0 projects

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Rutanen, Niina finsk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 62,000

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 14. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av Den 14. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i regi av Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 4.-6. januar 2006. Konf eransen finner sted på Hotell Admiral i B...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Domestic implementation of rules of origin for seafood exports. The cases of Denmark, Iceland, and Norway.

More than 300 regional and bilateral trade agreements are now in force or about to be concluded. Rules of origin (RoO) are frequently used as a mechanism for deterring free riding on trade agreements. Norway is included in the EU internal market through t he 1994 EEA-agreement. Protocol 4 to the ...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Wide Information Network for Risk Management

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nasjonal fagkonferanse i nordisk litteraturvitenskap

Nasjonal fagkonferanse for nordisk litteraturvitenskap rhar som formål å samle vitenskapelig og faglig ansatte ved universiteter og høgskoler som forsker og underviser om nordisk litteratur i nordisk/norskfagene. Hensikten er å samle et forskningsmiljø so m er stort, spredt over mange institusjon...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Drilling mud follow up study - Input data and validation experiments for ERMS

Discharges from drilling operations during exploration and production of oil and gas in the North Sea spread over large areas and remain in the water column for a long time. Potential impacts on marine organisms need to be elucidated to clearly establish what actions, if any, are needed to comply...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal - videreføring av 168585.

Prosjektet "FoU-basert kompetansemegling i Møre og Romsdal" har som hovedmålsetting å styrke innovasjonsevnen og fremme økt FoU-innsats hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring i Møre-regionen og samtidig styrke forskningsmiljøenes evne til samhan dling med bedriftene. Prosjektet retter s...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Møre og Romsdal

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Modning og lagring av tørrfisk

Produksjonen av tørrfisk vil bli fulgt ved tre anlegg med ulik geografisk plassering og dermed også ulikt klima. Arbeidet inngår i tørrfisknæringens strategi med å etablere begrepet "Moderne Tradisjonsmat" Gjennom målingene vil vi: Avklare hvordan se nsoriske egenskaper endres gjennom fored...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nasjonal forskningskonferanse - forskning om funksjonshemmede

Norsk nettverk om forskning om funksjonshemming (Nondr) ble etablert på den første nasjonal forskerkonferansen om funksjonshemming høsten 2004. Konferansen samlet mer enn 140 deltakere og 40 papers ble presentert. Det ble valgt et styre for det nasjonale nettverket som har som et hovedansvar å av...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Melkumov, Dmitri finsk statstip 2005/06

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Seawater-based fresh water - a way to reduce environmental impact on infections?

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Combination of chemotherapy, radiation and immunotherapy in patients with non-small cell lung cancer; improving cancer vaccine efficacy.

GemVax is in the international forefront in the development of peptide based active immunotherapy for treatment of cancer. GV1001 is a telomerase based cancer vaccine which in principle can act as a universal cancer vaccine. GV1001 is GemVax' lead com pound. The product has been developed in ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bruker, borger og barrierer - livssituasjon, forståelser og erfaringer forankret i funksjonshemning.

Delprosjekt 1. Veier til yrkeslivet Målet med prosjektet er å få innsikt i faktorer og prosesser som har betydning for unge funksjonshemmedes inntreden på arbeidsmarkedet ("suksesskriterier"). Dette omfatter faktorer som de unge selv mener har vært avgjø rende. Det tenkes i denne sammenhengen bå...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation

Prosjekt: Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation Mellom 1994 og 2003 har andelen uføretrydede nordmenn i arbeidsdyktig alder økt med mer enn 28%. I 2003 mottok mer enn 10 prosent i arbeidsdyktig alder uføretrygd. Den store veksten i antall uføretrygdede gjør ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Model centric e-field control processes

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

BioGuard - a real-time environmental monitoring system for offshore drilling and production operations

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konkurransedyktig norsk matindustri

Matindustrien møter nye konkurransevilkår. Lokal råvaretilgang kan vanskelig sikre industriens overlevelse. Gjennom studien av den norske matindustriens fremtidige konkurranseevne skal bredden i norsk matindustri i fellesskap styrke kunnskapen om forutset ninger for å konkurrere i mer åpne marked...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IEA PVPS Task 1: Dissemination and Information on PV Systems

Prosjektet omfatter norsk deltakelse i task 1 i IEA sitt solcelleprogram (PVPS). Deltakelsen er knyttet til en norsk industrigruppe med forretningsmessige interesser innenfor solcelleområdet. Oppgavene består i: - videreutvikling av et samarbeid innenfor en gruppe av norske bedrifter som har nytt...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Extruded HVDC Testing Methods

High voltage DC cables are used for long distance transmission of electric power where overhead lines are either not possible or for other reasons not attractive. Presently, cables made of extruded polymer materials are being introduced for this purpose. There is still limited service experienc...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fremtidens støperiteknologi

FREMSTØT! 11 norske bedrifter går sammen med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet om et nytt kunnskapsløft innen stykkstøping av aluminium. Prosjektet skal sikre kompetanseutvikling og vekst i en bransje hvor norsk industri i en årrekke har vist at de kan hevd e seg i verdenstoppen. Støperier som Alco...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utviklingen i etterspørselsstrukturen i det russiske sildemarkedet

På tross av sin størrelse er det russiske markedet relativt nytt for norsk sjømatnæring. Det er et problem at tilgjengelig markedsinformasjon er mindre systematisk, mindre omfattende og ofte av lavere kvalitet enn det man får fra andre markeder. Det er og så en utfordring at man har lite kunnskap...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

REELYPEM - Hydrogen Production from Renewable Energy Prototyping and Field Testing of a PEM Electrolyzer

Prosjektets mål er å designe og bygge en prototyp Proton Exchange Membrane (PEM)-elektrolysør tilpasset til drift i fornybar distribuerte energisystemer. Elektrolysøren skal demonstreres og testes under så reelle forhold som mulig. Dette forutsetter utv ikling av spissteknologi innfor feltet og...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Evaluering av vakuummålinger ved funksjonstest under mjølking

Målet med prosjektet er finne fram til betydningsfulle nøkkeltall basert på løpende vakuumregistrering i mjølkeorganet under mjølking for å karakterisere samspillet mellom dyr, mjølkemaskin og mjølker. Dette er viktig for å skaffe et bedre og mer objektiv t grunnlag for vurdering av målinger som ...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Produktdifferensiering av klippfisk basert på sensorisk kvalitet

Dagens konsumenter stiller stadig nye krav til produkter også når det gjelder klippfisk. Varen skal ha riktig kvalitet, være lett å tilberede og inneholde informasjon om egenskapene til produktet. Dette er i liten grad tilfellet for klippfisk. Videre får norsk klippfisknæring stadig større konkur...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Avl for lammeslakt med optimal fettmengde

Gilde Norsk Kjøtt ønsker å videreutvikle Nor-X kjøttsau ved å sette større fokus på fett i tillegg til muskelmengde som har vært viktigste seleksjonskriterium for utvalg av avlsdyr til nå. Gilde ønsker å avle for en kjøttsau med god muskelvekst, men samti dig med en moderat/optimal mengde fett. D...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of a generic model/set of tools for prediction of waves in areas close the coast - to be used for wave energy development

To be able to support commercial development of wave energy power plants, good tools are needed for understanding the wave conditions locally. A developer of wave energy plants will need good generic tools for selecting suitable sites. Areas with extreme wave conditions should be avoided at the s...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Increasing hydroturbine operation range and efficiencies using water injection in draft tubes

The project is a joint project between NTNU, a small business (Flow Design Bureau/ FDB) specializing in product solutions for increased hydropower performance and the operations responsible groups at a hydropower utility (Troms Kraft Produksjon/ TKP). The main objective of the project is to d...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

M-BIP: E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo - etablering og testing av fyllestasjon for biogass i Fredrikstad

Samfunnets krav til mer miljøeffektive transportløsninger øker (jfr. EUs biodrivstoffdirektiv, Kyoto-protokollen m.m). Til tross for dette ligger Norges andel av biodrivstoff i 2004 på kun 0,04%. Fredrikstad Biogass har vært en foregangsaktør i Norge, og etablerte i 2001 det første og til nå enes...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon

Delprosjekter: 1. Beste praksis vedlikehold (kriterier - indikatorer) 2. Levetidskurver for vedlikeholdsstyring (tilstandsklassifisering - levetider) 3. Vedlikehold mot 2030 (scenarier - løsninger) 4. PhD-studier (2) 5. Prosjektadministrasjon 6. Resultats predning og kurs Utfordringer: Vedlikeh...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Nordic Energy Perspectives

Den föreslagna inriktningen på projektet sammanfattas nedan. Vi beskriver inriktningen under tre rubriker (A-C). Viktigt att observera är dock att forskningsuppgifterna under respektive rubrik inte sker isolerat från varandra. Istället sker en omfattande samordning: A. Politik, marknader och väl...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo