0 projects

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Novel materials and system designs for low cost, efficient and durable PEM electrolysers (NOVEL)

Prosjektet har som mål å utvikle en effektiv og robust PEM elektrolysør ved å benytte seg av nye, avanserte materialer og designløsnigner. Elektrolysøren skal produsere hydrogen med en effektivitet på minst 75% (LHV) ved nominell effekt og med en stack-ko stnad under 2,500 euro/ Nm3h-1. SINTEF ko...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU STable and low cost Manufactured bipolar plates for PEM Fuel Cells (STAMPEM)

Testing av utviklet belegg er gjort i full skala både på enkeltceller, stacker og komplette systemer. De tekniske egenskapene og ytelsen til cellene/stackene er gode, men det har ikke lykkes å verifisere en levetid på 10 000 timer. Kostnadsestimatene ligger noe over målet på EURO 2,5/kW (for 0,5...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

FCH JU H2movesScandinavia

H2movesScandinavia er det første fyrtårnprosjektet i FCH JU og har allerede vakt internasjonal oppsikt. Prosjektet er lagt til Oslo, da Norge har inntatt en internasjonalt ledende posisjon med flere hydrogenstasjoner enn de fleste større byer i Europa. Pr osjektperioden er 2010-2012, og Sintef bl...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Spillet omkring klimaforhandlingene

(Se skisse) Internasjonale avtaleverk er et omfattende forskningsfelt som inkluderer problemstillinger knyttet til blant annet nasjonal og overnasjonal juss, diplomatiske forhandlinger, muligheter for håndheving, grad av deltakelse, politiske føringer og faktisk måloppnåelse. Midler fra RENERGI...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 2 FCH JU Strategiarbeid og deltagelse i N.ERGHY

Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) er et program i EU for finansiering av forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogen- og brenselcelleteknologi, både for miljøvennlig transport og energieffektiv kombinert kraft- og varmeproduksjon, og opp fyller derfor mål i SET-planen. N.ERGHY ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

CROSS-DISCIPLINARY RESEARCH ADVANCING FLUID AND THERMAL SCIENCES

-

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced multi-fuel REformer for CHP-fuel CELL systems

-

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferd

(Se skisse) Mange RENERGI-finansierte prosjekter gjennomføres i samspill mellom forskere, bedrifter og forbrukere for eksempel ved at de prøver ut virkemidler (Se skisse). Prosjektene "Do customer information programs influence energy consumption?" og "D esigning information measures to promote ...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

NEXT-Drill: Numerical-EXperimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling

-

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart Cities

SINTEF and NTNU take a leading role in the establishment and strategic development of the EERA Joint Programme (JP) on Smart Cities, with joint leadership of 1 Sub-Programme on Energy-Efficient Interactive Buildings and participation in all other 3 Sub-Pr ogrammes. The leadership is based on ongo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energy savings - from regulation to realization

Studie av Energisparekontrakter i kommuner (EPC) Basert på internasjonale og nasjonale erfaringer med EPC, vet vi at denne kontraktsformen har et potensial for å bidra til betydelige energisparing. Foreløpig erfaringer fra Norge indikerer at EPC kan bidr a med opptil 30% reduksjon i energiforbru...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økonomiske virkemidler for teknologiutvikling - et nytt forskningsfelt stimulert av RENERGI

Se skisse

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Risikobasert vedlikehold og fornyelse av elektriske distribusjonsnett

Temaet som behandles i synteseprosjektet er en sammenstilling og oppsummering av hovedresultatene fra forskning innen forvaltning av elektriske distribusjonsnett, med spesiell fokus på metodikk og rammeverk for vedlikehold og fornyelse. Nettet for distr ibusjon av elektrisitet er en infrastrukt...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

"Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer.

Strømforsyningen i verden er i ferd med å endre karakter dramatisk, hovedsakelig på grunn av stadig mer installasjon av distribuert, fornybar energi. Dette medfører følgende endringer: - I stedet for en radial strømforsyning fra færre store kraftverk ut til forbrukerne, vil nå strømnettet måtte ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Advanced second generation biobutanol production

As a technology-based international energy company Statoil ASA has an ambition to be an important player in the biofuel market. Statoil's wants to contribute to the development of advanced biofuels, enabling reductions in Green House Gas emissions. The EU renewable energy directive target that r...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Improved development and management of energy and water resources

CEDREN EcoManage ble avsluttet i siste halvdel av 2016. PhD-arbeidet ble avsluttet med disputas 24. november hvorpå PhD-graden ble godkjent. Tittelen på PhD-en er "An improved framework for the assessment of water consumption from hydropower production". Tittelen på prøveforelesningen var "Nor...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport Forbrukerfleksibilitet

Prosjektet skal bidra til syntetisering av resultater fra tidligere EFFEKT- og RENERGI-prosjekter hvor fokus har vært på strømkunder og et mer fleksibelt strømforbruk. Forbrukerfleksibilitet har blitt stadig mer aktuelt bl.a. pga. økt fokus på klimaendrin ger, etablering av SmartGrid, utviklingen...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Fornybar energi på lag med naturen

Selv om fornybar energi fra vann, vind, sol og bioenergi vil være avgjørende for å nå Norges klimamålsettinger, kan produksjonen medføre både negative og positive virkninger på økosystemer. Prosjektet syntetiserer kunnskapen oppnådd gjennom flere forsknin gsprosjekter medfinansiert av Norges Fors...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Verdifullt vedlikehold - metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon. Synteseprosjekt:Lange spor i energiforskning

Synteseprosjektet ?Verdifullt vedlikehold? metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon? vil utvikle en popularisert framstilling av tekniske og faglige utfordringer i forbedring av de metoder og verktøy vedlikehold. Et viktig overordnet mål vi l være å gi både ungdom og unge voksne so...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fluid Structure Interactions for Wind Turbines

Se engelsk versjon.

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Silisiumbasert solcelleindustri i Norge - bygget opp fra billig strøm, høy metallurgkompetanse og langsiktig forskning

For å legge til rette for en bærekraftig utvikling er et av nøkkelpunktene å legge om fra fossile til fornybare energikilder. For å oppnå dette har Forskningsrådet over tid bevilget penger til forskning på fornybar energi. I denne sammenheng kan produksjo n av strøm fra solceller bli et viktig bi...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Regional effects of energy policy

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for miljøvennlig energiforskning. Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med sistnevnte som prosjektleder. Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forskni...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett

Hovedidéen med prosjektet har vært å framskaffe et nytt og bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere som skal anskaffe, anvende eller utvikle Smartgrid-teknologier. Prosjektet har hatt stor fokus på demonstrasjon og verifikasjon, og da spesielt knyttet til Demo Steinkjer (NTE) og Smart Energi...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Tidsavhengige modeller for beregning av energiproduksjonen i vindparker: Vindparksimulator

Versjon 1.0 av vindparksimulatoren (WFS) ble ferdigstilt høsten 2014. Simulatoren er testet for Smøla og resultatene viser god nøyaktighet for de beregnede tidsseriene av energiproduksjon for hele vindparken og for hver enkelt turbin. Eksempelvis så viser beregninger der det tas hensyn til tidsva...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: Participation in TPwind

The project will ensure participation in TPwind in order to represent Norwegian R&D interests on offshore wind energy and grid developments as best as possible. Expectations include: - promoting topics of particular Norwegian interest into future EU-call s - increased Norwegian participation in ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishing EERA Joint Programme on Energy Storage

SINTEF Energi AS and CEDREN will participate in the establishing of EERA Joint Programme on Energy Storage, and particulary be responsible for the sub-programme "Mechanical storage". This sub-programme will include research on hydro storage, flywheels and compressed air energy storage. The parti...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Energy Efficiency in SMEs - proposal for an IEA Annex

IEA peker på effektiv bruk av energi som en av de viktigste løsninger for å møte klimautfordringen samt dekke verdens økte energibehov. Energieffektivisering er dessuten en forutsetning for å opprettholde konkurranseevnen for den enkelte bedrift. Energi effektivisering er en kontinuerlig proses...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Protection of Power electronicallly Interfaced LV Distributed Generation Networks

-

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Renewable energy as transition strategy

Oppbygging av faggruppe: forskning og utdanning En hovedintensjon med RenTrans var å bidra til oppbygging av en forskningsgruppe ved UiO som studerer omstilling av energisystemet (Transition Group). Siden prosjektets oppstart 2011-2012 har gruppen vokst fra 3-4 involverte til omkring 10 forske...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Nordisk ETP

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo