0 projects

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Koordinering norske interesser EERA JP Smartgrids

SINTEF er en av deltakerne i EERA JP Smart Grids. Programmet er foreløpig inndelt i fire hovedområder: -Network operation, -Energy management, -Control system interoperability, -Electrical storage technologies Et femte område ?Transmission? er under planlegging og skal ledes av SINTEF og RS...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: i) Deltakels e på EPTP-møter ii) Nettverksbygging iii...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Electromagnetic transients in future power systems

Prosjektet omhandler avansert modellering av kritiske komponenter i elkraftsystemet for bruk i tidssimuleringer av systemets oppførsel under forstyrrelser, f.eks ved bryterkoplinger, feil og lynnedslag. Prosjektet har som mål å kunne beregne hurtige varia sjoner i spenninger og strømmer i nettet ...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Next generation PEM electrolyser for sustainable hydrogen production

Seven European partners are now joining forces to further develop and demonstrate next generation proton exchange membrane (PEM) electrolyser technology suitable for highly efficient hydrogen production from renewable energy sources. The three year, EUR 3 .4 million NEXPEL project is supported by...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen powered fuel cell forklifts, field demonstration and durability studies

Forklifts constitute an early market for fuel cells technology. According to US Department of Energy, fuel cells will soon be commercially competitive and may take a significant market share. Still durability and cost targets are not reached, and therefor e this combination of R&D on durability i...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings

Hovedmålet til prosjektet "Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings", som gjennomføres av NTNU og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lian Trevarefabrikk og Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), er å utvikle nye forbedrede vindusløsninger og systemer som gjør det mulig å st...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: High efficiency crystalline Si solar cells

With the huge energy consumption and greenhouse CO2 emission globally, the demand for renewable energy is rapidly increasing. The last decade, solar photovoltaics (PV) converting solar energy into high value electricity has shown great promise in becoming a significant source of electricity glob...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Integration of Norwegian Geothermal Research into European Union Research Programs

The Norwegian Center of Geothermal Energy Research was established February 2 2009. The center's goal is to plan and coordinate research and development on geothermal energy in Norway, as well as positioning Norwegian expertise internationally. The partne rs have agreed to work through the center...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Norsk deltagelse i EERA ExCo under SET Planen og opprettelse/drift av en norsk EERA skyggegruppe 2011 - 2013

Prosjektet vil gjennom aktiv deltagelse i EERA ExCo søke å sette norske forskningsinstitutt i en posisjon hvor de kan være med og utforme rammer og modell for den kommende Joint Programming (JP) - i denne sammenheng direkte rettet mot SET Planens måloppnå else. Samtidig skal posisjonen brukes til...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

I pågående forskningsprosjekter >>Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon<< og >>Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter<< har Energi Norge sammen med kraft- og nettselskaper og SINTEF utviklet støttesystemer for tilstandskontroll, og prototyper av verktøy for levetids- og r...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fuel Cell Coupled Solid State Hydrogen Storage Tank

The main objective of SSH2S is to develop a full tank-FC integrated system according to the requirements of the call and to demonstrate its application on a real system. A new class of material for hydrogen storage (i.e. MM'(BH4)n mixed boroydrides) will be explored. A new concept of solid state...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Household response to multiple environmental policy instruments

Hvorvidt tiltak for å øke energieffektiviseringen i norske husholdninger medfører redusert strømforbruk avhenger hvordan husholdningene responderer på de tiltakene som settes i verk. Flere studier av energieffektivisering viser at energiforbruket ikke nød vendigvis går like mye ned som energieffe...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Catalytic hydrotreatment (HT) of bio-oils towards alkanes

The suggested researcher project is relevant for adapting knowledge and process technology towards future industrial production of alkanes of high energy density (liquids range) from bio oils originating from liqno-cellulosic material (wood). The project is targeting upgrading by hydrodeoxygenat...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Avsluttet: Preparing Socio and Economic Evaluatoins of Future H2 Lighthouse Projects

Economic predictions indicate that many national economies are falling into financially difficult times. When this occurs, there is tendency to shift priorities and funds, while less emphasis is placed on projects promoting environmental well-being. Prepa r-H2 is unique because the partners draw ...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Robust Advanced Materials for metal Supported SOFC

The RAMSES project aims at delveoping an innovative high performance, robust and cost effective Solid Oxide Fuel Cell based on the Metal Supported Cell concept i.e. the deposition of thin ceramic electrodes and electrolyte on a porous metallic substrate. By considering advanced materials tailore...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

STAtionary PEM fuel cells with lifetimes beyond five YEaRS

SINTEF har fortsatt akselerert testing av MEAs, samt undersøkt toleransen for urenheter for disse. De forskjellige MEAs fra SolviCore viser forskjellig ytelse og levetid, og det er stor variasjon i effekten av urenheter og muligheten for å påvirke og reversere dette. Alle resultater er oppsummert...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture

For å redusere utslippet av drivhusgasser fra norsk landbruk er det et mål å behandle en stor del av husdyrgjødsla i biogassanlegg. En av mulighetene for å bedre økonomien i slike biogassanlegg er å sambehandle gjødsel med energirike substrat som fiskeens ilasje eller slakteriavfall. Imidlertid e...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Forlenget levetid for nye distribusjonskabler ved smarte valg av robuste, men rimelige materialer

Prosjektet er bygd opp av fire hoveddeler der et felles hovedmål er å redusere vanntreveksten og øke levetiden i våte kabeldesign: a) Kartlegge ESC mekanismens betydning for initiering av vanntrevekst fra indre halvleder i kabler med Al og Cu leder - D ette arbeidet er generisk forskning i fre...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av ny tynnfilm nanokrystall solselle

EnSol AS har patentert og under utvikling en ny 4 generasjon tynn film solselle teknologi. EnSol har prosjektert og bygget et anlegg for fysisk fordampning av metalliske materialer med den største kjente nanoparikkelkilde. Solsellen er bygget opp av nanot ynne lag med metalliske materialer og inn...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

IEA Energy Storage IA

Energy Conservation through Energy Storage (ECES) Implementing Agreement (IA) was established in 1978. The strategic objectives for the IA are as follows: 1.Technology: Maintain and develop international technical R&D collaborations that further the envir onmental and market objectives. 2.Environ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

High Head Hydraulic Turbine Technology

NNorsk vannkraft skiller seg fra de internasjonale ved mange anlegg med fallhøyde over 200 m. Videreutvikling av forskningen på denne type maskiner er viktig for å utnytte norsk vannkraft best mulig og beholde norsk kompetanse. Reduserte tap betyr at mer strøm kan produseres med samme vannmengd...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Knowledge to Enhance the Endurance of PEM fuel cells by Accelerated LIfetime Verification Experiments

Small scale stationary Combined Heat and Power (µ-CHP) generation is foreseen as a significant future market for fuel cells. Among the fuel cell types, the Proton Exchange Membrane (PEMFC) technology is by far dominating the small scale stationary demonst ration and field trials (~90%). The PEMFC...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable Grid Development

SusGrid har som overordnet målsetting å foreslå en nettpolitisk praksis som bedre forener økonomiske, sosiale og miljømessige interesser der vi spesielt har sett nærmere på samfunnsaksept. Prosjektet har allerede dokumentert at nettutviklingsregimet i Norge skiller seg fra Sverige og Storbritanni...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New solutions and technologies for heating of buildings with low heating demand: Stable heat release and distribution from batch combustion

StableWood prosjektet vil gjennom forskning og kompetansebygging bidra til økt bruk av biomasse til punktoppvarming i Norge samt bidra til å oppnå det nasjonale målet om dobling av bioenergibruken i Norge, fra 14 til 28 TWh, innen 2020. Halvparten av doblingen forventes å komme i form av punktopp...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Dynatec silisium produksjonsreakor

Prosjektet er et samarbeid mellom Evensen Industriovner, IFE og Dynatec Engineering, der den underliggende forretningsiden vil være å bygge og selge silisium produsjonsreaktorer til eksisterende og nye silisiumprodusenter over hele verden. Hovedmålet for dette prosjektet er å bygge og verifiser...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

PRO Membrane and Component Development

Dette prosjektet er en videreføring av BIP-prosjektet "Utvikling av membraner for kraftproduksjon ved trykkretardert osmose (TRO)", NFR p.nr 187483 som ble godkjent av NFR i 2007 og avsluttet i 2010. Sluttrapport ble innsendt 13.08.2010. Prosjektet har i hovedsak gått ut på å etablere et storska...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Norsk deltakelse i IEA HIA Task 19 - Hydrogen sikkerhet

The objective of the project is to contribute to the international work in IEA Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 19 for safe introduction of hydrogen as an energy carrier. This was initiated in 2004 by a number of countries, among them Norway. Th e main focus is directed at improving our...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Norwegian-Chinese battery network

With the increasing awareness of global warming issues, the renewable energy technologies, have received tremendous attention recently, and is identified as one of the prioritized areas for the infrastructure call. Various battery technologies are a consi dered crucial components in the future en...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: PEM durability - components and systems, Chinese-Norwegian bilateral cooperation in hydrogen technology

The main objective of this proposal is to establish a close collaboration between leading Chinese and Norwegian research institutions and industry within the field of hydrogen technology. Specifically, in this bilateral project, we aim to explore the pote ntial of bilateral research cooperation, ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: SYN -A Norway-China Bilateral Research Collaboration Project

SYN -A Norway-China Bilateral Research Collaboration Project is a collaboration between the solar cell research groups at SINTEF, NTNU and Yingli State Key laboratory for photovoltaic material and technology. The aim of the project will be to identify w hich technological and scientific challen...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage