0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Completion time saving tool

I samarbeid med AkerBP, har Toolserv utviklet en ny metode og teknologi for montering av kontrollinjer på produksjonsrør for bruk i oljebrønner. Metoden og teknologien vil muliggjør at klammene kan monteres på effektivt sammen med kontrollinjen. Dette vill bli utført automatisk ved hjelp robot ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development of a Field Gradient Sensor (FiGS®) for autonomous subsea vehicles

FORCE Technology Norway (FTN) introduserer en revolusjonerende måte å inspisere subsea strukturer og rørledninger ved å kombinere deres innovative feltgradientsensor (FiGS®) med Autonome Undervannsfarkoster (AUVer) gjennom prosjektet «Development of a Field Gradient Sensor for AUVs». For å møte d...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kinetic Hydrate Inhibitor Removal, Recovery and Reuse from Produced Water and Rich MEG Streams

En av hovedutfordringene med flerfasetransport av naturgass i lange rørledninger langs sjøbunnen, fra brønnhodet til prosessanlegget, er å hindre dannelse av gasshydrater (islignende plugger) under transporten. Tradisjonelt reduseres risikoen ved å injisere store volum med Mono Ethylene Glykol (M...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

KESS-Demonstration of an innovative high-efficiency Kinetic Energy Storage System for sustainable powering of offshore jack-up drilling rigs

Siemens Energy AS har sammen med kunde Maersk Drilling AS jobbet for å utvikle en spennende og moderne Flywheel løsning, designet for offshore bruk. Løsningen ble og blir sett på som spesielt nyttig for drilling-segmentet, hvor de under operasjon har behov for å få eller avgi store mengder energi...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

North5 AS forprosjektstøtte til etablering av JIP/hovedprosjekt

North5 AS fikk støtte til DEMO2000 forprosjektstøtte til etablering av JIP/hovedprosjekt. Prosjektet omhandler en programvare for digitalisering innen petroleumsnæringen og prosjektet er rettet mot fullskala demonstrasjon/pilotering innen boring og brønn. Produktet er utviklet for store E&P selsk...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Coaxial Production Technology

Excess Engineering skal sammen med sin samarbeidspartner Geoquip Marine AG pilotere det første allsidige Cone Penetration Test (CPT) verktøyet. CPT Verktøyet brukes for geotekniske havbunnsundersøkelser. Prosjektet faller inn under tema 1 og 2 i OG21 strategien til Norges Forskningsråd. Vi, samt ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Drilling Data Hub Demonstration

Automatisering blir sett på som en muliggjører for å øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningene ved utvinning av petroleumsressurser. Datautveksling i sanntid er en forutsetning for implementering av automatisert boring. Siden dataene i en boreoperasjon kommer fra ulike kilder og leverandø...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development of a modular compact subsea pump

MCP - Modular Compact Pump - er en innovativ ny pumpe for multifasepumping på havbunnen, der målet for systemet er å adressere de tekniske, operasjonelle og økonomiske utfordringer som konvensjonell pumpeteknologi står ovenfor. Istedenfor et tradisjonelt pumpedesign der en enkelt motor drive...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Nytt konsept for trenching av rørledninger basert på vår spyle teknologi.

Det har vært utført et forprosjekt om DeepC Solution AS sin fluid dynamiske knowhow har en plass i trenching av store rørledninger på sjøbunnen. Innovative løsning er nødvendig i dagens forsyningskjede for Offshore trenching av rørledninger, da det er flere entreprenører med stort utstyr og nest...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vision People Detection

Personell har i dag fri tilgang til boredekk gjennom flere innganger. Boredekk er et av de farligste områdene på en borerigg, hvilket understreker viktigheten av forbedrete sikkerhetstiltak i dette området. I dag finnes det ingen kontroll over hvem som kommer og går, og mannskapets posisjoner kom...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Geomechanical software for multi-well injection optimisation of complex fields

Moderne metoder for å definere injeksjonshastigheter for å opprettholde korrekt reservoartrykk er basert på storskala modeller av undergrunnsgeologi. Beregningsmodeller med 10 til 100 millioner datapunkter er bygget fra seismiske data og berg-egenskaper tilgjengelige fra isolerte boreprøver. Imid...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Variabel oppdrift

Kontrollert Variabel oppdrift av undervanns utstyr har i lange tider vært et identifisert behov subsea og ROV bransjen. IKM sin VBS (Variable Buoyancy System)er enkelt forklart en metode for å kontrollert produsere en oppdrift ved evakuering av vann fra forseglede/tette tanker. Systemet bruker ik...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced non-invasive subsea and topside flow meter

Gjennomføring av prosjektet har ført til stor interesse fra oljeselskaper på NCS or globalt og testing i og utenfor prosjektet har brakt Xsens topside flow meter til TRL 6 og subsea versjon til TRL 4. Det er oppnådd kommersielle kontrakter for både topside og subsea versjon av teknologien. Pros...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CRP: ROBUST, COMPACT AND SELF-PRIMING DOWNHOLE PUMP Pre-project for DEMO 2000

Forprosjektet er gjennomført i henhold til søknad.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av hovedprosjekt Fullskala testing av FEMM IT for NDT av stigerør

Hovedmålsetting med dette forprosjekt har vært å fremskaffe grunnlag for en prosjektsøknad til DEMO2000 programmet. I hovedprosjektet skal et nytt inspeksjons system demonstreres og kvalifiseres for kommersielt salg for anvendelse på stigerør. Det har vært utarbeidet skisse for et hovedprosjek...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablere kunde og/eller sluttbruker avtaler for å sikre pilot testing av intervensjonsverktøyet først onshore for senere på norsk sokkel

Well Conveyor designer og utvikler ett batteridrevet trekkeverktøy for å kunne dra nytt og eksisterende utstyr inn i horisontale brønner uten bruk av elektrisk kraft gjennom kabel. Man kan dermed utføre intervensjoner og spesielt loggeoperasjoner på en mer økonomisk måte ved bruk av lettere inter...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Power System Integration and Shallow Water Testing - Joint Industry Project

ABB fullførte sin 3000-timers lange sjøvannstest 13. November. Testen er en del av det formelle kvalifiseringsprogrammet. Prototypene har, med suksess, demonstrert ytelse, pålitelighet og utholdenhet gjennom hele testperioden. Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr man...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Firesafe Energy - Next level cable and pipe fire sealing

Ved å benytte seg av bedriftens kompetanse og teknologi innen landbasert brannsikring, skal Firesafe Energy, sammen med partnere i DNV GL, SP Fire Research, Vard Group og Statoil, utvikle nye løsning for offshore bruk. Vår nye branntettemasse, GPG Marine, har til nå gjennomgått en rekke tester. H...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole Swarf Collection Tool

Innen olje og gassutvinning er det nødvendig å utnytte investeringene i felt og brønner maksimalt for bland annet å oppnå høye målsetninger til utvinningsgrad (EOR - Extended Oil Recovery) Optimal og effektiv kostnadsutnyttelse vil kunne være å gjøre sidestegs boring i eksisterende brønner f...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

3D inspection camera

Ved inspisering av brønner offshore, bruker man i dag et 2D kamera som man kjører ned i brønnen i et eget run. Den pågående operasjonen offshore blir stanset, og strengen som er i hullet blir tatt ut før man kjører kamera-run. Denne prosessen er tidkrevende og svært kostbar. Et 3D kamera vil r...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RDM-C Reelwell Liner- and Casing Drilling

Teknologi for boring og foring samtidig av en brønn ble allerede gjort for over 100 år siden. Gevinsten er raskere og sikrere etablering av en brønn, da dette ellers gjøres i to operasjoner. Imidlertid har teknologien hatt utfordringer, særlig på grunn av høye vridningsmoment på strengen og høyt ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av ERV® - en unik teknologi for autonom kontroll av væske strømning inn og ut av brønner

Innowell Solutions AS har de siste 6 årene utviklet en autonom ventil for automatisk avsteningning av vann og gass i oljebrønner. Denne ventilen er 100% uavhenging av viskositet og strømningsrate. Dette er unikt og helt nytt i markedet. Denne ventilen er nå klar for uttesting og pilotering.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forebygging av utmatting undervannskonstruksjoner

Se "Melding til Norges forskningsråd".

Awarded: NOK 95,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Assessing the Influence of Real Releases on Explosions (AIRRE)

Hovedmålet med prosjektet 'Effekten av realistiske utslipp på gasseksplosjoner' (AIRRE) var å gjennomføre en serie storskala eksperimenter som er egnet for å undersøke i hvilken grad innledende turbulens påvirker gasseksplosjoner i komplekse geometrier. Prosjektet inkluderte validering av beregni...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt selvlærende modell-basert trykkstyring i boring

Hovedmålet med forprosjektet har vært å etablere et samarbeide med en bore-entreprenør for kvalifisering av ny teknologi for autonom trykkstyrt boring. Målsetningen med forprosjektet er oppnådd, og har resultert i oppstart av et samarbeide med en ledende bore-entreprenør/rigg-eier for å ta i bruk...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Prototype Development and Testing of Internal Drilling Device for ICS

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra bergartsformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoare...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of a New Economical Process to Monetize High-CO2 Natural Gas

The anticipated results of the Demo2000 project are the design, fabrication and deployment of a fully functional VERDIS CO2 stripping & conversion unit, able to process some 5 MMSCFD of natural gas. While significantly smaller than fully commercial-sized units will be, it will nevertheless be suf...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Tilstandsbasert vedlikehold på risere.

Prosjektet tok sikte på å utforske og teste mulighetsområdet for å implementere ny innovativ teknologi for sporing av utstyr benyttet i boreoperasjoner offshore. Inkludert i dette er også nye og innovative tjenestebasert forretningsmodeller som muliggjør ekspansjon og driftsoptimalisering på en e...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea CFU Pilot

Separasjon av olje, vann og gass på havbunnen etterfulgt av reinjeksjon av vannet reduserer energiforbruket til trykkøkning av brønnstrømmen betraktelig samtidig som det fjerner en flaskehals i systemene på plattformen. Selv om vanninjeksjon er en kjent metode for økt utvinning er det ofte utford...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt, kompakt integrert separasjon

BRI Cleanup jobber med utvikling av ny integrert kompakt teknologi for separasjon av faste stoffer fra brønnstrømmen. Teknologien er neste trinn i utvikling av Dynamic Desander System som BRI Cleanup har patent på og 14 års erfaring med. Oppsett for slikt utstyr i dag (state of the art) består a...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland