0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Støtte til UiB medlemskap i European Open Science Cloud Association 2024

Støtte til UiB medlemskap i European Open Science Cloud Association for 2024

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Digital Phonemetest

NTNU har utviklet en prototyp av en digital fonemtest (DiFonT) til kartlegging av språklydforstyrrelser hos barn. I dette kvalifiseringsprosjektet var målsettingene å utføre markedsundersøkelser for å bedre klarhet i markedsstørrelse, forretningsmodeller for tilsvarende tjenester og identifisere ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

READ TO ME – enhancing teachers engaging progress monitoring of struggling readers

Vil styrke leseferdighet og motivasjon for lesing i første klasse Read to me –handlar om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerande tekster høyt. Leseferdigheter og motivasjon henger tett sammen. Elever som strever med lesing, kan oppleve nederlagsfølelser og utvikle lav mestringstro. Å ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Rogaland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Pragmatic markers: Connecting Language and Theory of Mind

Language and Theory of Mind come together in communication, but their relationship has been intensely contested. I hypothesize that pragmatic markers connect language and ToM and enable their co-development and co-evolution through a positive feedback loop, whereby the development of one skill ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Norwegian across the Americas: New perspectives on heritage languages

Arvespråk er språk som tilegnes og brukes i hjemmet, men som ikke er det dominante språket i det større, nasjonale språksamfunnet (Rothman 2009). Arvespråkstalere er ofte etterkommere av migranter, og de representerer en ekstremt interessant form for tospråklighet: Arvespråket er førstespråket de...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for markedsvalidering av Capeesh via EU SME Instruments

Sounds Good søker om SME Instruments Fase 1 prosjekt på €73 000 for å gjennomføre en markedsvalidering av produktet Capeesh – programvare for språkopplæring i industri-terminologi og uttaletrening tilpasset for 6 europeiske språk, og skreddersydd til over 500 ulike morsmål. Sounds Good AS er et ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations

Språk er noe av det som gjør oss til mennesker, og alle mennesker har språk. Men er alle menneskelige språk grunnleggende like, eller kan de være bygd opp på svært ulike måter? Hvor kommer vår felles evne til å bruke språk fra - har vi en spesialisert språkevne i hjernen som bestemmer hvordan spr...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Syllable structure: Acquisition, Loss, Typology

Verdens språk oppviser stor variasjon i hvordan vokaler og konsonanter kan kombineres. Den grunnleggende organisasjonsenheten for vokaler og konsonanter innenfor ord er stavelsen, som videre kan deles opp i opptakt (konsonanten(e) før stavelseskjernen) og rim, som består av kjernen og en valgfri ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Konferanse Nordic Prosody XII

I 1978 ble den første konferansen kalt Nordic Prosody (NP) avholdt i Lund, Sverige. Den andre konferansen i rekken fant sted i regi av daværende Lingvistisk institutt i Trondheim i året 1980. Senere har det vært arrangert nordiske prosodimøter med ujevne mellomrom i Sverige, Finland og Danmark. I...

Awarded: NOK 58,000

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Authoritative Texts and Their Reception: National Research School on Textual Interpretation

ATTR har vært en interdisiplinær og tverrinstitusjonell nasjonal forskerskole for ph.d.-stipendiater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av tekster som tilkjennes en eller annen form for autoritet eller signifikans. Dette kan være lovtekster, religiøse tekster eller kulturelle tekst...

Awarded: NOK 22.3 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Micro-variation in Multilingual Situations (MiMS)

I dagens globaliserte verden blir det stadig mer vanlig å lære flere språk, både som barn og som voksen. Denne nye flerspråkligheten byr på både utfordringer og muligheter, og det er så langt forsket lite på dette i Norge, spesielt fra et rent lingvistisk perspektiv. Prosjektet MiMS (Micro-variat...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte for tidsskriftet Namn og nemne for 2014.

Hovudføremålet er å gje ut det årlege nummeret av tidskriftet Namn og nemne, eit spesialtidsskrift for norsk namnegransking og viktigaste kanalen for norske namnegranskarar til å få publisert dei vitskaplege artiklane sine. Støtta går til trykking og utse nding av tidsskriftet, og noko språkvask ...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Transitivity Alternations in English and Norwegian: Experimental Investigations

PROSESSERING AV NORSKE SETNINGER I RAMPELYSET Det er en kjent observasjon innenfor språkvitenskapelig litteratur at folk som leser setninger er i stand til å forutsi hvor et tomrom/hull i et påfølgende ordrekke vil forekomme når de hører et spørreord som hvem eller hva i begynnelsen av setningen...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Standardising minority languages

Europa har mer enn 70 historiske minoritetsspråk. Noen av disse språkene har en lang skriftspråktradisjon mens andre er i ferd med å bli standardisert. Studier av standardisering av minoritetsspråk fokuserer ofte på språklig revitalisering og tar for seg tema som domener for bruk av minoritetsspr...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2011-2013.

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

The Acquisition and representation of noun classes in Norwegian

...

Awarded: NOK 37,500

Project Period: 2010-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Second Language Acquisition and parameters (re)setting

Second language acquisition (SLA) is a wide and interesting field of research, to which many scholars have contributed under different theoretical frameworks, both for adult SLA and early SLA. The theoretical framework to which I refer in my work is that of generative grammar and my research pro...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2010.

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Nanosyntax in the neurolinguistic analysis of aphasia: theoretical compatibility and possible diagnostic tools.

The primary objective of the project is to investigate the theoretical compatibility of the nanosyntax approach to generative grammar in terms of the current neurolinguistic analyses of aphasia based on generative frameworks. The secondary objective is to devise a set of cross-linguistic diagn...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The Pitch You Keep Missing: Listener type effects in speech production and perception

"That's not what it sounded like to me." - We have probably all used this sentence in some context. But can we really disagree about what we hear? Can some of us perceive an attitude in the voice or a meaningful accent on a word that is just not there for other listeners? Why are some people sen...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

A Formalized Contrastive Description of Lexical Units: The Case of Norwegian Modal Nouns

The background of the research is the desirability of reusable lexical resources supporting natural language processing (NLP). The project aims on exploiting the process of creation of bilingual (and monolingual) dictionaries to create more universal and reusable resources, such that would be us...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Structural and socio-pragmatic aspects of Bulgarian-English code-mixing in some printed media

The current study aims mainly at examining the grammatical and the socio-pragmatic aspects of one relatively new bilingual phenomenon, English-Bulgarian code-mixing, or insertion of words from English into the sentence structure of Bulgarian, in some Bulg arian printed magazines. The study can be...

Awarded: NOK 81,999

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community

This project examines changes in identity construction in a Kven community undergoing language shift by comparing and contrasting interview data from the same individuals from 1975 and today. This approach contrasts with the existing literature on languag e shift as the proposed project will be a...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2009.

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Romanifolkets språk

The Tater language (Romani) is of Indo-Aryan origin, and thus ultimately cognate with Hindi. The speakers of this language, the Roma, left India more than 1000 years ago. When the Roma reached Europe, their language had meanwhile absorbed influences from several languages located between India an...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2008.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

YFF-Yngre, fremragende forskere

Pragmatic resources in old Indo-European languages

This project will be a close linguistic study of the language of the Greek text of the New Testament as well as its translations into the old Indo-European languages Latin, Gothic, Armenian and Church Slavonic. In its first stage, the project aims at desc ribing and accounting for the so-called '...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: The Unitary Base Hypothesis Meets Norwegian

I wish to examine morphological problems, using an electronic corpus of recent Norwegian. Central issues include: the UBH and Norwegian lig-suffixation, the reduced productivity of -lig, issues of productivity in general and the alleged semantic predictab ility of new compounds.

Awarded: NOK 6,500

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Distribution and meaning of nominal forms in Norwegian; a cross-linguistic perspective

This main goal of this project is to gain new scientific insights regarding the use and interpretation of different Norwegian nominal forms. For instance, when is it appropriate to use the nominal form 'prosjektet' rather than 'et prosjekt', 'dette prosje ktet', 'det prosjektet' or simply 'dette'...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The 12th annual meeting of the Gesellschaft für Semantik - Sinn und Bedeutung 12 - hosted at the University of Oslo September 2007

The 12th installment of the annual international semantics conference Sinn und Bedeutung (SuB12) is scheduled to be hosted by semanticists at the University of Oslo September 20-22 2007. In addition to three keynote speakers - professor Henriëtte de Swart (Utrecht Institute of Linguistics, Utrec...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo