0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Bioteknologi for reduksjon av lystgassutslipp (N2O) fra landbruket. Prosjektet har fulgt to spor for å utvikle bioteknologi som effektivt reduserer utslippet av N2O fra landbruksjord. Det ene er å bruke nitrifikasjons-inhibitorer (NI), stoffer som selektivt hemmer ammonium-oksidasjonen i jord. De...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

CRISPRized Immortality– Novel approaches to immortalize fish cell lines - 3Rs

I norsk oppdrettsnæringen er vaksinasjon er det mest brukte sykdomsforebyggende tiltak, men på grunn av en manglende forståelse av fiskens immunforsvar går utviklingen av nye vaksiner langsomt. For å underlette flere studier av laksens immunforsvar trenger vi først og fremst flere og bedre verktø...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks. i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

XXVIII European Society for Rural Sociology Conference, Rural futures in a complex world, ESRS 2019

I 2004 organiserte Ruralis den ellevte verdenskongressen for ruralsosiologi i Trondheim, mens vi i 2014 organiserte den tredje nordiske konferansen for rural forskning. Nå skal vi organisere ESRS-konferanse i 2019 for første gang, i samarbeid med ESRS. I dag er ESRS den ledende europeiske forenin...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

Kunnskapsnotatet KUNVEL har som formål å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen dyrevelferd i Norge i perioden 2012-2019, samt identifisere utfordringer og fremtidige kunnskapsbehov. Aktuelle dyrearter er i hovedsak matproduserende landdyr i Norge som fjørfe, svin, småfe og storfe,...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eat The Future – A Workshop with Citizens and Food Industry Actors for a sustainable plant-based diet

The need for a shift towards a more plant-based and sustainable diet is widely recognized. Despite the clear scientific evidence about the advantage of such dietary changes, there are several barriers to change on the production and the consumer side. In addition, there is lack of efficient metho...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution

Klimaendringene vil påvirke avlinger de kommende tiårene. Samtidig har luftforurensning allerede fått betydelige konsekvenser for produktiviteten i landbruket, og forårsaker avkastningstap i hele Europa. Til tross for internasjonal innsats for utslippsreduksjon, forventes dårlig luftkvalitet i Eu...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

Meldugg og gråskimmel er de to viktigste soppsykdommene i jordbær og kan forårsake betydelige kvalitetstap og vesentlige reduksjoner i avlinger før og etter høsting. Det er tidligere rapportert om potensialet til optisk bestråling for behandling av meldugg i et bredt spekter av avlinger. Nøyaktig...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

New breeding strategies for better longevity and animal welfare in future crossbred sows

Krysningspurker, som er resultatet av å krysse to renrasedyr av forskjellige raser eller linjer, er mor til slaktegrisen, og er derfor, økonomisk sett, de viktigste dyrene i svineproduksjonen. Krysningspurker produserer generelt større kull og har bedre morsegenskaper enn renrasepurker. Evnen til...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project "Organic PLUS"?

Det er økende forbruk, men stagnerende produksjon av økologisk mat i Norge. Sertifisering av norsk økologisk produksjon skjer etter et regelverk utviklet i EU, som Norge har liten innflytelse på. Norge har observatørstatus i EU sin økologikomite (COP). Mattilsynet representerer Norge i COP, og ha...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Møre og Romsdal

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reinere kyllingslakt

«Reinere kyllingslakt» skal finne effektive hygienetiltak langs verdikjeden for å øke biosikkerheten og redusere bakterienivået hos fjørfeslakt. Det vil gi mindre svinn og reduserte kostnader hos slakteri grunnet færre kassasjoner av slakt og bidra til lengre holdbarhetstider på fjørfeproduktene ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at a commercial scale

Å ta i bruk embryoteknologi som avlstiltak på gris er av interesse, men det er en utfordring å samle eggceller eller embryoer fra levende purker uten kirurgiske inngrep. Dette prosjektet har sett på utvikling av utstyr og metoder for å gjøre dette mulig. Nye og forbedrede versjoner av katetrene ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunnskapsnotat om plantehelse

God plantehelse er en av nøkkelfaktorene for å sikre matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig skogbruk. Integrert plantevern (IPV) praktiseres for at en kan holde planteskadegjørerne under den økonomiske skadeterskelen. For å møte utfordringene med et endret klima, økt internasjonal handel med pl...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0

Prosjektet Mar4.0 viser så langt gode resultater og en god mulighet for å innfri planlagte mål. Software for å behandle og modellere data fra in-line målinger er utviklet og i aktiv bruk. Nytt analyseinstrument er testet og vil bli implementert i prosessen. Store mengder med data fra prosess-styr...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for seafood

Sjømatprodukter pakket i modifisert atmosfære (MA) har de siste årene overtatt store markedsandeler i Europa der produktene som tilbys spenner fra farseprodukter til et brett spekter av fersk filet, skalldyr og skjell. Effekten av MA-emballasjen bestemmes generelt av mengden tilgjengelig karbondi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK The equine sektor in Norway and Sweden; Impact on land use, economy and the community H-18-47-403

I Sverige er hestesporten enda større enn i Norge og ridning er fritidsaktivitet nr to, etter fotball. Dermed er hestesektoren også litt mer organisert enn i Norge, med flere foreninger og samlingsplasser. Norsk hestesektor er også organisert, med overordnede organ som Norges Rytterforbund og Nor...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Dyrking av steril fisk i akvakultur gir flere fordeler av miljømessig, økonomisk og sosial verdi. En pålitelig metode for effektiv sterilisering uten å påvirke fiskevelferd og ytelsesegenskaper vil ha betydelig innvirkning på oppdrettsnæringen. Vi har tidligere utviklet en metode for produksjon a...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N)

Tare har vært en viktig marin ressurs for det norske samfunnet, eksempelvis som mat, for til husdyr og gjødsel. Etter forskningsrådets etablering av en nasjonal kunnskapsplattform for tare for å støtte hele verdikjeden fra dyrking og høsting til foredling produktutvikling/produksjon har det vært ...

Awarded: NOK 34.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interpreting the cortisol stress response in fish welfare research

Vanlig praksis innen fiskeoppdrett, som transport og vaksinasjon, kan føre til stress hos oppdrettsfisken. Stresset fisk vokser saktere og har høyere sannsynlighet for å bli syk. God fiskevelferd er ikke bare etisk viktig, men vil også kunne bedre produktivitet, profitt og ryktet til oppdrettsnær...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Dette prosjektet har hatt fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppva...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gut Immunity agasint intracellulr pathogens

In order to design diets that are more effective or functional feeds, we have to understand the mechanisms controlling nutrients uptake, microbiota composition and gut immunity. The present project will isolate and characterize leukocytes and cytokines from the gastrointestinal tract of salmon an...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Distillation of essential oils and hydrolat from Norwegian forestry residues to improve value creation in forestry industry

Identifiserte hovedforbindelsene av studerte materialer/prøver var bornylacetat (29,40%), kamfer (26,43%) og gamamyrcen (7,47%) i gran; kamfen (22,03%), bornylacetat (21,64%) og alfa-pinen (16,62%) i furu; bornylacetat (31,25%), limonen (17,27%) og alfa-pinen (15,85%) i bjørk og borneol (12,38%),...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Norwegian Sheep Production

Norge har store uutnyttede utmarksressurser. Den politiske målsetningen om økt matproduksjon på nasjonale ressurser i takt med befolkningsveksten avhenger av at disse ressursene utnyttes, som innebærer bruk av drøvtyggere. På samme tid har jordbruket forpliktet seg til å redusere sine klimagassut...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquaculture

Begrensing av dødelighet må være førsteprioritet i en etisk, bæredyktig produksjon av fisk. Lav dødelighet er en av flere indikatorer på god dyrevelferd, og det er viktig å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin. Dette prosjektet hadde...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

FOOD INSPECTOR. NOVEL TOOLS TO AUTHENTICATE FOOD QUALITIES AND FOOD LABELING OF MEAT

Diagnostiske verktøy for å vurdere effekter av frysing på kjøtt er ofte langvarige og forutsetter laboratorietjenester og er derfor ikke egnet for rask rutinemessig testing utført av industri og myndigheter. For å imøtekomme dette behovet, vil vi etablere brukervennlige og rimelige løsninger som ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Solution towards sustainable Zero Emission Cowshed Economically beneficial for the farmer (ZEC)

Den norske jordbrukssektoren slipper ut omtrent 8 % av de totale norske klimagassutslippene, og dette er en av få sektorer der det ikke eksisterer en realistisk strategi for utslippskutt. Den viktigste utslippskilden er metan produsert av storfe. Storfe er drøvtyggere som er kjent for å produsere...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - Management for multifunctionality in European forests in the era of bioeconomy

Hovedmålet med MultiForest er å legge et solid grunnlag for å løse sosio-økologiske konflikter forårsaket av motstridende mål i politikkutforming knyttet til arealbruk. Samfunnet har mange og ofte motstridende mål for forvaltning av skog (f. eks. tømmerproduksjon, næringsutvikling i distrikte...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Bruk av beite er viktig for utnyttelse av norske fôrressurser og for dyras velferd. Parasitter dyra får i seg på beite, kan imidlertid påvirke tilvekst og produksjon negativt og føre til en mindre effektiv produksjon. Beiteparasitter kan også medføre sykdom, i verste fall dødelighet, og dermed ...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social License to operate for aquaculture

SoLic - Sosiale lisenser i akvakultur - prosjektet har undersøkt betingelser, mekanismer og konsekvenser av sosial lisens i akvakultursektoren. En sosial lisens forstås som forventninger og krav som gjelder for en sektor og hvordan publikum oppfatter at deres forventninger blir oppfylt. Å oppnå o...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage