62 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competence development in changed conditions.

Prosjektet tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen som gir føringer for omfattende endringer i skolen. Det er ikke lenger staten som skal ha ansvar for kvalitetsutvikling i skolene, men kommunene og fylkeskommunene. Midler som tidliger...

Awarded: NOK 45,741

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Municipal organisations - The digital transformation game plan

POPULÆRVITENSKAPELIG FREMSTILLING Ett av fokusområdene i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge er digitalisering av offentlig sektor, der nøkkelprioriteringer er brukerfokus, innovasjon og produktivitet, digital kompetanse, effektiv digitalisering, og god informasjonssikkerhet. Som en f...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Brukers digitale ferdigheter i møte med NAVs digitale tjenester

Mange av NAVs tjenester er ment å bidra til inkludering for de som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet eller samfunnet, men hva skjer når tilgangen til disse tjenestene selv kan virke ekskluderende? Statistikk fra NAV viser at mange brukere har problemer med å bruke de digitale løsningen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Det er nasjonal og lokal oppmerksomhet og aktivitet knyttet til det frafallsforebyggende arbeidet i videregående skole. Det Nordiske institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt 10000 ungdommer i ni år etter ungdomsskolen, og funnet at to av ti ikke har fullført vi...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av prososiale miljøer gjennom styrkebaserte tilnærminger

Bakgrunn Hensikten med denne studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan en kommune kan arbeide med systematisk innovasjonsarbeid for å skape styrkebasert tilnærming i barne- og ungdomssektoren. Styrkebasert tilnærming som en måte å bidra til barn og unges psykiske helse, ut...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

Gjennomgående funn i nasjonal og internasjonal forskning peker på at læreres læring i skolen har stor betydning for deres egen utvikling. Læreres læring påvirker kvaliteten på undervisningen og dermed elevenes læringsutbytte og prestasjoner. For å utvikle kvalitet i norsk skole, er vi avhengig av...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Specifics of Client Engagement in the Supported Employment Process Applied to the Job-Seekers With Immigrant Background in NAV

Denne studien er av betydning i kraft av den store innvandringsstrømmen til landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og nødvendigheten av å støtte nykommernes integrering i vertssamfunnene, der det å lykkes med å få arbeid spiller en viktig rolle. Ettersom enkelte innv...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Investeringar og drift av helsetenester utgjer ein betydeleg del av det norske statsbudsjettet generelt, og av sjukehus og spesialisthelsetenester spesielt. Fram mot 2019 skal det investerast over 24 mrd. kroner i sjukehusbygg i Noreg. Det er høgt etterslep på statleg eigde helsebygg, og vi treng...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Miljøgifter i vei avrenning og renseeffekt av grøfter i Ås kommune

Dekkslitasjepartikler fra vei avrenning Mens slitasje på slitebanen er kjent for å være en av de største kildene til mikroplast i miljøet, er overvåking av dens fremdeles hemmet av mangelen på analytiske metoder som er i stand til å gi konsentrasjoner i miljømatriser. Slitepartikler av slite...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Identification of measures to achive a more optimalized sewer network considering the challenge of I/I of non sewer water

Det er antatt at fremmedvann skaper store utfordringer for mange kommuner. Fremmedvann er vann som finner veien inn i avløpsrør, som er ment bare skulle transportere bort kloakk. Fremmedvann kan være drikkevann fra lekkasjer på vannledningsnettet, grunnvann eller overvann. Fremmedvann fører til ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Barn ut av foreldrekonflikten - samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd.

Forskningsprosjektet søkte å undersøke hva det vil si å være foreldre i møte med velferdsstatens hjelpetiltak i situasjoner der det er vedvarende konflikt mellom foreldre etter samlivsbrudd. Den belyser hva deltakelse i ulike rettslige og terapeutiske tiltak innebærer for foreldre, hvordan dette ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det trengs en hel landsby: Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehagen

Å fremme folkehelse og livskvalitet er en krevende prosess, der økende sosiale forskjeller fortsatt er et uløst problem. Denne avhandlingen er en offentlig sektor PhD i Levanger kommune, og er forankret i behov for kapasitetsbygging i lokalt folkehelsearbeid. Avhandlingen følger en transdisiplin...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Empiriske analyser av konkurranse og koordinering i drivstoffmarkedet

Markeder kobler kjøpere og selgere. I mange markeder er selgerne organisert i store firma?ofte kjeder med flere utsalgssteder?mens kjøperne er individuelle konsumenter. I slike markeder er det ofte få firma og hver enkelt kunde er for liten til å utøve kjøpermakt. Denne markedsstrukturen kan gjør...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Needs-identified dementia health care service in nursing homes

Temaet for dette ph.d.-prosjektet er brukermedvirkning i helsetjenesteforskning, inkludert James Lind Alliance prosessen, samt hva som er viktig for sykehjemsbeboere med demens, og hvilke opplevelser og synspunkter de har av sykehjemmet både som hjem og institusjon. Formålet med denne studien er ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold - Case studie Sandnes kommune

Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold Case studie Sandnes kommune Det hersker vesentlig usikkerhet omkring grunnforholdene i Sandnes kommune som gir bekymringer med hensyn til uønskede hendelser, som ustabil byggegrunn og i verste fall skred og stø...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Forskning på Akuttprosjektet -en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge

Ph.d-prosjektet er forskning på et etablert samhandlingsprosjekt, Akuttprosjektet, som er en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Akuttprosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune ved barnevernsvakten, Sørlandet sykehus HF ved Avdeling for barn og unges psykiske helse,...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

System Work in the Norwegian Educational Psychological Service (EPS): Competencies, Legitimacy and Working Methods

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en kommunal støttetjeneste for skoler innen det spesialpedagogiske fagfeltet. Innsatsen har tradisjonelt sett vært individrettet, med fokus på sakkyndige vurderinger av elevers særlige behov. Dette individrettede fokuset er de senere årene blitt erstattet...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Dannung" and in-depth learning: A study of teachers methods for teaching literature in upper secondary school in Denmark and Norway.

I en digital, multikulturell og tekstmangfoldig tid der det mediedidaktiske landskapet er endret, interesserer denne studien seg for hvordan en kan anlegge en litteraturundervisning som i større grad reflekterer at vi er del av en global verden. Studien undersøker hvilken verdi skjønnlitteraturen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sammenhenger mellom stedfestet informasjon i vegdatabaser (NVDB), ITS og BIM

Prosjektet har studerer modellering av stedfestet informasjon relatert til vegnett i de tre applikasjonsdomenene GIS, ITS og BIM. - Offentlige vegmyndigheter forvalter informasjon om vegnettet i databaser basert på GIS (Geografisk Informasjonssystemer). Nasjonal vegdatabank (NVDB) er den sentral...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet?

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet? Denne doktorgradsavhandlingen vil undersøke hvilket ansvar straffesakskjedens ulike aktører har for å ivareta kriminalitetsofrenes rettssikkerhet og hvorledes dette ansvaret har endret s...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Politikk og praksisutvikling rettet mot bostedsløshet - I skjæringsfeltet mellom bolig- og velferdspolitikk

Avhandlingen Homelessness: knowledge, policy and practice handler om hvordan kunnskap, strategi og styring er koblet sammen i dagens kunnskapssamfunn. Bostedsløshet er case og tema, studien fokuserer på Norge, på hvordan begrepet bostedsløshet ble introdusert i 1996, og hvordan fenomenet er forst...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for bedre tjenester - betydning av kompetansesatsing rettet mot ansatte som møter brukere som kan være truende og voldelige

Mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser er oftere å finne på statistikker over ofre for vold og trusler, enn blant utøvere. Likevel blir ansatte som jobber med denne brukergruppen tidvis utsatt for vold og trusler i forbindelse med sin tjenesteutøvelse. Konsekvensene av dette kan vær...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Response Technology and Student-Centred Approaches in Language Education

Doktorgradsprosjektet «Responsteknologi og elevsentrerte tilnærminger til språkopplæring» er en av fire doktorgradsprosjekter under Universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU, Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune. Prosjektet studerer hvordan responsteknologi kan anvendes for å skape en språ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The significance of teachers´ professional learning communities and cooperative learning

Betydningen av læreres læringsfellesskap for bruken av samarbeidslæring i undervisning. Samfunnet vårt utvikler seg raskt. Evne til å samarbeide og kommunisere trekkes frem som en sentral kompetanse i møte med det 21.århundre. Elevene vil i fremtidens skole ha behov for å lære seg metoder og s...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kommunen som arena for tverrfaglig tidlig innsats for barn og familier – et dialogisk og refleksivt aksjonsforskningsprosjekt

Denne avhandlingen har sitt utgangspunkt i en kommunal avdeling for barn og familier i Rana kommune, og undersøker hva som skjer når en dialogisk og refleksiv tilnærming benyttes i kommunal praksis for å forstå og utvikle en tverrfaglig tidlig innsats overfor gravide og spedbarnsfamilier. Forskni...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Historiebruk på museum

Formålet med avhandlinga har vore å undersøkje ulike måtar musea skapar samanheng mellom fortid, nåtid og framtid. Omgrepskonstruksjonen «fortidshandtering» er i avhandlinga gjennomgåande brukt til å både skildre og karakterisere det musea gjer med fortida. Omgrepet er meint å fange opp ulike sid...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hovedytelseslæren i norsk avgiftsrett

Når et selskap skal kjøpe flere tjenester av en tilbyder, er det ofte slik at disse tjenestene kjøpes som en samlet pakke av tjenester, i stedet for at det inngås avtaler om kjøp av hver enkelt tjeneste. Dersom de ulike tjenestene som kjøpes i en samlet pakke er avgiftsbelagt med ulik sats, eller...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilbakeføring av samisk kulturarv - hva skjer lokalt?

Samisk kulturarv tilbakeføres ? innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi. I denne avhandlingen undersøker jeg betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv, og den rollen lokale museer kan ta eller ha i prosessen. Gjennom et utvalg gamle samiske gjenstander i...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Mapping and analysis of landscape diversity in Norway

Det er et økende behov for detaljert informasjon om landskap i arealforvaltning og planlegging i Norge. I ny stortingsmelding med nasjonal handlingsplan for naturmangfold, understreker regjeringen viktigheten av god stedfestet kunnskap om naturmangfold og behovet for videreføring av arbeidet med ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. I lys av nettverksteori og "bølge-fenomener".

Filmfestivaler er som Marijke De Valck skriver svært lite omhandlet innenfor akademia. Etter at man opplevde en global festival-boom i perioden 1990-2010 har det avstedkommet en fornyet interesse også fra akademia. En rekke sentrale akademikere og teoretikere har begynt å se på internajsonale fim...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage