53 projects

DIP-Design Pilot

Tryggere digital tilstedeværelse

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad til EU, EIC Accelerator program. ADSS-RD: Anzyz Diagnostic Support System for Rare Diseases

1: We will develop a probabilistic expert system that relates rare diseases to possible symptoms, in the form of a Bayesian network, employing state-of-the-art software (e.g., https://www.hugin.com). The resulting probabilistic expert system will incorporate the linguistic knowledge of the knowle...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Preparation of Eurostars application for commercial demonstrator of 100 kW Airborne Wind Energy Plant

Diinef will participate in developing the project proposal by i. specifying own project activities, evaluate ressource need, cost of hardware, project schedule and writing this into the application ii. Participate in coordination activities in the Eurostars project team iii. Coordinate roles and...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital samhandling i akuttkjeden

Bakgrunnen for prosjektet er samhandlingsprosjekt “Akuttkjeden i Telemark” 2016-2020. Målet var å styrke den akutte helsetjenesten, og ambisjonen var å skape Norges beste akuttkjede. Prosjektet har styrket kvaliteten og pasientsikkerheten i den akutte helsetjenesten. Samhandlingen og tilliten mel...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Grønn Vekst AS produserer jordblandinger med kompost og steinmel som viktige bestanddeler. pH i de ferdige jordblandingene er ofte over 7,0 og ikke sjelden opp mot og over 8,0. For et jordprodukt anses dette som utfordrende, da pH-idealet er på den sure siden, 6 - 6,5 for en mineraljord og ofte l...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

INNOMAR - Fishing tools for sustainable fishing

Innomar AS is driven by challenging traditional fisheries and marine operations developing new solutions for more effective, safer, and environment friendly methods. Innomar has developed a patent-pending trap-technology in which fish can swim relaxed until the catch is collected. This is the bes...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Pioneer Robotics AS

Prosjektets formål er å forenkle programmering og utførelse av sveisefuger med varierende toleranser og lokale deformasjoner i materialene som skal sveises sammen. Det resulterende systemet vil øke bedrifters effektivitet ved bruk av robotiserte fleksible sveise systemer ved å redusere behovet ...

Awarded: NOK 96,999

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Disruptive roof tile technology for solar energy collection

The TilePlus project aim is to prototype, pilot and commercialise a cost-efficient and innovative approach to roof tile technology for solar energy collection; e-Tile+ PV technology solar panels for residential rooftops and commercial buildings. The project will include activities to: (a) mature ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nye markeder for automatisert tilstandsbasert vedlikehold

SAL har inngått et samarbeid med Karsten Moholt AS (KM) for utvikling av et automatisk system for tilstandsbasert vedlikehold av roterende maskineri innen offshore og marin næring. Dette medfører at vi får validert kvaliteten på vår egenutviklede analysemotor og kommersialisert den gjennom kunden...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine prognostics forskerpool 2020

Machine prognostics develop sensors for vibration measurement. A uniquely defined mounting direction is necessary for securing reproducible results. At the same time, it is crucial to avoid that the sensor has resonance frequencies in the frequency range that it shall measure. The project aims at...

Awarded: NOK 88,604

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep learning for sleep, mental, and emotional stage recognition from non-contact sensors of mental health patients.

Kvalitet i omsorg og pasientsikkerhet er av avgjørende betydning for klinisk personell og sykehusledelse. Prosjektet tar sikte på å designe, utvikle, teste og evaluere ytelsen til maskinlæringsbaserte overvåkings- og beslutningsstøtte-systemer med fysiologiske og atferdsdata. Forskningen deler se...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette er forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører i ferd med å finne ut av i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på v...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES: Foresight

The overall vision of the Foresight project is to prototype, pilot and commercialise our complete solution to solve most of the pains associated to maintenance strategies in the maritime sector. By combining a state-of-the-art sensor with a novel analytical software embedded on it, we can provide...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Corporate Coworking as a Driver for Innovation and Growth

Målet med dette nærings-ph.d.-prosjektet er å skape ny og nyttig kunnskap om hvordan fjernarbeid kan fremme kunnskapsdeling, kreativitet og innovasjon. Koronapandemien har på kort tid skapt dramatiske og gjennomgripende endringer i arbeidslivet. Hjemmekontor har blitt innført i stor skala og digi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elevatum - smart product handling solution for the European grocery market

Elevatum Limited's business idea is to simplify retail management in grocery stores using a smart product handling solution. The company’s solution will redefine the attractiveness of products that are rolled into stores on pallets such as stacks of soft drinks. The smart solution will optimize s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Machine Prognostics

Machine prognostics utvikler sensorer for å måle vibrasjoner i utstyr. Hvis sensorens egenfrekvenser sammenfaller med frekvensspektrumet som ønskes målt kan det påvirke målingene. Det ønskes derfor utviklet en matematisk model som kan forutsi egenfrekvensspektrumet til sensoren basert på tegninge...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Teineteknologi for bærekraftig fiskeri. Forskningsbasert produktutvikling av ny metode for bedre fangst, fiskevelferd, kvalitet og miljø.

Innomar AS sitt mål i prosjektet var å utvikle en ny type torsketeine som slipper torsken lettere inn i teina, hindrer at torsken rømmer og kan fange større biomasse enn eksisterende torsketeiner. Målet var også å redusere bruk av naturlig agn og fangsttid ved å introdusere lys som lokkemiddel fr...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data.

Politikk vedrørende marineforsikringer og klassereguleringer har ikke blitt forstyrret i løpet av de siste to hundre årene. Kalkuleringer av forsikringspremier tar for eksempel utgangspunkt i grunnleggende risikofaktorer som hovedsakelig er basert på fartøystype, opprinnelsessted, eierskap, tonna...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DIGIMOTOR

The overall vision of the DIGIMOTOR project is to prototype, pilot and commercialise our digital distribution valve system (DDVS), enabling manufacturers of fluid power systems to create High Torque Low Speed motors with efficiencies comparable to those achieved by electrical motors connected to ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Foresight - Disruptive software platform for real-time health machinery monitoring

The overall aim of this innovation project is to perform a Market and Economic Feasibility Study for commercialising our market Foresight software platform for real-time health machinery monitoring, targeting the Shipping industry and Oil & Gas equipment maintenance. Our novel Foresight has been...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Identifisere mulige samarbeidspartnere innenfor robotics og Data Science som kan inngå i en konsortium for å søkne EU-prosjekt innen H2020

Vi søker spesifikt om reisestøtte for en av våre ansatte til å delta på ORCA Hub – Open Industry Day den 10. oktober 2018 og til et påfølgende «Hackathon» som arrangeres av «Scottish Enterprise and UK robotics companies». Disse arrangementene vil være av stor interesse for å se hvordan vi kan kom...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning

Denne prosjektidéen skal bidra ti å oppnå FNs bærekraftsmål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Delmål 12.4 «Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livss...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New Generation Secure Recording Solutions for the Global Justice Market - PES2020

Den nye generasjonen sikre og brukervennlige digitale intervju- og avhørssopptaksløsninger (DIR) og digitale bevis- og ressursstyringsløsninger (DEMS/DAM) til Indico Systems adresserer både tradisjonelle og nye former for kriminalitet og terrorisme. Målet er at produktet skal være et kvalitetssik...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PREMOTE - PES2020

The aim of the H2020 project is to build and test a prototype system of PREMOTE – a smart and cost-effective monitoring system for remote marine energy assets. It will use a digital twin platform to provide intelligent, automated, remote and real-time, predictive and preventative operation and ma...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Chatbots supporting user loyalty to service providers

Det globale chatbot-markedet er spådd å vokse fra 900 millioner kroner i 2015 til 9 milliarder i 2024. I Chatbots for Loyalty samarbeider ledende norske forskere, næringsliv og chatbot-utviklere i et forsknings og utviklingsprosjekt støttet av Norges Forskningsråds BIA-program. Prosjektet er plan...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om Posisjoneringsmidler for Anzyz Technologies.

Sammendrag av hovedmål: Programmet i Brussel er utarbeidet med det formål å opprette kontakter som vil kunne bidra på best mulig måte for å oppnå de hovedmål Anzyz har satt seg, skissert ovenfor i Prosjektets hovedmål og delmål, med spesielt fokus på muligheten for søknader rettet inn mot H2020....

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Signals2Solutions Phase 1

The overall aim of this innovation project is to perform a Market and Economic Feasibility Study for commercialising our market disruptive Signals2Solutions (S2S) software platform for cost-effective Predictive Maintenance (PM) analysis targeting the global offshore and civil aviation industries....

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Signal Analysis Lab As

Signal Analysis Lab AS er et firma som spesialiserer seg på å analysere data. Vi ønsker å bruker IKT-forskerpool til å tolke resultatene av analyse av måledata fra mekaniske system.

Awarded: NOK 68,749

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling

Prosjektet ser på helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling gjennom aksjonsforskning, institusjonelt perspektiv og ressursbasert metode tilknyttet sivilsamfunnsmobilisering, innbyggerinvolvering, medvirkning og samskaping i kommunale planprosesser, gjennom 4 case, som skal munne ut i 4...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Agder