0 projects

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning knytta til rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Kulturlandskap i endring i Hardanger, Sogn og Nordfjord - konsekvensar for opplevingsturismen på Vestlandet.

Opplevingsturismen på Vestlandet brukar kulturlandskapet i fruktdistrikta som ein bærebjelke i marknadsføringa mot kundane sine. Kulturlandskapet i desse fruktområda gjennomgår store endringar. Areal gror att eller vert nytta til andre fruktkulturar enn e ple, som før har vore dominerande. Reisel...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Økonomiske konsekvenser av internasjonale handelsbarrierer: En analyse av laksenæringen.

I dette prosjektet gjennomføres to nyskapelser i forhold til tidligere internasjonalt publiserte artikler. For det første gjennomføres økonomiske konsekvensberegninger, som belyser effektene av ulike handlesreguleringer som minstepris, tolltariff og tollk vote for norsk eksportnæring. Den andre n...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Vitenskap vs. politikk i internasjonale matregimer. Studier av kunnskapsgrunnlaget for internasjonale reguleringer på matvareområdet.

Formålet med prosjektet er å studere nærmere det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som ligger til runn for internasjonale reguleringer på matvareområdet. Vi tar utgangspunkt i WTO som et handelspolitisk regime og forholdet mellom dette regimet og ulike f agorganer der viktige premisser for de in...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Leders holdninger og adferd: En komparativ studie av tre historiske generasjoner.

Norsk fiskeindustri står ovenfor store utfordringer med hensyn til rekruttering av ledere når den generasjonen født på 1940-tallet går av med pensjon. Håndtering av endringsprosesser blir stadig viktigere i næringen og ledere er avhengig av legitimitet ho s de ansatte for å kunne oppnå ønsket utv...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Sesongvarierende verdiskapning i kommersielle fiskerier - norsk-arktisk torsk.

Tradisjonelt har det vært stor sesongvariasjon i verdiskapingen i fiskeriene. Sesongsvingningene i det norske torskefisket skyldes hovedsakelig variasjoner over året i fiskens tilgjengelighet for ulike redskap og i forskjellige områder, samt varierende rå stoffkvalitet, markedspris og råfiskpris....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Kvinner i landbruket. Tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur?

Det er fortsatt langt fra oppnådd full likestilling i jordbruket. Utvalget for likestilling og rekruttering i landbruket påpeker at primærlandbruket er mannsdominert og at jenter møter flere hindringer enn gutter når de skal gå inn i næringen. Innenfor de t konvensjonelle landbruket er en av ti g...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning - kompetanseutvikling, dr.gr.stip.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvalting knytta til oppdrett/havbeite og forvaltinga av kystsona.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Markedstilpassede høstingsstrategier (videreføring)

Hvordan myndighetene velger å regulere fisket får stadig større oppmerksomhet. I dette prosjektet vil oppmerksomheten være rettet mot hvordan fangstreguleringene påvirker ulike ledd i verdikjeden og deres evne til å generere verdifulle produkter som både gir bedre marginer i produksjonen og tilfr...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Verdikjeden for laks: Overføring av prissignaler mellom detaljist og produsent.

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan prissignaler og annen informasjon beveger seg gjennom verdikjeden for laks. Selv om denne vil være hovedfokus vil vi også sammenligne den med verdikjeden for torsk. Kunnskap om hvordan informasjon beveger seg gj ennom verdikjeden er viktig fordi en ofte...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsadgang og utenlandsinvesteringer: Globale utfordringer for fiskenæringen.

Prosjektet er et brukerstyrt prosjekt med Eksportutvalget for fisk som koordinator, og dessuten med deltakelse på brukersiden fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes forbund, Norges sildesalgslag og Norges råfisklag. Prosjektet har en samlet økon...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hvordan vil regionalt produserte nisjeprodukter mottas av forbrukerne?

Forutsatt at dagens norske landbrukspolitikk med fokus på kvalitet og effektivitet videreføres i årene fremover, vil matvareprodusenter i mange norske regioner stå overfor betydelige omstillingsutfordringer. Skal disse kunne styre i forhold til de nye utf ordringene trenger de kunnskap om hvordan...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Arealspill i norske kommuner - lokal praksis og lokale styringskoalisjoner i jordvernsaker.

Jordvernet blir kontinuerlig utfordret av ønsker om utbygging, særlig i områder med et stort utbyggingspress. Utenom den planmessige omdisponeringen av dyrket/dyrkbare arealer til utbygging i kommuneplanens arealdel, skjer det også andre endringsprosesser i jordbruksområdene som følge av lokale ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet.

Rettssituasjonen for betydelige deler av utmarka i Norge er uklar/omstridt. Pågående diskurser (Samerettsutvalget, Fjellovens virkeområde, revideringen av PBL), og ytre press (kommersialisering, internasjonale og nasjonale miljøkrav) gjør at framtida sy nes usikker for lokale interesser. Det ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Miljømerking, handelsregler og forsvarlig forvaltning av skog og fiske.

Dette samarbeidsprosjektet mellom FNI og Universitetet i Tromsø vil se på sertifisering og miljømerking som sikter mot å påvirke forvaltningen av skog- og fiskeressurser. Både i skog- og fiskerisektoren har private flernasjonale organisasjoner basert i mi ljøbevegelsen etablert en praksis med akk...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Råstoffhotell - til velsignelse eller til forargelse?

I dette prosjektet vil den tradisjonelle organiseringen av råvareflyten (med fiskefartøy som lander fersk fisk til lokal fiskeindustri) sammenlignes med en ny form for organisering (råstoff som prosesseres/fryses om bord på fiskefartøy og lagres, omsettes og distribueres ut fra nye uavhengige fr...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Handel, miljø og markedsadgang - WTO og norsk fiskerinæring.

Prosjektet søker først å belyse implikasjonene av den økende veksten miljøspørsmål har i handelssammenheng, og hvordan dette slår ut på henholdsvis globalt (WTO) og regionalt (NAFTA, EU, ASEAN) nivå. Tunge aktørers (USA, EU, Kina) rolle og atferd studeres nærmere. Dernest vurderer prosjektet kon...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TRE-FoU-programmet TRE

Cost and Performance Management Systems in the Sawmill Industry.

Due to changes both in sawmill companies external environment and in their internal organizations and strategies, there is a strong need to think more thoroughly through the principles and systems for costing, budgeting and performance management. The pro ject will aim at improving the understand...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Matvaretrygghet og krisehåndtering - mellom forbrukerkrav, næringspolitikk og dyrehelse.

Prosjektet skal analyserer håndteringen av kriser og kriselignende situasjoner som har oppstått i forbindelse med mattrygghetsproblemer i de senere år. Det vil analysere samspillet mellom ulike deltakere som myndighetsorganer, næringsorganisasjoner og med ier, deres oppfatninger av problemene og ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Rikspolitiske retningslinjer for jordvernet?

Jordvern er et sentralt tema i arealpolitikken, noe som ikke minst kommer til uttrykk som konflikter i kommunale planprosesser. Et styringsverktøy som hittil ikke har blitt benyttet innen jordvern, er Rikspolitiske retningslinjer (RPR). Prosjektet tar sik te på å belyse mulighetene for å utvikle ...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Teoriutvikling for bedre arealutnyttelse i havbruksnæringen.

I havbruksnæringen er den kritiske naturressursen tilgang på egnede lokaliteter. Denne naturressursen er i ferd med å bli et stadig knappere gode, og arealtilgangen er nå trolig den viktigste begrensningen for økt verdiskapning i havbruksnæringen. Tildeli ngen av lokaliteter har så langt skjedd e...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

MARKSAM-Marked og samfunn

Hvordan kan norske fiske-eksportører best utnytte Eksportutvalgets generiske markedsføring av norsk sjømat i utlandet?

I markedsføringen av norsk fisk i utlandet spiller Eksportutvalget for fisk (EFF) en meget sentral rolle. EFFs hovedoppgave er å øke etterspørselen etter norsk sjømat i sentrale eksportmarkeder gjennom generiske reklamekampanjer for norsk sjømat. For å ta ut effektene av denne reklamen, er det a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Regional kystsoneplanlegging - et redskap for en integrert kystsoneforvaltning?

Hovedproblemstillingen for prosjektet er å undersøke om regional kystsoneplanlegging bidrar til en integrert kystsoneforvaltning. Prosjektet er todelt: En studie av norsk regional kystsoneforvaltning og en komparativ studie. Den første delen omfatter en studie av norsk regional kystsoneplanleggi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Levekår i landbruksbefolkningen 2002 - status og endring 1995 - 2002

Prosjektet skal gjennomføre en generell kartlegging av levekårene i landbruksbefolkningen 2002. Analsen skal dekke de samme levekårsomårder som analysen av 1995-undersøkelsen: sosio-demografiske kjnneetegn, utdanning, boforhold og materialle goder, arbeid sforhold og arbeidsmilø, yrkeskombinasjon...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Rekruttering til landbruket - et spørsmål om landbrukets rekrutter eller rekruttenes landbruk.

Hva blir konsekvensene for landbruket dersom mange dyktige og dynamiske brukere forlater næringa og kunnskapsrike og kreative ungdommer velger andre yrker? Hvis dette hindrer fornyelse i landbruket og bygde-Norge bryter det med viktige landbrukspolitiske målsettinger. I dette forskningsprosjektet...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Tilrettelegging og gjennomføring av fellesaktiviteter knyttet til programmets satsninger innen kystsoneforskning.

Tilrettelegging og gjennomføring av fellesaktiviteter knyttet til programmets satsninger innen kystsoneforskning.

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Towards the operationsalization of multifunctionality in the CAPRI modeling system.

The level of support to Norwegian agriculture is partly justified by agriculture’s multifunctionality, i.e., the non-commodity outputs the agricultural sector produces jointly with marketed commodities. Although there exist theoretical and analytical rese arch on the concept of multifunctionality...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Grønn omsorg - fleksibel spesialisering, eller tradisjonelt mangesysleri?

Grønn omsorg er fellesbetegnelse på en rekke tiltak og arrangementer i regi av bønder som søker å utvide muligheter for verdiskapning på gården. Grønn omsorg er tuftet på samarbeid med og finansiering gjennom det offentlige. Argumentene for Grønn omsorg e r mangfoldige og sammensatte. Fra en gård...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Application of multi criteria analysis in coastal zones in Norway: A tool for development of compromise solutions for different uses.

In Norway, with about 80% of the people living within 10 km from the shore, there is a strong concentration of economic activities in the coastal zone. The aquaculture sector alone is currently expanding with some 10 to 15% per year. As the coastal zone i s also an important area for cultural and...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Pelagisk råstoff som attraktivt kvalitetsprodukt.

Verdiskapningen innen pelagisk sektor har økt kraftig de siste årene. En kan ikke forvente vesentlige økninger i kvotene for sild og makrell de nærmeste årene. For å opprettholde og øke lønnsomheten i pelagisk sektor i årene som kommer er det avgjørende a t vi kan levere og omsette produkter av y...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Ukjent Fylke