0 projects

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Samfinansiering - ESF konferanse i nettverksprogrammet "Quantitative Methods in the Social Sciences

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bemanningsbedriftenes rolle i arbeidsmarkedet

Bemanningsbedrifter og utleie/innleie av arbeidskraft er dels preget av felles utviklingstrekk i den vestlige verden (eks. multinasjonale bemanningsbedrifter som Adecco og Manpower), dels av institusjonelle og juridiske forhold i de enkelte land. Et hoved trekk er den store ? og økende ? bredden ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work unlimited: Identity construction in a Global context

Work migration is a complex and interdisciplinary phenomenon. The proposed project will draw on anthropological theories of migration and globalization, as well as relevant theories from studies on organisational psychology, with the objective of gaining a better understanding of the individual c...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidets mening. Om arbeid, verdsetting og identitet.

Hva som forstås med arbeid er under endring, noe som kan bety at arbeid vurderes på nye måter både i forhold til dagliglivets avveininger og i et livsløpsperspektiv. Prosjektet vil fokusere på tre problemstillinger knyttet til dette: * Hvordan foregår av veiningen mellom lønnsarbeid og andre akt...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Konferansestøtte - Network of Excellence

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Integration, exclusion and job mobility in different types of Norwegian work organisations

The premise for the project is that processes of work life integration are not uniform. On the contrary, the character of these processes may be expected to be quite different between various sectors, industries and occupational contexts. This is not only because jobs are designed differently an...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Konferanse - Den nordiske velferdsmodellen

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer. Demokrati og inklusjon

Inklusjon av kvinner i arbeidsliv og næringsliv er det overordnede temaet for prosjektet. Dette studeres i tilknytning til lovgivningen om kjønnskvotering til styerer i allmennaksjeselskaper. Lovregulert kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer har vært gjen stand for offentlig debatt i Norge i mer ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidsmarkedsmobilitet i de nordiske velferdsstatene og betydningen av de institusjonelle reguleringene på arbeidsmarkedet

Prosjektet skal muliggjøre norsk deltakelse i et nordisk samarbeidsprosjekt som skal sammenligne mobiliteten på arbeidsmarkedene i de nordiske landene (Danmark, Finland, Norge og Sverige). Fire former for mobilitet vil bli viet særlig oppmerksomhet i sama rbeidsprosjektet: Bevegelser inn og ut av...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet Europa: Inkludering i det gode arbeidslivet?

Tre år etter EU-utvidelsen ser vi at bedriftenes arbeidskraftstrategier er i endring, og at det nasjonale reguleringsregimet både på lov- og avtalenivå har vært og er under omfattende revisjon. Kunnskap om den nye arbeidskraftsmobilitetens former og omfan g, og ikke minst konsekvensene/responsene...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mobilizing unutilised labour reserves: the role of part-time work and extended employment interruptions

Norwegian women have a high employment level, but at the same time one of the highest part-time rates in Europe as well as in the Nordic countries, and part-time is common among women in all stages of the life cycle. At the same time a substantial proport ion is absent from work due to childbirth...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse.

Both individual level, organization level, and society level factors participate in determining health, absence, and participation in or exit from working life. Several studies have shown that work factors contribute to health problems that are important determinants of musculoskeletal disorders,...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Team incentives, human capital and job satisfaction

The purpose of this research project is to better understand the causes and nature of teamwork and team incentives, and how these can promote, or obstruct, performance and job satisfaction. Team production is one of the defining characteristics of a firm, and there seems to be a consensus that t...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Omstilling

Prosjektgruppen vil ta utgangspunkt i de områdene i programnotatet som er omtalt som "omstillinger og mobilitet" og mekanismer som påviker inkludering og utstøting i arbeidslivet. Vi har organisert deltemaene under overskriftene 1) Kostnader ved omstillin g 2) Omstillingsprosesser og 3) Årsaker t...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sunne arbeidsplasser - Organisatoriske faktorer som fremmer og hemmer langtidsfriske arbeidstakere i et globalisert arbeidsliv

Prosjektet har som viktig ambisjon å frambringe kunnskap om de utfordringer som ligger til globale selskapers innsats med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Det har sin innretning mot organisatoriske faktorer knyttet til produksjon og verdikjede, ma rkedsforhold og intern organisering av ar...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskriftet Søkelys på arbeidsmarkedet - støtte til publisering

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedet

Prosjektet er en empirisk studie av hvordan leseferdigheter, problemløsningsevne, utdanning og helse henger sammen med deltakelse i arbeidsmarkedet. Det hevdes ofte at arbeidslivets krav til kvalifikasjoner har økt. Vi vil teste om kravene har blitt skjer pet de siste ti årene og på hvilke måter ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Recruitment in a multicultural society

The project seeks to promote knowledge about psychological mechanisms in recruitment that may hinder an accurate and fair judgment of the qualifications of applicants in a multinational setting, and subsequently reduces immigrants? chances of entering int o the Norwegian labour force. Our working...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Employment Discrimination on Grounds of Ethnicity, Gender and Disability: A Legal Analysis of the Decisions of the New Appeals Board

Antidiscrimination laws are central to processes of inclusion, exclusion and the quality of participation at the workplace. However, experience and reason dictate that one must question what these laws mean in practice for victims of employment discrimina tion. The assessment of the operation, ef...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labour market integration of non-western immigrants - identifying policies that work

This project addresses the weak labour market integration among non-western immigrants in Norway. Labour market integration is generally defined as the process by which immigrants' labour market attachment becomes more alike that of natives. Thus, the mai n outcome variables in our analyses are i...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Endringer i reguleringsformer og bedriftenes arbeidskraftsstrategier

Åpningen av markedene for arbeid, tjenester, kapital og varer mellom høy- og lavkostland i Europa skaper nye handlingsbetingelser for virksomheter og arbeidstakere både i gamle og nye EU/EØS-land. Grenseoverskridende endringer i mønstrene for bedrifts- o g arbeidsmobilitet påvirker tilpasninger ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mellom nærvær og fravær - bruken av permitteringer i norsk arbeidsliv

Permitteringsinstituttet et politisk omstridt virkemiddel som har vært under press i flere år. Dette prosjektet tar sikte på å belyse to problemområder som er i samsvar med det kunnskapsbehov om bruken av permitteringsordningen som er uttrykt fra Arbeids - og sosialdepartementet og Aetat. 1. Hv...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The impact of immigration on employment and wages of Norwegian workers

The problem to be analyzed in this project is the impact of immigration on wage growth, employment and unemployment in Norway. The project will address the effects of past immigration flows during the last two decades, but will pay special attention to th e current (and near-future) labour migrat...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Victimisation from bullying and harassment in the workplace: Causes, consequences and problem management

The aim of this project is to establish a team devoted to research on the prevention and management of bullying, harassment and social exclusion at work. The project extends pioneer research at the University of Bergen on the nature, causes and consequenc es of bullying at work. Some 5-10% of the...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Støtte til EALE-konferansen 2007

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Deltakelse i arbeidslivet; muligheter og belønningsystemer

Arbeidslivet gjennomgår for tiden større endringer. Dette skyldes ikke minst økt internasjonalisering og arbeidsmigrasjon. En del spørsmål og problemstillinger i dette perspektivet er nye i norsk sammenheng. En dypere forståelse av strukturelle sammenheng er avhenger imidlertid også av mer grunnl...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nedbemanning i norsk arbeidsliv: Effektivisering, marginalisering og rettsliggjøring

Funn fra vårt pågående prosjekt viser at organisatorisk effektivisering og nedbemanning, kan ha negative konsekvenser, ikke bare knyttet til jobbtap, med også med påfølgende økt arbeidsmengde og større travelhet for de som blir igjen i bedriften. Vi vil s tudere tre sider ved nedbemming og organi...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Work - The impact of Re-organisation and Re-allocation on Establishment Performance and Worker Well Being

Prosjektet analyserer samfunnsmessige virkninger av omstillinger i arbeidslivet. Omstillinger omfatter både interne omorganiseringer og større endringer som nedbemanning, fusjoner og eierskifter. Prosjektet tar for seg både samfunnsmessige kostnader og ge vinster ved ulike typer av omstillinger. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk om yrkes- og familieliv

...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo