0 projects

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Genetiske forskjeller på kyst- og fjordbestander av torsk i relasjon til oppdrett

I Stortinget ble det høsten 2001 vedtatt å øke innsatsen på torsk som oppdrettsorganisme i Norge. Ett av områdene som må klarlegges i tidlig fase er den genetiske variasjonen mellom ulike naturlige bestander av torsk. Dette er viktig av flere grunner: 1. Fisken bør være best mulig genetisk t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Development of a co-ordinated research programme into food allergen identification, quantification, modification and in vivo responses

There are increasing concerns in the area of food allergy. More specific knowledge is needed with regard to foods and components of food that induce allergic reactions and the mechanisms that explain how these reactions are generated and sustained. This p rogramme will therefore establish an anim...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Strategic Program in Resource Management

1. Bevare og videreutvikle Senteret som en av verdens ledende på sitt fagfelt 2. Utdanne kandidater på hovedfags(masters)nivå og doktorgradsnivå med fiskeriøkonomi som spesiale. 3. Analysere utvikling av produktvitet i Norges fiskerier og hvordan den er b litt påvirket av alternative reguelerings...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Roles of vitamins in bone development and mineral metabolism

Bone disorders are recurrently observed with high frequencies in intensive farming of salmonids, as also observed in other husbandry. Nutrition, water temperature and fast growth have been identified or suspected as risk factors. For the production of salmonids both the feed composition and fe...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Genetic predisposition and functional studies in spontaneous dog models of cancer

Cancer is a significant threat to human and companion animal quality of life and shortening the life spans. The importance of inherited mutations in genes as an etiologic factor in the tumour pathogenesis is still not fully understood. The strategic progr am will help to build competence and unde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Pollutant exposure and effects in fish related to the discharge of produced water in the North Sea oil industry

...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Trygge avlinger og god plantehelse ved hjelp av indusert sykdomsresistens.

Plantene har et forsvarsystem som blir aktivert når de gjenkjenner en angripende sykdomsorganisme. Det samme forsvarssystemet blir også aktivert med visse stoffer som kommer fra eller som likner stoffer fra sykdomsorganismer, eller med molekyler som likne r de molekylene som deltar i signaloverfø...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Control of apple fruit moth (Agyresthia conjugela Zeller) by attractive volatiles emitted from rowan (Sorbus aucuparia L.)

An ongiong co-operation between the Norwegian Crop Research Institute and Chemical Ecology Group, SLU Alnarp has given some most promising results. The goal is to identify volatile compounds from rowan, Sorbus aucuparia, which guide mated females of apple fruit moth, Argyrestia conjugella, to ov...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

MENTAL-Mental helse

Samhandling mellom foreldre og barn med adferdsvansker.

Prosjekt om standardiserte metoder for å studere familieinteraksjon. Foreldretreningsprogrammet PMT-O, et behandlingsprogram for familier hvor barn har store atferdsvansker, er under implementering i Norge. PMT-O skal evalueres vitenskapelig av Atferdssen teret ved Universitetet i Oslo. 100 famil...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Sosial angstlidelse og selektiv mutisme hos barn og unge - relasjon til utviklingsforstyrrelser, familiær angst og traumatisk stress.

Sosial angstlidelse (SAD) er en hyppig tilstand (5-15% hos unge), karakterisert ved en gjennomgripende og markert redsel i sosiale situasjoner. Selektiv mutisme (SM) er karakterisert ved persisterende taushet i visse situasjoner og forståes som et uttrykk for sterk grad av sosial angst. Antatt p...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Antioxidant-rich berries and oxidative stress

It is well documentet that fruits and vegetables reduce risk of several diseases such as cancer, cardiovaslular disease, and cataract. In order to test the hypothesis that this benefiecial effect is due to antioxidants we have systematically assessed anti oxidants in a variety of dietary plants u...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvinning av funksjonell protein som biprodukt fra potetmelproduksjon

Protein fra potet er kjent for å være svært næringsrikt og lav-allergent, men er ikke utnyttet som næringsmiddel. Ødeleggende prosesser i potetmelindustrien gjør at denaturert potetprotein som biprodukt har lav nytteverdi og er uegnet for humant konsum. N yere kunnskap basert på analyser av nativ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Innlandet

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

NOREPOS - NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. Hvorfor varierer risikoen for osteoporotiske brudd i Norge?

Norge har verdens høyeste forekomst av lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Forebygging av brudd har størst potensiale til å påvirke den sykelighet og dødelighet som er knyttet til osteoporotiske brudd. Enkelt sagt brekker bein når det utsettes for påkjenninge r som overgår knokkelstyrken. Beintetthet...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MENTAL-Mental helse

Tildig intervensjon ved psykose.

Det er gjentatte ganger vist at det går lang tid fra første psykotiske symptomer til oppstart av adekvat behandling ved schizofreni og tilsvarende psykoser. Det er også vist at det er en assosiasjon mellom lengre varighet av ubehandlet psykose og dårliger e behandlingsutfall/korttidsprognose. Pr...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

The effects of differently fed salmon in the diet, on markers of atherosclerotic activity in patients with coronary heart disease

Gunstige effekter av omega-3 fettsyrer (n-3 PUFA) på ateroskierotisk hjerte-karsykdom er godt dokumentert. Oppdrettslaks vil i fremtiden i økende grad være foret på vegetabilske oljer fordi kildene for marine n-3 PUFA-rike fettsyrer uttømmes. Betydningen av dette for fiskehelsen undersøkes nå i e...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

TRE-FoU-programmet TRE

Developmental and Adaptive responses of Forest Trees to Climate Change

Our goal is to gain a fundamental understanding of growth and adaptation of forest trees, how these are affected by adverse, environmental conditions caused by climate instabilities, and how they are hierarchically interdependent in planta (see Figure 1 i n the project description). Trees continu...

Awarded: NOK 18.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i varmebehandlede næringsmidler - optimalisering av prosess og prosessparametre

Prosjektet vil undersøke hvordan akrylamid dannes under prosessering av vegetabil- og cerealbaserte produkter. Først skal kritiske nøkkelkomponenter (vanninnhold, sukkerinnhold, proteiner, aminosyrer, fett/olje) som gir størst bidraget til dannelsen ident ifiseres. Et utvalg av råvarer vil bli un...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bioassay for dioksin-screening av fisk og fiskeoljer basert på reseptorteknologi

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogen demonstration project powered by renewable energy

In 2003, Statkraft plans to build a hydrogen production demonstration plant with the objective to evaluate and demonstrate the commercial potential for hydrogen production, storage and use. Statkraft wants to specialize in the utilization of renewable ene rgy technologies for the production of hy...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Høykapasitet sjøverts logistikksystem for sjømat - Fresh Fish

Norsk sjømatindustri eksporterer sjømat til mer enn 170 land men hele 55% av total-verdien på 30,6 mrd. NOK i 2001 gikk til EU; eksporvolumet til EU var i 2001 vel 900 tusen tonn, herav 265 tusen tonn fersk laksefisk og 24 tusen tonn fersk torskefisk. Eks porten av fersk torskefisk er ventet å øk...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Forbedring av pelletskvalitet ved bruk av fôr med høyt innhold av norske råvarer gjennom optimal utnyttelse av fôrteknologi.

Praktisk talt alt kraftfôr blir i dag pelletert, da dette gir en økonomisk gevinst i form av bedre næringsverdi og lettere håndtering. Imidlertid er varierende og dårlig pelletskvalitet et uløst problem i norsk kraftfôrproduksjon. Formålet med dette prosj ektet er å få en bedre forståelse av fakt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Regional kystsoneplanlegging - et redskap for en integrert kystsoneforvaltning?

Hovedproblemstillingen for prosjektet er å undersøke om regional kystsoneplanlegging bidrar til en integrert kystsoneforvaltning. Prosjektet er todelt: En studie av norsk regional kystsoneforvaltning og en komparativ studie. Den første delen omfatter en studie av norsk regional kystsoneplanleggi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Miljøhensyn på hogstflatene - en evaluering av Levende Skog-standarden som grunnlag for skogsertifisering

Strukturmessig vil prosjektet bli organisert i 2 faser. Hovedoppgavene innenfor hver fase vil være som følger: Fase 1: - Konstituering av prosjektet med prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. - Utarbeiding av opplegg for feltkontroller. - Identifisere statistisk effektivt og foreventn...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Levekår i landbruksbefolkningen 2002 - status og endring 1995 - 2002

Prosjektet skal gjennomføre en generell kartlegging av levekårene i landbruksbefolkningen 2002. Analsen skal dekke de samme levekårsomårder som analysen av 1995-undersøkelsen: sosio-demografiske kjnneetegn, utdanning, boforhold og materialle goder, arbeid sforhold og arbeidsmilø, yrkeskombinasjon...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Rekruttering til landbruket - et spørsmål om landbrukets rekrutter eller rekruttenes landbruk.

Hva blir konsekvensene for landbruket dersom mange dyktige og dynamiske brukere forlater næringa og kunnskapsrike og kreative ungdommer velger andre yrker? Hvis dette hindrer fornyelse i landbruket og bygde-Norge bryter det med viktige landbrukspolitiske målsettinger. I dette forskningsprosjektet...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning - Effekter av ulik risdreping og avmodning på avling, tørråte og kvalitet av poteter.........

Godt avmodnede poteter gir normalt den beste kvaliteten, både til matpoteter og til industriformål. Umodne poteter har både svakere skall og dårligere lagringsevne, og ved fritering gir de lavere utbytte, mørkere produktfarge og trolig mer akrylamid. Prob lemet med umodne poteter er spesielt stor...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Habitat choice and activity in relation to hypoxia and haemoglobin genotype in fish;comparisons across populations and species, Postdr.

We propose to combine experiments, molecular ecology and modelling to investigate influences of hypoxia on habitat choice, boldness, recovery from stress and swimming activity in relation to individual genotype and physiology in fish. Comparisons both wit hin (among different populations) and acr...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Use of new in situ observations in operational ocean forecasting

Emerging ocean observing systems - ARGO floats, ferry boxes and long range HF radar - promise to significantly increase the amount of in situ data available in near-real-time. In addition, concentional ship and buoy observations are expected become increa singly available in NRT. The project will...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

The physiological implications of stress and its prevention through improved use of anaesthetics, sedatives, muscle relaxants and analgesics

Stress signals are mediated through different neural pathways. Ocular (sight), vibration (side line, ear) and nociception (touch and pain). Also confinement to sub optimal environments as crowding, low oxygen, wrong salinity, high CO2 (blood pH) will acti vate neural pathways. Naturally will the ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland