0 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances

Immunsystemet utvikles i stor grad i fosterlivet. Dette gjør fosteret spesielt sårbart for eksponering for miljøkjemikalier. Endringer i immunsystemet på grunn av eksponering for immuntoksiske stoffer kan resultere i varige endringer i barnet immunforsvar og til utvikling av kroniske immunrelater...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort

Er det en sammenheng mellom nivå av veitrafikkstøy på natt og lengde og kvalitet på barns søvn? Og mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og barns hukommelse, oppmerksomhet og risiko for overvekt? Dette er spørsmål som det er forsket lite på til nå, og som er de sentrale spørsmålene i denne st...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inhalation and prenatal exposure to phthalates: influence on airway immunology

Ftalater er en type kjemikalier som lekker ut av plastprodukter vi omgir oss med og som finnes i de fleste innemiljøer. I tillegg utsettes vi for ftalater gjennom mat, drikke og kosmetiske produkter. Befolkningsstudier antyder en sammenheng mellom eksponering for ftalater og utvikling eller forve...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inflammation by Mixtures - Exploring the fundamentals of proinflammatory responses by complex combustion-derived pollutants

Dieseleksospartikler (DEP) og andre forbrenningspartikler er blant de viktigste bestanddelene i luftforurensning i byer. Slike luftbårne partikler kan forårsake eller forsterke betennelsesreaksjoner i kroppen. Kroniske betennelser med lav intensitet er et sentralt element i utvikling av mange syk...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Signaling Impairments GeNerated by Endocrine Disruptors.

-

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Do environmental pollutants interact with stress responses?

Forurensninger i miljøet er uunngåelig og kan forårsake skadelige effekter på menneskers og dyrs helse. Persistente organiske miljøgifter (POPs) akkumulerer i næringskjeden og har skapt forhøyede nivåer av miljøgifter i organer, blodserum og brystmelk i både mennesker og dyr. Det har i de siste å...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effects of realistic mixtures of mould and mycotoxins on the immune system and assessment of human exposure

Korn inneholder mange ulike biologiske og kjemiske forurensninger, som muggsopp, mykotoksiner og bakterier. Mennesker blir derfor eksponert for blandinger av mange forskjellige forurensninger når de spiser kornprodukter. Korn som er naturlig infisert med Fusarium muggsopp er giftigere enn korn ti...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

INSULIN RESISTANCE AND OBESITY The sweet aftertaste of exposure to dietary environmental persistent organic pollutants.

Miljøgifter som oppkonsentreres i sjømatkjeden har vært assosiert med utvikling livsstilsykdommene fedme og diabetes. Mus fôret med en diett tilsatt de mest vanlige stabile organiske miljøgiftene (POP) som finnes i sjømat har blitt fulgt over en lengre periode med fokus på parametere som sier noe...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Pre-and postnatal exposure to environmental toxicants and child health with main focus on growth/obesity

Miljøgifter med hormonfremkallende effekter er i følge en nylig WHO/UN rapport, en stor trussel mot menneskets helse. Vi omgir oss med ett stadig økende omfang av slike stoffer. En av mange mulige helseeffekter er økt risiko for overvekt. Vi fant sterke holdepunkter for at de nivåer barn i Norge ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Transmaternal exposure to bisphenol A and phthalates and the development of type 1 diabetes

Jeg har eksponert mus (NODmus)som spontant utvikler autoimmun diabetes type 1 (T1DM)for bisfenol A (BPA)og en miks av ftalater som ligner en normal human eksponering. Resultat tyder på at det fremst er BPA som har negativ effekt i pancreas (redusert makrofagfunksjon og antall makrofager i pancrea...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Glycotoxins from food and their impact on widespread lifestyle diseases

Glyoksal og metylglyoksal, såkalte glykotoksiner blir dannet når sukker varmebehandles, og finnes derfor i en rekke ulike matvarer og drikkevarer. Glyoksal og metylglyoksal dannes også i kroppen og dannelsen er proporsjonal med stigende blodsukker. Personer med diabetes har tidvis høyere blodsukk...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Traffic noise, insomnia and risk factors in the pathway to cardiovascular disease

Trafikkøkning og urbanisering gjør at støy er et økende folkehelseproblem. Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for støynivåer ved sin bolig som overskrider anbefalt verdi på 55 dB. Vegtrafikken er den dominerende støykilden. Beregninger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at trafikkst...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Perfluorinated compounds and type 2 diabetes: gene environment interactions in the Norwegian Women and Cancer study (NOWAC)

Målet med prosjektet er å undersøke eventuelle sammenheng mellom type 2 diabetes og organiske miljøgifter med forskjellige metoder. Vi skal blant annet bruke blodprøver og spørreskjemaopplysninger fra norske kvinner som deltar i befolkningsstudien Kvinner og Kreft. Siden prosjektet startet har vi...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Persistent organic pollutants (POPs), development, and cancer - a multi-tiered approach (MultiPOP)

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke potensielle effekter knyttet til organutvikling og kreftdannese som følge av eksponering med persistente organiske miljøgifter (POP), herunder også perfluorerte forbindelser (PFC) og blandinger av disse, som gjenspeiler den eksponering mennesker er utsatt ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Akershus

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Searching the origin of the insulin resistance syndrome

Persistent organic pollutants (POPs) are toxic and hazardous chemicals omnipresent in our environment and food chains. These pollutants are of particular public health concern since their bio-accumulate in humans for many years because of their resistance to metabolic degradation. Recently, expo...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The influence of prenatal and postnatal exposure to dioxins and PCBs on ADHD related behaviour in Norwegian children

Hvordan påvirkes barns utvikling når de utsettes for miljøgifter ved livets begynnelse? Ida Henriette Caspersen og medarbeidere har forsket på barns eksponering for dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCB) tidlig i livet og undersøkt mulige sammenhenger med ADHD-liknende symptomer og kognitive f...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Endocrine disrupting chemicals in Norwegian infants and adolescents and the subsequent risk of asthma

The increased prevalence of asthma and allergy in the 'western world' during the last decades coincide with the production and use of phthalates (plasticizers) and bisphenol A (BPA) in consumer products. Toxicological and epidemiological studies have prev iously indicated an association between e...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Inflammatory, genotoxic and tumorigenic effects of multi-walled carbon nanotubes with emphasis on the interleukin-1 family

1) In vivo dyrestudier i IL1-KO mus Vi har jobbet med 28 dagers eksponerings forsøket av IL1-WT og IL1-KO mus som vi utførte i 2014. Vi har ekstrahert totalt RNA fra blod, lunger, lever og pleura fra disse musene. Vi har sett nærmere på mRNA nivåene i sammenslåtte prøver fra lunge, pleura og b...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Substituted furans: A novel group of food processing contaminants and their influence on intestinal cancer development and human health risk

Varmebehandling av maten øker holdbarheten og gjør maten tryggere ved å redusere blant annet innhold av mikroorganismer. Varmebehandler vi maten lenge og bruker høy temperatur, kan det derimot produseres stoffer som kan være helseskadelige. Noen av disse stoffene er godt studert, slik som akrylam...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Fungal particles in indoor air: occurrence and toxic properties of viable and non-viable spores, hyphae and fragments

PhD1 Frigjøring av sporer og fragmenter fra 2 og 8 uker gamle soppkulturer av Aspergillus fumigatus (AF), Aspergillus versicolor (AV) og Penicillium chrysogenum (PC) ble studert med to generatorer, tre medier og to lufthastigheter. Det frigjøres sub-? fragmenter fra soppkulturene i tillegg til s...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2010-2019

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Internal exposure to bisphenol A and phthalates - Sources, pathways and relationship to effects

Phthalates and bisphenol A are commercially important classes of industrial chemicals used in a wide variety of consumer products. Many of these compounds have been identified as endocrine disruptors causing functional and structural impairment of reprodu ction and development. Furthermore, epide...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Neurodevelopmental toxicity caused by environmental exposure to phthalates and Bisphenol A

I de siste tiårene har det kommet stadig nye beviser for at miljøkjemikalier som ftalater og bisfenol A (BPA) kan føre til nevronal utviklingsskade. Man er derfor bekymret for effektene disse stoffene kan ha på nervesystemet hos fostre, spedbarn og barn. I tråd med dette har EU-kommisjonen og der...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Air pollution, birth outcomes and early respiratory health - taking gene environmental interactions into account

Selv om sammenhengen mellom utendørs luftforurensning og diverse helsetilstander har vært studert i mange undersøkelser, er det fortsatt usikkerhet om mange forhold. Dette gjelder ikke minst om luftforurensing under svangerskapet kan ha betydning for mor og barns helse. I denne undersøkelsen vil...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Researcher project: Interplay between environmental contaminants, genes and diet in obesity and intestinal cancer

En parallell økning i overvekt/fedme og ulike krefttyper er sett de siste tre tiår. Fedme antas å øke risikoen for kreft, inkludert tarmkreft, men mekanismene er uklare. Samtidig har vi blitt utsatt for mer forurensende stoffer i miljøet (miljøkontaminanter). Vi har studert sammenhengen mellom fe...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Nutrients, genes and epigenetic modification of DNA in relation to asthma and atopy.

This project is based on the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). While limited human evidence is available on the association of childhood atopic diseases with maternal diet during pregnancy and gene methylation in the offspring, new murine st udies from our collaborators at the Natio...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Importance of components and sources in particle-induced lung inflammation: Role of PAHs and metals

Ambient particulate matter (PM) contribute to the development of adverse health effects in the lung and cardiovascular systems. PM has a complex composition and may contain a variety of different organic compounds and metals. We will investigate the possi ble role of PAHs and metals in PM-induced...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Environmental mercury and human health in Arctic Norway

Persistent pollutants in Arctic areas have received much attention. It is well known that these contaminants accumulate in food webs and potentially cause severe physiological damages to top level predators including humans. People in Arctic regions tend to be more exposed to these pollutants due...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Type 1 Diabetes and the Hygiene Hypothesis (helminths and parasites, and symptomatic virus infections)

Type 1 Diabetes (T1D) is one of the most prevalent chronic diseases with childhood onset. The incidence of T1D has increased with 25% during the last three years, and threefold during the last generation. The disease has a multifactorial aetiology and app ears after a long period where the immune...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Toxicological characterization of selected secondary fungal metabolites in Norwegian grain

Grains are commonly infected with toxigenic fungi, particularly with species of the Fusarium and Alternaria genera. Fusarium fungi are producers of a range of well known mycotoxins as well as less known bioactive metabolites for which little toxicological information exists. Food and feed contai...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Akershus

MILPAAHEL-Miljøpåvirkning og helse

Environmental exposure to phthalates and Bisphenol A and the development of diabetes and asthma - an in vivo and in vitro study

Asthma, allergy and diabetes increased during the last decades. These diseases are caused by dysfunction of the immune system. Diabetes and allergic diseases could share common underlying immunological mechanisms and environmental causes. Our hypothesis i s that the two groups of chemicals, phtha...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo