128 projects

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resultatevaluering av Omsorg2020

Klarer vi å tilpasse omsorgstjenestene til morgendagens behov? Hvor stor er variasjonen mellom ulike kommuner, og hvilke omsorgsinnovasjoner på kommunalt nivå har en positiv effekt på kvaliteten? Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015-2020. Formålet er både å sikre kv...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic mental health systems

Norse Feedback er eit persontilpassa, aktivt lærande system, som skal styrke behandlingsmøta mellom ein behandlar og ein pasient, samtidig som det kan brukast til å følgje med på behandlingsbehova til ein heil pasientpopulasjon. Dette forskingsprosjektet rettar seg mot tre spesifikke behandlingsk...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forstå hvordan jeg har det! Teknologistøttede helse-, pleie- og omsorgstjenester for personer med sterkt begrensede kommunikasjonsevner

Mennesker med alvorlig grad av utviklingshemming eller andre omfattende funksjonsnedsettelser kan ha vansker med å uttrykke seg. Denne gruppen kan derfor ha problemer med å formidle om de har smerter, angst eller annet ubehag. De kan reagere med selvskadende eller utagerende aggressiv atferd uten...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Prioritizing Care: emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare)

I prosjektet PriCare er hovedmålet å utvikle ny kunnskap og innsikt i (re)design av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner, med særlig fokus på dilemmaer, konsekvenser og prioriteringsutfordringer for hele omsorgskjeden. Etter innsamling av både kvantitative og kvalitative data i 2019 har...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Denne studien har tre mål: 1. å identifisere behov for fysisk og psykisk helsehjelp i forbindelse med kjønnslemlestelse, basert på helsearbeidere og minoritetsgruppenes perspektiver. 2. å undersøke hvordan personer fra berørte minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse søker fysisk og ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives

Omsorg ved livets slutt er en av kjerneoppgavene for helse- og omsorgstjenestene. I dette internasjonale prosjektet ble pårørendes erfaringer brukt til å forbedre omsorg og pleie til døende kreftpasienter. Kreft er en av de viktigste dødsårsakene verden over, og antallet krefttilfeller er øken...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management

Nesten en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge lever med langvarige smerter, og slike smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Nasjonale myndigheter, helsepersonell og pasienter etterspør nå et bedre tilbud for mennesker med langvarige smerter. Forskning viser at...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SOCIAL HEALTH BOTS Mastering mental health issues through smart personalised automatic assistance

Internasjonale studier viser at ungdom i økende grad rapporterer om psykiske problemer som sosial isolasjon, angst, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer, depresjon, selvskading og selvmordstanker. En økning i psykiske utfordringer samtidig som det er dårlig tilgjengelighet til kvalifisert hels...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Elder abuse in residential care settings. - A multi-method study on abuse and neglect of older patients in Norwegian nursing homes

Vold og overgrep mot eldre kan ta mange former, og kan beskrives som: fysisk, psykisk, økonomisk, seksuelt eller forsømmelse. Ifølge Verdens helseorganisasjon er minst 3-5% av befolkningen 65+ utsatt for en eller flere typer overgrep. Dette utgjør et stort folkehelseproblem. Likevel er overgrep m...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

En vesentlig andel pasienter med mild og moderat traumatisk hjerneskade (TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som kan redusere deres arbeidsevne og tilbakevending til arbeid. Flere studier har beskrevet medisinske, psykologiske og arbeidsrelaterte faktorer som ka...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future

Den kommunale helse og omsorgssektoren er i økende grad en arena hvor innvandrere og arbeidsmigranter finner seg jobb, særlig kvinner. Vi har funnet at innvandrere ofte arbeider i det laveste sjiktet i denne sektoren, som assistenter og helsefagarbeidere, og at det tar lang tid for dem å formelt ...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Geographic Distribution of Health Care - Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)

Det er betydelige regionale forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor OECD-land, men vi vet lite om årsakene til og konsekvensene av dette. Det er viktig å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene for å kunne utvikle politikktiltak som kan møte behovene til en aldrende, flerkulturell ...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Quality and Safety in Primary Care-Implementing a Leadership Intervention in Nursing Homes and Homecare

Ville du være komfortabel med å la dine foreldre være pasienter i primærhelsetjenesten, dersom ledere der manglet kompetanse og verktøy for å sørge for en sikker helsetjeneste? Dette er ofte tilfelle i norsk primærhelsetjeneste og det er et stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people

Cross-care old beskrives her i forhold til følgende 3 WPs(arbeidspakker) 2018-2019. WP 1 utgjøres av 3 PhD prosjekter. To av Phd prosjektene vil sluttføres i 2019 i tråd med finansieringsplan. Et av de to PhD prosjektene er finansiert av OsloMet og et av forskingsrådet. Det andre Phd finansier...

Awarded: NOK 19.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly

Vi undersøker hvordan insentiver i organiseringen av langsiktig omsorg for eldre påvirker deres dødelighet, helse og livskvalitet. Vi vil gjøre dette ved å koble pasientdata fra ulike registre, herunder opplysninger om institusjons- og hjembaserte tjenester fra Sykehjemsetaten i Oslo, slik at tje...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Health care services under pressure - Consequences for patient flows, efficiency and patient safety

Hensikten med prosjektet er å studere konsekvenser av press på helsetjenesten. I publiserte arbeid fra dette prosjektet har vi benyttet registerdata og kvalitative intervju med fastleger, ansatte ved legekontor og helsepersonell i somatisk spesialisthelsetjeneste: - Vi har sett på hvordan tidspu...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HOW DO WE PROVIDE BETTER, SAFER AND MORE COST-EFFECTIVE CARE PATHWAYS FOR OLDER PEOPLE?

Med en populasjon som blir eldre, økonomiske innstramninger og en utvikling mot at flere tjenester skal ytes i samhandling mellom kommuner og sykehus er det nødvendig å øke kunnskapen om hvordan vi kan finne fram til gode, samhandlende tjenester av høy kvalitet for eldre pasienter som har sammens...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting social innovation within institution-based elderly care

Den kommunale, institusjonsbaserte eldreomsorgen står overfor flere store utfordringer de kommende årene som en følge av demografiske endringer, innføring av ny og kostbar teknologi, samt økte forventninger til tjenestene i befolkningen. Det overordnede perspektivet i vår studie er at sosial inno...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation and Action for Knowledge Translation (IMPAKT) in practice and education

Gapet mellom det vi vet fra pålitelig forskning og det vi faktisk gjør i helsetjenestene refereres ofte til som «kunnskap-praksis gapet». Dette innebærer at brukere av helsetjenestene møter en praksis som ikke er kunnskapsbasert, det vil si i tråd oppsummert og pålitelig forskningsbasert kunnskap...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modelling treatment and rehabilitation of stroke patients - Using simulation to evaluate the present and plan for the future

Hjerneslag er en vanlig årsak til sykdom, uførhet og død. I Norge anslås det at ca. 12 000 personer rammes årlig. Samspillet mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunale tjenester er omfattende og komplisert. I dette prosjektet studeres disse utfordringene for slagpasienter i Norge v...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Privatizing the health sector: Expansion of voluntary, private health insurance and private for-profit hospitals in Nordic countries

Europeiske velferdsstater staar foran betydelige økonomiske utfordringer. Den pågående økonomiske krisen har økt presset mot offentlig finansierte tjenester og økt behovet for å finne politiske løsninger som ikke går på tvers av grunnleggende prinsipper for velferdsstaten. To løsninger som er und...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New steps in the municipal health care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders

Denne studien har bidratt til å utvikle, implementere og evaluere nye og innovative behandlings- og omsorgsmodeller i kommunehelsetjenesten rettet mot de komplekse behovene til syke og skrøpelige gamle. Sentralt i dette arbeidet har vært utdanning av sykepleiere til en ny type rolle i kommunehels...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives

Bakgrunn: De fleste personer med demenssykdommer bor hjemme, og pårørende kan være sterkt berørt av sykdommen. Kommunale helse- og omsorgstjenester rettet mot både pårørende og personer med demenssykdom er etablert. Det er nødvendig å sikre at tilbudene oppleves som relevante og blir tatt i bruk....

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education

Prosjektets hensikt er å utvikle nye arbeidsmodeller for avanserte kliniske sykepleiere i akuttmottak og i kommunehelsetjenesten som skal medvirke til en personsentrert helsetjeneste, samt å evaluere det nye masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie med fokus på utviklingen av avansert klinis...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving clinical practice and national guidelines: A comparative effectiveness study of prevention strategies for HPV-related conditions

Humant Papilloma Virus (HPV) er en virustype som kan forårsake kreft i livmorhalsen, skjeden, skjedeåpningen, penis og svelget. HPV kan også gi vorter på hud og slimhinner. Viruset blir overført ved seksuell kontakt og hudkontakt, og man tror at ca 80% får seksuelt overført HPV minst én gang i lø...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Making user participation work - from policy to practice.

Prosjektets overordnede målsetting med prosjektet er å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper: Eldre, funksjonshemmede og perso...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving valuation methods for the 15D instrument to estimate a value algorithm for use in Norwegian healthcare priority settings

Det overordnede målet til dette prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kan brukes for å prioritere tiltak i helsesektoren. Hvordan kan myndigheter bestemme at en ny medisin skal være på blå resept eller at en ny kirurgisk metode skal innføres? Hvorfor burde vi prioritere nettopp disse tilt...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Ukjent Fylke

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Prosjektet studerer rehabiliteringsprosessen til personer som har opplevd omfattende skader (multitraumer eller hodeskader). Rehabiliteringsprosessen studeres slik den oppleves fra de skaddes perspektiv. Videre undersøkes hvordan fagfolk i spesialist- og primærhelsetjenesten og i arbeids- og velf...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Comparative effectiveness analyses of coordinated care initiativs in three Nordic countries

Bidrar ekspansjon av kommunenes helse- og omsorgstjenester til redusert bruk av spesialisthelsetjenester? Hvilke effekter har nivå og sammensetning av helse- og omsorgstjenestene på kostnader, ressursbruk og pasientenes overlevelse? Målsettingen med prosjektet er å evaluere effektene av de tre h...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo