0 projects

FOLKEHELSE-Folkehelse

European Youth Heart Study Scientific Symposium 2015

The major non-communicable diseases that threatens global health are cardiovascular disease, cancer and type 2 diabetes, which are convincingly related to physical inactivity. Thus, it is important to generate new knowledge about how health behavior, such as physical activity, affect public healt...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

First World Colloquium on Hyperemesis Gravidarum Bergen 20th-21th October 2015

The Norwegian Research Council (NRC) has over the last decade had an increasing focus on women?s health in general. As a part of NRC's efforts, severe nausea and vomiting in pregnancy (hyperemesis gravidarum, HG) has been explored thoroughly using large N orwegian population based datasets. Altho...

Awarded: NOK 83,794

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Second International Forum for Health Promotion

The objective of the 2nd International Forum arranged in Health Promotion Research is to enable researchers, practitioners and policy makers to share, discuss and develop health promotion research and practice specifically related to future health under t he label NEXT HEALTH. The Forum will be a...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Prevention of hyperglycaemia in antenatal care using tailored communication strategies and mobile learning devices

Kort tittel for vårt prosjekt er Gravid+. Svangerskapsdiabetes, definert som diabetes først oppdaget i svangerskapet, antas å forekomme blant cirka 11% av etnisk norske gravide og mellom 12-17% blant dem med en ikke-europeisk bakgrunn. Svangerskapsdiabetes medfører helserisiko for både den gravi...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Promoting health in Healthy living centres - does it work, how does it work and why?

Inklusjonen i voksenstudien er avsluttet og 118 kvinner og menn er rekruttert. Et stort flertall av studiedeltagerne ønsker hjelp med bedring av fysisk aktivitet og kosthold, og ønsker hjelp med overvektsproblem. Det er også tydelig at den inkluderte populasjonen angir sin selvvurderte helse bety...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

The Complexity of Obesity: a Scandinavian perspective

Fedme er eit komplekst problem som ikkje har nokon enkle løysingar. Det er derfor behov for nye perspektiv i høve korleis vi kan førebygge og behandle fedme. Vi vil derfor bringe saman folk frå ulike disiplinar til ein konferanse for å diskutere nye måt ar å forstå og jobbe på i høve førebyggin...

Awarded: NOK 72,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Menopause and respiratory health: The role of sex hormones, life-style factors and hormone therapy

Vår kunnskap om lungehelsen hos kvinner i forhold til overgangsalder (menopause) har vært svært begrenset. Dette skyldes manglende kunnskap om kjønnsforskjeller i lungehelsen, tidligere manglende interesse vedrørende kvinners lungehelse i forhold til hormonelle og reproduktive faktorer, og mangel...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Det er en dokumentert sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykiske vansker. Kunnskap om hva som påvirker utviklingen av dette over tid er imidlertid begrenset. I prosjektet har vi benyttei data fra ulike tidspunkt i Barn i Bergen studien, som nå er koblet til registerdata. Med dette datagr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ID-PAD - Investigating Determinants in Physical Activity and Diet

Det overordnede målet med DEDIPAC var å bygge en kunnskapsbase for fremtidig overvåking, forskning og omsetting av forskning til politikk og praksis med hensyn til faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting. Arbeidet var delt i tre tematiske områder (TA) med sju arbeidsgrup...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ConDiPa - Consumer perspectives, differentiation and diet and physical activity choices

"Forbrukerperspektiv, differensiering og valg av kosthold og fysisk aktivitet" (ConDiPa), et konsortium bestående av forskere fra SIFO, NIH og HiOA, har deltatt i "Determinants of Diet and Physical Activity" Knowledge Hub (DEDIPAC KH), et tverrvitenskapelig europeisk forskernettverk med over 300 ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Science communication: Actions and reactions on the 2009 swine flu outbreak

Vitenskapsformidling: Holdninger og handlinger i forbindelse med svineinfluensa-utbruddet i 2009 Prosjektet har studert kommunikasjonsprosessen rundt fagkunnskap om svineinfluensaepidemien i 2009-2010 og de tilhørende massevaksinasjonstiltakene. Vi har utforsket helsemyndighetenes kommunikasjo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study.

Det overordnede målet med prosjektet var å utvikle, gjennomføre og evaluere en teori- og kunnskapsbasert intervensjon for å fremme sunne spisevaner blant 3-5 åringer gjennom å endre miljøet i barnehagen og hjemme i en gruppe-randomisert kontrollert undersøkelse. Etter at resultatene er publisert ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Public health through walks in neighbouring green areas.

Hovudmålet for NÆRTUR er å rette merksemda mot det å gå i nærmiljøet (dvs. heimanfrå, både i det grøne og i det "grå"), fordi internasjonal faglitteratur peikar på gåing som ein enkel, attraktiv og fullverdig moderat fysisk aktivitet. Helsedirektoratet har funne at 7 av 10 vaksne nordmenn er mind...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Explaining health inequalities in an ageing population: Social pathways and linked lives

Å ivareta en aldrende befolkning forutsetter et økt fokus på helse og velvære gjennom livet, ikke minst i eldre år. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt i Norge. Over tid bidrar denne utviklingen til økte helseforskjeller på tvers a...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention.

Internettbasert program som tilbakefallsforebygging ved røykeslutt. Tilbakefallsraten for personer som forsøker å slutte er svært stor. Omtrent halvparten begynner å røyke igjen i løpet av en uke og 19 av 20 har begynt etter ett år. Selv med de beste farmakologiske og psykososiale virkemidlene...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The European burden of disease of psychosocial stress and physical risk factors at work

Sosial ulikhet i helse er et betydelig folkehelseproblem. Når vi skal forsøke å forstå, forklare, og finne redskaper for å kunne redusere slike forskjeller i helse har det vært pekt på vitkgheten av yrkesrelaterte faktorer, som særlig omfatter psykososiale (som høye krav og begrenset autonomi etc...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

7th Nordic Health Promotion Research Conference

De nordiske health promotion konferansene tar mål av seg til å representere forskningsfronten innen forskning om folkehelse. De er rettet mot et internasjonalt publikum, og deltakerne kommer fra hele verden. Konferansespråket er engelsk. På konferansen v il både nordisk og internasjonal forsknin...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestfold

FOLKEHELSE-Folkehelse

The 3rd Nordic Family Centre Conference Providing family support through interprofessional collaboration Tromsø 10.-12.June, 2013

Familiens hus/familiesenter er en modell for samordning av de kommunale tjenestene f.eks helsestasjon, svangerskapskontroll, PPT, barnevernstjenesten og åpen barnehage, som i sum skal gi barn og foreldre et mer helhetlig og lett tilgjengelig tilbud i nærm iljøet. På oppdrag fra Helsedirektoratet ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FOLKEHELSE-Folkehelse

Bodies in Motion

Konferansen Bodies in Motion arrangeres av det nordiske forskernettverket Gender, Body, Health. Med valget av dette temaet for årets konferanse, ønsker vi i styringsgruppen å tilby en plattform for tverrfaglig samarbeid hvor forskere og praktikere fra ul ike fagfelt (som sosiologi, antropologi, ...

Awarded: NOK 51,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Forskningskoordinator Heine Strand (20%)

...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Explaining Overweight and Physical Activity in Young Children: A Bio-Psycho-Social and Ecological Model

I de siste ti-årene har det vært en økning av andelen overvektig barn i Norge. Overvektige barn har en sterkt forhøyet risiko for å forbli overvektige gjennom barne- og ungdomsår og inn i voksen alder. På samme måte er det en kontinuitet mellom fysisk aktivitet i barne- og ungdomsår og fortsatt a...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

Forskningskoordinator Elling Bere (20%)

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Agder

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Addressing the social determinants of health. Multilevel governance of policies aimed at families with children

Lokal innsats for å utjevne sosiale helseforskjeller Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i Norge, og helseforskjellene er økende. Et langsiktig mål i folkehelsearbeidet er å snu denne trenden. I prosjektet studerer vi hvordan lokale styringsmyndigheter jobber i praksis for å møte denne...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A woman's reproductive success: Long-term implications for chronic diseases and death

Tap av barn, dødfødte eller levendefødte som dør senere, har vært relatert til maternell langtidshelse. Det er uklart hvorvidt sorg eller pre-eksisterende helseforhold er de sterkeste kausale faktorene. I vår siste artikkel har vi studert disse relasjonene, foreløpig i forhold til perinatal død (...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Nutrition and health among immigrant infants and children

Prosjektet "Nutrition and health among immigrant infants and children" (InnBaKost) er en longitudinell ernæringsstudie som inkluderer barn med mødre som har innvandret til Norge fra Somalia og Irak. Studien har en kvantitativ og en kvalitativ delkomponent. Den kvantitative delstudien har som mål ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Intrauterine infections and risk of stillbirths and neurodevelopmental disorders

Doktorgradsprosjektet til dr. Barlinn handler om å finne ut om prenatale faktorer som intrauterine infeksjoner kan være årsak til dødfødsler og forsinket språkutvikling. Intrauterine infeksjoner med cytomegalovirus (CMV) og parvovirus B19 (B19) har vært a ssosiert med bla. dødfødsel. Denne studie...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Educational attainment, lifestyle factors and gene-environmental interactions in dementia

GENIDEM undersøker i hvilken grad sosiale ulikheter i helse (utdanning og inntekt) og modifiserbare livsstilsfaktorer som kolesterol, røyking, ernæring, alkoholvaner og fysisk aktivitet, samt diabetes og mental helse påvirker forekomsten av demenssykdom og spesielt den mest vanlige formen, Alzhei...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trans-generational and life-course perspective on environmental and life-style factors in relation to asthma, allergy and COPD

Hvert femte barn i Norge har astma og én av ti voksne lider av KOLS. KOLS antas å bli den tredje hyppigste dødsårsak globalt i 2030. Shanghai deklarasjonen av 2011 etterspør tiltak tidlig i livet for forebygging av de kroniske folkesykdommene. Vi undersøker hvordan røyking, fedme og biodiver...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Targeting and measuring family processes that influence energy balance-related behaviours in school-based obesity prevention interventions

Post doktor-prosjektet har omhandlet hvordan man kan påvirke og måle helseatferds-relaterte prosesser i familien i skolebaserte intervensjoner ved å evaluere effektene av en norsk og en europeisk skoleintervensjon. Den norske HEIA-studien har testet ulike skolebaserte tiltak rettet mot kosthold o...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Socioeconomic inequalities in cardiovascular disease risk over the life course and in different generations

På tross av at Norge har en godt utbygd velferdsstat, er ikke god helse likt fordelt mellom sosiale lag i befolkningen. I Norge har grupper med lav utdanning betydelige høyere dødelighet av hjerte-karsykdommer sammenlignet med grupper med lengre utdanning. Forebyggbare livstils-risikofaktorer som...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo