0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BeYourBest Advanced Cognitive Training

I den moderne fotballen er det stort fokus på de fysiske kvalitetene til spillerne, og trenere sitter på stor kunnskap rundt trening og testing av fysisk prestasjon. Fokuset rundt spillernes kognitive egenskaper er derimot mindre og det er vanskelig for treneren å teste disse ferdighetene. Prosj...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BUILDING HEALTH - Promoting health through real estate development

Vi kan tenke smartere om hvordan byer og tettsteder kan fremme helse og sosial bærekraft. For å få til det, må vi skaffe oss ny kunnskap om hva som gir helsefremmende effekter når byer, tettsteder, og nærmiljø utvikles og tas i bruk. Samtidig må vi utvikle arbeidsprosesser innen eiendomsutvikling...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Business model innovation and Ecosystems for Seamless Transactions in Retail (BEST in Retail)

Innføringen av digital teknologi i detaljhandelen har økt kundenes forventninger til online shopping- og butikkopplevelse. Kundene forventer mer relevant informasjon, høyere servicenivå, on-demand selvbetjening og personlig interaksjon i en flerkanals handleløsning. Å oppfylle disse forventningen...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Transformit - Datadreven digital transformasjon

Digital transformasjon er å levere verdi på en ny måte som krever både en strategisk endring av organisasjonen og utvikling av nye digitale teknologier. At fremtidens måter å gjøre digital transformasjon på skjer gjennom plattformer er åpenbart når man ser på verdens største firma som Apple, Goog...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Project “OffPAD” - Optimizing balance between high security and usability. An innovative approach to endpoint security.

Teamet har innlemmet en FIDO2 applet i OFFPAD kortet. Denne er basert på de seneste spesifikasjonene fra FIDO alliansen. Kortet kan nå gjøre en FIDO2 basert autentisering ved bruk av den biometriske sensoren og displayet på kortet. Teamet på laboratoriet til NTNU har begynt å forberede metodeverk...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Accessible tourism for inclusion and value creation in rural areas (ACCESSTOUR)

ACCESSTOUR har som mål å avdekke og fremme potensialet for verdiskaping som ligger i tilgjengelig reiseliv (accessible tourism) som perspektiv og strategi for aktører involvert i naturbasert reiseliv og offentlig tjenesteproduksjon på rurale reiselivsdestinasjoner. ACCESSTOUR ønsker dermed å bidr...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wear and friction reduction in wheel-rail interaction

En økt bevissthet rundt hvordan utslipp av drivhusgasser fra transportsektoren påvirker global oppvarming har ført til en gradvis vridning fra forurensede transportmetoder (Fly, privatbiler etc) til en mer energivennlig togtransport. Dette skiftet er igjen akselerert av en politisk drivkraft mot ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRITical - preclinical testing of novel antibiotic resistance breaker

Antimikrobiell resistens er et voksende globalt helseproblem som i stor grad skyldes overforbruk av antibiotika. Antibiotika brukes til å forhindre infeksjoner feks under operasjoner og kreftbehandling. I tillegg er antibiotika helt nødvendig for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner. CRITical...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DISRE - Data Driven Innovation in Specialized Retail Ecosystems

Det er liten tradisjon for forskningsdrevet innovasjon i norsk varehandel som nå møter økt konkurranse fra internasjonale plattformselskaper med helt andre tradisjoner. Det klassiske eksemplet er Amazon som har lang tradisjon for forvaltning av data, forskningsdrevet utvikling av algoritmer og ve...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HAMET - Hybro Additive Manufacturing of Extrusion Tools

Teknologi for design og produksjon av verktøy er kjerneteknologi innen ekstrudering. Målsetningen for prosjektet er å utvikle og ta i bruk nyskapende design- og produksjonsløsninger, med mål å bidra til Hydros krav om økt lønnsomhet og bærekraft. Prosjektet er i tråd med Hydros klimastrategi om å...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView har tatt frem en kjerneteknologi som representerer nye sensor systemer og nettverk, som kan anvendes i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory har Muybridge gjennomført FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosesserin...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALEC2 - Adaptive Level of Effective and Continuous Care to common mental health disorders (CMDs)

Dette prosjektet kombinerer ekspertise fra klinisk psykologi og informatikk for å utvikle og implementere maskinlæringsmetoder for å forbedre gjennomføringsgrad (andel av pasienter som fullfører behandlingen), klinisk effektivitet (tid brukt av kliniker per pasient) og behandlingseffekt (hvor eff...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI-Dentify - Assessment of oral diseases using dental X-ray images and deep learning techniques

Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Det anslås at halvparten av verdens befolkning lider so...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GO4TGS - Gyro Optimized for Tactical Grade Systems

Gyroskop (gyroer) er enheter som hjelper kjøretøyer, droner og bærbare/håndholdte elektroniske enheter å vite hvor de befinner seg i et tredimensjonalt rom. Du finner dem i omtrent all elektronikk som vi benytter oss av i hverdagen. Målsettingen med dette prosjektet er å forbedre fabrikasjonen...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MetaBok - Automatisk ekstraksjon av metadata og bedre leseopplevelser

Formålet med for forprosjektet er å definere og kartlegge de faglige og forretningsmessige grunnlagene for et hovedprosjekt (IPN) som vi antar vi skal søke på i løpet av 2021 (avhengig av resultatene i forprosjekt). Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Nor...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AMPliSens - manufacturing of next generation heart sensor

Cardiaccs AS skal sammen med Norner AS utvikle neste generasjon hjertesensor. Gjennom forbedret design, enklere produksjonsprosesserer og med nye materialer er målet i prosjektet å kunne produsere sensoren i høyere volum og til lavere pris. I første omgang betyr dette å definere krav til design o...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Waste to value in the value chain from reductant to ferrosilicon- and silicon-metal

CleanCarbon er et selskap med lang erfaring som leverandør av karbonmaterialer til silisium- og ferrosilisium-industrien. I årenes løp har selskapet utviklet seg fra en lokal leverandør av karbonmaterialer til å bli en global leverandør av spesialiserte karbonmaterialer. Nå fokuserer selskapet på...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Coremine Vitae - to identify personalized treatment options for cancer patients

'One size fits all' tankegangen som har vært dominerende innen kreftbehandling erstattes nå i økende grad av en 'one patient, one therapy' tilnærming basert på den enkelte pasients tumor ? i hovedsak hans/hennes genetiske profil. Persontilpasset medisin (PM) har ofte vist seg å gi en betydelig kl...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HighVis - Development of a new Al-enriched quartz sand product for next generation solar crucibles with superior viscosity.

I løpet av de første 10 månedene av prosjektet ble det utført 2 forsøkskampanjer ved Glatt i Tyskland. I Den første kampanjen belegg- og granuleringsforhold, bindemidler og Al-forløpertype og innhold var optimiseret. Under denne kampanjen ble det brukt 2 bindemiddeltyper: polyvinylalkohol (PVA) o...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idélab-Nettverk; Fremtidens bærekraftige reiseliv og lokalsamfunn

BAKGRUNN: I 2018 tok Norges Forskningsråd initiativ til en Idélab for fremtidens reiseliv og inviterte forsknings- og reiselivsaktører til nyskapende prosjektarbeid, der tre prosjekter fikk støtte til videreutvikling. Tre år senere er flere forskningsprosjekter gjennomført og mye har skjedd i rei...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bruk av metadata innen film/tv produksjon for å skape merverdi for reiseliv og andre servicenæringer.

-

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PReVENT: PRediction + eVENT

Å forutsi tjenesteforringelse vil tillate bedrifter å forhindre forstyrrelser i deres digitale virksomhet. Visjonen med dette prosjektet var å utvikle en automatisk og generalisert anomalideteksjon og prediksjonsløsning med rotårsaksdeteksjon ved å kombinere analyse av numeriske tidsserier og tek...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ANGAS: Audibility for all by NGA utilizing sensor fusion

Next Generation Audio (NGA) er en ny tilnærming til formidling av lydinnhold -- det være seg radio og tv, podcast eller nettbasert medieinnhold -- som er mer tilgjengelig, interaktiv, personifiserbar og omsluttende (?immersive?) for lytterne. I spissen for initiativet står den europeiske kringkas...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Complex EXtruded Aluminium Profiles for BEV Battery ProtECTion System

Profiler av aluminium er godt egnet til bruk for side kollisjonsbeskyttelse, da det er mulig å absorbere mye energi pr.kg aluminium som brukes. Ulempen i forhold til å bruke stål er først og fremst knyttet til kost, men vi ser at de elektriske el-bilene som har vært produsert og som planlegges pr...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

Trasti&Trine har kartlagt mulighetene for samarbeid innenfor Fou-miljø, bransje og annen næring som kan skape mer stabil, helårlig og bærekraftig forretningsdrift. Dette gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling innen for produkt, marked og digitalisering.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren

Behovet for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av trender som har virket over tid og systemsjokket koronakrisen har medført. Kultursektoren sto overfor utfordringer allerede før koronakrisen. Barn og unges kulturbruk er i stor grad flyttet til...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital innovasjon og immaterialrett i museumssektoren

-

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Artificial Intelligence enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

Fortifier-prosjektet er et samarbeid mellom norske og tyske partnere for å levere «En neste generasjons løsning for produsenter av ledningsnett». Dette er et utviklingsprosjekt med fokus på følgende teknologier: - Kunstig intelligens for å forbedre Industrie 4.0 basert design av ledningsnett - Ro...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel technology for manufacturing a multifunctional hybrid membrane for advanced purification of wastewaters

Prosjektets mål: Det primære målet for NYMPH-prosjektet er å utvikle nye membraner for vannbehandling med utmerkede anti-fouling-egenskaper og høyt separasjonsnivå sammenlignet med state of the art membraner. Teknisk innhold: NYMPH-prosjektet vil utvikle og teste metoder opp til TRL 5 for funksj...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Marine-baserte molekyler omfatter et stort spekter av biokjemisk mangfold og bioaktive egenskaper, noe som gjør dem godt egnet for en rekke bruksområder, inkludert mat, personlig pleie og medisin. De siste årene har tang og tare og mikroalger vært sentrale i utvikling av bærekraftig produksjon av...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland