0 projects

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12344 Water and Wastewater Pipeline Inspection

Vi har utviklet et system (WAWPINS) for inspeksjon av vann- og avløpsledninger. Systemet kan inspisere rørledninger for defekter med full 3D digital rekonstruksjon av både røret og dets umiddelbare omgivelser. Systemet kan se igjennom ikke-ledende materialer som plast, glassfiber og betong, og ve...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Mathematical Reasoning with Cognitive Technology har vi undersøkt hvordan elever, lær...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Å tilby økonomisk bærekraftig og forsvarlig omsorg for den voksende gruppen med hjemmeboende personer med demens (PMD) er en av de mest presserende utfordringene i dagens samfunn. En kur for demens finnes ennå ikke og pårørende opplever en stor byrde, derfor prioriterer både helsetjenestetilbyder...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

I CAPABLE utforsket hvordan innbyggerne aktivt kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme helse og mestre egen sykdom. Premisset er at funksjoner for oppslag og lesetilgang til egen helseinformasjon bare er et skritt på veien. Vi utviklet en digital prototype der man kan bruke, kompl...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Secure, Usable and Robust Cryptographic Voting Systems

radisjonell stemmegivning har vesentlig begrensninger. Fra et sikkerhetsperspektiv må man stole på de som arrangerer valget, noe hindrer garantert hemmelighold av stemmer og begrenser muligheten for uavhengig ettergåelse av valggjennomføringen. Andre utfordringer er feil under telling, tilgjengel...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Digitalization of the road sector and its consequences: the role of driving

Projektet DRIVERS har forsket på digitalisering og automatisering i transportsektoren med fokus på to hovedområder, 1) sjåfører og hvordan digitalisering og automatisering endrer førerrollen og 2) innovasjonsarbeidet som foregår på feltet, hva som former det og innvirkning på samfunnsutvikling. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. Vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. Fra 1990 tallet til midten av 2000 talle...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Spilldidaktikk - betingelser for spill og læring i videregående skole

Digitale spill har vært brukt som verktøy for læring og undervisning i mange år. Forskere, lærere og pedagoger har lenge vært fascinert av dataspillenes evne til å fenge og oppsluke barn og unge, samtidig som de lærer bort ferdigheter og kunnskaper som tilsynelatende er minst like avanserte som d...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter

Periodiske målinger av vitaler er svært viktige for å diagnostisere pasienter på sykehus og for å oppdage alvorlige helsetilstander som hjerteinfarkt eller blodforgiftning. Dagens løsninger for kontinuerlig overvåking er dyre, upraktiske, og er kun tilgjengelige for de mest kritiske pasientene. F...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Playwell - Sosial gaming

Barn og unge bruker mer tid hjemme enn før og da gjerne foran skjermer. Bekymrede foreldre fortviler av det de tolker som økende sosial isolasjon blant deres barn. Kommuner får ukentlige telefoner fra slike foreldre, som ikke finner relevante aktiviteter som dekker barnas interesser i deres nærom...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Dette...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Use of deep learning and Big Data in the Norwegian Breast Cancer Screening Program

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i verden. Selv om enkelte risikofaktorer for sykdommen er kjent, er sykdommen vanskelig å forebygge. Tidlig oppdagelse gjennom screening er derfor ansett som et effektivt verktøy for å redusere dødelighet av sykdommen. En standard ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

INNSIKT; inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester.

Gjennom nettverket INNSIKT har vi satt fokus på FOU-kapasitet og metodikk for bredt anlagt, inkluderende brukermedvirkning, spesielt knyttet til den pågående digitaliseringen av flere tjenester i samfunnet. Gjennom nettverket har vi hatt kontakt med mange interessenter for å bidra til å styrke in...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research an implementation of Unmanned Aircraft Systems for a fast and secure transport of biological material and blood products

TÅLER BILOGISKE PRØVER DRONETRANSPORT? https://ieeexplore.ieee.org/document/9328789 Dronetransport av biologiske prøver lanseres som fremtidig løsning i helsetjenester. Tåler blodprøver turbulens og vibrasjon under dronetransport? Mens tidligere studier av blodprøver under dronetransport har væ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility

Ny teknologi kan fullstendig endre eksisterende markedsstrukturer. Over hele verden testes førerløse kjøretøy, apper for multimodale reiser og delemobilitet. Fremtidige brukere kan få tilgang på et sømløst system med ren, effektiv og fleksibel mobilitet. Likevel er det en risiko for at teknologie...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen ...

Awarded: NOK 165.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Structured Assessment System for Improved Student Learning

Det å gi studenter hurtige tilbakemeldinger - en vurdering - er viktig for studentenes læring. Vurderinger kan være formative, rettet mot å hjelpe studentene til å bli bedre, eller summative, fokusert på å evaluere studentens læring. Vurderingsmetodene må være basert på forskning for å sikre at d...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12014 Adjusted Level of Effective Care (ALEC): closing the access and treatment gaps in mental health care

BRAIVE (internettbasert CBT [iCBT] og mental helsepersonell) og FRISQ (eHelsesystem utvikler) har en felles visjon om å bedre tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet i psykiatrisk omsorg gjennom et skalerbart mHealth-system som leverer en fullstendig 'LEON' løsning som tilpasser og justerer ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online insomnia treatment for wait-list patients in mental health care. A randomized controlled multicenter trial.

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser, ser vi at søvnvansker er et av de vanligste problemene og at det går igjen på tvers av alle typer lidelser. Lenge har en tenkt at disse søvnvanskene burde for...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2022 MEERC er nå inne i sin avsluttende fase. Prosjektet blir videreført i flere nye initiativer, og det er i enkelte sammenhenger vanskelig å skille avsluttende arbeider i MEERC fra oppstartende arbeider i de nye initiativene. NFRs støtte til MEERC er finansiert gjennom ordning...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ARGUMENT - Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall

I prosjektet ARGUMENT arbeider elevene med å utvikle faglig kunnskap, kritisk tenkning og argumentasjon. De samler data fra eget nærmiljø, måler og observerer, bruker matematikk for å analysere data og utvikler naturfaglige forklaringer. Elevene er aktive og utforsker informasjon knyttet til samf...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange industriland investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter som sporadisk leverer relativt små mengder energi og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og str...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp:Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

I dette prosjektet har målet vært å optimalisere et interaktivt læringsverktøy (mobilapplikasjon) for læring av biologiske arter. Sluttresultatet er en mobilapplikasjon (ArtsApp) som kan tas i bruk av både studenter, undervisere og naturinteresserte for å identifisere arter i utvalgte artsgrupper...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

I prosjektet har me i ein femårsperiode undersøkt dei to obligatoriske matematikkursa i grunnskulelærarutdanninga for trinn 1–7. Målet har vore å få innsikt i kva som fremmar og hemmar lærarstudentar i å læra å undervisa om Argumentasjon og Kritisk Matematikk Didaktikk (AKMD) med elevar i fleirsp...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand-prosjektet undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Det er stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift blir eksplisitt undervist i i skulane. Nokre skular har u...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Møre og Romsdal

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector

Bruk av digital medieteknologi har på grunnleggende vis endret hvordan musikk og annet kulturinnhold blir produsert og distribuert, samt mulighetene for få inntekter fra det. Dette prosjektet har brakt sammen forskere innen medier, musikk, økonomi og opphavsrett til tverrfaglig analyse av hvordan...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LIM Language, Integration, Media

LIM (Language, Integration, Media) har utviklet innovative og engasjerende læremidler for norske elever og elever med migrantbakgrunn, med formålet å bidra til både integrering og akademiske prestasjoner. LIM har utviklet følgende kurs: Et nettbasert kurs, Norsk for ungdom, innen norsk som andre...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individualized Digital DEcision Assist System (IDDEAS) for the diagnosis and management of mental&behavior disorders in children&adolescent

Datateknologi brukes allerede i stor grad i behandling, diagnostisering og forebygging av somatiske lidelser. Det er dessverre slik i dag at psykiske lidelser ikke like enkelt lar seg identifisere av genetiske og/eller biologiske markører og samme behandling fungerer ikke alltid like godt for all...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research Teknisk-industriell) (2017-2020)

-

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Vestland