41,709 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

GEOPARD - Geostatistical Event-based Object-model Predicted from Analogue Reservoir Deposits

Målet med GEOPARD-prosjektet er å få mer geologisk kunnskap inn i det statistiske rammeverket som brukes til å lage digitale 3D-modeller av geologiske avsetninger. Vi ønsker å gjøre modellene mer realistiske og enklere å bruke samtidig som det åpner opp for direkte bruk av data fra feltstudier so...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New Cementitious Material for Oil Well Cementing Applications - SafeRock

I 2020 ble 4.1 milliard ton Ordinær Portlandsement (OPC) produsert i helle verden. Tilsvarende CO2 utslipp fra prosessen er ca. 3 milliard ton. OPC er det vanligste materialet brukt til soneisolering i brønner uavhengig om brønnen brukes til utvinning av olje- og gass, geotermisk energi, karbon...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MarTERA BIOGLIDER, BIOGLIDER : Autonomous Exploration and Monitoring of Marine Ecosystems

BIOGLIDER er et MarTERA ERA-NET Cofund prosjekt med hovedformål å utvikle og demonstrere en smart løsning for måling og overvåkning av marin miljøstatus, marine økosystem og økosystemprosesser. BIOGLIDER kombinerer akustiske og optiske sensorer for karakterisering av biologiske komponenter i vann...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Consequences of fundamental changes in risk regulation

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av overgangen til et annerledes risikokonsept. Tidligere definerte Petroleumstilsynet risiko som produktet av sannsynligheten for og konsekvenser av en hendelse. I 2015 endret de definisjonen til: «Med risiko menes konsekvensene av virksomhet...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Monitoring of glycol quality to Reduce operational risks

Olje- og gassindustrien automatiseres. Dette innebærer bl.a. å prosessere gass på ubemannede plattformer. Eksportgassen må være tørr og ha en lav duggetemperatur. Gassen blir derfor tørket i kontakt med glykol. Glykolen absorberer vannet og tørker gassen. Etylen- og trietylenglykol er de mest bru...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

AI Augmented Analysis in digital biostratigraphy - palynology

Biostratigrafi omhandler det å aldersbestemme bergarter ut fra fossilt materiale fra planter og dyr. Innholdet i enhver biostratigrafisk prøve varierer med alder, geografi og avsetningsmiljøet der prøven ble dannedet. I undersøkelser av geologien i undergrunnen (f. eks. innenfor olje- og gassindu...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Twin for Optimal Design and Operation of Compact Combined Cycles in Offshore Oil and Gas Installations

Målet med DIGITAL TWIN er å utvikle de underliggende modellene nødvendig for å designe en digital tvilling for en offshore damp syklus med mål om å optimalisere effektivitet og driftssikkerhet. Den digitale tvillingen vill bli designet for bruk i nye installasjoner for å simulere drift av damp sy...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean offshore energy by hydrogen storage in petroleum reservoirs

Utslipp fra petroleumsproduksjon utgjør over 25% av Norges totale CO2-utslipp, og disse må reduseres betydelig for å nå Norges ambisjoner i Parisavtalen. En måte å redusere disse utslippene på er å gå over til fornybar energi for å drive alle operasjonene og offshore-plattformene. På grunn av den...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Subsea Additive Manufacturing for Lifetime Extension

Prosjektet «Undervanns additiv produksjon for forlenget levetid (SAMLE)» har som målsetting å etablere additiv produksjon som metode for reparasjon av undervannsutstyr. Forskningsprosjektet baserer seg på at den unike habitat- og robot-teknologien til Kongsberg Ferrotech (KF), som i kombinasjon m...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Buskerud

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore energy system optimisation considering load and storage flexibility

Dette prosjektet tar for seg energisystemet på offshore olje- og gass-installasjonar med mål å bidra til reduserte klimagassutslepp gjennom å utnytte variabel vindkraft saman med fleksibilitet i bruk av energi og i lagring av energi. Prosjektet vil: 1) Undersøkje i kor stor grad det er tekni...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Structural integrity of PVDF pressure liners

Hensikten med dette prosjektet (STIP) var å utvikle en metodikk som gjør det mulig å forutse om trykkbarrieren i fleksible stigerør er tett. Trykkbarrieren vi ser på er laget av PVDF, som er et ofte brukt materiale i fleksible stigerør. Problemet med PVDF er at det under visse forutsetninger utvi...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Buskerud

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enhancing Reservoir Characterization by Applying Machine Learning

Olje- og gass-selskaper bruker betydelig tid og ressurser på å identifisere og evaluere prospekter før de driller en brønn. De må lage en presis modell av undergrunnen som viser om det er olje og gass til stede og om det er nok til at det lønner seg å drille. En presis undergrunnsmodell er også v...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Slug Field Model: The Next Generation Field Scale Slug Flow Simulator

I dette prosjektet er målet for Schlumberger og IFE å utvikle en unik modelleringsteknikk der en ny slugutviklingsmodell kobles med de fundamentale konserveringslovene for å fange opp slugutviklingen i rørledninger for olje og gass. Denne tilnærmingen vil ikke bare muliggjøre simulering av strømn...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbon avtrykk i petroleumsproduksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FNs b...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid adjustments

Ideen er å kombinere avanserte sensorer for å måle eller utlede fluidegenskaper og behandle slike data ved en selvkalibrerende algoritme som predikere fluidegenskaper. Algoritmen vil beregne mengden av et tilsetningsstoff eller fortell om det kreves en behandling for å nå ønskede egenskaper og gi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart Sensor System to Detect Corrosion Under Insulation

Sensorer i prosjektet er validert under kontrollerte omgivelser på test-rig hos KAEFER Group sitt test laboratorium Bremen, Tyskland. Valideringen er utført under ulike parametere som temperatur og isolasjonsmateriell for å demonstrere systemets evne til å detektere fukt i ulike miljø. Måling fra...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Longevity: Providing enhanced release and analytical method to enable continuous monitoring over 10 years in producing wells

For å øke produksjonen av olje er det viktig å monitorere hvor den produserte væsken kommer fra. Overvåkning av oljereservoarer er ofte dyrt, risikofylt og noen ganger ikke en gang mulig med standard teknologier. En klar forståelse av det som skjer i brønnen er likevel viktig for økt oljeutvinnin...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ChemFlow - Enabling subsea tiebacks with complex fluid chemistry

IPN ChemFlow - Muliggjøring av subsea tie-backs med komplekse fluider. For å minimere miljøavtrykket og redusere kostnadene knyttet til petroleumsproduksjon, vil mange nye feltutbygginger sannsynligvis realiseres som såkalte "tiebacks"; undersjøiske rør som transporterer brønnstrømmen til perm...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Drill floor Robotic System for Automated Operations

NOV sine Drillfloor systemer har i dag en høy automatiseringsgrad, med automatiserte og fjernkontrollerte verktøy til å gjennomføre håndtering av borerør og boreoperasjoner. Automatiseringen inkluderer både individuelle maskiner og maskiner i samarbeid for å gjennomføre sekvenser av operasjoner...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous Inflow Control Valve (AICV) for økt oljeutvinning og redusert gassproduksjon

For å øke produksjonen og utvinningsgraden i eksisterende og nye oljefelt er det viktig å hindre den negative effekten av gass- og/eller vanngjennombrudd i en brønn. I de aller fleste feltene på norsk sokkel er dreneringsmekanismen trykkstøtte fra gass og/eller vann. Dette betyr at etter en tid f...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optiske metoder for analyse av vannkvalitet i en selvrensende målecelle

Vår fremtid avhenger av at vi tar vare på og nyttiggjør oss av klodens vannressurser. World Economic Forum (WEF) lister tilgang på rent drikkevann som den største globale risikoen i det kommende århundre. Bruken av vann må reduseres og alt forurenset vann skal renses før utslipp til ytre miljø. O...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Well Internvention

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av ek...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Towards Artificial Intelligent Maintenance System (AIMS) via Predictive Failure Modelling and Numerical simulation

Korrosjonsbeskyttende maling er helt avgjørende for sikkerhet og levetid for marine konstruksjoner, og dermed også vedlikehold av belegget gjennom konstruksjonens levetid. Vedlikehold av malte overflater i felt er både kostbart og utfordrende med hensyn på sikkerhet til utførende personell. Intel...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of plugging in multiphase flows with adhesive particles

I dette prosjektet undersøker vi prosessen bak et hverdagslig fenomen de fleste av oss har opplevd i kjøkkenet eller på badet: at avløpsrør blir blokkerte. En lignende type blokkering skjer også i oljerør, noe som kan lede til store økonomiske og økologiske tap. Blokkerte blodårer er dessuten en ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microstructure of sea spray ice. Prediction of icing on marine structures.

Ising på fartøyer og plattformer er ett særskilt problem for maritim industri i Norge. Ising foregår når havet og luften er kaldt nok slik att sjøsprøyt, som treffer strukturer, kan fryse til is. Å predikere ising er vanskelig fordi flere kompliserte prosesser spiller sammen. Først, så gjelder de...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

KPN Hole Cleaning Monitoring in drilling with distributed sensors and hybrid methods

Effektiv hullrensing for å unngå opphoping av borekaks under boring av brønner er en av forutsetningene for å redusere kostnader og miljøbelastning. Nåværende praksis er for det meste basert på sofistikerte fysikkbaserte beregninger som blir utført før operasjonen starter, i noen tilfeller med sa...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

6n Degrees of Freedom Transient Torque & Drag

Når en borer vertikale og devierte brønner, er det ganske vanlig at kraftige borestrengs vibrasjoner er kilden til reduksjon av ytelse eller hendelser som ustabilitet i brønnen, skader på verktøy brukt nedi hullet eller for tidlig slitasje på borerør. Det er mange former for borestrengs vibrasjon...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PRAI: Predicting Riser-response by Artificial Intelligence

Stigrør på dypt vann utsettes for strømmer og turbulens. Det fører til såkalte virvel-induserte vibrasjoner (VIV) som gir akkumulering av utmattingsskader i materialet. Utmattingsskader representerer en sikkerhetsrisiko og utgjør dermed en stor post i utviklingskostnaden. På offshore boreplattfor...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent defect detection and predictive structural integrity assessment tools for safe topside piping system

Ved produksjon av piping systemer er kostnadene til sveising en stor del av de totale kostnadene. Akseptkriterier for sveisefeil er avgjørende for å kombinere en rask og robust produksjon med kravene til strukturell integritet og sikkerhet. I gjeldende standarder for piping finnes det ikke aksept...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus