0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosj...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions

Utvidelse av jordbruk og annen arealbruk har i løpet av det siste årtusenet ført til en kraftig nedgang i edelløvskog i Europa, et biom av enestående betydning for biologisk mangfold. Imidlertid øker nå det totale arealet og stående volumet av edelløvtrær på grunn av gjengroing av brakklagte (mar...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Competing land-use pressures in Norway: Examining the integration of nature protection concerns in windpower licenses

Den potensielle konflikten mellom klimagassreduksjon og bevaring av naturmangfold sees tydelig i fornybarpolitikken. Dette prosjektet har undersøkt hvordan naturhensyn håndteres i norsk vindkraftutbygging, med særlig fokus på konsesjonsordningen og regioner med stort arealpress, og hvilke aktører...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CHASES - Consequences of land-use change and human activity on anadromous salmonids and the ecosystem services that they provide

I CHASES-prosjektet har vi kartlagt fysiologiske forskjeller mellom ørret som blir værende i ferskvann og elveoser og de som vandrer til sjøen for å beite om sommeren. Videre har vi undersøkt om tilsvarende forskjeller finnes mellom de som har korte og lange marine vandringer. Vi har også undersø...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Role of Global Value Chains in Transitions to Sustainability

Dette prosjektet utforsker rollen til globale verdikjeder i grønn omstilling med fokus på kaffesektoren. Etterspørselen etter kaffe forventes å dobles i løpet av de neste tiårene, mens området egnet for kaffe forventes å bli halvert innen 2050 på grunn av klimaendringer. Hvordan kan industrien pr...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ILLEGAL HUNTING AS A CHALLENGE TO NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT: CONTESTED LEGITIMACY AND RESISTANCE

Veksten i bestander av store rovdyr har medført at forvaltningsregimet har blitt utfordret på ulike måter, inkludert ulovlig jakt. Denne studien hadde som mål å forbedre vår forståelse av sosiopolitiske faktorene som kan ligge bak denne utviklingen. Vi brukte ulovlig jakt på store rovdyr som ekse...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Productivity effects in reindeer from changes in human land use

Habitatfragmentering og tap av biodiversitet som følger av menneskelige aktiviteter er en betydelig trussel for jordas økosystemer og deres muligheter til å bidra med økosystemtjenester. De negative effektene av habitattap og fragmentering forsterkes i tillegg av klimaendringer som forringer kval...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Opphør eller reduksjon av tradisjonelt landbruk og driftsformer fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester og økosystemfunksjoner. Disse samfunnsendringene har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som 'truet' i både Norge og Europa. Når gjeng...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice

SAMMENDRAG COAST-BENEFIT prosjektet tar utgangspunktet i ekspertrapporten «Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester» (NOU 2013:10). Hovedmålet er å bidra til forbedret vitenskapelig kunnskap og kompetanse som er relevant for å beskytte miljøet og regulere økonomiske aktiviteter som sa...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Development, Evaluation and Application of a Nested Exposure Assessment Model for Organic Contaminants in the Nordic and Arctic Region

Rasjonelle kontrolltiltak for å beskytte økosystemer i nordområdene våre mot skadelige effekter av persistente organiske miljøgifter krever kunnskap om sammenhenger mellom utslipp (kilder) og nivåer (eksponering). Gjennom dette prosjektet har vi oppnådd en bedre forståelse av hvordan ulike tilfør...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Understanding ecosystem functionality, expansion and retreat of species in the Scandinavian mountain tundra under multiple drivers of change

Skoggrensa i Norge forflytter seg, men ikke bare på grunn av temperaturøkning. Eksperimentell endring av temperatur og beite på fjellvegetasjonen viser at beitetrykket har en sterkere regulerende effekt på både vekst av bjørk og vegetasjonssammensetningen sammenlignet med varmere klima. Gjentatt ...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates

Vann er en uerstattelig naturlig ressurs som samtidig er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Ferskvann er hjem til nærmere 100 000 arter, nesten 6% av det kjente artsmangfoldet på kloden. Mange av disse artene har spesifikke krav til miljøet de lever i og kan være gode indikatorer for vannk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Lakes in Transition: a Biogeochemical Modelling Approach

Overholdelse av vannkvalitetsforskrifter verden over er avhengig av vår evne til å forbedre vannkvaliteten og hindre ytterligere forverring. Vanligvis vurderes tiltak i nedbørsfelt og restaurering av innsjøer ved å se på endringer i økologiske indikatorer, slik som algeoppblomstring eller fiskebe...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment.

Vil eksponering for diffus kjemisk forurensning svekke et økosystems evne til å reagere på svingninger i miljøparametre. I innsjøer understøtter mikroskopiske alger den trofiske kjeden gjennom å sørge for energi til høyerestående organismer. Klimaendringene forventes å øke intensiteten og frekven...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecoystems (Climer)

Forurensing av kvikksølv (Hg) er et globalt miljøproblem. Tusenvis av innsjøer på den nordlige halvkule er forurenset med Hg fra langtransportert luftforurensning og lokale industrikilder. I Skandinavia har en reduksjon av lokale utslipp sammenfalt med en økning i globale utslipp til atmosfæren d...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transsystem, unified approach for global and regional integration of socialecological study toward sust. use of biodiv. and ecosys. services

Økosystemer er verdifulle ressurser gjennom de tjenestene de tilbyr, bl.a. igjennom å forsyne oss med mat, flombeskyttelse samt kulturelle tjenester som rekreasjon. Den voksende globale økonomien vi observerer, øker presset på økosystemer og truer potensielt økosystemtjenestene gjennom klimaforan...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Contaminants in Antarctic and Arctic avian wildlife: Climatic and ecological drivers, comparative polar perspective, and effects

Arktis og Antarktis har gått fra å være uberørt, uoppdaget natur til å bli viktige områder som varsler endringer i miljøet. Det er her forurensning fra vår hverdag ender opp og klimaendringer merkes først og med størst utslag. Miljøgifter er funnet i alle ledd i det polare økosystemet, med høyest...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Hovedmålet med TARGET var å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige overvåkningsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av truet, rødlistet edelkreps. I arbeidspakke 1 (AP1) har vi gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid utviklet metoder for samtidig miljø-DNA påvisning av edelkreps o...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Invasive freshwater fishes; dispersal vectors, impacts and management

En art som blir spredd fra sitt opprinnelige område til et økosystem der den ikke fantes før blir kalt en fremmed art. Klimaendringer og spredning av fremmede arter er to av de alvorligste truslene mot biodiversitet på global skala. Arter kan spre seg fra sine opprinnelige leveområder enten på gr...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity and Ecosystem Service Scenarios Network

Mennesket har stor påvirkning på økosystemet og det biologiske mangfoldet, for eksempel gjennom endringer av habitatet, klimaendringer, og forurensning. Samtidig påvirker det biologiske mangfoldet oss, vår økonomi og vår livskvalitet, gjennom økosystemtjenester. I det siste har det blitt laget ma...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Disentangling the role of salmon lice on the marine survival of Atlantic salmon (BaseLice)

Lakselusa, et lite marint krepsdyr som har tilpasset seg et liv som parasitt på laksefisk, truer hele den norske oppdrettsnæringens økonomiske vekst, og er i følge flere fagmiljø en viktig trussel for villaksen. I fjor ble et nytt forvaltningssystem iverksatt der tillatt produksjon av oppdrettsla...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenario, fishEry, ecologicAl-economic modelling and VIability nEtWork

SEAVIEW nettverket vil videreutvikle og presentere metode innen økologisk-økonomisk og såkalt viability modellering. Målet er å støtte opp om økosystembasert fiskeri, marin biodiversitets-scenarier og forvaltningsstrategier. SEAVIEW vil benytte nettverkets flerfaglige kunnskap samt kontrasterende...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CIENS Networking: Studying Inter- and Transdisciplinary Methods in Environmental Research

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend har opplagt blitt håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Samtidig er det klart at kunn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From Fragmented to Integrated Landscape Management. Values of Green Cultural Heritage and implications for future policies and practises

Prosjektet "Fra fragmentert til integrert landskapsforvaltning. Betydningen av grønn kulturarv og følger for framtidig politikk og praksis" (FRAGLA) startet i januar 2015 og ble avsluttet I oktober 2018. Prosjektet ble ledet av professor Annegreth Dietze-Schirdewahn fra Institutt for landskapsark...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Heritage routes - new requirements for use of instruments and forms of collaboration in heritage management

Prosjektets hovedmålsetning har vært å studere hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan utgjøre en ressurs for stedsutvikling og på hvilke måter virkemiddelbruk og samarbeidsformer best kan bidra til en bærekraftig forvaltning. I de senere årene har kulturarv i økende grad blitt omgitt av forskjell...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Use of sensors to improve water quality monitoring and process understanding in agricultural catchments

Sensorteknologi kan benyttes til overvåking av vannkvalitet, men teknologien er fremdeles relativt ny og alle bruksområder er ennå ikke utforsket. Sensorer gir høyfrekvente data som kan brukes som substitutt for tradisjonell overvåking, og kan i tillegg gi oss bedre innblikk i hvordan vannbåren o...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

Som planlagt i original prosjektplan, ble dataoppsamlingsfase avsluttet hos alle prosjektpartnere i løpet av sommeren 2016. Partner #9 (Nibios avdeling Skoghelse, del av Skogoglandskap før 1 juli 2015) koordinerer WP1: Long term sustainability of tree species affected by invasive pathogens and fr...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus