0 projects

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

BoVEL: Bo lenger hjemme med sosial teknologi.

Ensomhet og manglende sosial kontakt er en barriere mot målet om at eldre skal bo hjemme lengst mulig. Men eldreomsorgen er preget av et medisinsk paradigme der helsetiltak er i fokus, og sosiale behov ofte ender opp som en “blind flekk”. Selv om behovet for sosial kontakt er anerkjent som ett a...

Awarded: NOK 19.3 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Grasp & Grasp Buddy for pain assessment and remote patient monitoring

Å vurdere smerte hos pasienter er utfordrende og tidkrevende. Etablerte kliniske praksiser og verktøy kan være kompliserte og vanskelige å forstå og bruke for pasienter. Det krever også mye ressurser for sykehusene, noe som ofte resulterer i manglende rapportering. Vanlige smerteskalaer innebærer...

Awarded: NOK 24.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

Formålet med prosjektinitiativet er å utvikle digitale løsninger for brukermedvirkning og samhandling innen psykisk helse og rus. Det skal gi brukersentrerte og helhetlige tjenester på tvers av kommune- og spesialisthelse i tråd med nasjonale føringer om 1) pasientens helsetjeneste, 2) helhetlig...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert pasientmedvirkning og kartlegging

Over 240 millioner kirurgiske inngrep foregår verden over hvert år. Det er et vedvarende problem at ca. 30% av pasientene opplever alvorlig eller ekstrem smerte i forbindelse med inngrep. Dårlig behandlede akutte smerter gir økt risiko for komplikasjoner som infeksjoner og hjerteinfarkt, sein reh...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge

Prosjektsammendrag: Målet for «Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge (Digital BUP)» er å øke tilgangen på psykiske helsetjenester for barn og unge. I Norge har 7 % prosent av undersøkte barn i barneskolealder symptomer forenlig med en psykisk lidelse (Wichstrøm et al., 2012). H...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Decent – Decentralized clinical trials in Norway, preparing the ecosystem of clinical studies and eHealth solutions for the future

Decentralized clinical trials represents the future of clinical trials where technological solutions complement or partly replace on-site visits for the patients. Decentralized trials contribute to sustainability of the health care system, increased patient involvement and broader inclusion of pa...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Buskerud

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

A framework for assistive robotics technology in personalised healthcare (ASSISTANT)

The socioeconomic effects of morbidity and disability are relevant for the Norwegian society. In this light, there is a need for technologies that support the provision of healthcare services, the execution of activities of daily living (ADL) for elderly and disabled persons, rehabilitation, and ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.

Formålet med forprosjektet «Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.» vil være å kartlegge nåværende økosystem; Hva er dagens brukerreise når ressurspersoner rundt et barn tar kontakt med helsevesenet? Hvordan ka...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv

Nevrologiske sykdommer er en av de fremste årsakene til funksjonsnedsettelse, hvorav hjerneslag gir flest dødsfall og uførhet. Av rundt 12.000 hjerneslag årlig, blir i overkant av 9000 pasienter behandlet på sykehus. 45% av pasientene som var yrkesaktiv før hjerneslaget, går ut av arbeidsmarkedet...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Målrettet hjernetrening – et trygt system for trening av deler av hjernen hemmet i psykiske lidelser; revolusjonerende ny pasientbehandling

Hovedmål til forprosjektet: å legge grunnlaget for et hovedprosjekt kalt «Målrettet hjernetrening». Regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan har som et viktig mål å bedre kvalitet og pasientsikkerheten med nye tekniske løsninger. Dette prosjektet svarer også til viktige behov i Regjeringens Na...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helhetlig tjenestemodell for det utadvendte sykehuset

Helseministeren omtalte i sin sykehustale for 2020, «Det utadvendte sykehus». Helseministeren beskriver her en mer desentralisert helsetjenesteutvikling der pasientene ikke trenger å komme på sykehuset for behandling. Sykehuset kan gjennom bruk av teknologi yte mer pasientbehandling i hjemmet ell...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Impatient – effektiv beslutningsstøtte i psykisk helse

Impatient har som formål å konseptutrede en helhetlig digital løsning som gir sanntidsinformasjon om pasienters helsetilstand, behandlingseffekt og risiko for negativ utvikling, og dermed utgjør en beslutningsstøtte som i dag er fraværende for behandlere og ledere på alle nivå i helsetjenesten. B...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Nursing Home 2030 - Pre-project for Health Pilot

Nursing home 2030 is a pre-project to establish the basis for an application to the programme Health Pilot. The aim is to develop a service robot that can contribute to new, sustainable working methods in nursing homes. This is thus an effort to respond to the increase in staffing needs in the he...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Preventiv helse - bedre bruk av helsedata

Bakgrunnen for prosjektet er at Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Novartis Norge har et felles ønske om å anvende pasientdata og kunstig intelligens (KI) for å utvikle og tilgjengeliggjøre ny forebyggende helsetjeneste for prediksjon av risiko for hjerte- og karsykdom, samt gi pasient og hel...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Akershus

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hyperbar oksygenering i rehabilitering etter hjerneslag

I dette prosjektet ynskjer vi å bygge eit nytt og innovativt rehabiliteringstilbod for personar med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag. Det lever rundt 45000 personar i Norge med kroniske funksjonstap som følge av hjerneslag. Funksjontapa kan vere kognitive, motoriske, psykologiske eller ein...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Forprosjekt EgoH– e-plattform for god oral helse

Munnhelsens betydning for generell helse blir stadig tydeligere; det er blant annet vist sammenheng mellom dårlig munnhelse og hjerte-karsykdommer, kreft, lungesykdommer, diabetes, Alzheimer og til og med Covid-19. Likevel er det å ivareta munnhelsen lite innarbeidet i norske helseinstitusjoner o...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

ReScreen: Digital og evidensbasert beslutningsstøtte for henvisning til og gjennomføring av kreftrehabilitering

I løpet av det neste tiåret forventes det en rask økning i antall nye kreftdiagnoser i befolkningen og et økende antall kreftoverlevere over hele verden. Mange kreftoverlevere opplever betydelige fysiske og psykiske helseutfordringer som kan forbedres med rehabilitering. Dessverre er henvisning ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Clinical Trial Site Accelerator Software - streamlining trial initiation making new treatment options available for patients – faster.

Referring to "Nasjonal handlingsplan for kliniske studier", TrialAcc aims to reduce the time associated with initiating a clinical trial,– a procedure that may take up to 9 months. Once implemented, TrialAcc will benefit patients who will get access to experimental treatments quicker and reduce ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Medisinsk avstandsoppfølging av væskebalanse

Antallet pasienter med behov for dialyse i Norge har mer enn doblet seg de siste årene, og prognosen viser fortsatt vekst. I 2017 ga Helsedirektoratet et styringskrav om at 30 % av pasienter med dialysekrevende nyresvikt skal få tilbud om hjemmebehandling, noe som hittil ikke har vært mulig å inn...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital samhandling i akuttkjeden

Bakgrunnen for prosjektet er samhandlingsprosjekt “Akuttkjeden i Telemark” 2016-2020. Målet var å styrke den akutte helsetjenesten, og ambisjonen var å skape Norges beste akuttkjede. Prosjektet har styrket kvaliteten og pasientsikkerheten i den akutte helsetjenesten. Samhandlingen og tilliten mel...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Dronar for effektivisering av helsenorge

Dagens logistikkløysingar for frakt av biologisk materiale til sjukehusa er ikkje tilfredsstillande, då dei manglar standardisering. Prøvar blir frakta i dels ukontrollerte former, og leveringstida vert påverka av trafikk, vêrforhold og geografiske avstandar. Dronar har i mindre grad blitt bruk...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hjertesvikt AI – klinisk beslutningsstøtteverktøy

Bakgrunnen for prosjektet er at Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Novartis Norge har et felles ønske om å anvende pasientdata og kunstig intelligens (KI) for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen av hjertesviktpasienter. Det overordnede målet er å utvikle et beslutningsstøttever...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Akershus

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Modernisering og forbedring av opplæring av ansatte og pasienter: AR-drevet mikroopplæring i helsetjenesten

Moderniseringen av helsetjenesten stiller stadig større krav til at ansatte og pasienter betjener komplisert teknisk utstyr. Dette krever igjen at metoder for opplæring og support moderniseres. Unifractal AS har utviklet et nytenkende plattform for opplæring, hvor utstyr gjenkjennes av algoritme...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for hjemmeoppfølging og pasientsentrerte overganger mellom tjenestenivå

Formålet å etablere en helhetlig tjenestemodell for digital hjemmeoppfølging (DHO) av pasienter på tvers av tjenestenivå. Mesteparten av dagens e-helse er ikke tilrettelagt for at pasienten kan følges opp både fra primær-og spesialisthelsetjeneste i samme system, noe som utfordrer pasientsikkerhe...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

EpiMask – Flerbruks helmaske for helsepersonell

EpiMask; Flerbruks helmaske for helsepersonell i utsatte posisjoner for sikker, funksjonell og effektiv beskyttelse ved håndtering av pasienter i smittesituasjoner samt under epidemier og pandemier. Dagens løsninger for helmasker er basert på militær filter standarder og er ikke komfortable for ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Østfold

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

SmartLaken - løsning for kontinuerlig monitorering av infeksjonsutvikling på institusjon og i hjemmet

Prosjektet SmartLaken har som mål å utvikle et høyabsorberende lakensystem for engangsbruk med integrerte sensorer for kontinuerlig monitorering av fysiologiske parametre, i hensikt å raskt kunne detektere en forvererret tilstand med begynnende infeksjon eller sepsis. Aktuelle måleparametre er t...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Trygg Natt - Sensorsystem for indirekte monitorering av pust, søvn og bevegelse for bedret pasientsikkerhet

Forprosjektet har som hovedmål å legge grunnlaget for et hovedprosjekt kalt "Trygg Natt". Regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan har som et viktig hovedmål å bedre kvalitet og pasientsikkerheten med nye tekniske løsninger. Ved mange sykehusavdelinger er direkte teknisk monitorering av pasie...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Gordisk - pilotering av metode og regelverk for å ta i bruk digitale helseløsninger i helsetjenesten.

Formålet med prosjektet er å pilotere en godkjenningsordning som gjør det trygt og enkelt for helsetjenesten å ta i bruk helseapper. Det er i dag stor usikkerhet knyttet til å inkludere digitale helseløsninger i helsetjenesten. Vil digitale helseløsninger gi positive effekter, eller vil de gi mer...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

GRASP: an innovative digital diagnostic and monitoring medical device for treating somatic and chronic pain

Communicating pain can be challenging as pain is subjective, and individual differences in perception make it challenging to express and objectively measure it. From a physician’s point of view it proves difficult to assess the evolution of patients’ symptoms. Expressing discomfort is particularl...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Veribarr Inside

Quantidoc AS (QD) har i 7 år levert biologiske beslutningsverktøy for fiskehelse basert på forskning ved Universitetet i Bergen (professor Karin Pittman). QD kan måle celle-endringer (hypertrofi, hyperplasi) som kjennetegner veldig mange sykdommer, inkl kreft og tarmlidelser for mennesker. QD sa...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland