250 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school [BeProS]

Formålet med prosjektet ‘Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school’ [BeProS] er å studere hvordan barnehageerfaringer påvirker barnas senere sosiale og faglige ferdigheter. Kunnskapen fra prosjektet vil bidra til å kunne gi alle barn i N...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker veksler på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles «metaspråklig bevissthet» (MSB), det vi...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Synthesizing research on teaching quality

Forskning om undervisningskvalitet har vært hemmet av tematisk og metodisk fragmentering, svak kommunikasjon mellom kvalitative og kvantitative studier, konkurrerende teoretiske paradigmer og metodiske tilnærminger, og en utilstrekkelig infrastruktur for samarbeid og deling av data. SYNTEQ prosje...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.

Over halvparten av landets kommuner har fattet vedtak om at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det være seg en iPad, Chromebook eller pc, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 satsing. Omfanget av slike satsinger vil også øke i årene som kommer Denne dig...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole som er i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og und...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing. Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjon...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Going gradeless in upper secondary school. Exploring how reduced grading affects communities in Norway

Karakterer har tradisjonelt vært en sentral del av skolesystemer over hele verden. Imidlertid har både forskere og lærere tenkt nytt om vurderingens plass i opplæringen, noe som har ført til at lærere selv i større grad velger å redusere bruken av karakterer. Hensikten kan være å fremme læring, g...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers’ Research Literacy for Science teaching (TRELIS)

I prosjekt TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene. Vi arbeider med utdanningen på campus så vel som med praksisskoler og søker å bygge «lærende nettverk» der både lærerstudenter og...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Reasoning and proving in primary education

I den nye læreplanen framheves det at resonnering og argumentasjon skal gjennomsyre all matematikkundervisning i grunnskolen. Hva dette innebærer og hvordan det kan legges til rette for en slik undervisning er ikke klart. Med prosjektet Resonnering og bevis på barnetrinnet (ProPrimEd) setter vi f...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

I innovasjonsprosjektet Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead) er formålet at skoleledere skal utvikle kunnskap og ferdigheter i ledelse som kan bidra til fornyelser av praksis. I endringsverksteder, som skal arrangeres jevnlig på tre prosjektskoler...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BetterReading: Understanding gains in reading fluency

I dagens kunnskapssamfunn er det avgjørende å kunne lese godt. Det er et av skolens hovedmål å sikre at barn utvikler sterke leseferdigheter. Det å lære å lese er en kompleks prosess. Det er mange utviklingstrinn barnet skal igjennom før lesingen kan brukes som et verktøy for å forstå hva forskje...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Bedre skolestart for alle Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor lærere i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondheim kommune er prosjekteier, NTNU er prosjektleder og...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteratur

Kritisk tenkning er nytt i skolen, og sammen skal forskere og lærere konkretisere hva kritisk tenking innebærer og hvordan man kan jobbe med det. I det flerfaglige prosjektet KriT har vi som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyhete...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Literacy in a Digital and Global Textual World

I prosjektet CritLit (Kritisk literacy i en digital and global tekstverden) vil praksislærere, lærerstudenter på masternivå og forskere sammen finne ut hvordan man gjennom norskfaget kan ruste ungdomsskoleelever til å bli kritiske lesere og skrivere. Dagens globale og digitale tekstverden kreve...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Professional Actors’ Work on Retaining Students in Secondary Education

I forskningsprosjektet Professional Actors? Work to Retain Students in Secondary Education (ProAct) har vi som mål å identifisere og beskrive lovende praksiser der skoleledere og lærere jobber sammen med skolemyndigheter, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern og andre offentlige instanser fo...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial

Hovedmålet med studien er å utvikle et forskningsbasert tiltak som kan forbedre avkodingsferdigheter og leseforståelse hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Barns leseferdigheter er avgjørende for å lykkes i skolen. Et barns leseferdigheter har stor innvirkning på f...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Crime-Reducing Effect of Education: Disaggregating Education and Impact on Violent Crime (CREED)

Kan myndigheter redusere voldskriminaliteten ved å styrke utdanningen? Og i så fall: under hvilke betingelser? Disse spørsmålene har stor politisk betydning, siden mange land med lave og middels inntekter også har svært høye rater mht voldskriminalitet. Dette står i kontrast både til den langsik...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de også mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utvikling...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

DigUP er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle et forskningsbasert og nettbasert planleggingsverktøy for lærere. Dette verktøyet vil gjøre det mulig for læreren å dele og samarbeide om undervisningsplanlegging, og skal sikre en god sammenheng mellom mål for undervisninge...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effects of pharmacological treatment and special education on school performance of children with ADHD

Barn og ungdom med ADHD har ofte problemer på skolen. Disse problemene har en negativ effekt på barna og deres familier. På lang sikt fører problemer på skolen til lav utdanningsnivå og arbeidsledighet og dermed lite trivsel også i voksen alder. Til tross for at problemer på skolen er en kjerneu...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Literacies for Health and Life Skills

«Literacies for helse og livsmestring i skolen» Bakgrunnen for dette prosjektet er to samfunnsutfordringer; samfunnets bekymring for unge menneskers helse og kroppsmisnøye, og utfordringer knyttet til hvordan lærere skal undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i gru...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens

DEMOCIT er tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen (LUI) og velferdsforskningsinstiuttet NOVA, begge ved OsloMet, og ulike aktører i og tilknyttet grunnskolen. DEMOCIT svarer på et kunnskapsbehov om hvordan ungdom konseptualiserer demokrati og politisk deltakelse, som vis...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Flerspråklige barn med minoritetsspråklig bakgrunn har ofte svakere ordforrådsferdigheter på norsk enn barn med norsk som førstespråk. Dette kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdelt...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Thinking in Sustainability Education

CriThiSE (Kritisk tenkning i utdanning for bærekraftig utvikling) er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Karlstads Universitet, Naturfagsenteret, Skrivesenteret, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og fem skoler; en i K...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

FILIORUM er tekniske arrangører av denne konferansen, og har blant annet ansvar for planlegging, konferanselokaler, markedsføring av konferansen, call for abstracts, påmeldingssystemer, og gjennomføring av konferansedager. BARNkunne samarbeider om faglig innhold, som program og vurdering av abstr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å styrke læreres kompetanse i læringsprosesser og vurderingsarbeid i arbeid med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sin kompetanse i fag gjennom lyd, bilder, tekst og design. Elever i kommuner som har innført 1:1 teknologi demonstrerer i ø...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing new tools for mentoring in teacher education: preference screening, learner assessment and structured video-use

Verktøy for veiledning Prosjektet skal utvikle forskningsbaserte verktøy til bruk i veiledning, og undersøke hvordan verktøyene bidrar til nye læreres profesjonelle utvikling. I prosjektet utvikles og testes verktøy som brukes i sammenheng for å bidra til lærerstudenters profesjonelle utvik...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo