0 projects

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Science week 2012

See attachment

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CFD Modeling of PEPT Results of Particle Motion Trajectories in a Pipe over an Obstacle

Investigations of particle dispersion and deposition have found numerous attentions in recent years due to their recognizable importance and applications in food, chemical, and oil industries, as well as in science. These particles diffusion in laminar an d turbulent flows depends on different pa...

Awarded: NOK 14,038

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Travel support for Science week in Houston 2012.

Science week in Houston 2012. Abstract is attached

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improved Oil Recovery by Nanofluids Flooding: An Experimental Study

Abstract In recent years, several experiments of various nanoparticles have been conducted for Improved/Enhanced Oil Recovery (IOR/EOR) by worldwide petroleum researchers. Most of them gave potential result to apply in full field case. In this paper, exp erimental study has been performed to eva...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Environmental knowledge management for enhancing integrated operations

The recent availability of offshore deepwater installations and fiber-optic infrastructures to connect them to centers onshore in real time has made it possible to conduct oil and gas activities in highly fragile areas where the human presence is not poss ible (think for instance of the Arctic re...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reservoir Scale Simulation of Hydrate Dynamics

The purpose of this project has been to investigate hydrate phase transition mechanisms and to implement kinetic simulation results from advanced theoretical simulations (Density Functional Theory, Phase Field Theory) into a reservoir simulator. The imple mentation is through simplified models ba...

Awarded: NOK 12,313

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electroacustic Logger

Forprosjektet skal videreutvikle og modne en ide om bruk av elektroakustiske spredeprosesser som verktøy for forbedret brønnkarakterisering, og da særskilt med hensyn til metning av gass, type gass og utbredelsen av denne. Elektroakustiske spredeprosesser inntreffer der akustiske bølgeforplantni...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fitness to dive - a translational approach to physiological challenges in the hyperbaric working environment

Yrkesdykking foregår i ekstreme omgivelser som utfordrer kroppens evne til tilpassing og gir risiko for helseskade. Under dykking øker omgivelsestrykket, og sammensetningen av pustegasser er annerledes enn på land. Gasser som oksygen endrer egenskaper under trykk, og gassbobler som dannes i kropp...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Translating HSE culture in the petroleum industry

I 2002 ble det nedfelt et myndighetskrav om at alle aktører i petroleumsvirksomheten skulle ha en god HMS-kultur. I HMS-regelverkets rammeforskrift §15 heter det at «En god helse-, miljø- og sikkerhetskultur som omfatter alle faser og aktivitetsområder skal fremmes gjennom kontinuerlig arbeid for...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RiskVoyance - risk quantification for drilling operations

Brønnkonstruksjon er assosiert med en rekke utfordringer - minimering av kostnader, etablering av en brønn med egnede dimensjoner og gjennomføring av operasjoner på en trygg måte. Kildene til mulige problemer ved boring er mange: geologisk usikkerhet, utstyrsfeil og menneskelig svikt. Grundig pla...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Well Design Online: Komparativ Visualisering av Referansebrønner

WDO har igangsatt et prosjekt for å utvikle et framtidsrettet og verdensledende brønnplanleggingsverktøy (WellDesignOnline - WDO), som vil effektivisere boreingeniørenes arbeidsprosesser og gjøre dem i stand til å utføre oppgaver på vesentlig kortere tid, med mindre sannsynlighet for feil og med...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Bayesian Framework for Real Time Optimization of Well Placement

Well placement and geosteering technology have been successfully implemented in various reservoir rocks worldwide. However, these technologies are operated under some limitations of MWD tool capabilities and earth modelling technology. Despite an operatin g condition regarding the capabilities of...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

AquaWell Permanent Downhole Water Fraction and Salinity Measurement

Hammertech is in the process of developing an online measurement of water content in multiphase flow based on a patented water fraction and salinity measurement principle. This project is carried out in collaboration with Statoil and Innovasjon Norge. Thi s technology is cost efficient, simple, r...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Pre-existing structural controls on normal fault growth, tectonic geomorphology and sedimentation in multiphase rifts

Multiriftprosjektets mål er å utvikle den neste generasjonen modeller av strukturelle og tektonisk kontrollerte sedimentære systemer i rift bassenger, med spesielt fokus på hvilken betydning pre-eksisterende strukturer har på deformasjon, erosjon og sedim entasjonsprosesser i jordoverflaten. Pros...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Analysis of human actions as barriers in major accidents in the petroleum industry, applicability of human reliability analysis methods

Prosjektet er nå ferdig. Martin Rasmussen forsvarte doktorgraden med glans. Petro-HRA-metoden er nå komplett og levert, og en guideline er utgitt, publisert på www.ife.no/petrohra. Petro-HRA er en "komplett" metode som inkluderer retningslinjer for hvordan en skal gjøre de kvalitative fasene ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Individual health surveillance of workers exposed to petroleum products

På grunn av sin eksponering for benzen har norske oljearbeidere en økt risiko for å utvikle blodkreft. Det er fortsatt usikkerhet hvilken risiko lav eksponering for benzen forårsaker. Gjeldende metoder for vurdering av eksponering klarer ikke å fange opp tidlige celle-responser som svar på akutt ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Verktøy og retningslinjer for helhetlig barrierestyring og reduksjon av storulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten

Prosjektet adresserer behov for ny kunnskap, metoder og teknologi som kan understøtte næringens eget arbeid med å redusere risiko for storulykker. Utgangspunktet er behovet for en mer helhetlig og lik tilnærming til barrierestyring i petroleumsvirksomhete n. Prosjektet gjennomføres i et flerfagli...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

ABM Forprosjekt

The Preproject will design and prepare a subsequent main project tentatively named ?Autonomous Barrier Management (ABM)?. As a preliminary formulation, the purpose of the main project will be: Develop a framework for embedding autonomy in safety function s of subsea well intervention systems, an...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012.

Vi søker om Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012. IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 28 land som m edlemmer. IEA EOR Symposium/Workshop er f...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2012-2012

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Detaljert konseptevaluering Intelligent Coring System

Formålet er å gjennomføre en detaljert konseptstudie for evaluering av nytt konsept for kombinert boring/kjerneboring. Forretningsideen er basert på 4 unike konsepter for kjerneboreutstyr som er nærmere beskrevet i Prosjektbeskrivelse. Alle disse 4 nye el ementene representerer hver for seg en st...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Tunnel basert produksjon av olje og gass

Subsea Tunnel AS har i 2011 presentert tunnel konseptet for industri, teknologiselskaper, myndigheter, politikere og virksomhetsapparatet, og er av flere blitt oppfordret til å gjennomføre en JIP MULIGHETSSTUDIE for våt og tørr tunnel.Forprosjektet vil fo kusere på følgende: Kritiske element ...

Awarded: NOK 20,949

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

MECHANICAL DEGRADATION OF EOR/IOR POLYMERS CAUSED BY PROCESS EQUIPMENT

Mechanical degradation of polymers is a well known technical problem in the industry. Polyacrylamide molecules are flexible chain molecules that can be broken when submitted to high shear rates. This causes an irreversible loss of viscosity of the solutio n, and higher weight polymers will be mor...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nordic Geomagnetic Model for use in surveying of deviated wells for petroleum production

The project is a cooperation between Teknova, DTU Space and Baker Hughes to provide the petroleum industry with a better tool for correcting magnetic surveying of wellbores against magnetic disturbances. Drilling deviated wells means trying to hit a targ et a few hundred meters in size at a rang...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reservoir data assimilation for realistic geology

-Modellering av petroleumsreservoarene er viktig for å kunne utnytte ressursene på en optimal måte; produsere effektivt, lønnsomt og til enhver tid gjøre de riktige beslutningene som f.eks. bestemme hvor en ny brønn skal bores. I dette prosjektet, RESERVOAR DATA ASSIMILLERING FOR REALISTISK GEOLO...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flow diagnostics on stratigraphic and unstructured grids

Datamodellering spiller en viktig rolle i utvikling av optimale strategier for å produsere hydrokarboner. Reservoarsimulering benyttes først og fremst for å forutsi fremtidig produksjon ut fra data og et sett av antagelser og operasjonelle begrensninger, men kan generelt også brukes for å kvantif...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling High-Performance Safety-Critical Offshore and Subsea Automatic Control Systems using Embedded Optimization

Model predictive control (MPC) benytter numeriske metoder for automatisk å optimalisere ytelsen til prosessanlegg. Dette fører til bedre regularitet og ytelse som produksjonsrate, produktkvalitet, vedlikeholdskostnader og andre ytelsesindikatorer. Gjennom utvikle av nye programvareverktøy og tilh...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Formation reinforcement for wellbore stability and sand control

Hovedaktivitetene i prosjektet har vært både eksperimentelle og teoretisk/numeriske. Eksperimentene har i hovedsak tatt for seg optimalisering av spikerinnskyting i prøver av to forskjellige steintyper, nemlig kritt og sandstein. Krittet er en dagbruddsst ein fra Mons i Belgia, og er en god analo...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiphase flows with viscous oil

The project focus on selected multiphase flow experiments with viscous oils, for validation and improvements of flow models which are typically for use in pipeline design. Most of previously available data are for non-viscous systems. The project activities include laboratory preparations, im...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Pressure Tolerant Power Electronics for Subsea Oil and Gas Exploitation

Hovedmålet for dette forskningsprosjektet har vært å fremskaffe grunnleggende material- og komponentkunnskap for på denne måten å bidra til realisering av pålitelige trykktolerant kraftelektronikk. Oljeutvinning på havbunnen krever komplekse elektriske kraftsystemer for dypvannsdrift, inklusiv...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of high-performance and environmentally friendly water-based fluid systems for the oilfield industry

-

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo