362 projects

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Wood technology research - bilateral cooperation between South Africa and Norway

Norge og dermed NIBIO har som ambisjoner om å være en ledende FoU-aktører i realiseringen av det grønne skiftet, hvor blant annet ny og riktig anvendelse av tre i bygg er sentralt både med tanke på klima/miljø og verdiskaping. Etablering av internasjonalt forskningssamarbeid også på tvers av verd...

Awarded: NOK 93,000

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Senter for Digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt bioteknologisenter som skal fremme fremragende forskning på tvers av bioteknologi, matematikk, informatikk og fysikk. Det forventes stort innovativt og økonomisk potensial fra bioteknologisk forskning i framtida. Samtidig har bioteknologi alltid...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

I dette prosjektet videreføres, konsolideres og utvides infrastrukturen for bioinformatikk i Norge, og i Europa, ved å være den nasjonale noden i den europeiske ELIXIR-organisasjonen. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet ...

Awarded: NOK 86.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Ukjent Fylke

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NINA (2017-2022)

...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Chemical Looping Desulfurization of Producer Gas from Biomass Gasification by Mn-based Solid Sorbent

Biomasse kan omsettes til biodrivstoff gjennom gassifisering fulgt av kjemisk syntese av drivstoffkomponenter. Gassifiseringen skjer ved høy temperatur, og gassen som dannes inneholder en del uønskede komponenter, blant annet svovelforbindelser. Disse forbindelsene må renses vekk fra gassen fordi...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Research Project GASPRO Fundamental insight into biomass gasification using experiments and mathematical modelling

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese har blitt identifisert som en av de mest lovende, kommersialiserbare og levedyktige teknologier for produksjon av lav-karbon biodrivstoff for transport (Fischer-Tropsch, metanol, DME etc.). Dog er det få virkelig kommersielle gassifiserin...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST: Decision Making Support for Forest Ecosystem Services in Europe: Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs

Dette prosjektet utgjør arbeidspakke WP3 i det store ERA-Net SUMFOREST- prosjektet POLYFORES, som har følgende tre hovedmål: (1) Analysere økologiske konsekvenser - inkludert trade-offs og synergieffekter mellom ulike økosystem-tjenester fra skog - under forskjellige skogbehandlingsopplegg og i...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

TRIBORN concluding seminar

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST - Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience. (REFORM)

Skog er i økende grad utsatt for klimadrevne biotiske og abiotiske forstyrrelser. Klimaendringer kan derfor true skogens kapasitet til å levere økosystemtjenester. Derfor haster det med å tilpasse skogforvaltningen for å forbedre skogens resiliens på alle rom- og tidsskalaer. Blandingsskog anses ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning

Hovedformålet til prosjektet KonTre er å gjøre industriell overflatebehandling av kledning mer lønnsom og bærekraftig og å øke kvaliteten på trefasader. Bakgrunnen for prosjektet er at overflatebehandlet trekledning er det mest vanlige fasadematerialet for boliger i Norge. De siste ti årene har i...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Integration of RENewable production of hydrogen in current Biomass-to-Liquid Biofuels production systems

I prosesser for konvertering av biomasse til drivstoff blir biomassen først gassifisert til syntesegass som så blir omdannet til flytende drivstoff, som diesel og bensin, via en prosess kalt Fischer-Tropsch syntese. Lignocellulose, som strå, tremasse og avfall fra landbruket, er råstoffet, mens p...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon Innlandet

Forskningsbasert innovasjon i regionene Innlandet (FORREGION Innlandet) er et regionalt utviklingsprosjekt der Innlandet fylkeskommune sammen med FoU-sektoren, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og næringslivet skal stimulere til utvikling innenfor strategiske satsingsområder. I prosjektet har reg...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Enabling optimum Grate fired woody biomass and waste to energy plant operation through Computational Fluid Dynamics

Biomasse- og avfallsforbrenningsanlegg i Norge må tilpasse seg strengere utslippskrav og/eller lavere profittmarginer, og EU har implementert en ytterligere reduksjon i tillatte utslipp fra medium skala forbrenningsanlegg. Lavere profittmarginer betyr at dårligere/billigere brenselskvaliteter bli...

Awarded: NOK 19.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts

Mange elsker skoger. Men varme følelser og skogens fordeler, må ikke forstyrre fokuset på hvordan skogen påvirker klima. Når vi diskuterer skogplanting som klimatiltak i global skala, må vi se på skogens påvirkning på det globale klimaet. Skogens påvirkning på globalt klima kan vi dele i to: D...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

PyroGass - Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff ved å kombinere anaerob råtning og pyrolyseteknologi

Norske Skog Saugbrugs har som strategi å videreutvikle eksisterende produkter og å utvikle nye produkter basert på fornybart skogsråstoff. På kort sikt har Norske Skog Saugbrugs en målsetning om at 25 % av omsetningen skal komme fra andre produkter enn treholdig trykkpapir, deriblant fornybar ene...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

THE UNIVERSAL WOOD STOVE COMBUSTION CHAMBER

Grunnet flere utfordringer knyttet til strengere utslippsgrenser og teststandarder i kombinasjon med stadig mer lufttette boliger og tilhørende problemer med intern røyklekkasje, bør alle produsenter av vedovner iverksette tiltak innen de neste årene for å utvikle vedovner som kan takle krav om b...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Innlandet

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

Ambisjonen til Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt lavere grads rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile res...

Awarded: NOK 124.8 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Translating Weather Extremes into the Future - a case for Norway

Projeksjoner av klimaendringer viser tydelig at kraftige nedbørshendelser vil øke, særlig på høye, nordlige breddegrader. Storskala dynamiske prosesser, som for eksempel såkalte atmosfæriske elver som utvikler seg fra ekstra-tropiske sykloner og forårsaker unormal sterk orografisk nedbør, er kara...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Nettverk for bærekraftig treindustri

Hovedmålet med å utvikle nettverket «bærekraftig treindustri» er generering av større FoU-prosjekter for å støtte opp under utviklingen av industrialisert urbant trebyggeri, og fremme utviklingen av den skog- og trebaserte bioøkonomien. Nettverkets målgrupper og deltakere er forskermiljø med ulik...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Arrangmentsstøtte til Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2016

TreFokus og medarrangørene har tatt initiativet til at det etableres en årlig nasjonal konferanse om trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. N...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Moisture dynamics and carbon sequestration in boreal soils

Klodens største landbaserte karbonlager finner vi i jord hvor det er minst tre ganger så mye karbon som i levende planter og mer enn dobbelt så mye karbon som i atmosfæren. Karboninnbinding i jord er derfor en viktig økosystemtjeneste med globale klimavirkninger. Det meste av klodens jordkarbon b...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Møte om virbrasjonsberegninger av massivtregulv

CEN har nedsatt en teknisk komité (TC250) med en underkomité (SC5) samt prosjektgrupper som skal jobbe med utkastet til ny europeisk standard for prosjektering av trekonstruksjoner, deriblant massivtreelement. Vibrasjoner er et veldig avgjørende punkt i forbindelse med beregninger av massivtregul...

Awarded: NOK 58,076

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Multimodal strategies for greener and more resilient wood supply

MultiStrat (Multimodale Strategier for mer robust virkesforsyning) er et Era-Net finansiert samarbeid om jernbane- og sjøtransport av tømmer. Arbeidet ble utført 2016-2018 og ble koordinert av NIBIO. Norge, Sverige og Østerrike har deltatt med ett FoU-institutt og en tømmerforsyningsorganisasjon ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Quantifying climate Impacts of Future Forest management strategies in Norway

Hvilken rolle kan norsk skog spille en rolle som klimatiltak? Forvaltning og bevaring av skog regnes som et nøkkeltiltak for å begrense menneskeskapte klimaendringer i tråd med ambisjonene i Parisavtalen. Globale utslippsbaner konsistente med en global oppvarming til under 1.5°C og 2°C krever...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum Wood Building Nordic 2017, hosted in Trondheim Norway, will be the fifth Nordic conference.

Forum Holzbau er en tysk trekonferanse med opprinnelse i Garmisch Partenkirchen. Treforumet har eksistert i 20 år og er kjent som en viktig møteplass der kunnskap og erfaring utveksles mellom forskning, industri og utførende. Initiativet til å etablere en nordisk FH konferanse kom fra nettverket...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Priming of plant immunity: dissecting the epigenetic basis of defense priming in Norway spruce

Granbarkbillen (Ips typograhus) med sin blåved sopp er ett av de få insektene i Norge som kan drepe friske grantrær og denne billen har gjort stor økonomisk skade i norske granskoger. Med global oppvarming er det forventet hyppigere angrep fra granbarkbillen i Norge. Nyere forskning har vist at b...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 4th Norwegian Microbiology Meeting

Mikrobiologi er i dag et allsidig fagområde som strekker seg på tvers av vitenskapelige felt, som medisin, ernæring, farmasi og mattrygghet. Det er derfor et behov for en felles arena for å samle forskere fra ulike grener av fagområdet. NoMi er også en konferanse arrangert av juniorforskere for j...

Awarded: NOK 88,999

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bio- og solenergi for framtiden - Fagseminar i tilknytning til Energigårdens 25 års jubileum. Energigården, Brandbu, 15. juni 2016.

Energigårdens virksomhet både nasjonalt og internasjonalt har som formål å bidra til økt bruk av bio- og solenergi for å erstatte bruk av fossil energi og som en del av næringsutvikling i jord- og skognæringene. Dette skjer gjennom kurs og seminarer, ved å vise gode praktiske eksempler fra våre a...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2016

Location: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Relevant, reliable and robust local-scale climate projections for Norway

R3 var et innovativt forsøk på å gi klimatjenester på lokal skala i Norge. Norge er preget av store regionale forskjeller i geografi og klima. Å fremskaffe troverdige prognoser for klimaendringer på lokalt nivå har vært, og er fortsatt, svært utfordrende. R3 brukte en integrert tilnærming som tok...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions

Utvidelse av jordbruk og annen arealbruk har i løpet av det siste årtusenet ført til en kraftig nedgang i edelløvskog i Europa, et biom av enestående betydning for biologisk mangfold. Imidlertid øker nå det totale arealet og stående volumet av edelløvtrær på grunn av gjengroing av brakklagte (mar...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage