128 projects

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

AMK SIMULATOR: Et komplett verktøy for kompetansebygging for medisinsk nødmeldetjeneste, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som redder liv ved akuttmedisinske hendelser og skader. AMK, eller medisinsk nødtelefon 113, besvarer årlig over 1 million nødsamtaler, og tallet er stigende. Medisinsk nødtelefon betjenes av AMK-operatører....

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I ?åpen dør policy? prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. B...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CovidNor - Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway

Mesteparten av det vi vet om COVID19-sykdommen er basert på alvorlig syke pasienter innlagt på sykehus. Men de fleste pasienter med COVID19 har et mildere sykdomsforløp og behandles utenfor sykehus. I studien CovidNor skal vi undersøke symptomer, plager og bekymringer hos pasienter som behandles ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IROS: Improving radiological services From capricious low-value care to effective high-value services

Prosjektet "Optimalisering av radiologiske tjenester" har som mål å forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester i Norge ved å redusere unødvendige undersøkelser og undersøkelser av lav verdi for å øke undersøkelser av høy verdi. 25% av den norske befolkningen får en eller flere polikliniske rad...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

Vaksiner og medisiner har komplekse globale forsyningskjeder. Det betyr at et stort antall produsenter, kjøpere (i Norge er dette myndighetene) og brukere (pasienter) knyttes sammen i uoversiktlige og sårbare nettverk. Når disse nettverkene bryter sammen kan det få store konsekvenser, i verste fa...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Impact and Outcome in long-term care: introducing a measure of Care Related Quality of Life (QUALcare)

Kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre utgjør et stort og viktig tjenestetilbud i den norske velferdsstaten. Det sikrer at personer som har behov for hjelp får dette. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og endring. Utviklingen vi ser i Norge følger internasjonale trender, der det i øk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness (FALLPREVENT)

Prosjektet 'Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services:Quality, competency and effectiveness' er et samarbeid mellom forskergruppa 'Aldring, helse og velferd' ved Fakultet for helsevitenskap,OsloMet Storbyuniversitetet;Folkehelseinstituttet;NTNU;Høgsk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart pasientforløp for pasienter med håndartrose. Prosjektet omfatter tre del-studier: I den ene del-studien undersøker vi om et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like trygt, effektivt og kostnadseffektivt...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Severity and priority setting in health care

Prioriteringer innen helsevesenet er uunngåelige og har vidtrekkende, endog fatale, konsekvenser for pasienter og pårørende. I Norge hersker det en utstrakt, men skjør, enighet om at det er de mest alvorlig syke som skal prioriteres høyest. Alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium har vært ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Norge - med en liten befolkning på 5,3 millioner - har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, med over 4000 nye tilfeller årlig. Tilsvarende er forekomst av hjertesvikt betydelig med 20000 sykehusinnleggelser per år. Begge sykdommene er typiske for kroniske lidelser, og med betydelig rei...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study

Eldre pasienter og deres pårørende blir ofte ikke godt nok involvert i diskusjoner om fremtidig behandling og omsorg. Forhåndssamtaler er en godt dokumentert fremgangsmåte for å få frem pasientens verdier og preferanser, og for å tilpasse fremtidig helsehjelp og beslutningsprosesser til pasienten...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Flexible Assertive Community Treatment How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?

Formålet med prosjektet er å studere hvordan Flexible Assertive Community Treatment (FACT) oversettes og implementeres i ulike norske kontekster, og å undersøke nytteverdien for pasientene. FACT-modellen er utviklet i Nederland og USA (ACT), innenfor andre organisatoriske, strukturelle og geograf...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som fagområde gjennom en tverrfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdss...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved

Selvmord er et betydelig folkehelseproblem. Til tross for to handlingsplaner for forebygging av selvmord i løpet av de siste tjue årene, har ikke forekomsten av selvmord i Norge sunket. Hvert år begår rundt 600 nordmenn selvmord, og for hvert selvmord er det et betydelig antall etterlatte. Fo...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?

Etter Samhandlingsreformen i 2012 overføres ansvarsområder fra sykehus til kommunale tjenester i økende grad, og stadig flere helse- og sosialtjenestene ytes til hjemmeboende. Evalueringer av reformen viser imidlertid at kommunene ikke er tilstrekkelig forberedt på, og rustet til å møte behovene ...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improved Decisions with Causal Inference in Health Services Research

Randomiserte forsøk er gullstandarden for å kunne trekke konklusjoner om kausalitet. I helsetjenesteforskning er det ofte hverken praktisk mulig eller etisk akseptabelt å gjennomføre randomiserte forsøk. Enkelte ganger kan vi etterligne situasjonen i kliniske forsøk for å utlede kausale sammenhen...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år. Tjenesteforskning på et nytt pasientforløp i Oslo.

FOREBYGGING AV DEN NESTE BRUDDSKADEN Personer som har falt er spesielt utsatt for nye fall og skader. Oslo kommune ligger fortsatt på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. I dette prosjektet undersøker vi hva som karakteriserer personer som får pådrar seg hoftebrudd og om det er mulig å foreb...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Centre for Health Service Research

Innovasjon er nødvendig for å sikre et bærekraftig helsevesen i Norge. NORCHERs primære mål er å søke etter, utvikle, implementere, evaluere og formidle kunnskap om modeller for helsesektoren som bidrar til kostnadseffektivitet og høy kvalitet. Fokuset vil være på effekten av alternative måter...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål til å redusere ventetid, å forbedre kvaliteten for pasienten mens vi beherske kostnadene. Prosjektenes hoved innovasjon er til å bryte gjennom den silo organiserte sykehuset ved å introdusere et taktisk planleggingslag som muliggjør integrert planlegging og kontroll av omso...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

De fleste innbyggerne er i kontakt med kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom livsløpet, og helsedata som registreres i tjenestene kan si oss mye om befolkningens helsetilstand og utvikling. Kommunene er sentrale i det innbyggerrettede folkehelsearbeidet, og trenger å legge et best mulig k...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på å manuelt aggregere informasjon og mangel på rask tilgang ti...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

Dette innovasjonsprosjektet skal bidra til å forbedre tannhelsetjenestene til barn og ungdom. Det overordnede målet er å utvikle en ny digital tjeneste i tannbehandling for barn og unge. Målgruppen er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte,...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UIO og Norges Idrettshøgskole. Gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram har prosjektet som hovedformål å fremme helse i innvandrergrupper ved å forbedre, videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen. Befolkningssammense...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma-A cross-border study of health service utilization and prescriptions

Formålet med PROTECT (Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma) er å utvikle kunnskap for å styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep og lignende katastrofer. Forskningen viser at en betydelig andel av de som rammes ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Prosjektet har v...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation

I dette prosjektet undersøker vi variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestene, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse hos pasientgruppen. Ikke minst ...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på tjenestene

Digitale tjenester innen helse-, omsorgs- og velferdstjenester kan for eksempel være digital avstandsoppfølging av pasienter som er utskrevet fra sykehus etter operasjon, elektronisk kommunikasjon mellom fastlege og NAV, internettbehandling av psykiske lidelser eller nettløsninger for å hjelpe fo...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Evidence brief on care services Research in Norway

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et kunnskapsnotat om omsorgstjenesteforskningen i Norge i perioden januar 2012- februar 2019. Vi har samlet forskning om omsorgstjenester hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, slik som helse- og omsorgstjenester i hjemmet, personlig assistanse...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modernizing the GP scheme: towards sustainable health policy

Fastlegen spiller og skal spille en viktig rolle i det samlede helsesystemet, og fastlegen har en nøkkelrolle i et samhandlingsperspektiv. Det er hos fastlegen befolkningen får dekket sine primærlegebehov, og fastlegen skal bidra til at dette skjer med kontinuitet. I prosjektet studerer vi fa...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og fors...

Awarded: NOK 83,053

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjennomføring av to nasjonale konferanser innen habiliteringsforskning (2018/2019)

Forskningsnettverket "Norsk akademi for habiliteringsforskning" ble opprettet i 2010, hvor 2 representanter fra hver av helseforetakene ble invitert inn i nettverket. Ledelsen av nettverket går på omgang mellom helseforetakene, hvor gjennomføring av årlig nasjonal forskningskonferanse er hovedopp...

Awarded: NOK 45,860

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage