0 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Territorium og tilhørighet: Samisk landskapsforståelse og territorielle rettigheter i et religionshistorisk perspektiv

Samenes status som urfolk har legitimert samefolkets plass i det politiske landskapet, både i Norge og blant urfolk verden over. Gjennom nasjonalt og internasjonalt lovverk har samene fått gjennomslag for retten til å utøve sin kultur og ivareta kunnskap og tradisjoner som er med på å utgjøre der...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samiske terapeuters erfaring med familieterapi i naturen. En kvalitativ studie.

Sammendrag Formålet med denne studien var å undersøke hvilke erfaringer samiske terapeuter har med utvikling av terapi tilpasset samiske familier ved bruk av lokale naturområder, kalt "meahcceterapiija" på samisk, som en del av sitt behandlingstilbud. Gio rgis deskriptive fenomenologiske metode b...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2007-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Samefolkets dag" den 6. februar: Forhandlinger om en ny årshøytids innhold og form

Samefolkets dag den 6. februar ble vedtatt på Samekonferansen i Helsingfors 1992 for samene i alle fire land der samene bor, og fikk i Norge status som offisiell flaggdag i 2004. Dagen ble første gang feiret i 1993, og i Oslo skjedde den første markeringe n på Norsk Folkemuseum. Dagen feirer det ...

Awarded: NOK 4,999

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forskning i lulesamisk område

Árran lulesamisk senter planlegger et forskningsprosjekt rettet mot den lulesamiske regionen. Prosjektet er planlagt rettet mot landskap, der en sentral del av problemstillingene er spørsmålet om hvordan fortellingene styrer forståelsen av landskapet (ved legg 1) For å kunne igangsette prosjekte...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

'In gille huma' - de tause rommene i samtalen. Samiske fortellinger om kreft.

Dette mastergradsarbeidet handler om hvordan man kan forstå det å ha kreftsykdom ut fra hvordan sykdommen snakkes, eller ikke snakkes om i samiske samfunn. Arbeidet med oppgaven tar utgangspunkt i klinisk erfaring hvor mange samiske pasienter ikke har vil let snakke så mye om sin situasjon, og de...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2006-2006

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Internasjonal seminar om etikk i samisk og urfolksforskning

Over the past decade, scholars involved in Indigenous research have placed significant emphasis on decolonizing of research processes and on research ethics. Many research communities, however, have a restricted knowledge about ongoing debates on research ethics in Indigenous contexts. The main...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

'Early Networking in Northern Fennoscandia' - oppstarts-workshop

Prosjektet 'Early networking in Northern Fenoscandia' skal undersøke interregionale og flerkulturelle relasjoner på Nordkalotten fra steinalder til middelalder (ca 6000 BC-1600 AD). Til tross for at forskningen innen en rekke humanistiske og samfunnsviten skapelig fag jevnlig viser til 'økte kont...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2006-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Saami Linguistics Symposium

Samiske språk studeres både av samiskforskere som sikter mot en fullstendig beskrivelse av grammatikk, leksikon, dialekter og språkhistorie, og av allmennlingvister som interesserer seg for de trekkene i samisk som er spesielle og interessante å sammenlik ne med fenomener i andre språk. Det finne...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2006-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk dag i Hattfjelldal fredag 29.september

Dette er et arrangement i samband med Forskningsdagene 2006. Arrangementet er i regi av Høgskolen i Nesna og arrangeres i samarbeid med Samisk Kultursenter i Hattfjelldal. Programmet ser slik ut: Fredag 29.september kl. 10.00 ? 14.00 Sijti Jarnge - Hatt fjelldal Har det bodd samer på Helgeland...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Språklige rettigheter og språklig mangfold - eller språklig folkemord?

Se vedlegg

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Home, Hearth, and Household in the Circumpolar North

The project aims to generate a longitudinal statistic picture of Sámi and Kvæn households for all of Sápmi (including the Kola peninsula). It will also explore the historical dynamics of Sámi dwellings and the use of space among the Evenki reindeer herder s in the recent past and present. The pro...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sørsamisk historieseminar

Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Saemien Sijte og Nidaros Bispedømmeråd - utvalg for sørsamisk kirkeliv, i samråd med Sørsamisk kulturfestival på Røros og ABM-utvalget i Trøndelag. Det er avsatt en semianardag, fredag 29 september. ABM utvalget har en egen konferanse torsdag ...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

International Indigenous policies and Museum Partnerships in Europe. The case study of Saami of Fenno-Scandinavia

In the past years, museums in Europe have been slower than those in the Americas or in the Pacific to adopt attitudes associated with community-based research. Only a few museums in Europe have developed long-term relationships with indigenous groups. On e may assume that collaborative projects ...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Formidling av samisk forskning under Forskningsdagene 2005

Vi ønsker å gjennomføre et formidlingsarrangement i Hattfjelldal fredag 23.september 2005. Programmet planlegges med følgende bidragsytere/innhold: Førsteamanuensis Ove Larsen: Om bruk av joik Førsteamanuensis Jostein Lorås: Resultater av forskning p å barktaking i en historisk og kulturell ...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2005-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Formidling av samisk tradisjonskunnskap under Forskningsdagene 2005

Med utgangspunkt i høgskolens engasjement for sørsamisk språk og kultur ønsker vi å ha fokus på samiske emner under Forskningsdagene 2005. Dette er en god anledning til å lage arrangement med formidling av samisk kultur som vi ellers ikke ville ha mulighe t til. Høgskolen deltar i Interregprosje...

Awarded: NOK 15,999

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Formidling av samisk forskning i forbindelse med Forskningsdagene 2005

Sami allaskuvla har i mange år hatt arrangementer i forbindelse med Forskningsdagene. I 2004 hadde vi kafe-forelesninger, som trakk et litt annet pulikum enn tidligere års forelesninger på skolen. Sami allaskuvla ønsker å bygge videre på kafe-varianten, og vil i 2005 søke å avholde populærvitens...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2005-2005

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk forskningsdatabase, Fase 2

Utgangpunktet for den gjennomførte kartleggingen har vært å skaffe en oversikt over samisk forskning. I midlertid lot dette seg i første fase og vi kunne ønsket en større grad av registrering fra forskere. Også i fase 2 har forskningsdatabasen (http://www .sami.uit.no) mål å vise ulike forhold ve...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Politisk desentralisering, regioner og urfolk - en studie av samepolitikkens plass i regionaliseringsprosesser i nord

En regionalisering av politisk makt vil innebære at det regionale nivået får en langt sterkere styring med å fastlegge de offentlige rammebetingelsene for samfunnsutviklingen enn tilfelle er innenfor rammen av dagens fylkeskommunale selvstyrerammer. Dette vil gi nye premisser for utviklingen av ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami diedalas aigecala - vitenskapelige tidsskrifter

Samisk høgskole (SH), Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Universitetet i Tromsø (UiT) vil videreføre arbeidet med å gi ut Sami diedalas aigecala. Det er planlagt to utgivelser i perioden 2005-2006. Tidsskriftet skal favne vidt i emner, og manusskriptene sk al helst være skrevet direkte på samisk, ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Workshop på World Indigenous Peoples Conference on Education Nov 26th-Dec 1st, New Zealand

Vi er en gruppe forskere fra Samisk høgskole som planlegger å organisere workshop på utdanningskonferansen for urfolk på New Zealand i nov d.å. Vårt seminar vil fokusere på skoleforskning og skoleutvikling på samiske skoler og under arbeidstittelen; "Indi genizing schools - research & development...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk oversettelse av "Samenes historie fram til 1750"

Basert på et omfattende forskningsmateriale først og fremst hentet fra arkeologi og historie, men også fra religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk, presenteres en ny og helhetlig syntese av eldre samisk historie. Boka diskuterer og problematiserer se ntrale spørsmål som tilkomst av samisk et...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Definiteness in North Saami (dr.stip)

The aim of the research is to establish how definiteness is expressed in North Saami. In Saami, definiteness is not expressed by articles, as in article languages, but rather by certain determinants and word order. In most cases, however, definiteness is inferred from the context, discourse-based...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Hva er samisk kunst? (stud.stip)

Samisk kunst er en størrelse som er vanskelig å avgrense. Vi snakker her om noe som på samme tid eksisterer som et fenomen(de kunstneriske uttrykk), en praksis(utøvere, målsetninger, retningslinjer), og et begrep(med diskutabelt innhold og mange konnotasj oner). Dette forskningsprosjektet har som...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2005-2006

Location: Telemark

P-SAMISK-Program for samisk forskning

SAEMIEH ÅARJEL-NJAARKESNE 1800 - 1900, samisk sosial og økonomisk historie i Vestre -Namdal 1800 - 1900 (stud.stip)

Prosjektet er et hovedfagsarbeide i sørsamisk historie. Formålet er å finne ut om det i det angitte området (Åarjel-Njaarke/ Vestre Namdal) skjedde en forandring i samfunnsform og økonomi i det samiske samfunnet fra en eldre variert sesongbasert økonomi k nytta til bla. kystens ressurser til den ...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Smierru – en dokumentarfilm om verdde-relasjoner og utmarksbruk. Søknad om støtte til presentasjon, oversetting og nettstedsutvikling

Som et av fem delprosjekter under samarbeidsprosjektet ”Miljø, kultur og kunnskap. Bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser i samiske områder”, initiert av Nordisk Samisk Institutt, er en dokumentarfilm under produksjon og vil stå ferdigstilt ved utgangen av året. Film- og forskning...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Publisering av fagbok om samisk samtidskunst på samisk og norsk

Eksisterende beskrivelser av samisk samtidskunst er ofte låst i en klemme mellom to stereotypier. På den ene siden stereotypien same, på den andre siden stereotypien kunst. Den stereotype lesningen av hva det innebærer å være same foreskriver blant annet at for å være same, må du kunne duodji. De...

Awarded: NOK 21,299

Project Period: 2005-2005

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arrangement ved Sør-Varanger museum i forbindelse med Forskningsdagene 2004

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2004-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk modernisering og revitalisering i nordnorske kyststrøk

Med modernisering sikter en til framveksten av samiske institusjoner og organisasjoner knyttet til det politiske/administrative-, kulturelle- og næringsmessige området og de konsekvenser dette har for det samiske samfunn i forhold til diversitet og identi tet. Med revitalisering sikter en til den...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arrangere forskningskafé om stedsnavnsforskning, fortellerkonkurranse og presentasjon av duodjifaget i fbm Forskningsdagene 2004

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2004-2004

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forelesninger om samisk fortellertradisjon, kultur og helse i fbm Forskningsdagene 2004

...

Awarded: NOK 18,999

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage