brukt biologi som en case, og undersøkt hvordan praktiske undervisningsformer påvirker motivasjon, læring og studieprogresjon. Vi har utviklet, implementer og evaluert flere nye...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrar Jærskulen til bedre læringsutbytte, definert som økt grad av gjennomføring i videregående opplæring?

Jærskulen er et omfattende og bredt samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. Overordnede mål for prosjektet er beskrevet i Mål- og prinsippdokumentet for Jærskulen, vedtatt av kommunestyrene i de fire samarbeidskommunene. Arbeidet i Jærskulen er organisert med t...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

On Track - Reducing the number of children with reading difficulties

Målet med På sporet-prosjektet har vært å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom å utvikle og undersøke effekten av motiverende og forskningsbaserte tidlige tiltak. Prosjektet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomi...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nye verktøy for gjennomgående dokumentasjon og læring i fag og yrkesopplæringen (VERDI)

I norsk fag- og yrkesopplæring har det de siste årene vokst fram et stort antall opplæringskontorer som i økende grad har overtatt oppgaver vis a vis lærlinger som tidligere lå hos fylkeskommunen eller lærebedrift. De har fått et særlig ansvar for å følge opp lærlingene i forhold til læreplan og...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Special education: Effectiveness and selection processes (SPEDU-EFFECT)

18% av undervisningstiden i norsk skole brukes på spesialundervisning. Virker dette? Forskning på effekten av spesialundervisning, slik den vanligvis blir gitt, er begrenset. Grunnen til dette er at spesialundervisning er en rettighet, slik at man ikke kan utføre eksperimenter og plassere elever ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language Use and Development in the Matematics Classroom.

LaUDiM er et intervensjonsprosjekt hvor hovedmålet er å få større kunnskap om læringsmiljøets betydning for utvikling av de yngste elevenes matematiske tenkning og forståelse, og evnen til å uttrykke seg muntlig og skriftlig, alene og i samspill med andre. Dette innebærer også å kunne diskutere m...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative læringsrom - eleven som aktiv aktør i lærerutdanningen

Det overordnede formålet er å utvikle kunnskap om hvordan vi bedre kan forberede lærerstudenter på møte med den praktiske profesjonsutøvelsen, blant annet ved å ta i bruk nettbaserte læringsplattformer og etablere fadderordninger mellom studenter og eleve r. For å utvikle prosjektet ønsker vi å k...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential

Barns utvikling innen språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse i barnehagealder har stor betydning for hvordan de tilpasser seg faglig og sosialt på skolen. Barnehagebarn med gode ferdigheter innen disse områdene vil klare seg bedre på skolen enn andre barn. Norsk forskning viser og...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Responsive literacy practices in digitalized classrooms

RESPONS er kortversjonstittelen på et kompetanse- og forskningsprosjekt innenfor det bredt forståtte fagfeltet «digital literacy». Det valgte begrepet er tett forbundet med dialogisk engasjement og deltakelse og med opplevelse av relevans. Samtidig peker det mot kommunikative handlinger ? i de...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge regarding teacher-student interaction

Eit mål med CIESL-prosjektet var å gi ny kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane i klasseromet gjennom deltaking i ein intervensjon med fokus på klasseleiing. Klasseromsinteraksjon er forstått som den emosjonelle støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte lærarar...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Down Syndrome LanguagePlus-project

DSL+- prosjektet hadde som målsetting å utvikle en forskningsbasert og innovativ digital vokabularintervensjon for førsteklassinger med Down syndrom og evaluere effekten av intervensjonen i en randomisert kontrollert studie. Prosjektet har bidratt med/vil bidra med ny teoretisk kunnskap om barnas...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of Three Generations of Young Men and Young Women in China and Norway

It is widely observed that due to the modernizing and globalizing forces, the contexts in which young people in contemporary societies do their ?identity work? differ fundamentally from previous generations, which may have significant implications for int ercultural contact, community building, d...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing and Improving Special Needs Education in Children with Language Problems: A Campbell Review and Randomised Controlled Trials

Å være i stand til og forstå og å bruke språket aktivt er en forutsetning både når det gjelder skoleprestasjoner og deltagelse i samfunnet. Dessverre er det mange barn innenfor gruppen med spesielle behov og spesialundervisning som strever med dette. Flere tidligere studier gir imidlertid grunn t...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SKOLEEIER TAR GREP - innovasjon i rollen som skoleeier.

Dette er forprosjektet til et innovasjonsprosjekt hvor Finnmark fylkeskommune er ansvarlig og premissleverandør for innholdet. Både nasjonalt og lokalt har skoleeiere gjort en stor innsats for å øke elevenes gjennomføring av videregående opplæring. Til nå har innsatsen for økt gjennomføring ik...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kringsatt av fiender: Dataspill i språk- kultur- og samfunnsfag ved Nordahl Grieg videregående skole

Utgangspunktet for forprosjektet er en unik satsning på dataspill i undervisningen blant flere lærere ved Nordahl Grieg, med støtte og oppmuntring fra skolens ledelse. De har gjort relativt omfattende forsøk med blant annet Civilization IV (norsk, engelsk og samfunnsfag), The Last of Us (norsk) ...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Comparative Study of Gender Segregation in VET - institutional and individual perspectives

The main aim of the project will be to plan and arrange a workshop on comparative studies of gender segregation in VET with the aim to publish a refereed edited volume with 7-10 articles on the subject. The proposed publication project brings together res earchers from two projects with support f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

Som statlig virkemiddel i opplæringssektoren skal Statped gi likeverdige tjenester over hele landet, og Meld St 18 (2010-11) gir klare føringer for at alle tjenester skal gis innenfor rammen av avtalebasert samarbeid med kommunene og bidra til kompetanseu tvikling i PPT. Endring i tjeneste- og ko...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BECOMING A LEADER: A MATTER OF EDUCATION?

Ptrosjektet syfter til att arrangere en konferense, som i sin tur har flere syften (se ovan). Konferensen er planert til at hålles 16-18 juni 2015 (med for-konferense 15 juni 2015). Dersom framvæxten av bachelorgradsprogram i ledelse hovedsakligen har skjett/skjer i USA er det meget viktigt ...

Awarded: NOK 72,547

Project Period: 2014-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling

Digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, og det forventes og kreves at IKT inngår som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagene er en svært sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språk i sosial...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Spillifisering, deltagelse og læring.

Forprosjektet legger vekt på utforskning av innovasjonsstrategier som kan bidra til å løse problemer som er en følge av manglende engasjement blant elever i forhold til språkopplæring i den videregående skolen. Vi vil samle og bygge kunnskap i det nye fe ltet spillifisering (gamification), og mu...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon

Samfunnet har et overordnet ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet og kunnskap om faktorer som påvirker og truer dette mangfoldet er viktig for en effektiv forvaltning. I dette forprosjektet vil vi, gjennom et samspill mellom utdanningsinstitus joner på forskjellige nivåer utvikle et i...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland