0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av konsept for avlusning i stormerd

Bekjempelse av lus er en av oppdrettsnæringens største utfordringer; resistent lus og vanskelighter med å avluse store mengder laks har vært et problem i alle år. Trusselen som lakselus medfører for norsk oppdrettsnæring og villfisk er spesielt understrek et i Strategi for en miljømessig bærekraf...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Elektrisk drevet pod/utenbordsmotor

Det er en rekke teknologier som må utvikles og designes til et konsept med høy pålitelighet, minimalt vedlikehold og konkurransedyktige ytelser og kostnader. Dette gjelder: 1) Utvikling av en kompakt vannkjølt elektrisk permanent magnet motormed liten y tre diameter og lengde som kan drive en p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2009

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ADEMAR - advanced decision-support system for the development of global maritime logistics networks

The maritime industry constantly faces a number of commercial, technological and societal challenges. Many current challenges are closely linked to the globalization of world trade which has led to greater value chain complexity, and to new and demanding maritime operations in harsh environments...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beregningsmetoder for krefter i vannsøylen - et forprosjekt mot BIP for å gi et forbedret lastbilde og økt sikkerhet i subsea operasjoner.

Når utstyr skal fraktes ned igjennom vannsøylen og ned til havbunn utsettes det for dynamiske krefter. Spesielt igjennom skvalpesonen er de dynamiske kreftene dominerende. Kreftene som blir påført er vanskelig å estimere/beregne nøyaktig pågrunn av det ko mplekse kraftbilde som blir påført fartøy...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

(Forprosjekt) M/F ZERO . Etablering av en FoU-arena/nettv for utvikling og utprøving av teknologi og metoder for mer miljøvennlig fergedrift

Formålet med forprosjektet er å gjennomføre forberedelser og prosjektutvikling for et hovedprosjekt innenfor MAROFF-programmet. Målet er å ferdigstille prosjektutviklingsarbeidet innen søknadsfristen i oktober 2009. Forprosjektet vil i hovedsak omfatte ut arbeidelse av prosjektplaner, avklaringer...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Shifting cargo from Road to Sea

Forprosjektet skal skape grunnlag for et hovedprosjekt som har som mål å avdekke hvilke kommersielle føringer og operasjonelle krav som må ligge til grunn for å bidra til utviklingen av en mer bærekraftig transportstruktur. En stadig og sterk økning i ut ført transportarbeid, både for Europa og ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrerte nettverksbedrifter for økt konkurransekraft i maritim industri

Ulstein International AS søker om Maroff forprosjekt med siktemål om å etablere et bedriftskonsortie som vil søke Maroff om et større forskningsprosjekt på konkurransekraft i for norsk maritim industri. Dette prosjektet har som særlig siktemål å utvikle n y kunnskap og nye modeller for effektiv n...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikre og effektive STS operasjoner i farvann med arktisk klima

I det isfrie farvannet utenfor Finnmarkskysten foregår det nå Skip til skip (STS) omlastninger av petroleumsprodukter (gasskondensat og nafta) utenfor Honningsvåg. Det foreligger i dag planer om omlastning av råolje i samme område. STS operasjonene blir u tført i årstiden da isforholdene i nordve...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RObots in Tanks

The proposed project ?RObots in Tanks? (ROT) aims to foster the development, application and integration of new manufacturing and inspection processes for narrow, highly inaccessible, dirty and complex enclosed spaces on vessels, like ballast water tanks. These processes will use a new generatio...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safety Climate Assessment in Shipping (SAFECLASS) - Linking leadership, safety climate and loss prevention.

This project will contribute to Norwegian society and long term value creation by optimizing safety and loss prevention in the Norwegian maritime industry. Safe shipping and loss prevention emerge as an important priority for the next generation of mariti me training and development initiatives i...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipping KPI Phase 2; a joint initiative on performance measurements in shipping improving the competitive edge of quality players

The Shipping KPI Phase 2 project will continue the work to enhance excellence in ship operation by setting standards for Objective and Unambiguous Performance Measurement in ship operation. The KPI standard will be validated and elaborated through externa l stakeholder involvement looking more cl...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

International Symposium on Marine Propulsors SMP09

Symposiet er det første i noe vi ønsker skal bli en serie av symposier med marine propellere og tilgrensende fagområder som tema. Eksempel på "tilgrensende fagområder" er fornybar havenergi der propell-liknende utstyr inngår. Symposiet holdes på Royal Gar den hotel i Trondheim 22-24 juni 2009. De...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of methods and guidelines for safe design of moonpools

Based on earlier experiences with various moonpool designs on offshore operation vessels, more knowledge is wanted to improve future designs for better safety and operability. Large wave responses inside moonpools can cause hazards if water reaches deck l evel. Operability of a vessel is often li...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design-stage Energy Optimisation / Air-Emission Reduction of Ships (DEO/AEROS)

Issues concerning emission reduction of particular relevance in the design stage may be summarised in four key factors, none of which may be neglected during the different design stages, but where DEO will focus on items 1 and 2: 1.Increasing the logistic s chain efficiency (kWh /work) 2.Increasi...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikle skipsbasert LNG lagringstank med patentsøkt fundamentering og spesialutviklet isolering som kan utnytte hele skipsrom volumet

Prosjektet skal utvikle et konsept for trykksatt lagring av LNG drivstoff for skip der målet er å få så volumeffektiv lagring av LNG som mulig. Forskjellen mellom skipsvolumet som kreves for LNG i forhold til skipsvolumet som kreves for diesel skal gjøres så liten som mulig. For å oppnå dette sk...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsion in seaways

Current practice for design of propulsion systems is based mainly on analysis of calm water performance. The effects of seaways & motions of the ships & floating offshore structures are supposed to be taken into account by using high safety factors. Howev er the problems are not necessarily solve...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Managing Complexity in PetroMaritime Operations

Organisations engaged in complex onshore and offshore activities require advanced technical equipment and highly skilled personnel. Staff from different companies and cultures are continually grouped and regrouped for tasks requiring high reliability. The reputation of such organisations is extr...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine (Finansieringsbidrag fra FHF prosjekt 201988)

Marine vessels, incl. fishing vessels, are substantial contributors to total NOx emissions in all major maritime nations. In addition, the recent dramatic increase in fuel costs has put large parts of the international fishing fleet in an acute situation. Increased flexibility wrt. fishing gear ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Documented Emissions Reductions from Ships

WP1 Emission reduction measures: - in service performance: The revised Annex VI was adopted by IMO at MEPC 58 (10 October 2008). The revised annex introduces new NOx limits for new and existing ships. This work package is about evaluating solutions for N Ox reductions. WP2 Environmental report...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Prosjektets overordnete ide er å integrere kunnskapskjeden "Fra sensor til beslutning". Prosjektet skal bygge videre på den målrettede utviklingen av maritim IKT-systemer en har sett de siste 15 år og integrere kompetanse innen havovervåking, numeriske ha vmodeller, kommunikasjon, gjennomføring a...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GHG Emission Reduction Solutions and Impacts for Transport Systems

This project aims to develop models and tools to help stakeholders make the right decisions on strategic and tactical issues. The focus will be on evaluating impacts caused by changes in a transport system aiming to reduce the climate impact. This projec t will identify and evaluate in a cost-be...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bruk av UAS (Unmanned Aircraft System) til overvåking og datainnsamling i nordområdene.

Prosjektet bygger på FOB prosjektet (NFR 180175/I40). Det vil utgjøre den norske delen av Eurekaprosjektet E!3967 MARIDRONE. der Simicon samarbeider med svenske CybAero AB. Prosjektet samler norske sluttbrukere, industribedrifter og FOU institutter i et felles drone / UAS (Unmanned Aircraft Sy...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A local cluster going international: balancing local and non-local networking?

The KMB project aims to investigate how location in a cluster influences the internationalisation of firms, and analyse how increased internationalisation affect local cluster dynamics and cluster competitiveness.The project will develop novel insight to the research on clusters since limited res...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon 2009 Sikker sjøtransport - Forskningens utfordring

Den overordnede målsetning med seminaret er å: a) Formidle forskningsresultater fra utvalgte MAROFF og EU-prosjekt relatert til sikker sjøtransport. b) Belyse resultatenes betydning som ledd i en koordinert og langsiktig utvikling av IKT-verktøy for sjøsi kkerhet. c) Gi innspill til framtidig FoU...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

INTEGRATED TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN OFFSHORE SHIPPING COMPANIES

In this project we emphasize the development of a value chain integrated total quality management system contributing to strategic entrepreneurship of offshore shipping companies. This includes the development of business intelligence systems for new comp lex products in arctic operations. We foc...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

NOx-reduksjon ved bruk av NH3 ombord i hurtiggående fartøy

NOx-rensing ved bruk av SCR-anlegg fungerer godt på større deplasementfartøy fordi totalvekten for slikt katalysatoranlegg ikke er så stor i forhold til totalvekten på fartøyet. SCR-anlegg er imidlertid mindre egnet på hurtiggående fartøy der ekstra vekt er en svært viktig faktor i forhold til ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sikker og Bærekraftig Sjøturisme (Forprosjekt)

Forprosjektets intensjon er å utarbeide en BIP søknad med fokus på følgende problemstillinger. Hvert år skjer det ulykker med turister i båt på grunn av feil vurdering av vær og sjø i forhold til fartøyets egenskaper. Dette er ofte et resultat av for li te erfaring, samt generell lav kompetanse...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Utviklingen av kystsonen vies stadig større oppmerksomhet i nasjonale og internasjonale strategier. Dette fører til at behovet for informasjon og integrerte løsninger vil øke p.g.a. økt aktivitet og større krav til optimal drift. Operasjonene vil bli mer kompliserte og representere stadig størr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Design-stage Energy Optimisation and Air-Emission Reduction of Ships (DEO-AEROS) - pre-project

Issues concerning emission reduction of particular relevance in the design stage may be summarised in four key factors: 1. Increasing the logistics chain efficiency (kwh produced/work performed) 2. Increasing the efficiency of the ship(s) (kwh produced/w ork performed) 3. Increasing the specific...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken