0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Opto-electronic properties of 3D nanostructures for use in high efficient solar cell applications

SINTEF har utviklet en metode for å gro 3-dimensjonale nanostrukturer av silisium og aluminium i form av nanotråder og nanotuneller ved rom temperatur, ved hjelp av en selvorganiserende egenskap til disse to materialene. De optiske egenskapene til aluminium-nanotrådene gjør at de kan være av inte...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Fate and Threat of Man-Made Polluted Particles

Forurensning kan komme på mange ulike former. Noen ganger er forurensning kjemikalier, som for eksempel pesticider, mens andre ganger er forurensning partikler, som sot eller mikroplast. Men hva skjer når forurensningen er begge deler? Det er mange forskere som spør spørsmål som "hva er farligst ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Participation in IEAs Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36

Gjennom deltagelse i IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36 knyttet til livsløpsanalyse (LCA) av hydrogen systemer har IFE tilgang til et internasjonalt nettverk med kompetanse innen LCA og hydrogen energisystemer. Dette bidrar til at vi kan videreutvikle våre energisystemmodeller sl...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation CSEM Equipment Field Test. A demonstration / pilot project of the next generation CSEM technology prototype.

Electromagnetic Geoservices ASA, med støtte fra sine prosjektpartnere, er i ferd med å utvikle en ny generasjon teknologi for controlled-source electromagnetic (CSEM) surveying. Teknologien er basert på fjernmåling av resisitivitet. Ved å benytte mottagere som blir plassert på havbunnen, og taue ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Closing the gaps in multiscale materials modeling of precipitation free zones in alloys ("Mind the gap")

I dette prosjektet har vi satt opp matematisk modeller av ørsmå, men viktige soner i støtfangersystemer av aluminium for å studere kaoset vi forårsaker på atomnivå når vi krasjer. Modellene har gitt oss ny viten om hvordan materialsammensetningen påvirker de mekaniske egenskapene til aluminiumle...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) http://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Opprettelse og deltagelse i IEA Wind Task 29: MexNext III

Establishment of and participation in IEA Wind Task 29: MexNext III, "The improvement of aerodynamic models by means of detailed aerodynamic measurements on wind turbines".

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Ny IEA-SHC Task - Multifunctional facades

Abstract - The present project includes the definition, establishment and start-up work of a new Task with working name "Task 5x : Multi-functional facades" within the IEA-SHC Implementing agreement. The project should ensure that the interests from Norwegian point of view are well represented, f...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wireless Tracking Device for Intramedullary Nail Locking

The problem: In particular, distal locking is challenging because IM nails typically deforms after insertion due to the shape of the medullary canal. Existing techniques developed to assist with distal locking have significant performance limitations and pose a health/safety risk to stakeholders....

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Genetic and epigenetic risk of cancer as a complex hereditary disease

Cancer is a genetic disease that in its deadly form includes 10 functionally linked groups of mutated or modified genes that describe hallmarks like: 1) independence of growth, 2) (multi-drug) resistance to growth inhibitors, 3) apoptosis escape, 4) replicative immortalization ("telomerization"),...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A rapid learning decision support system, for personalized radiotherapy.

Cancer results in an increasing burden on European community, and personalising cancer therapy can contribute to the sustainability of our health and care systems. Cancer therapy is increasingly being personalised, and we have witnessed a paradigm shift for the medical treatment of some specific ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

Tradisjonelle Drill-Stem-tester (DST) og produksjonstester på boreplattformer innebærer meget store økonomiske kostnader og kan representere store risikoer av betydning for miljøet, både til sjø og til luft. Det overordnede målet for dette prosjektet er å øke den samlede verdien av brønntesting....

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming (PREAPP)

I dagens situasjon med eksponentielt voksende digitale datamengder, utgjør utgiftene til elektrisk strøm størstedelen av de totale kostnadene for store datatjenester. For eksempel konsumerer Googles datasentre nesten 260 MW. Omtrent en fjerdedel av produk sjonen av et kjernekraftverk - nok til å ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Logical and categorical methods in data transformation

Et stadig økende problem i næringsliv og offentlig administrasjon er å finne og inhente data når disse finnes på ulike steder og lagret på forskjellige måter. Ontologibasert datatilgang er en ny tilnærming til dette problemet der hovedidéen er å koble flere ulike, og ofte store, databaser opp mot...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

GAMBIT: a Global and Modular Beyond the Standard Model Inference Tool

Det mest spennende med fysikk er letingen etter nye fenomen. Et eksempel er den mystiske mørke materien som ser ut til å være overalt i universet, men som vi ikke aner hva består av. Og dette er bare en av mange fenomen som ikke lar seg forklare ved hjelp av vår nåværende beste forståelse av lovm...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Discrete Functions and Their Applications in Cryptography and Mathematics

Dette prosjektet er opptatt av teorien for funksjoner over endelige felt og dets applikasjoner til kryptografi og til ulike grener av matematikken. I kryptologi er sikkerheten for et kryptologisk system ofte basert på hardheten for å løse visse matematisk e problemer. På den annen side, viser det...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Robert - Implementation of a new User-Interface, EMG and FES on ROBERT, a rehabilitation robot.

The aim of the current project is to develop project concept and proposal for partnering in a H2020 call Eurostars 2014. The summary of the project is provided in the attacment.

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic studies of epithelial responses in the context of gill proliferative disease in Atlantic salmon.

Proliferative gjellesykdommer (PGS) er en stor utfordring i lakseoppdrett. Mange mikroorganismer påvises i syke gjeller. Den viktigste vertsrespons er en overvekst av cellene på gjelleoverflaten i en grad som hemmer respirasjonen. Et koppevirus er påvist i gjeller med PGS og spiller trolig en rol...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

I januar 2015 var oljeprisen høy, og den tiårige nordområdesatsingen en driver for utvidelse av norsk oljevirksomhet i Arktis. Skepsis, kritikk og tvil ble rettet fra miljøorganisasjoner, noen regionale utviklingsaktører, mindre politiske partier og representanter for fiskeri og reiseliv - i till...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av intelligent inspeksjons-ROV

DeepOcean med samarbeidspartnere har testet og demonstrert verdens raskeste og mest nøyaktige undervanns inspeksjons-ROV, Superior Survey ROV (SSR). Bakgrunnen for innovasjonsprosjektet er et uttalt prekært behov for bedre og billigere inspeksjonsløsninger da antall rørledninger på norsk kontinen...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmospheric jet variability: linking STRucture, Evolution and Mechanisms

Jetstrømsystemene er sentrale komponenter i den globale sirkulasjonen som former jordens klima. De lavfrekvente variasjonene i jetstrømmene speiler skiftende værmønster og regimer. Forståelsen av disse variasjonene er derfor helt essensiell for å kunne forklare år til år variasjoner i regionalt k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subduction zone Water and Metamorphism: a Modelling and Imaging Study

Subduksjonssoner dannes der to tektoniske plater kolliderer og der den ene beveger seg under den andre og finner veien ned i dypet av jorden. Subduksjonssoner er således områder hvor vann fra overflaten føres ned i dypet av jorden som en del av den synken de platen. Når temperaturen og trykket øk...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Earth System Interactions and Information Transfer

Jorden blir ofte beskrevet som et komplekst "geosystem" av ulike komponenter (litosfære-hydrosfære-atmosfære-biosfære) som er sammenkoblet og som utvikler seg over tid. Dersom vi tar dette konseptet på alvor, hvordan går vi da frem for å teste årsakshypoteser på grunnlag av geologiske observasjon...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen bond strengths for large molecules by local magnetically induced currents

Dette prosjektets mål er å utvikle nye beregningsmetoder for å estimere hydrogenbindningsstyrker i store molekyler ved hjelp av lokale magnetisk induserte strømmer. Fra beregninger finner man magnetisk induserte strømmer i en to-stegsprosess med programmet GIMIC (gauge including magnetically ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Water-carbon dioxide emulsions for improved CO2 sequestration and enhanced oil recovery in depleted carbonate reservoirs

Karbon fangst og lagring for reduksjon av klimaendringene trenger nye reservoar som kan holde på CO2 i lange perioder. Reservoar som er tappet ut for gass og olje har holdt hydrokarboner fanget over geologiske tidsskalaer har verifiserte forseglingsmekanismer samt bevisste strømningsegenskaper. ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Oppskalering og videreutvikling av tannimplantatrevisjonsverktøy - forprosjekt

I det endelige prosjektet vi sikter mot å få støtte til i fase 2 er to-delt (Dette ønsker vi å avklare bedre i fase 1): A) Vi ønsker å forbedre produksjonsteknologien til Medovent for kitosanfibre, slik at vi i adekvat grad kan industrialisere og kommersi alisere deres materialteknologi, som vi k...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel End-to-End solution for personalized cancer treatment.

Vi søker om prosjektetableringsstøtte. Se forøvrig hovedprosjektsammendrag i vedlagt skjema.

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New drugs for the treatment of autoimmune disease

Vi søker om prosjektetableringsstøtte, se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Long-term Drinking Water Safeguard against Broad-Spectrum Toxicant and Pathogenic Pollutants

Dette Eurostars-prosjektet vil være et FoU-prosjekt, hvor vi sikter mot å utvikle et system for å tidlig varsle om hendelser som påvirker sikkerhet til drikkevann. Dette skal gjøres ved å utvikle to sensormoduler; en for giftstoffer og en for patogener. E n av hovedpunktene i systemet er den mikr...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestfold