0 projects

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Regulation of Protein Kinase C (PKC) membrane targeting and PKC-mediated activation of phosphatases

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SCOUT-03 - Stratosphere-Climate Links with Emphasis on the Upper Troposphere, Lower Stratosphere (IP)

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2014

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel antimicrobial agents for topical treatment of infections caused by drug-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) - A verification study

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Konferanse om helse- og velferdstjenester i det nye arbeidslivet (samfinans m/Arbeidsliv), 13.5.2004

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU- utarbeidelse av prototyp test av SSG bølgekraftverk

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Development issues in the design of effective computer interfaces: A case study in computer based-testing and English language

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Optimal mjølk: Forprosjekt om optimal produksjon av mjølk med høg kvalitet på beite i ulike regioner

Økt produksjon av mjølk på beite kan være økonomisk interessant fordi: · Beiting gir lågere kostnader enn ved innefôring med konservert fôr · Mjølk produsert på beite kan øke renommèet og kvaliteten på mjølka · Beite kan gi grunnlag for regionale produksj oner (nisjeproduksjoner) Beregninger anty...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Undersøke buksprenging i pelagiske fiskearter ved hjelp av ikke-destruktive metoder.

En av de store utfordringer i pelagisk sektor er kvalitetsforringelse av råstoffet som fører til buksprenging, dvs. at buken sprekker i pelagiske fiskearter. Såkalt ”buksprenging” kan skje når fisken spiser store mengder dyreplankton (åte), og råstoffet b lir til tider forringet i en slik grad at...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk lakseoppdretts konkurranseposisjon - en komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge

Dette er en prosjektskisse for første modul av et større prosjekt NILF har planlagt ut fra initiativ tatt av sentrale aktører innen havbruksnæringen, med tanke på å kartlegge og analysere norsk oppdrettsnærings konkurraneevne. I første modul, som det søke s om midler til i denne omgang, er målset...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tuberkulose i Nord-Norge ca. 1900 - 1960: Forebygging og erfaringer av sykdom i et komparativt perspektiv

Prosjektet vil undersøke bekjempelsen av tuberkulose i Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) 1900-1960, samt analysere hvordan denne kampen ble erfart av de sykdomsrammede. Tuberkulosedødeligheten var lenge høyere i Nord-Norge enn i sør i første halvde l av 1900-tallet. Særlig i Finnmark var d...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Tiltaksforskning - langsiktige perspektiver, sosiale ulikheter og kjønn: Frukt og grønt i 6.

Den helsemessige positive effekten av et kosthold rikt på frukt og grønnsaker er godt dokumentert. Undersøkelser viser imidlertid at nordmenn knapt spiser halvparten av det som anbefales. Videre ser vi at det skjer en markert reduksjon i inntak av frukt o g grønnsaker i løpet av ungdomsperioden. ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP - Intercon

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2004-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Desinfeksjon av levende planter med bruk av vannmettet luft og full temperaturkontroll

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2007

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP-Mønstersøk i store datamengder

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Schindler, Dirk S, ruhr, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

POSI6-Posisjoneringsmidler - EU6-RP

SMASH - Sustainable MAnagement of river basinS polluted with Heavy metals and persistent organic pollutants in China

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Innovation Support Services for Selected SMEs

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Møte mellom kulturar: HIFO-seminaret 2004

Hovedsesjonen på HIFP-seminaret i Ålesund 2004 blir Kulturmøte og kulturkonflikt, tentativt mynta ut i to tema: 1. Tilhøvet mellom USA og Europa, og 2. Kulturelle møte i mellomalder og tidleg nytid. Av i alt ni del-/parallell-sesjonar har to mellomalderen som kronologisk ramme: Ein går inn i økon...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Økt overlevelse hos flatøsters (Ostrea edulis) larver i semi-intensiv produksjon.

I semi-intensivt produksjon av flatøstersyngel (Ostrea edulis) holdes larver i poseinnhengninger med filtrert pollvann. Det er etablert styringsparametre for fôralgeproduksjon i pollen. Målsettingen med prosjektet er å øke og stabilisere overlevelse hos f latøsters larver i semi-intensiv produksj...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Decentralisation and the political force of traditional authorites

Prosjektet er en eksplorerende komparativ analyse av variasjon i lokale politiske system i det sørlige Afrika. To sentrale reformprosesser vil bli analysert. Desentralisering og reformer knyttet til tradisjonelle autoriteters posisjon i det lokale selvsty ret. Den avhengige variabel søker å vise ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Astma og allergi hos kvinner. Astma/allergi og kvinnelige kjønnsforskjeller i presentasjon og behandling av astma/allergi.

Astma og allergi øker i forekomst og medfører betydelige plager, høyt medisinforbruk og sykefravær. <.zeta.>rsaksforholdene er sammensatte og kun delvis forstått. Litteraturen gir en rekke holdepunkter for at kvinnelige kjønnshormoner er av betydning og a t der er kjønnsforskjeller i presentasjon...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Thin-film III-V Semiconductors for High-Efficiency Low-Cost Solar Cells

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IRC-N-IRC Norge (EU Innov.Relay Cen)

IRC Norge (IRC Norway - The Innovation Relay Centre of Norway)

SØknaden gjelder støtte til IRC Norway for Fase V (perioden 2004-04-01 til 2008-03-31). IRC Norway er det norske senteret i EU's nettverk av Innovation Relay Ventres i Europa. SINTEF, som har prosjektledelsen i Norge, samarbeider med NORUT, CMR, RF og MAT FORSK om prosjektet. Hovedmål for prosjek...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Gjesteforskerstipend for professor, dr. Denis Bouget, Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, Nantes, Frankrike ved NTNU i 2004

Det søkes om å invitere professor, dr. Denis Bouget, direktør ved MSH Nantes og leder av COST A15, til Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Formålet er å videreutvikle den dialogen som er etablert i forbindelse med at Bouget og Hvinden har samarbeidet i regi av COST A15 og ved at D...

Awarded: NOK 48,499

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

EGS Pilot Plan - Enhanced Geothermal system (STREP)

...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MODNET Forretningsutvikling av modulbaserte skipsløsninger i globalt samvirkende industrielle nettverk

MODNET er et prosjektforslag som fokuserer på nye metoder for forretningsutvikling, prosjektering, produksjon, drift og salg av modulbaserte skipsløsninger fra globalt samvirkende industrielle nettverksressurser. MODNET-prosjektet skal utvikle a) en ny ku nnskapsplattform og b) en lovende forretn...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Møre og Romsdal