0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Understanding ecosystem functionality, expansion and retreat of species in the Scandinavian mountain tundra under multiple drivers of change

Skoggrensa i Norge forflytter seg, men ikke bare på grunn av temperaturøkning. Eksperimentell endring av temperatur og beite på fjellvegetasjonen viser at beitetrykket har en sterkere regulerende effekt på både vekst av bjørk og vegetasjonssammensetningen sammenlignet med varmere klima. Gjentatt ...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Development, Evaluation and Application of a Nested Exposure Assessment Model for Organic Contaminants in the Nordic and Arctic Region

Rasjonelle kontrolltiltak for å beskytte økosystemer i nordområdene våre mot skadelige effekter av persistente organiske miljøgifter krever kunnskap om sammenhenger mellom utslipp (kilder) og nivåer (eksponering). Gjennom dette prosjektet har vi oppnådd en bedre forståelse av hvordan ulike tilfør...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

14th International Arctic Ungulate Conference 2015

Arctic Ungulate Conference (AUC) er en internasjonal konferanse som arrangeres hvert fjerde år, og som tematisk omfatter alle problemstillinger knyttet til villrein/caribou, tamrein og moskus. Arrangementet går på omgang mellom landene på den nordlige halvkule som har disse artene, og samler norm...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Sammenhengen mellom arealbruk, biodiversitet og økosystemfunksjon i Serengeti-Mara økosystemet

Prosjektrapport for: 248841 - Sammenhengen mellom arealbruk, biodiversitet og økosystemfunksjon i Serengeti-Mara økosystemet Prosjektet «AfricanBioServices -Linking biodiversity, ecosystem functions and services in the Great Serengeti-Mara Ecosystem (GSME) - drivers of change, causalities an...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment.

Vil eksponering for diffus kjemisk forurensning svekke et økosystems evne til å reagere på svingninger i miljøparametre. I innsjøer understøtter mikroskopiske alger den trofiske kjeden gjennom å sørge for energi til høyerestående organismer. Klimaendringene forventes å øke intensiteten og frekven...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Lakes in Transition: a Biogeochemical Modelling Approach

Overholdelse av vannkvalitetsforskrifter verden over er avhengig av vår evne til å forbedre vannkvaliteten og hindre ytterligere forverring. Vanligvis vurderes tiltak i nedbørsfelt og restaurering av innsjøer ved å se på endringer i økologiske indikatorer, slik som algeoppblomstring eller fiskebe...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates

Vann er en uerstattelig naturlig ressurs som samtidig er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Ferskvann er hjem til nærmere 100 000 arter, nesten 6% av det kjente artsmangfoldet på kloden. Mange av disse artene har spesifikke krav til miljøet de lever i og kan være gode indikatorer for vannk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Prosjektetableringsstøtte til AfricanBioServices

I dette prosjektet vil vi organisere et kurs i etablering og vedlikehold av en database for Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI). TAWIRI er ansvarlig for en arbeidspakke i vårt prosjekt AfricanBioServices hvor de vil samle inn og lagre de nødvendige data til prosjektet. I løpet av dette...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecoystems (Climer)

Forurensing av kvikksølv (Hg) er et globalt miljøproblem. Tusenvis av innsjøer på den nordlige halvkule er forurenset med Hg fra langtransportert luftforurensning og lokale industrikilder. I Skandinavia har en reduksjon av lokale utslipp sammenfalt med en økning i globale utslipp til atmosfæren d...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transsystem, unified approach for global and regional integration of socialecological study toward sust. use of biodiv. and ecosys. services

Økosystemer er verdifulle ressurser gjennom de tjenestene de tilbyr, bl.a. igjennom å forsyne oss med mat, flombeskyttelse samt kulturelle tjenester som rekreasjon. Den voksende globale økonomien vi observerer, øker presset på økosystemer og truer potensielt økosystemtjenestene gjennom klimaforan...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Contaminants in Antarctic and Arctic avian wildlife: Climatic and ecological drivers, comparative polar perspective, and effects

Arktis og Antarktis har gått fra å være uberørt, uoppdaget natur til å bli viktige områder som varsler endringer i miljøet. Det er her forurensning fra vår hverdag ender opp og klimaendringer merkes først og med størst utslag. Miljøgifter er funnet i alle ledd i det polare økosystemet, med høyest...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Hovedmålet med TARGET var å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige overvåkningsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av truet, rødlistet edelkreps. I arbeidspakke 1 (AP1) har vi gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid utviklet metoder for samtidig miljø-DNA påvisning av edelkreps o...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Invasive freshwater fishes; dispersal vectors, impacts and management

En art som blir spredd fra sitt opprinnelige område til et økosystem der den ikke fantes før blir kalt en fremmed art. Klimaendringer og spredning av fremmede arter er to av de alvorligste truslene mot biodiversitet på global skala. Arter kan spre seg fra sine opprinnelige leveområder enten på gr...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity and Ecosystem Service Scenarios Network

Mennesket har stor påvirkning på økosystemet og det biologiske mangfoldet, for eksempel gjennom endringer av habitatet, klimaendringer, og forurensning. Samtidig påvirker det biologiske mangfoldet oss, vår økonomi og vår livskvalitet, gjennom økosystemtjenester. I det siste har det blitt laget ma...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Disentangling the role of salmon lice on the marine survival of Atlantic salmon (BaseLice)

Lakselusa, et lite marint krepsdyr som har tilpasset seg et liv som parasitt på laksefisk, truer hele den norske oppdrettsnæringens økonomiske vekst, og er i følge flere fagmiljø en viktig trussel for villaksen. I fjor ble et nytt forvaltningssystem iverksatt der tillatt produksjon av oppdrettsla...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenario, fishEry, ecologicAl-economic modelling and VIability nEtWork

SEAVIEW nettverket vil videreutvikle og presentere metode innen økologisk-økonomisk og såkalt viability modellering. Målet er å støtte opp om økosystembasert fiskeri, marin biodiversitets-scenarier og forvaltningsstrategier. SEAVIEW vil benytte nettverkets flerfaglige kunnskap samt kontrasterende...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CIENS Networking: Studying Inter- and Transdisciplinary Methods in Environmental Research

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend har opplagt blitt håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Samtidig er det klart at kunn...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Heritage routes - new requirements for use of instruments and forms of collaboration in heritage management

Prosjektets hovedmålsetning har vært å studere hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan utgjøre en ressurs for stedsutvikling og på hvilke måter virkemiddelbruk og samarbeidsformer best kan bidra til en bærekraftig forvaltning. I de senere årene har kulturarv i økende grad blitt omgitt av forskjell...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Networking: Defining Landscape Democracy - International Conference June 2015

Project summary Max 2000 ch. The current project in MILJØ2015, LAND titled: Ideals, models and practice in natural resource management includes a multidisciplinary group of researchers aiming at developing new knowledge on local management models. Included in this project's research questions are...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From Fragmented to Integrated Landscape Management. Values of Green Cultural Heritage and implications for future policies and practises

Prosjektet "Fra fragmentert til integrert landskapsforvaltning. Betydningen av grønn kulturarv og følger for framtidig politikk og praksis" (FRAGLA) startet i januar 2015 og ble avsluttet I oktober 2018. Prosjektet ble ledet av professor Annegreth Dietze-Schirdewahn fra Institutt for landskapsark...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Use of sensors to improve water quality monitoring and process understanding in agricultural catchments

Sensorteknologi kan benyttes til overvåking av vannkvalitet, men teknologien er fremdeles relativt ny og alle bruksområder er ennå ikke utforsket. Sensorer gir høyfrekvente data som kan brukes som substitutt for tradisjonell overvåking, og kan i tillegg gi oss bedre innblikk i hvordan vannbåren o...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Nettverk- og Formidlingstiltak Nordic Environmental Social Sciences 2015

Konferansen Nordic Environmental Social Sciences (NESS) arrangeres av Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Institutt for geografi, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen holdes ved NTNU og går over tre dager, 9.-11. juni 20...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Formidling av friluftslivsforskning gjennom Konferansen Forskning i friluft 2015

Arrangere konferansen Forskning i friluft 2014 i Lillehammer 27. og 28. januar 2015 med minst 200 deltakere. Norsk Friluftsliv har fire ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft (1998, 2002, 2005 og 2009). Det er derfor naturlig å arranger en ny konferanse i 2015 som er Frilufts...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

Som planlagt i original prosjektplan, ble dataoppsamlingsfase avsluttet hos alle prosjektpartnere i løpet av sommeren 2016. Partner #9 (Nibios avdeling Skoghelse, del av Skogoglandskap før 1 juli 2015) koordinerer WP1: Long term sustainability of tree species affected by invasive pathogens and fr...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Sino-Norwegian Conference on Environment2015

The relationship between China and Norway is strained. Science Diplomacy offers the opportunities needed to maintain a dialogue and thereby re-establish our good and long-standing relationships with China. Moreover, our global environmental challenges mus t be addressed in China, as environmental...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL)

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan økologiske, økonomiske, og sosiale aspekter ved naturresurser i Lofoten kan konstitueres som økosystemtjenester og hvilken betydning spesielt kulturelle økosystemtjenester kan spille for velferd og livskvalitet. Vi har samlet data med ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CultES - Assessing spatially explicit cultural ecosystem services for adaptive management in the Alpine North

Adaptiv forvaltning som tar hensyn til kulturelle økosystemtjenester, krever kunnskap om hva allmenheten og ulike interessegrupper prioriterer. I CultEs har formålet vært å finne nye metoder for å identifisere mangfoldet av verdier som folk tilskriver naturen, og som samtidig kan benyttes til å i...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku