0 projects

FME-Forskningssentre for miljøvenn

CEntre for Sustainable Energy Strategies

Senter for bærekraftige energistrategier vil samle et sterkt og flerfaglig kompetansemiljø som integrerer teknologi, økonomi, miljø og samfunnsfag, for å skape ny kunnskap for private og offentlige aktører. Senteret vil være en uavhengig arena for strateg isk diskusjon rundt energisystemer og -te...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Gas Technology PhD program with MIT, NTNU and StatoilHydro

Therefore the present project is an important part of NTNU strategy within the area Energy and petroleum- resources and environment. It is supported by the university management. Possible new topics identified so far are (persons responsible for the init iatives are listed in parenthesis): - Tra...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Long term energy market equilibriums and the effect of new investments

In the future introduction of renewable energy sources will be critical to achieve sustainability, but energy systems will still have to rely on both the new sources and traditional sources like nuclear power and hydrocarbons. We promote analytical models to provide decision support for energy s...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

16th International Conference of Ethiopian Studies (ICES-16)

The International Conference of Ethiopian Studies (ICES) was first held in Rome in 1959. Since then it has been held in different cities all over the world. The aim is to hold the conference every three years. The recent locations are Michigan (1994), Kyoto (1997), Addis Ababa (2000) and Hambu...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 15. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Trondheim 3.-5. januar 2007

Hovedformålet er faglig kommunikasjon og utveksling av forskning. Dette skjer i første rekke gjennom aktivitetene i syv arbeidsgrupper som dekker ulike deler av statsvitenskapsfaget. Videre skjer i 2007 en viktig diskusjon og drøfting av statsvitenskapens utvikling som fag og dens samfunnsmessig...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Ataöv, Anli Tyrkisk statsstip 2006/07

...

Awarded: NOK 64,500

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

LADEPROSJEKTET EN LÆRENDE ORGANISASJON FOR ELEVENES LÆRING

Overordnet problemstilling for prosjektet tar utgangspunkt i elevenes læring og peker videre på hvordan lærere og forskere kan samarbeide om å utvikle undervisningen og skolen som en lærende organisasjon. Prosjektet består av fire delprosjekt som gjennomf øres på team- og skolenivå i en 1-10-skol...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Skoleledelse i lys av nasjonalt initierte reformer. Utvikling av et dansk-norsk forskningssamarbeid.

Gjennom de omsøkte forprosjektmidlene skal det etableres et grunnlag for et flerårig samarbeid om forskning på skoleledelse. Samarbeidspartner vil på norsk side være nettverket som arrangerer Master i skoleledelse. Dette nettverket består av Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Bodø, Høgskol...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Homo Faber - det skapende menneske. Nasjonal fagkonferanse i sosialantropologi 2006

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste faste nasjonale fagkonferansen i norsk sosialantropologi. Dens hovedformål er å fremme fagets utvikling via debatt mellom antropologer i og utenfor akademia. I 2006 vil konferansen bli arrangert av sosialantropologisk institutt ved NTNU, ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Commercialization of Research: Research Universities as Incubators of New Business

Research universities will have an increasingly important role in economic development, through the commercialization of research based innovations. This project will involve three or four Master students at NTNU, who will conduct interviews with academi c entrepreneurs at three research univers...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skolebasert utvikling i skolen: mellom sentral styring og lokal frihet.

Tre ulike styrings- og utviklingsstrategier gjør seg gjeldende i den norske grunnskolen. Den mest framtredende er en sentralt styrt reformstrategi som forsøker å styre og forbedre skolen gjennom departementets regler og forskrifter, spesielt gjennom nasjo nale læreplaner. Den andre er en desentra...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Transfrontier conservation and local community development in Southern Africa

...

Awarded: NOK 72,819

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Gjesteforskerstipend for professor, dr. Denis Bouget, Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, Nantes, Frankrike ved NTNU i 2004

Det søkes om å invitere professor, dr. Denis Bouget, direktør ved MSH Nantes og leder av COST A15, til Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Formålet er å videreutvikle den dialogen som er etablert i forbindelse med at Bouget og Hvinden har samarbeidet i regi av COST A15 og ved at D...

Awarded: NOK 44,393

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barn og unges levekår i Norge: en litteraturstudie

Sammenlignet med andre land, finnes det lite samlet kunnskap om barn og unges levekår i Norge. I prosjektet ønsker en å skaffe en oversikt over forskning på dette området i Norge, samt identifisere og bidra med kunnskap om hvordan levekårsbegrepet er oper asjonalisert i de eksisterende studiene. ...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Growing up in Ethiopia. A study of the lives of orphans and working children

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Førsteamanuensis Borgunn Ytterhus)

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Risk judgement, risk tolerance and demand for risk mitigation in transport

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Studentstipend

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The modern child and the flexible labour market

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjennom etablering av en tverrfaglig/interdisiplinær forskningsgruppe som mål å utvikle fo rskningsbasert innsikt i forholdene mello...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den primitive i filosofien. Om primitivitetsbegrepets utvikling og dets implikasjoner for vår tids identitetspolitikk.

Helt siden 1500-tallet har den primitive spilt en viktig rolle for utviklingen av binære tankefigurer, ideer om subjektivitet, autonomi og bevissthet, individualitet, språk og politisk legitimitet. Prosjektleder har tidligere identifisert den primitives s trukturerende rolle hos noen tidlig-moder...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Building a "Civic Culture" in the Post-Yugoslav Region - Phase 1: The Challenge in post-Tudjman Croatia - The Slovenian Example, the Tudjman

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Fundamental and clinical assessment of human movements

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Mapping Human Cognitive Events to Neurological Activity Using EEG/ERP

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Norsk senter for barneforskning

Det er NOSEBs mål å skape innsikt i og forståelse av barns oppvekstbetingelser og barndommens grunnvilkår i et moderne samfunn. Senteret skal med teoretiske og empiriske studier beskrive og forklare både rammene for barns liv og de aktiviteter de utfolder innen for disse rammer. NOSEB skal søke ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Natural Resources, Conflicts and Economic Growth

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Landskap og sted - rettferdighet og moral

Landskap og sted forstås av mange samfunnsgeografer som arenaer hvor makt, kontroll, rettigheter og moral utspiller seg. Dette reiser i vid forstand problemstillinger knyttet til eiendom og eiendomsrett, og hvordan dette uttrykkes og oppfattes av ulike me nnesker. Prosjektet søker å utforske og u...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Optimal sparing og forvaltning av usikre oljeinntekter

To viktige spørsmål rundt bruken av våre oljeinntekter er valget av tidsprofil for bruken av inntektene og valg av investeringsobjekter for den del av inntektene som spares. Hensikten med prosjektet er å gi et bedre normativt grunnlag for å besvare disse spørsmålene enn det eksisterende økonomis...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Norwegian network on ICT and development

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Local knowledge and development. Resource management in indigenous irrigation, North-Eastern Tanzania.

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Network contact unit on internally displaced persons (IDPs)

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage