0 projects

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Seed security: a multilevel perspective on seed system development in Ethiopia

Sammendrag Målet med prosjektet er å undersøke frøsystemer som sosialøkologiske systemer med vekt på agroøkologiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske variabler gjennom en case studie om frøsystemutvikling i Etiopia. I de siste årene har styrking av frøsystemer fått fremgang på den p...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

SkattJakt II, Prosjekt 249691: Fase I videreføres her.

Spørsmål knyttet til ulovlig kapital flukt, skatt, og utnyttelse av naturressurser er noen av de aller viktigste i dagens utviklingsdebatt. NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket sammen med CMI, og nettverket bringer sammen norske forskere og eksperter med ulike internasjonale fagmiljøer. Nettverk...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender Equality, Peace and Security in Nepal and Myanmar (WOMENsPEACE)

Dette prosjektet ser på kjønnsdimensjonen i prosessen for avvæpning, demobilisering og reintegrering av geriljasoldatar i Nepal, og på kjønnsdimensjonen ved fredsprosessen i Myanmar. I tillegg fokuserer prosjektet på konsekvensane av desse prosessesane for likestilling mellom kvinner og menn i et...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

New Afghan Men? Marriage, Masculinities and Sexual Politics in Contemporary Afghanistan (AFMEN)

Siden 2001 har afghanske kvinners rettigheter og likestilling vært et sentralt tema både i Afghanistan og globalt. Mye av fokuset har midlertid vært på kvinners erfaringer, med lite oppmerksomhet rettet mot hvordan idealer om mannlighet påvirker både menn og kvinner. Eldre forsking, produsert før...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

Prosjektet har undersøkt retningslinjer, diskurser og praksis knyttet til fertilitetskontroll og abort blant ungdom i Etiopia, Tanzania og Zambia. Som dypt forankret i religiøse og sosiokulturelle normer om seksualitet, reproduksjon og kjønnsrelasjoner, er fertilitetskontroll og abort kontrover...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Seed Systems and Climate Change: Examining Agrobiodiversity Resilience in the Andes, project period: 02.01. - 31.03.2017.

Ingen populærvitskapleg presentasjon i perioden.

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Natural resources and rural development in western Balkans: translation and communication

I perioden 2011 til 2014 gjennomførte vi et ambisiøst forskningsprosjekt i fjellene i det vestlige Balkan. Dette arbeidet bygget på et tidligere forskningsprosjekt fra 2007 til 2010. De seneste årene har vi forsøkt å ferdigstille analysene og kommunisere resultatene. Prosjektets overliggende mål ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The SkattJakt Network. Videreføres gjennom prosjekt 263392.

Important development objectives such as poverty alleviation and sustainable development are not possible without national revenue. It is, therefore, crucial for poorer countries that they are able to establish effective tax regimes and institutions. This has, however, proven to be a challenging...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Strategies of symbolic nation-building in West Balkan states: intents and results, translations of English texts into local languages

?Nation-building? as defined in this project consists of two elements. 1. Deliberate homogenization of the population?s political-cultural identity; and 2. Policies to link this identity to the state. The project concentrates on symbolic nation-building, meaning state strategies for the manufactu...

Awarded: NOK 91,999

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender and the sustainable intensification of agriculture

There is a renewed interest to close the agricultural productivity gap in Africa. Donors and African governments alike share this enthusiasm with the African Union declaring 2014 as the year of agriculture and food security, and for feeding Africa through new technologies. The call for an African...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Upgrading the Nicaraguan dual purpose value chain through system dynamic modelling

In Nicaragua, dairy and beef production is often the most important household income source. Several factors, however, limit the participation of small scale cattle farmers in cattle value chains. The quantity of milk produced by small scale farmers is us ually low, characterized by high seasonal...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Agricultural Carbon Finance, Food Security, and the World Bank's Kenya Agricultural Carbon Project (KACP)

Recognizing the challenges that interrelated fuel, environmental, and financial crises pose to the global food system, a range of actors have begun to explore possibilities for promoting the 'sustainable intensification of agriculture'. Specifically, and in acknowledgement of the risks for smallh...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Follow the money: the role of cross-border networks in natural resource extraction, stolen assets recovery and tax havens and capital flows

Natur ressurser er en inntekstskilde av stor betydning for en rekke afrikanske land. Samtidig strever disse statene med å få på plass det institusjonelle rammeverket som er nødvendig hvis de både skal få de inntektene de har krav på og for at utviningen skal finne sted på en kommersiell, miljømes...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Aid in Crisis? Rights-Based Approaches and Humanitarian Outcomes

Menneskerettighetene utgjør en grunnstein i Norsk utenrikspolitikk- inkludert den humanitære politikken. Humanitær handling er basert på prinsipper om nøytralitet og upartiskhet, men menneskerettighetene dreier seg om rettferdighet, politikk og redistribusjon. Hvordan passer de sammen? Fra rettig...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

ERAfrica: Development of an advanced power-generation with min. carbon emission from hybrid fuel supplies

AdPowGen-prosjektet med partnere fra Norge, Belgia, Tyrkia, Egypt og Sør-Afrika, har som formål å utvikle og demonstrere et avansert gassturbinbasert kraftproduksjonssystem ved hjelp av ulike kilder av fornybar energi (RE) og alternativt drivstoff for å erstatte fossil basert brensel. I tillegg s...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Visiting research stay at the International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, DC., USA.

This research visit at the International Food Policy Research (IFPRI) is an integral and the final part of my phd. project. Prior to the visit I will have conducted and finished fieldworks and data collecting activities related to other organizations with in the international agricultural develop...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

HydroAid: Effective Support for Energy and Development?

Tilgang til energi er viktig for utvikling, og det har derfor vært høyt prioritert på bistandsagendaen. Å bygge ut vannkraftverk var lenge et vesentlig bidrag til å sikre energiforsyning i land med vannkraftpotensiale, men økende oppmerksomhet om vesentlige miljømessige og sosiale utfordringer kn...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Regendering the gender debate: reflections on choices and constraints in teaching and researching gender issues cross-culturally

Given the current emphasis on gender mainstreaming, gender equality and empowerment of women in the South we propose an event highlighting the importance of context and lived experience. In particular, the aim is to discuss how to teach and do research on gender issues. The seminar also allows f...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

NORGLOBAL-Norge - Global partner

ERAfrica: ADVANCED HYDROGEN ENERGY SYSTEMS

Prosjektet ADVANCED HYDROGEN ENERGY SYSTEMS (2014-2018) bidrar til fremgang i det overordnede temaet «Fornybare Energier» og sikter på utvikling av avanserte, solenergiintegrerte, og høyeffektive hydrogenlagringssystemer. En konvertering av fornybar solenergi til to komplementære energibærere, fø...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Conflict of Interest? Business For Peace as Development Aid in Volatile Environments

Formålet med dette prosjektet var å finne ut under hvilke betingelser virksomheter kan bevege seg videre fra å «ikke gjøre skade» i de skjøre og konfliktrammede samfunnene de opererer i, til å bidra mer håndfast og positivt til fred. Denne fireårige studien av næringslivets rolle i fredsbygging h...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Partipication in the AETFAT congress for three female African PhD graduates/students

The three female students are Catherine Aloyce Masao from Tanzania (PhD obtained), Tusiime Felly Mugizi from Uganda(PhD thesis soon to be submitted), and Tigist Wondimu from Ethiopia(PhD obtained). They will present their PhD work at the most important in ternational congress on African plants, t...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Mapping Gender-based Violence and Access to Justice: Retraditionalization in Liberia (GENTRA)

Arbeid mot seksualisert vold har vært sentralt for FNs arbeid i Liberia. Vårt prosjekt har studert hva situasjonen faktisk er for kvinner rammet av seksualisert vold og deres muligheter til å søke rettferdighet gjennom rettssystemet. Samtidig har vi bidratt til kapasitetsbygging gjennom etablerin...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender in Politics in Somalia: Access and influence in a post-conflict state

The GENSOM project has examined the current dynamics of women's political agency in Somalia by assessing women's access to and influence in leadership roles in society. It has achieved this through indepth life histories with a wide range of Somali women with leadership roles. Post-independence p...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Female Empowerment in Eastern DRC: A PRIO-ICART Partnership

Den demokratiske republikken Kongo (DRC) har blitt kalt et av de farligste stedene i verden å være kvinne. Dette prosjektet har fokusert på å forstå hvordan man kan forbedre situasjonen for kvinner i Øst-Kongo, et område med massive nivåer av seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV). Prosjektet er ba...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Violence against women and criminal justice in Afghanistan

Vold mot kvinner har vært et sentralt fokusområde for både lokale kvinneaktivister og bistandsaktører i Afghanistan det siste tiåret. Forsøk på å bekjempe slik vold har i hovedsak vært basert på en antagelse om at tendensen i Afghanistan til å betrakte vold mot kvinner som et privat anliggende sn...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Engineering gender equality: The effects of aid on womens political representation in Malawi, Sudan, Uganda and Zambia

Prosjektet ser på hvilken effekt bistand har på kvinners substansielle representasjon i Malawi, Sudan, Uganda og Zambia. Nærmere bestemt undersøker vi om bistand basert på kjønn er mest effektiv i land der det allerede er mange kvinner i lovgivende forsamlinger og en sterk kvinnebevegelse som kan...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Democratisation, Political Participation, and Gender in Malawi

Dette prosjektet har undersøkt muligheter og hindringer for kvinner til å øke deres politiske engasjement i Malawi. Vi har undersøkt effekten av kvinnerepresentasjon i tre arenaer hvor politikk spilles ut; den utøvende makt (presidentens kontor/regjeringen), parlamentet/lovgivende forsamling, og ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The Political Economy of Governance in Malawi

This inter-disciplinary project at the interface of political science and social anthropology has contributed to a better understanding of how politics is conducted in Malawi today, at national and local levels alike. Three elements of the political system and the interaction between them were un...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Taxation, Institutions and Participation (TIP): The Dynamics of Capital Flows from Angola, Tanzania and Zambia

Formålet med prosjektet var å undersøke effekter skatteparadiser har på det innenlandske skattesystemet, institusjoner og folkelig deltakelse i afrikanske land, med et særlig fokus på Angola, Tanzania og Zambia. For å bedre velferden for befolkningen, trenger afrikanske land et skattegrunnlag for...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

What Works? Why? And for Whom? Impact of Norwegian and Chinese Development Assistance in Malawi and Zambia

China and Norway appear to have very different models of development cooperation. Norway's aid is characterized by generous transfer of resources earmarked for activities related to the promotion of gender, human rights, democratic governance and climate-smart agriculture. Successive Norwegian go...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo