3,870 projects

FOLKEHELSE-Folkehelse

Rusmidler, medisiner og "kontroll": En etnografisk undersøkelse av rusmiddel- og substansbruk blant unge voksne i Oslo

Norge har inntil de siste ti år hatt en relativt lav prevalens i bruk av narkotiske stoffer. Nyere forskning viser at illegal stoffbruk økte betydelig i løpet av 1990-tallet, og at økningen forekommer både i nye bruksgrupper og med nye bruksmønstre. Vi ve t lite om årsakene til denne utviklingen,...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Modulation of chemokine expression: A potential therapeutic target in chronic inflammatory diseases

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic, relapsing intestinal inflammation. The initial lesion in IBD has not been clearly defined, but there is substansial evidence for an overactivation of the immune mechanisms in the gut. During recent years nume rous new signal molecules that direct and...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Structure and function of lipid rafts; investigating the role of membrane microdomains in cellular signalling

Biological membranes are no longer considered as homogenous fluid structures with embedded proteins; rather, the have been shown to contain microdimains or lipid rafts that function as platforms for co-ordination, organisation adn assembly of proteins inv olved in cellular processes such as signa...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Mapping Statutory Rules on Information Security in Norway

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From subjects to Citizens? The New Dalit mobilisation and democratic development in Delhi.

In recent years there has been a significant political mobilisation of formerly marginalised lower castes in India. Using Mamdani's distinction between "citizens" and "subjects" as a starting point, it will be assessed whether the new political mobilisati on of lower castes means that they are be...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Europeisk gassrett

Med utgangspunkt i den heilt endra situasjonen i den europeiske gassmarknaden skal prosjektet analysere innhald og dei rettslege konsekvensar av den nye situasjonen. Endringane er på to rammeverksnivå: det europeiske med gassdirektivet frå 1998 og revisjo nen frå 2003, og det nasjonale, med omleg...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Troybodies - en ny strategi for effektive vaksiner. Induksjon av CD4+ og CD8+ T celle responser

Troybodies with specificity for APC (IgD and MHC class II) have been shown to improve T cell activation in vitro and in vivo. However, these Abs are for various reasons, not optimal for in vivo function. The project wants to extend th e Troybody strategy by making Troybodies ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT og lokaldemokratiet

Utviklingen av nettverkssamfunnet er en utfordring for demokratiet på lokalt så vel som nasjonalt nivå i dagens Europa. Kjernen i denne problematikken er at de representative nasjonale og lokale politiske fora i mindre grad enn tidligere kan styre samfunn sutviklingen. Dette har mange årsaker, so...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

SPRIK - Språk i kontrast

Prosjektet har som overordnet strategisk mål å styrke norsk innenfor semantikk/pragmatikk, kontrastiv lingvistikk og stilistikk samt lingvistisk orientert translatologi, og å gi vesentlig bidrag til den internasjonale forskningen på disse områdene. Dette skal skje innenfor rammene av et flerfagl...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Straff og hvitvasking (Hvitvaskingsprosjektet)

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Forskerutdanningskurs i klassisk filologi

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Innovation, Path-dependency and Policy

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Prognostisk informasjon ved livstruende og kroniske sykdommer - betydning for mestring, distres og håbløshed. En prospektiv undersøkelse.

Information til patienter om prognose ved kroniske og livstruende sygdomme berører væsentlige medisinsk-etiske problemstillinger, samtidig som sådan information har eksistentielle og muligvis helsemæssige konsekvenser for de berørte patienter. Til trods f or at læger særdeles hyppigt er stillet o...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalens etter sykdom

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Myokardviabilitet ved akutt og kronisk koronar hjerteesykdom.

Iskemisk nedsatt funksjon av myokard er forbundet med høy mortalitet, både ved akutt hjerteinfarkt og ved kronisk hjertesvikt. Myokard med nedsatt eller opphevet funksjon kan imidlertid fortsatt være viabelt, og vil kunne gjenoppta sin funksjon ved normal isering av blodforsyningen. Trombolytisk ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Hans Nielsen Hauge og 1700-tallets folkelige litterære kultur.

De siste årenes forskning har etablert bildet av en sammensatt og mangfoldig tekst- og lesekultur i den dansk-norske allmuen på 1700-tallet. Denne kulturen utgjør for prosjektleder en nøkkel til forståelsen av Hans Nielsen Hauges omfattende forfatterskap og publiseringsvirksomhet. Et nærmere stu...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Clusters and Industrial Catalysis. Reactions of Hydrocarbons with Platinum and Ruthenium Clusters

Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap og forståelse av elementære reaksjonstrinn på industrielle katalysatorer, især dehydrogenering av alkaner på klynger av innskuddsmetallatomer. Sammenheng mellom klyngestørrelse, fysikalske egenskaper og reak tivitet vil være av særlig interesse.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Permafrost in Northern Europe - permafrost distribution and dynamics in Iceland and Norway

The sensitivity of the upper permafrost layers with respect to decadal climatic changes and the potential consequences of permafrost evolution on surface processes, landscape dynamics and natural hazards in high-alpine environments makes knowledge about t he spatial distribution patterns of mount...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Functional Biomacromolecules for Application in Controlled Drug Delivery

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Pasienter med oppfølgingsbehov. Samhandling og ressursutnyttelse i fastlegereformen.

Fastlegereformens formål er bedre kontinuitet i lege-pasientforholdet og rasjonell utnyttelse av samlede legeressurser. Internasjonale studier viser til samvariasjon mellom et lands helsekostnader og førstelinjetjenestens "filterfunksjon". Senter for hels eadministrasjon vil i prosjektet studere ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

De kollektive bevegelsenes historie. Avsluttet epoke eller tid for nydanning.

De kollektive bevegelsene oppstod med det klassisk moderne samfunnet, en epoke mange anser som over. Mange diagnoser går ut på at tendensen går mot økt individualisering. Prosjektet vil etterprøve to "mot-teser" til dette synet: 1. Kollektive bevegels er har det siste tiåret vært inne i en re...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Semiconductor nanostructure research at the Norwegian Microtechnology Centers Microtechnology Research Laboratory

...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Honour, Respect and Self-Respect in Village Contexts in Andhra Pradesh, South India

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Crime control, risk and technological culture

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Characterization of electrical membrane properties during phagocytosis in eukaryotic cells

The objective for this project is to study the process of phagocytosis, using the macrostome form of the polymorphic ciliate Tetrahymena vorax as a model organism. The process of phagocytosis in ciliates and mammalian cells has many features in common imp lying that this system arose early in evo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Functional and Structural Studies of Different Ribonucleotide Reductases and Phenylalanine Hydroxylase.

...

Awarded: NOK 33,687

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Cognitive ageing, brain and genetic risk factors.

Kognitiv aldring fører til lett reduksjon i mental raskhet og i hukommelse, som imidlertid i noen tilfeller utvikler seg videre til demens gjennom et mellomstadium kalt Mild Cognitive Impairment (MCI). En aktuell hypotese er at Apolipoprotein E epsilon 4 allelet er en markør for en fenotyp kjenn...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Preparation of new chemically nanostructured materials via exfoliation of layered materials

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

UTDANN-Utdanning og læring

Professional learning in a changing society

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo