0 projects

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Presence, behavior and risk assessment of pharmaceuticals in marine ecosystems

Farmasøytiske forbindelser er kjent som viktige nye forurensninger i det akvatiskemiljøet. Den verdensomspennende økningen i utvikling og produksjon av medisiner har vært en betydelig fordel for det moderne samfunn. Imidlertid er den allestedsnærværende forekomsten av slike forbindelser i naturli...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environment

SINTEF Ocean har evaluert ulike råstoff for å finne og beskrive nye lipider og AMP (antimikrobielle proteiner) som skal videre brukes for antimikrobiell biobasert plattform for nanoformulering av QQE (quorum quenching enzymes). Ulike tarearter, restråstoff fra laks og maneter ble bruk. Tørking, f...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

DisPersal of AntIbiotic Resistance and antibiotics in Water ecosystems and Influence on liveStock and aquatic wildlife

PAIRWISE prosjektet har som mål å skape kunnskap om antimikrobiell resistens (AMR) som forurensing i akvatiske miljøer, ville dyr, og husdyr. PAIRWISE sin fokus er på spredning og dynamikken av antibiotikaresistente bakterier (ARB), antibiotikaresistensgener (ARG) og antibiotika (ATB) i akvatiske...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Sustainable Electrochemical Reduction of contaminants of emerging concern and Pathogens in WWTP effluent for Irrigation of Crops

Prosjektet SERPIC vil utvikle en løsning for å reagere på risikoen for forurensninger av nye miljøgifter og antimikrobiell resistens (AMR) i utslipp av avløpsrenseanlegg med fokus på gjenbruk av gjenvunnet vann til vanningsformål. Prosjektet tar sikte på å utvikle teknologi, basert på en multiple...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

AI-powered Forecast for Harmful Algal Blooms

AIHABs-prosjektet, som står for "Artificial Intelligence for Harmful Algal Blooms", er et banebrytende forsøk på å løse et stort miljøproblem ved hjelp av avanserte teknologier. Målet med prosjektet er å bruke kunstig intelligens (AI) for å bedre forstå og forutsi forekomst, spredning og skjebne ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

PROBING ANTIBIOTIC RESIDUES AND RESISTANCE TRANSFER IN AQUATIC ENVIRONMENTS

Akvatiske økosystem er til enhver tid utsatt for påvirkning fra menneskelig aktivitet. En rekke skadelige stoffer kan forbli i miljøet over lengre tid og flere av disse, slik som rester av antibiotika, kan bidra til utvikling og spredning av antibiotikaresistens hos bakterier i miljøet. Antibioti...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Antibacterial biocides in the water cycle – an integrated approach to assess and manage risks for antibiotic resistance development

Vi bruker forskjellige antibakterielle biocider i hverdagen i produkter som desinfeksjonsmidler, kosmetikk, munnskyllemidler samt bunnstoff. Disse biocidene ender opp i avløpsvann og til slutt i vannmiljøer som elver, innsjøer og hav. Antibakterielle biocider fremmer antibiotikaresistens hos bakt...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Enhancing trust in government for effective water governance

Statens tillatelse til å gjenoppta gruvedrift i Sør-Varanger og Kvalsund - nå Hammerfest - kommune i Troms og Finnmark, begge med kontroversielle depoter for avgangsmasser i nærliggende fjorder (sjødeponi), har forårsaket en til tiders het debatt både om gruvedriftens innvirkning på naturen, samt...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources - WATER HARMONY

Vann er en knapp ressurs. Ikke-bærekraftig bruk, sammen med raskt økende befolkning, forsterker de negative virkningene på naturlige, miljømessige, geografiske og sosiale forhold, som allerede er under økt press fra klimaendringer. Fremvoksende mikroforurensninger (MF) og utslippene deres, selv v...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE USE AND PROTECTION OF PEATLANDS

Myrområder (torvmark) er vanlig i humid klima og regioner med betydelig nedbøroverskudd. Myrer dekker store områder i Nord-Europa, og mer enn 6 % av landarealet i Norge. Myrer er viktig for vannkvalitet og vil kunne ha innvirkning på avrenning fra nedbørfelt. I Europa har myrområder blitt drenert...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Research-based Assessment of Integrated approaches to Nature-based SOLUTIONS

RainSolutions prosjektmålet er å utvikle et integrert rammeverk for vurderingsmetoder til bevaring, restaurering og etablering av naturbaserte løsninger (NBS) til urbane vannressurser. Hovedmålene inkluderer identifisering av aktører i bransjen og behov i urbane økosystem, gjennomgang av eksister...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

NATURE-BASED SOLUTIONS FOR WATER MANAGEMENT IN THE PERIURBAN: LINKING ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC DIMENSIONS

Naturbaserte løsninger defineres som innovative tiltak som henter inspirasjon fra, får støtte fra eller etterligner naturlige prosesser. Disse tilnærmingene omfatter grønn infrastruktur, blå infrastruktur og biomimikk, og utgjør verdifulle verktøy for å fremme bærekraftig byutvikling. Prosjektet ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Evidence based assessment of NWRM for sustainable water management

EviBAN har benyttet resultater fra Norge, Finland, Frankrike og Sør-Afrika for å hjelpe vannbransjen til å velge de mest bærekraftige løsningene for integrert vannforvaltning. Prosjektet har brukt eksempler fra de fire landene for å lære mer om håndtering av overvann når det regner for mye og øke...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Supporting tools for the integrated management of drinking water reservoirs contaminated by cyanobacteria and cyanotoxins

Hovedmålsettingen med prosjektet BLOOWATER var å utvikle et beslutningsstøttesystem for offentlige vannforsyninger og aktuelle myndigheter slik at disse kan være forberedt og reagere ved en påvist risiko for oppblomstring av giftproduserende cyanobakterier i råvannskilder for drikkevannsproduksjo...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Micro and Nanoplastics as Carriers for the Spread of Chemicals and Antimicrobial Resistance in the Aquatic Environment

Det ble produsert anslagsvis 300 millioner tonn plast over hele verden i 2015, et tall som fortsetter å øke. Den økte bruken av plast har resultert i tilstedeværelse av plastrester av alle størrelser i vannmiljøet. I NANO-CARRIERS-prosjektet skal vi studere trusselen knyttet til mikro- og nanofra...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Model-based global assessment of hydrological pressure

De Forente Nasjoners klimapanel har fastslått at virkningen av meteorologiske og hydrologiske ekstremer er en trussel mot viktige samfunns¬funksjoner. Til tross for framgang i klimaforskning og strategier for tilpasning til klimaendringer er bruk av denne informasjonen begrenset på grunn av flere...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

WaterWorks2015 - Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environments

Mikroplast (MP) er et alvorlig miljøproblem. Jordbruksarealer antas å være en viktig kilde til slik forurensning. Forurenset kloakkslam som brukes som gjødsel (sammen med andre kilder) kan være en viktig kilde til MP. Før dette prosjektet begynte var det lite informasjon tilgjengelig om forekomst...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Assessing the fate of pesticides and water-borne contaminants in agricultural crops and their environmental risks

Bærekraftig vannressursforvaltning er viktig for fremtidens landbruk. Mens landbruket i Skandinavia stort sett får nok vann gjennom regn, er bruk av renset avløpsvann for vanning i landbruket vanlig praksis i områder med begrensede vannressurser. Dette kan innebære en risiko for å introdusere pot...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

ADVANCED BIOTECHNOLOGY FOR INTENSIVE FRESHWATER AQUACULTURE WASTEWATER REUSE

ABAWARE's mål er å utvikle og implementere teknologier for en bedre utnyttelse av vann i akvakultur for å minimalisere negative effekter på miljøet og allmenn helse. Anlegg som bygger på RAS (resirkulerende akvakultursystem) teknologi benytter seg i dag av store mengder vann siden de ikke klarer ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WATER-INNOVATIVE REMOTE AND GROUND SENSORS, DATA AND TOOLS INTO A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR AGRICULTURE WATER MANAGEMENT

Prosjektet IRIDA - Innovative Remote and ground sensors, data and tools Into a Decision support system for Agricultural Water Management startet i 2016 og er et EU/JPI WaterWorks 2014 Cofunded prosjekt med deltakere fra Spania, Italia, Romania og Norge. Gjennom prosjektet skulle det utvikles og t...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic EventS

De overordnede målene for INnovation for eXtreme Climatic EventS (INXCES) prosjektet var å utvikle nye innovative teknologiske metoder for risikovurdering og skadebegrensning av ekstreme hydroklimatiske hendelser og optimalisering av urbane vannavhengige økosystemtjenester for nedbørsfelt, for et...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water PREDICTING IN-LAKE RESPONSES TO CHANGE USING NEAR REAL TIME MODELS PROGNOS

Innsjøer og vannreservoarer er under kontinuerlig press fra økt urbanisering, intensivt landbruk og klimaendringer - med stadig mer ekstremvær. Dette kan forverre vannkvaliteten og føre til algeoppblomstring og høyere nivåer av oppløst organisk karbon (DOC), noe som kan øke kostnadene ved vann...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic eventS

Klimaet er i endring og det er forventet mer nedbør og spesielt mye nedbør på kort tid. Prosjektet INXCES (Innovasjoner for ekstreme klimahendelser) har som mål å utvikle og tilpasse risikovurderinger og tiltak for ekstreme klimahendelser i byer og urbane strøk. Det er spesielt fokus på vannavhen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - A novel FRamework to Assess and Manage Emerging contaminants in freshwater supplies

FRAME er et prosjekt finansiert under EUs Joint Programming Initiative «Water challenges for a changing world» (JPI Water) under temaet nye miljøgifter- menneskeskapt forurensning og patogener?. Prosjektet er et samarbeid mellom det tyske føderale institutt for hydrologi (BfG), det tekniske unive...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - PROMOTE: Protecting water resources from mobile trace chemicals)

Det ser ut til å være en flere og flere kjemikalier fra industrien, samt plast, i drikkevann. I et nylig gjennomført forskningsprosjekt identifiserte JPI Water PROMOTE-teamet for første gang flere industrielle kjemikalier i europeisk drikkevann, kjemikalier som aldri har blitt oppdaget før. Et fr...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WAter StARE - Stopping Antibiotic Resistance Evolution

JPI WAter StARE hadde oppstartsmøte i Girona, Spania 28. og 29. januar 2015. Partnerne fra de ulike europeiske land møttes for å forberede koordinerte prøveuttak fra kloakkrenseanlegg i de deltagende land på samme dag. Analysene for forekomst av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus