128 projects

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Konferanse om organisering og finansiering av forskning på effekt av folkehelsetiltak

Tema for pre-konferansen er tiltaksutvikling og tiltaksforskning. Målet med pre-konferansen er å drøfte begrensningene og mulighetene for et tettere samarbeid om tiltaksutvikling i forvaltningen på ulike nivåer og tiltaksevaluering som skjer i forskningsmiljøer. Vi ønsker også å vise frem aktuell...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Hovedmålet for dette prosjektet er å styrke synergien mellom og internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelseforskning. Derfor har vi etablert og vil videreutvikle et europeisk forskernettverk (PRIMORE) for å skape muligheter for forskere fra ulike disipliner, sektorer og land t...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

«Samspill i praksis» - Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene knyttet til tjenesteforskningen. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på felte...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

How can we reduce the use of compulsion of people with severe mental illness? A cross-sectoral, multi-methods study

Helsemyndighetene i Norge har satt politiske mål for å redusere bruken av tvang ovenfor dem med alvorlige psykiske lidelser. Tvang er kontroversielt, og det er uklart hvor god overenstemmelse det er mellom de politiske føringene og perspektivene til dem som utsettes for og dem som utøver tvang. H...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

National Stem Cell and Regenerative Medicine Conference

Stem cell and regenerative medicine research in Norway is being carried out at multiple research and clinical institutions, and there is a strong need to provide a national forum in which researchers, clinicians, patient groups and health policy makers can meet to interact and network. This proje...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

I CAPABLE utforsker vi hvordan innbyggerne aktivt kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme helse og mestre egen sykdom. Premisset er at funksjoner for oppslag og lesetilgang til egen helseinformasjon bare er et skritt på veien. Vi utvikler derfor en prototype digital informasjonstj...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) internasjonalt møte

Langvarig smerte er utbredt og er et stort folkehelseproblem. Selv om det er mange som forsker på smerte i Norge og Skandinavia, er det relativt få grupper som har lykkes med EU søknader innen dette feltet. Vi mener det er et stort uutnyttet potensiale for bedre samarbeid mellom ulike forskningsg...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

GERONET - network for gerodontology research - oral health in elderly people

Det er et stort fokus på forskning og tiltak som skal gi befolkningen flere sunne år og tilrettelegge for en god alderdom. Dessverre har oral helse i altfor liten grad vært inkludert i denne satsingen, og vi vet lite om utviklingen i oral helse, om behandlingsbehov og om behandling som utføres i ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services.

Hvorfor er brukermedvirkning vanskelig å få til i helse og velferdstjenestene? Dette forskningsprosjektet har som mål å utvikle kunnskap om forutsetninger for individuell og kollektiv medvirkning når brukernes autonomi er utfordret/begrenset i helse- og velferdstjenestene. Prosjektet bygger på fe...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New families- Innovation and Development of the Child Health Services in Oslo

Med bakgrunn i store utfordringer på flere hold satte Bydel Stovner i 2013 i gang utviklingen av et prosjekt med fokus på primærtiltak og forebyggende arbeid. Resultatet ble «Nye mødre», en pilot utformet som et universelt tilbud, der helsesykepleiere gjennomførte gjentatte hjemmebesøk til alle f...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research

This Forum aim at further research presentations and discussions on how to better the implementation of health promotion thinking and activities by increased user involvement in all stages. Thus, the Forum will serve as a hub for researchers, practitioners and policy makers to meet and discuss he...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Use of deep learning and Big Data in the Norwegian Breast Cancer Screening Program

Brystkreft er den krefttypen som rammer flest kvinner i Norge og i verden. Selv om enkelte risikofaktorer for sykdommen er kjent, er sykdommen vanskelig å forebygge. Tidlig deteksjon gjennom screening er derfor ansett som et effektivt verktøy for tidlig deteksjon og reduksjon av dødelighet av syk...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Demenslandsby som samskaping

Prosjektet «Demenslandsby som samskaping» (DEMSAM) er et samarbeid mellom Bærum kommune og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet handler om å tilby demensomsorg på nye måter, og tar utgangspunkt i Bærum kommunes utvikling av en «demenslandsby» som var planlagt åpnet sommeren 2020. Bygningsmessig er ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies

Sykepleieutdanningen innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i utdanningen. Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til kritisk tenkning. En aldrende befolkning unders...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research an implementation of Unmanned Aircraft Systems for a fast and secure transport of biological material and blood products

KAN VI DRONE ET HELT LABORATORIUM? I vårt forskningsprosjekt har vi sett på en modell som kanskje kan "drone" hele laboratoriet ved Ullevål sykehus til Rikshospitalet. Ullevål har et årlig analysevolum på 6,5 millioner analyser (rutine og øyeblikkelig hjelp, ØH) Luftavstanden er 1,8 km, men vi h...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

INNSIKT; inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester.

Gjennom nettverket INNSIKT søker vi å bygge FOU-kapasitet og utvikle metodikk for bredt anlagt, inkluderende brukermedvirkning der mange interessenter bidrar til å styrke innsikt, kunnskap og kvalitet i framtidige helse- og velferdstjenester ved samarbeid lokalt, regional, nasjonalt og internasjo...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The MIPREG Study: Closing the gaps in maternity care to migrant women in Oslo

Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større del av de som føder barn enn bare for noen år siden. Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra visse regioner og land har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskapet eller for den nyfødte sammenlignet med res...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Clinical Encounters with refugees suffering from mental health problems

Mange flyktninger i Norge har psykiske helseplager som følge av store belastninger før, under og etter flukten. Flyktninger, spesielt fra enkelte områder, har lavere bruk av spesialisthelsetjenester innenfor psykisk helsevern enn majoritetsbefolkningen. Det kan være mange årsaker til ulikheter, ...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Creating integrated person-centred care in different settings

Norske og danske helsemyndigheter oppfordrer sine kommuner til å utvikle helse- og omsorgstjenester som bedre kan understøtte eldre med nedsatt funksjonsevne til å leve aktive og selvstendige liv. Målet er et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud som i størst mulig grad utnytter knappe fagli...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Preparing an international study of health service utilization in the aftermath of terrorist attacks

Det overordnede målet med dette forprosjektet var å forberede en internasjonal studie som vil gi kunnskap om bruk av helsetjenester hos de som rammes av terrorangrep, og slik styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep. I samsvar med forprosjektets delmål er det gjennomført workshops og møt...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Se Engelske teksten.

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Harkness fellows 2018-24

Harkness Fellowship er et ettårsstipend i helsetjenesteforskning og helsepolitikk i USA. Den norske stipendiaten er med i en gruppe på 10-15 stipendiater fra ulike land som plasseres ved amerikanske toppuniversiteter, og inngår i et fellesprogram arrangert av stiftelsen Commonwealth Fund. I 2020 ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Ukjent Fylke

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkjent at...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Den nasjonale helseøkonomikonferansen

Det har vært mulig å arrangere konferansene gjennom en årlig bevilgning på 200 000 fra Forskningsrådet. Det er gitt bevilgning til og med 2017. Vi tror fortsatt det er behov for en konferanse som tar utgangspunkt i forskning og som konsentrerer seg om helseøkonomisk forskning. Samtidig er det st...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Elicitation of a Norwegian EuroQol EQ-5D value set for the economic evaluation of health care programs

Norge er et av flere europeiske land som mangler et nasjonalt verdisett og dermed en skåringsalgoritme for EQ-5D, samt normdata fra den generelle befolkningen for å hjelpe tolkning av EQ-5D-skårene. De opprinnelige målene for prosjektet adresserte begge disse manglene, men Covid-19-pandemien bet...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness

Pårørende til mennesker med en alvorlige psykiske lidelse føler seg ofte oversett av psykisk helsevern. Dette kan være negativt for familien, pasienten, kvaliteten på tjenestene, og for samfunnet. Norge har i mange år hatt nasjonale anbefalinger for familie-samarbeid i psykiske helsetjenester og ...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individualized Digital DEcision Assist System (IDDEAS) for the diagnosis and management of mental&behavior disorders in children&adolescent

Datateknologi brukes allerede i stor grad i behandling, diagnostisering og forebygging av somatiske lidelser. Det er dessverre slik i dag at psykiske lidelser ikke like enkelt lar seg identifisere av genetiske og/eller biologiske markører og samme behandling fungerer ikke alltid like godt for all...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM 2)

CHARM ble etablert i 2011 med finansiering fra Norges forskningsråd for å møte behovet for utvikling av (re)habiliteringstjenesteforskning. CHARM har som mål å bidra til tjenester av høy kvalitet til personer med funksjonshemming i et livstidsperspektiv, ved å gjennomføre god forskning som bidrar...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individuals and families affected by CFS/ME: Population characteristics, service use and needs

CFS/ME er en lidelse som rammer opp imot fire prosent av befolkningen. Sykdommen er alvorlig med potensielt store konsekvenser for velferden til de som rammes og deres familier. Prosjektet har tre overordnede tema og hovedmål. 1. Kartlegge sykdomsforekomst og hva som kjennetegner pasientene og...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Cluster for Co-creative Service Design and Innovation

Helsetjenestene står overfor utfordringer og endringsbehov grunnet både den demografiske utviklingen og samfunnsendringene som pågår. Tjenesteinnovasjon, teknologiske nyvinninger og digitalisering muliggjør nye måter å utvikle og levere helsetjenester. Det er imidlertid utfordringer med å impleme...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage