0 projects

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norway-India-Bangladesh consortium for Hilsa aquaculture in South Asia

Macher Raja Ilish "hilsa the king of fish" as known in Bangladesh is one of the world?s most cultural important fish. It is the national fish of Bangladesh and extremely popular in the Indian states of West Bengal, Orissa, Tripura and Assam, known by a wi de variety of names, and perhaps consumed...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovative approaches in examining plant-based aquafeed ingredients

We propose a research project that will take a three-tiered approach in examining and addressing current perplexities in aquaculture nutrition. Many studies have been conducted to determine the effect of plant-based feed ingredients on salmonid fish. Bec ause these studies vary in methodology, i...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Coordinated Bacterial Virulence: Relevance in Winter Ulcer

Et viktig element i akvakulturproduksjonen er å kontrollere smittsomme sykdommer. Sårproblematikk og skinnhelse har fått et økt fokus de siste årene ettersom dette er en utfordring gjennom hele produksjonssyklusen. Vintersår har en kompleks etiologi. Sårene observeres typisk ved lave vanntemperat...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bilateral research cooperation between Japan and Norway on Seafood Safety

NIFES and NRIFS are currently collaborating on the RCN BILAT project 193637 "Toxicity of dietary mercury to cultured fish: Implications for fish health, seafood safety and the influence of dietary selenium" (2009-2011). NRIFS and NIFES have common areas o f research interest within the field of s...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploitation of nutrients from Salmon aquaculture, EXPLOIT

Exploitation of nutrients from Salmon aquaculture EXPLOIT Bakgrunn I integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) blir avfall fra arter som fôres, utnyttet til produksjon av arter på et lavere nivå i næringskjeden. Målet er å resirkulere avfallet gjennom produksjon av andre kommersielle arter,...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisert postsmolt: et paradigmeskifte for norsk lakseindustri

Lakseoppdrett har tradisjonelt forgått i åpne merder i sjø. Nå er flere lukkede produksjonsformer under utvikling, slik som landbaserte anlegg, som resirkulerer 99% av vannet, og semi-lukkede flytende anlegg i sjø. Først og fremst er det interesse for å ta en del av produksjonen i lukkede anlegg,...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FAGKONFERANSEN: Makten i Marine Nettverk

Norge er verdens nest største sjømateksportør og samtidig ledende innen marin næringsvirksomhet, teknologi og vitenskap. Norge er kjent for rimelig effektiv marin regulering. Vestlandet er et kraftsentrum i sektoren, nasjonalt og internasjonalt med Fisker idirektoratet, Havforskningsinstituttet o...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fish Breeders Round Table 2011

Norway is world leading in fish selective breeding and genetics both on the research and applied side. Worldwide, fish selective breeding is still a relatively new research discipline and industry, where the exchange of information between research and in dustry is rather limited. We would like t...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2011-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

IABC-conference

Arrangementet er delt i to deler. Den første delen er en to-dagers konferanse med presentasjoner av inviterte foredragsholdere og med kortere innlegg og postere fra påmeldte deltakere. Dette etterfølges av en workshop der den teoretiske kunnskapen blir de monstrert ved besøk på oppdrettsanlegg. H...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bærekraft, areal- og kystsoneforvaltning i skotsk oppdrett

Prosjektet vil studere hvordan skotsk areal- og kystsoneforvaltning er organisert og fungerer, med sikte på å skulle besvare om hvorvidt de endringer de nye strategiene for forvaltning av den skotske kystsonen indikerer kan gi skotske oppdrettere komaprat ive fortrtinn. Videre vil prosjektet unde...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Whole-genome sequence data for selective breeding against infectious diseases in aquaculture

Formålet med dette prosjektet er å bruke genominformasjon som verktøy for å øke torskens resistens mot to vanlige sykdommer i oppdrett. Vi har sekvensert genomet til 111 torsk fra det nasjonale torskeavlsprogrammet for å bygge et datasett med genetiske (SNP) markører. Vi har identifisert 19 milli...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smart bruk av vannressurser i akvakultur - et viktig steg mot økt bærekraft

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid mellom NIVA og Akvaplan-niva, og inngår som et arrangement under AquaNor 2011. Åse Åtland fra NIVA vil inneha ordstyrerfunksjonen. Sekretær for seminaret vil være Inger Margrethe Berger, NIVA Seminaret har to hoveddele r. Den første del av dagen er temaet, Avf...

Awarded: NOK 28,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Akvakulturseminar - krabbe & hummer

Oppdrett med krepsdyr som hummer og krabbe har de siste årene vært økende i omfang og interesse. Globalt har de aller fleste krespdyrartene stor økonomisk verdi i de kommersielle fiskeriene, og interessen for oppdrett har økt proporsjonalt med reduksjon i de ville bestandene. Hummer- og krabbeop...

Awarded: NOK 37,499

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sjømatkonferansen 2011

Havbruksnæringen på Vestlandet er en av de største og mest lønnsomme regionene for oppdrett av laks i Norge, og har en av Norges største og mest moderne havgående fiskeflåter. Regionen er også et nasjonalt og internasjonalt tygndepunkt for marin FoU og bø r ta mål av seg å være toneangivende inne...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

International aquaculture seminar

Søknad om delstøtte til gjennomføring av arrangementet som er et samarbeid mellom NCE Aquaculture, Norsk Sjømatsenter og Innovasjon Norge på oppfordring fra utenlandske besøkende på messen. Seminaret består av 3 sesjoner; Del 1. Lakselus situasjonen - problemer og løsninger. Presentasjon av ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

EAS AquaNor Forum 2011

Aqua Nor Forum 2011 er det andre seminaret i den serien Aqua Nor Forum som arrangeres hvert fjerde år i forbindelse med Aqua Nor. Årets Aqua Nor Forum arrangeres av European Aquaculture Society i samarbeid med Nor-Fishing Foundation, SINTEF og CREATE, og vil danne et forum hvor forskning, indust...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

ROGNKJEKS SOM BIOLOGISK AVLUSINGSMETODE FOR OPPDRETTSLAKS OG TORSK I NORD-NORGE

Se vedlagt framdriftsrapport

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Oppstartskonferanse "AHA 1" med vekt på kunnskapsformidling av FoU relatert til problestillingar akturelle for Sognefjorden.

Målet med AHA er å utvikle ein modell for kunnskapsbasert akvakulturforvalting, både på tvers av kommunegrenser og på tvers av forvaltningsnivå og -organ. Ein vil gjennom denne prosessen utvikle ein ny samhandlingsmåte i forvaltninga. Som arena for gjenno mføring av prosjektet har ein vald Sognef...

Awarded: NOK 29,279

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Salmon Price Cycles

I denne rapporteringsperioden er fem forskningsarbeider publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, det er hold fem foredrag på næringsrettede konferanser, seks på fagkonferanser og publisert seks kronikker. Prisvariasjonen (volatiliteten) fo r laks har vært økende i senere år. For å...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Application of a new principle to combat infectious salmon anemia (ISA)

Summary Infectious salmon anemia (ISA) is still a serious viral disease for the national and international farmed salmon industry. The ongoing devastating ISA disease outbreaks in Chile, but also the situation in Norway, are a reminder of the importance o f this emerging disease, and effective va...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molekylære verktøy for å overvåke akvakultur i samtid.

IRIS Biomiljø ønsker å etablere et prosjekt med MBARI (Monterey Bay Aquarium Research) for å evaluere deres Enivronmental Sampling Processor (ESP) (www.mbari.org/esp) til bruk mot utfordringer innen akvakultur næringen. Det er og ønskelig å involvere fle re partnere, der en ser for seg Nofima Ma...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of large scale offshore seaweed cultivation

The purpose of the project is to develop a cost efficient offshore seaweed cultivation system based on Seaweed Energy Solutions' patented Seaweed Carrier cultivation concept. The main tasks include definition of of a seaweed seeding strategy, development of the ideal Seaweed Carrier material, de...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Cardiac performance in fishes

Norsk version Problemet med anemi og parasitemia i fisk utgjør betydelige patofysiologiske begrensninger på fisk ytelse som kan oversette til nedsatt ytelse i akvakultur. Dette prosjektet har som mål å ta opp disse to aspektene ved hjelp av egnet eksperim entelle modeller bygger på forskerens sis...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Exposed salmon farming in high currents and waves

Johansson. D, Laursen, F., Fernö A., Fosseidengen, J-E., Klebert, P., Stien, L. H., Vågseth T. & Oppedal, F. Water current: a directive factor for atlantic salmon (Salmo salar L.) behaviour in sea cages. Presentation at EAS 2013 at Trondheim. Laursen, F., Johansson, D., Olsen, R-E., Oppedal, F...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Integrert aminosyrebehov hos fisk

Arbeid med alternative proteinkilder til laks har vært studert i flere år og mengden som kan erstattes uten at tilveksten påvirkes er relativt godt kjent. Optimalisering av fôringredienser har i hovedsak fokusert på tilvekst og forutnytting, mens den meta bolske effekten av å erstatte fiskemel me...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Funksjonelle genomiske undersøkingar av temperaturstress hos laks og aure

Den intensive produksjonen av oppdrettslaks (Salmo salar L.) i Noreg har dei siste åra opplevd periodar med høge eller varierande sjøtemperaturar om sommaren. Høgare enn normale sjøtemperaturar fører til ei rekke fysiologiske konsekvensar for opprettslaks en, som resulterer i redusert appetitt og...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Lakseproduksjon ved høy temperatur: Samarbeid mellom 3 NFR Havbruksprosjekter

Søknaden gjelder samarbeidsmidler mellom tre prosjekter som allerede er under gjennomføring, som alle omhandler effektene av suboptimale miljøforhold på oppdrett av Atlantisk laks. To av prosjektene fokuserer på klimaendringer og økt gjennomsnittelig vann temperatur, det tredje prosjektet fokuser...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterisation of ISA HPR0 virus- and infection in Atlantic salmon

Ved oppstarten av dette prosjektet var det en akseptert hypotese at sjukdomsfremkallende (dvs virulent) ILA virus hadde utviklet seg fra ikke-virulent ILA HPR0 virus. I prosjektet har vi kombinert fagområdene patologi, virologi, og molekylærbiologi for å beskrive, og karakterisere ILA virus infek...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effekten av alger og algetoksiner for fiskehelse og mattrygghet

Marine alger er antatt å være årsaken til helse problemer hos fisk verden rundt. Innen fiskeoppdrett er det i Norge ikke lenger fiskeoppdrett på store deler av Sørlandet nettopp pga toksiske alger. Hva alger og algetoksiner betyr for næringen i resten av landet er svært lite klarlagt. Sesongbeto...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kan komponenter i råolje påvirke sentrale og regulerende gener i beinutviklingen?

Analyser av torskelarver som er eksponert for dispersjon (olje i vann) eller vannløselige fraksjoner av olje indikerer at disse ikke bare påvirker sentrale detoksifiseringsmekanismer men kan også påvirke dannelsen av skjelettet. Dette er første gang vi se r en sammenheng mellom skjelettutvikling ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland