54 projects

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

En digital "dør inn", en "digital koordinator". Digital samhandling- og koordinerinsplattform

Kommunen ønsker at innbygger skal oppleve "en dør inn" til tjenesteapparatet. Vi ønsker at brukerne skal oppleve god kommunikasjon, en lettere selvstyrt hverdag og sømløse tjenester basert på brukernes behov og situasjon. 1. Behovskartlegging- Tidlig fase: Få en oversikt over brukerne/målgruppe...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"

Tjenester og tilbud må i fremtiden leveres på vesentlig mer hensiktsmessige og kostnadseffektive måter enn i dag. Sykepleiere og terapeuter med tre til fem års utdannelse bruker mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og driver daglig med portørtjenester. Demografiske framskrivninge...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Digital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg med bruk av norsk trevirke.

Vi mener at det digitale er en av de viktigste plattformene for vekst i treindustrien. Bruk av 3D modeller i produksjon kan generere økte muligheter for industriell og unik produksjon. Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50% de neste ti årene. For å nå klimamålene vil det fremover...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Hvordan kan staten tilrettelegge for digitale økosystemer og verdiskapning

Samarbeid og koordinering med andre offentlige virksomheter: Hovedformålet med hele prosjektet er å utvikle nye løsninger som er relevante for andre offentlige virksomheter, aktører i frivillig sektor og bedrifter. Denne våren skal Skatteetaten og BR arbeide sammen for å tegne et målbilde for de...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Elementbaserte innervegger i massivtre for fleksibel ettermontering og gjenbruk i bygg

I Regjeringskvartalet og mange andre bygg i dag er det strukturelle bæresystemet basert på henholdsvis betong og/eller i en kombinasjon med stål. Fokuset mot bygg i massivtre er stort, men fokuset er mindre på å se på hvilke kombinasjoner som kan finnes. Det ofte er stor frustrasjon knyttet til g...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Biologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelse

I dag er de fleste transporttjenester av biologisk materiale (prøver tatt av pasient på vei til analyse) veibaserte og ofte utført av aktører som ikke tilbyr god nok sikkerhet og sporbarhet på biologisk materiale. Transport kan ta mange timer og med varierende trafikk. Dette medfører økt risiko f...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Modulbaserte innervegger med integrert akustisk demping, utelukkende bestående av trebaserte materialer

I prosjektet Nytt Regjeringskvartal er det for å oppfylle brukers skiftende behov nødvendig å rekonfigurere planløsningene jevnlige. Innervegger har her sin signifikante del av dette omfanget, hvor disse er tenkt å kunne flyttes raskt og fri for nye bygningsmessige tiltak. Modulvegger er her den ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt gru...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnø

Bortkjøring av snø er en kritisk samfunnstjeneste som er nødvendig for å opprettholde tilgjengelighet og vedtatte veistandarder i vintersesongen. Tidligere år har snø som ble kjørt bort fra veiene blitt tippet direkte i sjøen, men med bakgrunn i viktige miljøhensyn er det strammet inn på kravene ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innebygget arkivering - utvikling av løsninger for arkiv i offentlig virksomhet med betydelig gevinstpotensiale

Etter avtale med Anne Wisnes Rødland og Idun Lyngstad: disse feltene skal ikke fylles ut («populærvitenskaplig fremstilling (skrives på norsk)» og «populærvitenskaplig fremstilling (skrives på engelsk)»)

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Utvikling av hydrogen-løysinger og hydrogen-verdikjede med utgangspunkt i småkraftverk som har «innestengd kraft».

Innstengd kraft (eng: 'stranded energy') inneber at eit geografisk område har større produksjon av elektrisk kraft enn det linenettet (infrastrukturen) har kapasitet til å bringe ut av området (til overordna nett/regionalnett). Konsekvensen er at sjølv om eit kraftverk har løyve (konsesjon) på pr...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Automatisert tidligvarsling av flom ved bruk av sensorteknologi og kunstig intelligens.

Prosjektet går ut på å etablere en reell og velfungerende løsning for å kunne predikere og varsle flom 1-3 dager før flommen faktisk inntreffer. Dette realiseres ved å plassere ut en stort antall sensorer i sentrale fjellområder og vassdrag i regionen, som bl.a. måler snødybde, fuktighet, vannfør...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt før-kommersiell anskaffelse og utvikling av automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Forvaltningen i Norge bruker 335 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. Dagens system for miljøovervåking er tidkrevende og kostbart, og gir begrenset mulighet for å oppdage og forhindre skade. Det er et stort behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Et aut...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Utvikling av skalerbare og modulbaserte renseanlegg

Henviser til prosjektskissen.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Automatisert laser- og laser-hybrid sveising av stålkonstruksjoner

Dagens metodikk for produksjon av stålbruer med tradisjonell lysbuesveising innbefatter mye manuelt arbeid og er også krevende og kostbart å kontrollere. Selve sveiseprosessen er i seg selv svært energikrevende. Med bruk av dagens teknologi er det vanskelig for lokalt næringsliv å være konkurrans...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Gravefri renovering av vannledninger ved hjelp av strømper

Norsk vannsektor står ovenfor en stor utfordring de kommende tiårene; fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også våre barnebarn og deres barnebarn. Spørsmål som må b...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Behovet for avfallsfrie byggeplasser skal kartlegges, og det skal jobbes med å kartlegge muligheter og begrensninger.

Det er i dag allerede gjennomført flere runder med markedsdialog med aktører og leverandører i byggenæringen. Den 8. april ble gjennomført en leverandørdialog. En måned etter, den 8. mai ble det gjennomført en innsiktsworkshop med både byggherrer, entreprenører og leverandører til stede. Det ble ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner

Mange kommuner i Norge vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonen med innbyggerne sine. Men stasjonære målestasjoner er dyre i anskaffelse og drift, så det er ikke mange av dem i norske byer. Alternativet er dermed enklere og billigere luftkvalitetssensorer, som er forholds...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sammen om bolig

Prosjekt Sammen om bolig er et boligsosialt innovasjonsprosjekt mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, samt Velferdsetaten. Prosjektet har som mål å utvikle kommunale tjenester og samarbeidsmodeller for å kunne tilby bedre og mer bærekraftig...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sensorer for hurtig/online deteksjon av mikrobiell forurensning i vann

I Norsk Vanns teknologiutviklingsprosjekt, der vann- og avløpsetaten fra de 19 største kommunene og IKS deltar, har det blitt identifisert en rekke behov innenfor temaet overvåkning av hygienisk vannkvalitet. Det stilles stadig strengere krav til sikkerhet i den offentlige vannforsyningen og det ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Stedsutvikling gjennom bruk av metoden Urban Living Labs som innbyggerorientert samhandling- og innovasjonsplattform

Det er behov fo rnye måter å organisere samarbeidet på som i større grad involverer innbyggergrupper og næringsliv, herunder gründere/start-upsmiljø. Forprosjektet er inspirert av metoden og samhandlingsarenaen Urban Living Labs (ULL). I Europa blir ULL ofte assosiert med "smart cities", utprøvin...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt ForKommune Lofoten 2030

ForKommune Lofoten 2030 skal styrke innovasjonsnettverk og utvikle faglig arena for bærekraftig utvikling og verdiskaping i Lofoten. Det skal utarbeides skisse på bærekraftige framtidsbilder for Lofoten med viktige utviklingsbehov og utfordringer, og det skal synliggjøres muligheter for prosjekts...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

Prosjektet tar utgangspunkt i at for å møte mange av våre viktigste samfunnsutfordringer er det behov for at kommunen utvikler sin rolle som samfunnsaktør. Prosjektet vil fokusere på hvordan organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune kan bidra til dette. Dette kan skje gjennom at det u...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgs¬utfordringer

Prosjektets vil skape innovative læringsmiljøer i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom kunnskapsbasert, praksisnær utvikling støttet av metodikk for innovasjonspedagogikk. Metodikken vil skape arbeidsmiljø som integrerer læring og tjenesteinnovasjon i yrkespraksis og ledelse. Læringsfokus...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innbyggere som kilde til innovasjon

Vi ønsker å fremme glede og glød i samskaping og lettere gå fra uforpliktende idé til nyttiggjort innovasjon! Målet er å ta i bruk innbyggeres og ansattes ideer på en måte som forløser skaperkraft, optimisme og pågangsmot ved å utvikle en helhetlig løsning for samskaping mellom kommunen og innbyg...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Samarbeidsmodell for trinnbasert inkluderende læringsmiljø i IKT i grunnskolen

STILIG vil gjøre Sogn og Fjordane til en spydspiss i å inkludere alle elevgrupper i IKT-faget i grunnskolen. IKT-kompetanse er sentralt for det 21. århundre og for den oppvoksende generasjonens deltakelse i framtidens samfunn. IKT-fag, særlig de mest tekniske og programmeringsrettede, er sterkt ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Nye modeller for samarbeid om FoU og innovasjon i kommunesektoren

Store samfunnsmessige utfordringer som klimaendringer, migrasjon og eldrebølge krever lokale løsninger. Det er imidlertid lite hensiktsmessig at hver enkelt kommune adresserer dette arbeidet hver for seg. I stedet vil det være mye å hente på å samarbeide, koordinere samt å lære av hverandre og av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

FORPROSJEKT: Innovativ bruk av kommunens kompetanse - kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjekttittel: Innovativ bruk av kommunens kompetanse - kulturskolen som lokalt ressurssenter. Prosjektidé, hovedprosjekt: Alle kommuner er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud. Med andre ord, kommunene sitter på en unik kompetanse innen kulturfag. De har ansatte med spisskompetanse i musikk, da...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage