0 projects

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Videreføring av Nasjonalt etikknettverk - den nasjonale knutepunktsfunksjonen for forskerutdanning og forskning i etikk

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Profesjonsetikk og yrkesutøvelse

De profesjonelle forvalter store samfunnsressurser, og deres handlinger har store konsekvenser for borgernes liv og velferd. I yrkesutøvelsen forvalter de også visse verdier og normer og i stigende grad er det blitt tydelig at de selv tar, og å ta, stilli ng til normativt problematiske spørsmål. ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Utvikling av forskningsgruppe til senter for anvendt etikk

Prosjektet tar sikte på å utvikle Forskningsgruppen Forum for etikk og livssyn til Senter for anvendt etikk ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Prosjektet omfatter utvklingsarbeid av undervisningsmateriale og -innhold spesielt tilpasset profesjonsstudiene ved HiL (og profesjonsstudier generelt). ...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Innlandet

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Adventurous Expeditionists in Kosovo?Reconstructing Moral Reasoning and Agency of Norwegian Platoon Commanders in KFOR

Prosjektet skal undersøke hvordan yngre norske offiserer i den fredsstøttende operasjonen i Kosovo i 2001-2002 (KFOR IV/V) reflekterer etisk over den daglige tjenesten. To forhold ved denne vil bli nærmere undersøkt: a) opplevde dilemmaer i forhold til br uken av makt og stridsmidler, b) forholde...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Idrett og etikk

Hovedmålet er å utvikle forskningen på idrett og etikk i Norge og på sikt å styrke Norges idrettshøgskoles status som et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt på temaet. På sikt ønskes det etablering av en senter for idrettsetikk ved institusjonen. Fors laget om et slikt senter er imidlertid ik...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Program for anvendt etikk ved NTNU

Faglig og administrativt bygge opp et "Program for anvendt etikk" ved NTNU og derigjennom skape en faglig arena for forskning og kompetanseoppbygging innenfor anvendt etikk ved NTNU. For øvrig framgår prosjektet av de formulerte hovedmålene.

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Etablering av interfakulær etikkundervisning ved Universitetet i Tromsø

Etikkundervisningen styrkes gjennom opprettelse av et interfakultært semesteremne i etikk. Det gis undervisning i 3 moduler <.beta.> 3-4 vekttall (10 studiepoeng): (E1) Etisk teori, (E2) Biomedisinsk etikk og (E3) Område-etikk. Dessuten opprettes et "Foru m for etikk" for framlegging og diskusjon...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Senter for profesjonsetikk ved Høgskolen i Agder

Prosjektet består av to deler som begge henvender seg til søkere på nasjonalt plan. Første del består av stipendiatarbeid og veiledning av stipendiater. Det vil bli utlyst forskningsterminer nasjonalt for korttidsstipendiater som inviteres til senteret f or intensivt arbeid over ett semester med...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Agder

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Områdeetikk - innsentivmidler til tverrfaglig undervisningstilbud

Prosjektet er områdeetisk og vil legg vekt på å styrke den tverrfaglige kompetansen i etikkundervisningen ved Det teologiske menighetsfakultet (MF). Det vil etter planen strekke seg over årene 2002-2004. Hvert semester vil det bli arrangert et tverrfaglig seminar om et områdeetisk tema, med delt...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Forskerkurs i etikk og økonomi

Senter for etikk og økonomi ved Norges handelshøyskole søker om midler til et årlig forskerkurs i etikk og økonomi. Formålet med kurset er å videreføre deler av den forskerutdanningen i etikk som har funnet sted i regi av Etikkprogrammet. Senteret ønsker dermed ta på seg ansvar for den delen av ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Lokalt etikk-tiltak innen området internasjonal etikk/politisk filosofi

Nettverket i internasjonal etikk/politisk filosofi skal ha følgende aktiviteter i perioden 2002-2004: <h>- Et regelmessig seminar basert på bidrag fra forskere i nettverket og inviterte gjesteforelesere. Seminaraktiviteten skal dokumenteres i form av en notatserie eller en årlig publikasjon. <...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Nasjonalt nettverk for koordinering av forskerutdanning i etikk

Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for det nasjonale nettverket for koordinering av forskerutdanning i etikk.

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Tiltak til oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø

Prosjektet er oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø med med formål om økt interesse og kompetanse i etikk. Tiltaket tar sikte på å danne et etikkforum, plassert ved Senter for profesjonskunnskap. Sentralt for dette etikkforumet er å skape et tverr faglig møtepunkt, for forskere og lærere ...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Videreutvikling av områdeetikk: Næringslivsetikk ved Handelshøyskolen BIs Senter for etikk og ledelse

Prosjektets hovedmål er sikring av konsolidering, vekst og målrettet videreutvikling av Handelshøyskolen BIs Senter for etikk og ledelse gjennom: <h>- Curriculumutvikling i næringslivsetikk, med vekt på brobygging mellom dagens siviløkonomopplegg, Master of Science-programmer og evt. deltagelse...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Kompetanseoppbygging i etikk ved Norges Landbrukshøgskole

Forsknings-, utdannings- og satsningsområdene (mat, miljø og bioteknologi) ved NLH gjør behovet for høy etisk kompetanse i de faglige miljøer særdeles påkrevende. Etikk ved NLH kan ikke begrenses til de særlige problemer knyttet til bioteknologi rettet mo t landbruk og matproduksjon. Gjennom sin ...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken