0 projects

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Design av mikrobrikker som krever minimalt med strøm

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Components and Devices Based on Thin Film Organic-Inorganic Materials Produced by Atomic Layer Deposition

...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

"Sats på torsk" konferansen, 14 - 16 februar 2007. Scandic Hotell Bergen

Møtet innkluderer 3 worskops som dekker 1) sykdom og helse hos torsk, 2) yngelproduksjonen og 3) biprodukter av torsk. Sykdom og helse delen starter onsdag den 14 februar kl 14. Etter møtet blir det samling for diskusjon og sosialt samvær. Dagen etter ar rangeres to workshops på biprodukter og ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

MOBI-Mobilisering

1+1=3 : Forskingsbasert kompetansemekling for Kulturnæringane i Sogn og Fjordane og Hordaland

Prosjektet '1+1= 3' handlar om å hente ut synergiar av eksisterande forskingsbasert kompetanse¬meklings¬prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet skal hente ut ei rekke synergieffektar: * 2 kompetansemeklarprosjekt som samarbeider * 2 fylke s om samarbeider * +/- 4 bedriftsprosjekt d...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

MOBI-Mobilisering

Kulturbasert næringsutvikling - forskningsmetoder, forskningstema og FoU-miljø

Prosjektet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringene. Utgangspunktet er en bred definisjon av kultur- og opplevelsesnæringene som også inkluderer natur- og kulturbasert reiseliv. Bedriftene vil ha uli ke typer produksjon (både tjeneste- og va...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Housing and environment in organic sheep farming, Postdoc

The principal objective of this project is to investigate how space allowance, flooring and access to outdoor yards affect the behaviour and welfare of sheep. Solid floor on the lying area is required for all existing organic sheep herds, whereas the dema nd for a total area of 1.5 m2 per ewe onl...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Knowledge and Innovation: The quest for a innovative edge in the public sector

Reinventing the public administration has become the key motive to achieve in order to cope with the pressure to innovate that the government is facing. The last decade, the role of the public sector has been largely debate and today the government is exp ected to not only provide better services...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Hvordan understøtte natur- og kulturbaserte bedrifter arbeid med næringsutvikling og verdiskapning ?

Med utgangspunkt i erfaringer fra arbeidet med å initiere, etablere og gjennomføre kompetansemeglerprosjekt innen natur- og kulturbaserte næringer - opplevelsesnæringer - i Trøndelag ønsker Kompetansemegling Trøndelag å få finansiert en utvidelse av virks omheten. I dette arbeidet vil en bestrebe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Festivaler på Sørlandet Festivaler som regional aktør i moderne identitetsprosesser - en pilotstudie fra kulturnæringer på Sørlandet

På Sørlandet finnes mer enn 60 festivaler. Vi ønsker å studere disse på to ulike forskningsnivå: Kartlegging Det er et stort mangfold av tematiseringer, prosesser, kontekster og kulturelle uttrykk blant festivalene som finner sted på Sørlandet. Festivale ne er på ulike vis viktige aktører i mode...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Agder

P-SAMISK-Program for samisk forskning

'In gille huma' - de tause rommene i samtalen. Samiske fortellinger om kreft.

Dette mastergradsarbeidet handler om hvordan man kan forstå det å ha kreftsykdom ut fra hvordan sykdommen snakkes, eller ikke snakkes om i samiske samfunn. Arbeidet med oppgaven tar utgangspunkt i klinisk erfaring hvor mange samiske pasienter ikke har vil let snakke så mye om sin situasjon, og de...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2006-2006

Location: Ukjent Fylke

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Biodiversity values, sustainability, and development: traditional and modern management for a changing world

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Etablering og Vedlikehold av Tilgjengelighetsdata gjennom Mobilt Brukersamarbeid

MoBruk er et forprosjekt som bygger på resultatene fra Tilgjengelighetsdataprosjektet, et samarbeid mellom bla.a. Oslo Kommune, Statens Kartverk, Deltasenteret, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund. Ett av resultatene fra dette prosjektet er et nettsted, der brukerne via et kartgrensesn...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Norsk deltakelse i EUREKAs eConTec Umbrella 2006-2008 (3)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

INT-EGEN-Egeninitiert samarbeid generelt

JAPAN Science & Tehcnology Agreement Tokyo Fund 2006

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Kunnskapsgrunnlaget - rådgivning Agendum

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Fiskeriekspert ved EUs Generaldirektorat for fiskeri - DGXIV - Petter Fossum

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr.stipendiat til 173911 Assessing wood properties of forest resources by airborne LiDAR

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Ferdigstilling og publisering av bok fra prosjektet "Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980".

Med utgangspunkt i forskningen som er utført på prosjektet Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer 1920 til 1980 (jf. prosjektnr 157117/V20), skal prosjektleder Hans Wiggo Kristiansen ferdigstille et bokmanus for publisering på forlag. Boka har arbeids tittelen Skyggeliv. Homoseksualitetens vi...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forskning i lulesamisk område

Árran lulesamisk senter planlegger et forskningsprosjekt rettet mot den lulesamiske regionen. Prosjektet er planlagt rettet mot landskap, der en sentral del av problemstillingene er spørsmålet om hvordan fortellingene styrer forståelsen av landskapet (ved legg 1) For å kunne igangsette prosjekte...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Ordning og avlevering av arkivmateriale – NAVFs utredningsinstitutt/Utredningsinstituttet

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr.stipendiat til 173388 Health, Nutrition and Food Demand: Effects of Information and the Substitution between Good Foods and Bad Foods

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

EU-DIVERSE-EU – Diverse poster

Øyvind Hope - nasjonal ekspert i Brussel

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr. stipendiat til 173899 + 168553 Råvarekvalitet til norsk furu og dens anvendelse i furfurylert tre

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005

Den nordiske velferdsstaten er et etablert begrep i internasjonal samfunnsforskning. Det står for en særskilt velferdsstatstype, kjennetegnet ved universelle rettigheter, sjenerøse støtteordninger, et sterkt offentlig engasjement og en relativt ambisiøs o mfordelingspolitikk. Kombinasjonen av øko...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

BOSS4GMES Building Operational Sustainable Services for GMES

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Trygdeforskningsseminaret 2006

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Påminnelse: EU 7.rammeprogram - tema Energi - aktivitet CO2 fangst og lagring/Clean Coal - SINTEF/NTNU seminar

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

DRUID Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2006-2014

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

New Automotive components Designated for and manufactured by Intelligent processing and Light Alloys

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad til EU7RP - Effekten av klimaendringer på mesokosmossamfunn i Europa

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage