946 projects

ENERGIX-Stort program energi

EcoLodge - Efficient production of Butyl-Butyrate from Lignocellulose derived Sugars

Produksjon av biodrivstoff fra planters biomasse representerer ett viktig steg mot integrasjon av det moderne samfunn i jordas kretsløp. Det kan bli sett på som et alternativ til bruk av fossile hydrokarboner både for transport og til produksjon av kjemikalier. Målet er å erstatte produksjonskjed...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimal levetidsutnyttelse av vannkraftanlegg basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko

Hovedmålet i MonitorX-prosjektet er å utvikle en modell, algoritmer og tilhørende prototyper for optimal utnyttelse av levetiden til ulike komponenter i vannkraftanlegg. Prosjektet er basert på idéen om at en integrering av avanserte systemer for tilstandsovervåking og klassiske metoder for vedli...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integration of Power Transmission Grids - Prospects and Challenges at National and European Levels in advancing the energy transition

Utgangspunktet for InGRID prosjektet er at Europas omstilling mot mer fornybar energi er i ferd med å endre karakter. Omstillingen er nå på vei inn i en ny fase som kan betegnes «energiomstilling 2.0». Fase 1.0 av energiomstillingen (cirka 1990-2010) hadde politisk og forskningsmessig fokus på ut...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Photoelectrochemical Splitting of Water with N-doped Graphene-Hematite Composites for Hydrogen Production

Utarmingen av fossilt brensel og klimaendringer øker behovet for nye energiteknologier. Hydrogen blir betraktet å være fremtidens energibærer. En ren og fornybar produksjon av hydrogen er veien å gå. Prosessen med å splitte vann i hydrogen og oksygen, kalt fotoelektrolyse, krevet materialer som e...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyperthermophilic fermentation as pre-treatment step in Biogas plants

HYPERFERMENTAN er gjennomført av partnerne Hyperthermics AS(prosjekteier), Hyperthermics Regensburg GmbH, NIBIO og NMBU. Parallelt med prosjektet har prosjekteier installert og satt i drift et fullskala pilotanlegg med årlig kapasitet på 10.000 tonn. De to parallelle prosjektene er del i en overo...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Power system protection in a smartgrid perspective

Prosjektet utforsket håndtering av feil i et stadig mer komplisert kraftnett med distribuert kraftproduksjon. Dette er ble gjort ved å kommunisere sanntidsinformasjon (synkroniserte målinger) fra nettet kombinert med fortløpende analyser. Prosjektet så på både distribusjons- og transmisjonsnett d...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland

Mange av Klimapanelet (IPPC) sine framtidsscenarier for primær energiforsyning og arealbruk tegner opp en fremtid som er mer avhengig av landbaserte økosystemer for å levere mat, fiber og energi enn i dag. Bioenergi er den desidert viktigste typen fornybar energi i studier som skal oppfylle stren...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells

Fremdriften av miljøvennlige solcelleteknologier er en av de viktigste forskningsprioriteringer rundt om i verden. For å nå målet om å være en bærekraftig teknologi skal solcellematerialer være rimelig, rikelig i naturen, og giftfri; her, den totale kostnaden inkluderer materiale, fabrikasjon, hå...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

High Performance Power Electronics with Wide Bandgap Power Semiconductors for Industrial, Marine, Renewable Energy & Smart Grid Applications

Forbruk og produksjon av elektrisk energi krever oftest at den tilgjengelige effekten omformes. For eksempel produserer solceller likestrøm, men siden det elektriske kraftsystemet er basert på vekselstrøm, må effekten fra solcellene omdannes før systemet kan kobles på nett. Kraftelektronikk sørge...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Revising the National Renewables Policy Mix: The role of state aid and other key EU policies (REMIX)

Støtteordninger for fornybar energi har vært viktige pådrivere for å øke fornybarandelen og dermed bidra til å kutte klimagassutslippene i ulike land, men de er også omstridte. I Europa ble de første støtteordningene for fornybar energi vedtatt tidlig på 1990-tallet. Siden da har fornybarpolitikk...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integrated H2BioOil process for efficient biofuel production

Utvikling av biodrivstoff kan bidra til at Norge når klimamålene i tillegg til å bidra til transport sektoren, noe som kan være nøkkelen til Norges grønne skifte. Redusert industribruk av skog, i kombinasjon med høy etterspørsel av biodrivstoff gir gode forutsetninger og håp for norsk biomasseind...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power

Forsyningssikkerhet for kraft i det lange løp er både et spørsmål om a) å ha nok energi- og effektkapasitet, og b) energisystemet kan levere strøm effektivt hvor og når det er nødvendig. Dette prosjektet handler om hvordan kraftmarkedet kan organiseres for å unngå systemsammenbrudd, mens en på...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Gasification and FT-Synthesis of Lignocellulosic Feedstocks

Målet med GAFT prosjektet er å finne de beste tekniske løsningene, samt legge til rette for en hurtig igangsetting av lokalt biodrivstoff produksjon i Norge. Utfordringen er å få til en prosess som er økonomisk mulig å implementere under Norske forhold som samtidig utnytter muligheten for integra...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Metal hydrides for Li-ion battery anodes

Prosjektet LiMBAT har undersøkt hvordan metallhydrider kan brukes som negativ elektrode (anode) og faststoff-elektrolytt i Li-ion-batterier. I motsetning til dagens grafittelektroder, gjennomgår anoder basert på metallhydrider store kjemiske forandringer når batteriet brukes. Fordelen er en mye h...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

TRAnsition metal and LAnthanide based Luminescent Absorber Layers by Ald

Solceller er blitt en viktig del av fremtiden og viser eksponentiell vekst i bruk. Cellene er billige, robuste og krever lite vedlikehold. Kostnadene ved å installere solceller går i dag hovedsakelig til innpakking og montasje. En gevinst i effektivitet på selve cellen vil derfor fort blir manged...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Reliability and ruggedness of high power high voltage power electronics

Krafthalvlederne, idag for det meste "Insulated Gate Bipolar Transistors" (IGBTs) utgjør nøkkelkomponentene, og er samtidig de mest sårbare komponentene i mellom- og høyeffektomformere med anvendelsesområder innen eksempelvis fornybarsektoren og for HVDC transmisjon. En viktig årsak til krafthalv...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

An Integrated Geological and Mathematical Framework for the Characterization, Modelling and Simulation of Fractured Geothermal Reservoirs

Geotermal energi er en bærekraftig og fornybar energiressurs som per idag først og fremst utnyttes i de deler av verden som ligger nært aktive tektoniske plategrenser. Dette fordi slike grenser er knyttet til vulkanisme og det derfor er rik tilgang på varme i bakken som kan utnyttes til energifor...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Power from the People? Driving forces and hindrances.

SProsjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer de har, hvordan de bruker energi hjemme og hvordan de oppfatter plusskun...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Safe and efficient two-way migration for salmonids and European eel past hydropower structures

Mange av de 500 fisketrapppene i Norge fungerer godt slik at fisk kan passere fosser og kraftverksdammer, men dårlige trapper er et problem for innlandsfisk. En større utfordring både i Norge og internasjonalt er å få gytefisken og deres avkom ned igjen. Både ål, laks, ørret, harr og annen fisk k...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Product optimization of LFP/Graphene composite cathode material for Li-ion batteries

Vi har utviklet en ny grafen-coating metode for aluminiumfolien som brukes til katoden. Med denne oppnår vi åtte ganger høyere kapasitet ved høy utladningshastighet enn for tilsvarende uten grafencoating. Den viktigste konsekvensen av dette er at vi får større kapasitet ved en hver ladnings/utlad...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Development of a plant biotechnology platform for low cost production of industrial enzymes to boost biorefinery of lignocellulose biomass

Andregenerasjonsbiodrivstoff anses som bærekraftig, og overvinner begrensningene og problemene med førstegenerasjonsbiodrivstoff ved å bruke ikke-matråstoffer, for eksempel skogsråvarer, skog- og jordbruksrester. Men det er mange utfordringer involvert i konvertering av lignocellulose-biomasse ti...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Stack design for a Megawatt scale PEM electrolyser.

Vannelektrolyse basert på polymere elektrolytter har oppnådd teknologisk modenhet og er nå tilgjengelig på markedet. For at slike elektrolysører skal kunne brukes for storskala produksjon av hydrogen ved hydrogenstasjoner eller for lagring av fornybar energi fra vindkraft eller sol må både større...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High temperature heat pumps for efficient utilisation of low temperature surplus heat

Varmepumper har den unike egenskapen at de ved å utnytte en lavtemperatur varmekilde effektivt kan levere mer høyverdig termisk energi ved bruk av en mindre andel av elektrisitet. Dagens systemer har imidlertid en øvre temperaturgrense på omtrent 80'C, som begrenser industriell storskala anvendel...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy-efficient and environmentally friendly integrated CO2 vapour compression units for supermarkets

Målet med prosjektet er å redusere enhetskostnadene for kjølemaskindelen inkludert kapasitet for AC og dermed øke implementering av energieffektive og miljøvennlige CO2 kjølemaskiner i supermarketsektoren. En gruppe av standardiserte, godkjente og "klar for bruk' design oppsett, som dekker det me...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

LOW-COST HIGH-QUALITY MONOCRYSTALLINE SILICON-INGOT CASTING

Det faller nok sollys til jorden i løpet av en time til å møte verdens energibehov for et helt år: utfordringen er å lære hvordan man kan utnytte denne energien på en kostnadseffektiv måte. Omdannelse av sollys til elektrisitet kan gjøres ved forskjellige metoder: En av de reneste og mest brukte ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Superior Technology for Energy-efficient Aluminium Production (STEP)

Superior Technology for Energy-efficient aluminium Production (STEP) har bidratt til utvikling av energi effektiv produksjon av aluminium. Prosjektet er med i en strategisk satsing for å sikre Hydros posisjon som teknologledende innen aluminium elektrolyse på globalt nivå. De oppnådde innovasjone...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energibesparende katode for aluminiumsindustrien

Aluminiumproduksjon krever mye energi. Hvor mye energi som kreves avhenger blant annet av avstanden mellom anode og katode i elektrolysecellen. For å spare energi ønsker Hydro Aluminium AS å redusere avstanden mellom elektrodene. Når elektrolysecellen er i drift vil karbonkatoden i bunnen av elek...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nytt system for optimal planlegging av termiske og grønne energikilder mot samtidige kraftmarkeder.

Det anvendes i dag stadig flere energikilder til kraftproduksjon, og kraftprodusenter har gjerne både grønne og termiske energikilder i sin portefølje. På samme tid blir kraftmarkedet mer avansert og komplekst, og har i dag blant annet spot, intraday, balanse og reservemarkeder. Dermed øker behov...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av fleksibilitet

Smarte nett kan lade flere elbiler samtidig Den sterke veksten i antall elbiler presser strømnettet når mange skal lade batteriene samtidig. For å møte behovet må nettselskapene oppgradere de lokale strømnettene. Eller kan de slippe? I prosjektet «ChargeFlex - økt nettkapasitet for elbil-ladin...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Smart Energy Storage Enabler

Strømnettet står foran økende utfordringer som skyldes både den økte integrasjonen av variabel og distribuert produksjon fra fornybar energi og økningen av krevende laster slik som f.eks. el-biler, induksjonstopper og varmepumper. Dette kan føre til spenningsproblemer og flaskehalser i nettet. St...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken