568 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A novel Chemical Switching Reforming (CSR) reactor for pure hydrogen production with integrated CO2 capture

Chemical Switching Reforming (CSR) konseptet muliggjør ren hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst fra en enkel reaktor. Metan slippes inn i reaktoren, hvor det reformeres til karbonmonoksid og hydrogen over en Ni-basert katalysator. Hydrogen blir deretter ekstrahert via perm-selektive membra...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Low-Cost Integrated Navigation Systems Using Nonlinear Observer Theory

-

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ocean-atmosphere-ice sheet interactions in the polar north, 50-150 ka BP: Implications for climate system processes

Resultater fra driv-responsanalyser (Convergent Cross Mapping, CCM) gjort på 800 000 år lange tidsserier av fortidsklima (globalt isvolum, havoveflatetemperatur og solinnstråling) viser at CCM analyse er en lovende teknikk som kan gi innsikt i hvordan informasjon blir overført i komplekse kaoti...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Microfluidic flow cells in the service of fuel cell electrocatalysis

Elektrokjemiske systemer for energikonvertering vil være uunnværlige i utviklingen av et bærekraftig og karbonnøytralt samfunn med deres effektive konvertering av hydrogen og biobrensler til elektrisk energi. Flytende hydrokarboner som maursyre, metanol og glyserol innehar høy energitetthet og ka...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel Features of Complex Oxides

I dette prosjektet har vi jobbet med å lage oksider som kan nyttiggjøres som for eksempel magnetiske sensorer, lagringsmedium for computere, i brenselceller, kjemiske sensorer eller som katalysatorer. For denne type oksider er det ofte en sterk korrelasjon mellom kjemiske sammensetning, atomarran...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evidence-Based Recommendations to Guide the Evolution of Component-Based Product Families

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental investigations of precipitation in the solid state with focus on Al-based alloys

Prosjektet 'Fundamental investigations of precipitation in the solid state with focus on Al-based alloys' startet opp høsten 2013 og endte sommer 2017. Det var ansatt en PhD student i to år (fra September 2013 til juli 2015) og en postdoc i tre år (fra april 2014 til april 2017) på prosjektet. I...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interfacial forces in calcite-fluid systems

Målet for dette prosjektet har vært å måle kreftene som virker mellom kalsittoverflater, og mellom kalsitt og andre materialer, i væsker. Dette har store implikasjoner for hvordan stein forvitrer og brytes ned og hvordan væsker beveger seg gjennom kalkholdig stein, samt for hvordan vi kan designe...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advanced sonar methods for detecting and monitoring marine gas seeps

Effektiv og pålitelig overvåkning av havbunnen for å oppdage og eventuelt sette i gang tiltak for å begrense lekkasje av gass er en stor og viktig utfordring. Dette er særlig aktuelt med tanke på satsingen på langtidslagring av CO2. De akustiske egenskapene til gassbobler i vann gjør sonar til et...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanoconfined crystal growth and dissolution

Vekst og oppløsning av krystaller i nanometer-rom Bygningsstein og sement forvitres av saltspreng. Saltspreng er krystaller som vokser og presser opp sprekker inne i materialet. i 150 år har vitenskapsfolk diskutert hvordan denne krystallisasjonskraften virker, men siden det er vanskelig å gjøre...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Air-Sea Interaction and Transport Mechanisms in the Ocean

I dette prosjektet har vi anvendt og utviklet videre vaar Large Eddy Scale og RANS havmodeller for aa beregne samvirket mellom stroem og boelger fra den fri overflata til havbunnen. Vi har ferdigstilt en LES modell for kombinert boelge-stroem stroemning som er blitt testet med forskjellige kombin...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Boiling of multicomponent mixtures in confined geometries

Koking er en effektiv varmeoverføring mekanisme og derfor et av de mer populære valgene når det kommer til de høye varmeflukser oppstått i miniatyrisert prosessutstyr som for eksempel mikro-og mini-varmevekslere, mikro-reaktorer og brenselceller. Utviklingen av to-fase mikro-kanalteknologi krever...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Boundary engineering of bulk nano-crystalline/nano-twin materials by high strain rate dynamic plastic deformation (BENTMAT)

Styrken til poly-krystallinske materialer øker generelt med minskende kornstørrelse, i tråd med Hall-Petch relasjonen (invers sammenheng). Å lage materialer med små korn, og spesielt nano-krystallinske materialer (kornstørrelse < 100 nm) er derfor en viktig strategi for sterkere materialer. I BEN...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Triangulated Categories in Algebra

Formålet med dette prosjektet er grunnforskning på triangulerte kategorier i algebra og delvis i algebraisk topologi. Disse kategoriene ble introdusert i algebraisk geometri av Verdier, basert på ideer av Grothendieck, og i algebraisk topologi av Puppe. De har siden spilt en meget viktig rolle i ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for hosting the 27th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2013)

ECMS is an annual scientific conference under the responsibility of European Council for Modelling and Simulation. This is an international conference of good reputation within this field and is visited by scientists and industry representatives from all over the world. The conference usually co...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Møre og Romsdal

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The 3D nature of passive continental margins

Riftede kontinental marginer dannes når kontinenter blir strukket til de bryter opp. Nord-Atlanteren, for eksempel, ble dannet som følge av gjentatte faser med strekning over flere hundre millioner år før Nord-Amerika og Europa til slutt skilte lag og begynte å bevege seg fra hverandre. Kunnskap ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Circumpolar Deep Water upwelling and West Antarctic Ice Sheet stability

Prosjektet «Circumpolar Deep Water Upwelling and West Antarctic Ice Sheet Stability» (CIRCUMWAIS) ble gjennomført ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø ? Norges arktiske universitet. Deltakerne fra UiT var prof. Tine Lander Rasmussen (prosjektleder), Dr. Patrycja Ewa Jernas og Dr. Mat...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORSTRAT - Environmental changes during the Norian (216-203 Ma) biotic crises: a palynological and organic geochemical approach

Hvordan endres miljøet rundt oss? Dagens menneskelige aktivitet fører til betydelig miljøstress for plante- og dyrelivet. Det er grunn til å bekymre seg for jordens mangfold av arter i fremtiden. Derfor er forståelse for prosesser og mønstre av tidligere biotiske kriser ikke lenger bare et akadem...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Non-invasive quantification of redox conditions under variably saturated conditions.

Formålet med dette prosjektet er å forstå og utvikle indirekte (dvs geofysiske) metoder, for å kartlegge soner med lavt oksygeninnhold som skyldes nedbrytning av organiske forurensninger i jord med ulik vannmetningsgrad. Arbeidet inkluderer detaljert modellering av bio-geokjemiske prosesser og ne...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

6th International Workshop on Nonequilibrium Thermodynamics

This series of meetings were started in Montreal in 1996, and have been held tri-annually since then. On this occasion, a group of physicists and chemists at NTNU chaired by Signe Kjelstrup has been asked by earlier participants to host the workshop. Meet ing proceedings shall published in the op...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multiphase Frictional Fluid Flows

Fortrengningsmønstre i granulaære blandinger finnes overlat i naturen, I slike systemer spiller friksjonen en sentral rolle i till egg til de kreftene som ellers virker i en væske når den strummer. Slike firksjonsvæsker finnes i geologiske sammenhenger (sand i sprekker eller på plan), men er o...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

TOPOLOGICAL QUANTUM PHENOMENA IN LOW DIMENSIONAL SYSTEMS

Helt siden nordmennene Leinaas og Myrheim i 1979 forutsa eksistensen av anyoner [en ny type kvantepartikler som bare kan eksistere i to dimensjoner, i motsetning til vår vanlige, tredimensjonale verden], har det vært kjent at en rekke "eksotiske" fenomener blir mulige dersom man begrenser kvan...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mineralized, hierarchical, bioinspired materials for tissue engineering

Prosjektet tar sikte på å bruke en tverrfaglig tilnærming til å utvikle nye, organisk-uorganiske, hydrogel basert, komposittmaterialer til bruk i benvev engineering og annen biomedisinsk forskning. Spesielt ønsker vi gjengi hierarkiske strukturer som ofte finnes i naturlige kompositter (som bein)...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

HIT-TO-LEAD DEVELOPMENT OF NOVEL ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDOMIMETICS

NFR/UiT-Fellesløft prosjektet - Hit-to-lead development of novel antimicrobial and anticancer peptidomimetics - er basert på syntese og bioaktivitetsstudier av små beta2,2-aminosyrederivater (3-amino-2,2-disubstituerte propansyrer) som viser svært gode aktiviteter mot patogene bakterier, bakteri...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Relativistic two- and four-component density functional theory with periodic boundary conditions

Prosjektet har som siktemål å utvikle et relativistisk program for beregning av molekylære egenskaper for molekyler i fast fase. Programmet vil være unikt i den forstand at det vil være det første program som vil kunne gjøre elektronstrukturberegninger uten bruk av pseudopotensialer for to- og fi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

User-friendly programming of GPU-enhanced clusters via automated code translation and optimization

Målet med prosjektet er å la forskerne kunne bedre og lettere ta i bruk morgendagens supercomputer, som vil bestå av både standarde CPUer og såkalte akseleratorer (f.eks. GPUer og many-core prosessorer). Prosjektets aktiviteter er av tre typer. Først studerer vi nye programmerings metodikker som ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

III-V nanowire/graphene hybrid structures and devices

In the last year we have developed CVD growth of graphene on Pt as an alternative to Cu, made studies of nanowire/graphene contacts, as well as made electrical noise studies of GaAsSb nanowire Schottky diodes. We have investigated the growth of graphene on various types of Pt substrates using l...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydration Thermodynamics of High Temperature Proton Conductors

Høytemperaturprotonledede oksider løser protoner i strukturen ved hydratisering fra vanndamp opp til temperaturer rundt 1000 °C. Formålet med prosjektet HydrathermPro er å forstå korrelasjoner mellom de termodynamiske parameterne som bestemmer vannopptaket (hydratiseringstermodynamikken) og kjemi...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Variational wave equations in liquid crystals

Prosjektets mål er å bruke de matematiske modeller for flytende krystaller til å regne ut hvordan bølger kan spre seg i slike media. Disse modellene er ikke-linære systemer av partielle differensialligninger, og kan ikke løses ved en "formel". Derfor må man bruke numeriske metoder får å oppnå en ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Biochar in soil: Carbon sequestration, Soil quality improvement and Contaminant remediation

Fremdriftsrapport FriPro prosjekt 217918, Dec 2017 WP1: Biokull, sur jord, næringsstoffer og jordbiologi Ferdigstilt. De viktigste resultatene fra de nye Zambiaforsøkene er at i) vi viste for første gang i felt at biokull tviholder på vannet I tørre afrikanske jorder, og skaffer derved bare ...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo