0 projects

BYUTV-Byutvikling

Etikk i byplanlegging - å planlegge for "det individuelle i det kollektive"

En av de viktigste faktorene i byplanleggingen er byutviklingsforståelsen hos politikere og planleggere, da denne danner grunnlag for planpolitiske beslutninger og initiativer. Den etiske dimensjon i denne tenking og den praktiske planlegging er her under kommunisert eller sees ikke som en etisk ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Ulikhet, sosial differensiering og mobilitet i Osloregionen

Prosjektet er en videreføring av pågående forskning om fordelingsmønstre i Oslo. Prosjektet tar sikte på å utvide denne forskningen til å gjelde hele regionen, og å vise hvordan endringene relaterer seg til veksten i henholdsvis produsentervice og konsume ntservice. Videre vil prosjektet analyser...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Oljemarkedet i det 21. århundre - en studie av aktørenes atferd og nye rammebetingelser

Prosjektet vil kombinere partielle studier utviklingen av en global energimarkedsmodell. Den ene partielle studien vil være en økonometrisk studie av etterspørselen etter olje i verden. Studien vil undersøke hvordan forbruket av olje påvirkes av endringe r i oljeprisen, både på kort (ett eller f...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Lokal og internasjonale kunnskapsnettverk i petroleumsindustrien: Kjennetegn, konflikter og muligheter

Transformasjonen fra å være en lokal bedrift til å bli en del av et internasjonalt konsern innebærer ofte at de lokale (kunnskaps)nettverk antar nye former og/eller suppleres av nettverk som skiller seg fra de lokale. Prosjektet vil anta at lokale og inte rnasjonale nettverk gjensidig vil påvirke...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN. Yearbook of International Environmental Law (YbIEL)

Yearbook of International Environmental Law er den fremste internasjonale publikasjon til dokumentasjon av den miljørettslige utviklingen slik den skjer i internasjonale organisasjoner og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om miljørett av de internasjonalt ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter g...

Awarded: NOK 18.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Transport og næringsøkonomisk utvikling, videreføring 2004/2005.

Formål: Målet med prosjektet er å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om konsekvenser av offentlig virkemiddelbruk innen transport på næringsøkonomisk aktivitet og utvikling. Delmål: 1. Bidra til forståelse av hvordan offentlige tr ansporttiltak virker lokalt, regionalt og...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Smak av fjell og natur på lammekjøtt. Eit konkurransefortrinn for norsk sauehald?

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tiltak mot bitterròte i søtkirsebær

Arealet av søtkirsebær i Noreg er på 2332 daa, medan arealet av surkirsebær er på 465 daa. Førstehandsverdien til dei to produksjonane er på vel 20. mill. kr. Ròtning er eit av dei viktigaste kvalitetsproblema i kirsebær. Ein av sjukdomane som gir ròtning er bitterròte. Den har gitt store tap ho...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Analyse av transportsystemer med multiple energibærere

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende metoder og verktøy, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom evaluering av tilgjengelige verktøy for beslutningsstøtte, distribuert elproduksjon og energitransport samt bruk av case-studier, skal det utvikles en robust og fleksibel optimaliseringsme...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre va...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nasjonal ekspert i Brüssel - DG Research - Rural Development

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

ANTIKK-Antikkprogrammet

Forholdet mellom språklig og innholdsmessig lesning av greske og latinske tekster.

...

Awarded: NOK 23,400

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Source-specific ecosystem transfer of transuranics utilising advanced technologies - ADVANCE

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Inerte elektroder for aluminium Elektrolyse (samfinans. m/PROSBIO)

...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Amion Acid Transport Systems in Normal and Pathological Synaptic Transmission

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Cyclic AMP and protein kinase A-dependent signalling

...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet

Med basis i paneldata for hele den norske befolkningen over perioden 1992-2000 estimeres modeller for ektepar og ensliges valg av tidspunkt for hel eller delvis pensjonering. Ved hjelp av modellene simuleres effekten på pensjoneringsatferd av ulike endrin ger i pensjonssystemet, blant annet kompe...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forsørgelse og samfunnsintegrasjon

Sikker forsørgelse er en grunnleggende betingelse for velferd og levekår. Privat forsørgelse gjennom arbeidsmarkedet eller familien er vanligst, men også trygd og andre stønadsformer er viktige i Norge. Den enkeltes tilknytning til ulike forsørgelsesforme r gir opphav til ulik grad av økonomisk o...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Small-scale and large-scale structuring of the North Atlantic cod (Godus morhua): evaluating current stock division

Project summary: Most of the mjor marine fish stocks are under heavy exploitation, and many of them are being overexploited. North Atlantic cod is an example of a heavily utilized species and still remaind one of the most important commercial species in the North Atlantic . However, areas under h...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Nyttesopp og virus til kontroll av skadedyr i frukt

Norske myndigheter har som uttalt mål at plantevernmiddelbruken i landbruket skal reduseres og at andelen økologisk dyrket areal skal økes. For å få til dette er det et sterkt behov for å utvikle alternative metoder for kontroll av skadegjørere. Aktiv bru k av naturlig forekommende sykdommer på s...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Taxonomic and ecological investigations of alien marine seaweeds in Norway

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Dynamics, horizontal transfer and selection of engineered DNA in the phytosphere of transgenic and transplastomic plants

Prosjektet søker å identifisere risiki knyttet til bruk av genmodifiserte organismer. Slike organismer har fått endret sitt arvestoff (DNA) etter tilføring av artsfremmed DNA eller har gjennomgått molekylære endringer i sitt eget arvemateriale. Ved utsett ing/utslipp av genmodifiserte organismer ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Etablering og forvaltning av verneområder - Et følgeforskningsprosjekt med vekt på prosesser og aktører

I overkant av 6 % av Norges areal er vernet etter Naturvernloven. Ifølge landsplanen for nasjonalparker (St. meld. nr. 62 1991-92) skal vernearealet økes betydelig. Fra tidligere vern i hovedsak av statseid høyfjell arbeides det nå for å verne et breiere biologisk mangfold, og en større andel pr...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Increased seed production capacity in perennial grasses

Danish and Norwegian trials have indicated that seed yields of new, Norwegian grass cultivars (synthetics) tend to be lower than those of old Norwegian cultivars (seed-based populations) and foreign, more southerly adapted cultivars. The low seed yields c an limit farmers and turfkeepers access t...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

MAT-Næringsmidler

Virulensfaktorer i Aeromonas spp.

Sammendrag: Aeromonas spp. viser i litteraturen en uvanlig rikdom på ulike toksiner. Vi ønsker å undersøke den relative betydningen av de ulike toksinen hos Aeromonas spp. Fra før av er aerolysinets viktighet kjent ved hjelp av knock out mutasjon i aerol ysingenet hos en Aeromonas hydrophila eli...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

MAT-Næringsmidler

Karakterisering av enterotoksiner i Bacillus cereus

Sammendrag:Toksinkomplekset Nhe (ikke hemolytisk), som først ble karakterisert av vår gruppe, er sannsynligvis det enterotoksinet som er viktigst i forbindelse med matforgiftning (i alle fall i Norge). Komplekssammensetningen av dette toksinet er ikke end elig klarlagt. Vi ønsker derfor å finne u...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Brominated flame retardants and polychlorinated alkanes in terrestrial and fresh water environments of Norway

Oversikten over kilder, nivåer, trender, transport og effekter av bromerte flammehemmere (BFR) og polyklorerte alkaner (PCA) er veldig begrenset. I dette prosjektet skal miljøegenskapene og de økotoksikoliske effektene av både BFR og PCA undersøkes. Det s kal legges hovedvekt på undersøkelse av k...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Enhanced atmospheric deposition of mercury in northern latitudes - a source of mercury exposure in Arctic ecosystems?

...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus