0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Effektivitet og ulikhet I en ny studie (Andersen, Markussen og Røed, 2021: Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy, doi: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102050 , ser vi på forskjeller i responsen på reformen etter alder 62, og hvo...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Quantitative Overlapping Generations Model and The Norwegian Pension Reform

Avhandlingen er et ledd i evalueringen av den norske pensjonsreformen fra 2011. De to første kapitlene studerer samspillet mellom ektefeller i valg av pensjoneringstidspunkt. Her benyttes både kvantitative metoder i empiriske analyser så vel som makroøkonomisk modellering. Først undersøkes de...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Between equality and efficiency: Work incentives, social redistribution and gender equality in the reformed pension system

I en artikkel publisert i Søkelys på arbeidsmarkedet, viser Stian Nicolajsen og Nils Martin Stølen at fordelingsvirkningene av pensjonsreformen varierer avhengig av hvordan spørsmålet stilles. Den samlede utbetalingen av folketrygdens alderspensjon over livsløpet til en kohort som er fullt ut omf...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding retirement decisions

Innenfor prosjektet Understanding Retirement Decisions ble det jobbet med flere ulike problemstillinger knyttet til virkninger av den norske pensjonsreformen. Her følger et kort sammendrag av et utvalg av forskningsbidragene: Pension reform and labour supply, av Erik Hernæs, Simen Markusen, Joh...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes

Pensjonsreformen innebar store endringer i folketrygdens pensjonssystem. Samtidig ble tjenestepensjonssystemet og AFP-ordningen endret og tilpasset folketrygden, og fikk med det en større rolle i det samlede pensjonssystemet. Endringene i tjenestepensjonene og AFP og hvordan de samspiller med en...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Working life after the Norwegian pension reform

Pensjonsreformen i 2011 økte avkastningen av å arbeide etter fylte 62 for dem som har adgang til AFP i privat sektor. Studier basert på data for dem som hadde fylt 63 eller 64 år innen 2014, viser at flere fortsetter å arbeide omtrent som de gjorde da de var 60. Dette henger nøye sammen med hvor ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Norwegian pension reform: Fiscal and social sustainability

Formålet med prosjektet har vært å analysere effektene av pensjonsreformen på offentlige finanser, makroøkonomisk utvikling og inntektsfordeling mellom ulike grupper og mellom generasjoner over livsløpet. Analysen er i stor grad basert på videreutvikling og bruk av Statistisk sentralbyrås mikroøk...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

It happened here. The Norwegian pension reform, process and content

Tiltak for å øke pensjonsalderen er et gjennomgående trekk ved pensjonsreformene i en rekke europeiske land, mens de metodene som velges viser stor variasjon. I et studie fra prosjektet sammenligner Rune Ervik og Tord Skogedal Linden norsk og britisk pensjonspolitikk med henblikk på å forklare hv...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Information and interpretation of the retirement pension reform - a matter of securing the legal protection of citizens

Delprosjekt 1: Kvalitet, tilgjengelighet og anvendbarhet av informasjonen. Dataene for dette delprosjektet kommer fra det årlige YS Arbeidslivsbarometeret. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til medlemmer av GallupPanelet i juni 2012, med svar fra 3169 r espondenter. Spørreskjemaet inneholdt 5 spø...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Knowledge, information, and retirement: Survey experiments on how information influences retirement plans

The aim of this research project is to gain new knowledge on how the pension reform will affect individual decisons on retirement by conducting a survey experiment where respondents are randomized into groups which are given different information on the n ew pension system. This research design m...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo