41,709 projects

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Henry du Mont og den lille generalbassmotett i det katolske Vest-Europa fra 1652 til 1681

Prosjektet tar for seg Henry Du Monts motetter for 1-4 stemmer, utgitt i tidsrommet 1652 til 1681. Disse verkene belyser komposisjon av motetter i hele det katolske Vest-Europa i samme tidsrom. Denne oppgaven vil analysere materialet utfra et samlet musik kvitenskapelig og kulturhistorisk perspek...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moral Communities and the Challenge of Modernisation: A Comparative Approach

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

"Rekonstruksjonen" Tuneskipet fra arkeologisk utgraving til rekonstrusjon

Den metodiske delen med utgravning, dokumentasjon og til sist rekonstruksjon skal stå sentralt i prosjektet. Målet er å videreutvikle den arkeologiske metoden som brukes ved utgraving og rekonstruksjon av store kompliserte arkeologisk e objekter som f.eks. et skip. I dag stil...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Frå gammalnorsk til nynorsk: Indre språkhistorie etter norrøn tid.

Norrønt og moderne skandinavisk (norsk, svensk, dansk) representerer to ulike språktypar. Og overgangen frå det eine til det andre stadiet kan såleis ikkje berre sjåast som ein gradvis overgang med ein del tilfeldige enkeltendringar, men som eit typologis k skifte der fleire einskilde endringar m...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kvinnene i de kristelige organisasjonene og prosessen fram mot formelle rettigheter 1889-1912. (Stip: Kristin Norseth)

I perioden 1889-1912 innførte de fleste kristelige organisasjonene stemmerett og begrenset valgbarhet for kvinner. Kvinnene gjorde seg tidlig gjeldende i kristelig organisasjonsarbeid. Dette medvirket til å trekke kvinnene ut av hjemmet og inn på den offe ntlige arena. Stemmerett og valgbarhet st...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Frihetens århundre - estetikk, filosofi og litteratur i fransk åndsliv på 1700-tallet

Europeisk kulturliv på 1700-tallet var både tverrfaglig og internasjonalt: Litterater, filosofer og vitenskapsmenn deltok i et kunnskaps- og diskusjonsfellesskap som overskred både snevre faggrenser og nasjonale grenser. Det er på den moderne verdensansku elsen som tar form i denne perioden, og d...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Autonomy of Mathematics vis-a-vis Natural Science

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Abraham Traditions in Targum Onqelos Genesis 12-25

Prosjektet søker å belyse tekstene om Abraham i Mosebok 12-25 slik de er gjengitt i én av de jødiske, arameiske oversettelser av Det gamle testamente, den såkalte Targum Onkelos. Prosjektets problemstilling er: Hvordan tegnes bildet av Bibelens Ab raham og tradisjonene knyttet til ham, i ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Soviet Policies Toward Indochina, 1949-1964. The Sino-Soviet Alliance and the Coming og the Indochina Wars (Olsen, Mari)

Prosjektets tema er det sovjetiske lederskapets oppfatning av Kinas rolle og innflytelse i Vietnam og i resten av Indokina, 1949-1964, hvordan disse endret seg over tid, og graden av påvirkning på sovjetisk politikk i området. Temaet er lite berørt i hist orisk forskning. Da Folkerepublikken Kina...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 1998-2004

Location: Oslo