0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Revidert - Energy Optimization based on Advanced Process Integration and Waste-Heat-to-Power Conversion

Based on the thematic priorities of the coming RENERGI 2011 call, the recommendations given by the program board and the ideas presented in the original application, the PES contribution from NRC will be used to make a project proposal that increase the p roject quality rating and reduce the scop...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Agder

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: EERA Advanced Materials and Processes for Energy Applications

Prosjektet sikrer deltakelse i EERAs forum for etablering av JP på Advanced Materials and Processes for Energy Applications (tidligere kalt Basic Research for Energy). Prosjektet vil sikre formidling og koordinering i forhold til andre norske forskningsa ktører.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2-IEA: Deltagelse i IEA Annex 56 for markedsgjennombrudd for rehabilitering av bygninger til nullutslippsbygg - forprosjekt

Det er en målsetning for samfunn og myndigheter at energibruken knyttet til bygninger skal reduseres. Et viktig verktøy for å realisere dette er energieffektiv rehabilitering av eksisterende bygninger. Innen forskningsprogrammet Zero Emission Buildings ut vikles løsninger for nybygging og rehabil...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Etablering av EERA Joint Program for Energilagring

SET planen uttrykker en målsetting for Europa om 20 % reduksjon av CO2 utslipp, 20 % andel av energiforbruket fra fornybare kilder, samt 20% reduksjon av energiforbruket innen 2020. Videre uttrykkes en ambisjon om å redusere CO2 utslipp med 60-80 % innen 2050. Gode energilagringsløsninger spi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High Efficiency Power Generators

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

OWC bølgekraft konseptutvikling

Målsettingen med prosjektet er å utvikle et konsept for produksjon av energi fra havbølger basert på svingende vannsøyle og en Wells luft turbin. Konseptet skal utvikles for effektivt energiopptak fra havbølger, være robust i drift og enkelt å vedlikehold e. Konseptet vil utvikles for en ytelse p...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestfold og Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2-IEA: IEA-ECBCS project proposal - Reliable Performance Analysis and Prediction based on Full Scale Measurements

Utdrag fra invitasjon til deltakelse ved første workshop (prosjektleder ved SINTEF Byggforsk vil holde innlegg ved workshop tilknyttet nedenstående nevnte møte): Possible new annex entitled "Reliable performance analysis and prediction based on full scal e measurements". The idea of this new Ann...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Deltakelse i Teknologiplattformer: Biofuels og RHC

Dette prosjektet vil søke å etablere Norge som en aktiv aktør innen bioenergi i Biofuels og RHC teknologiplattformene. SINTEF er meldt inn som deltaker i begge plattformene i 2010 og Øyvind Skreiberg ble observer i Styringskomitéen til RHC Plattformen o g stiller til valg i løpet av 2011. Judit...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimal Power Network Design and Operation

Aktiviteten ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse fokuserer på å identifisere overføringslinjer som bør kobles ut for å gi økonomisk mer effektiv drift. Strømnettet må her representeres med ganske stor nøyaktighet, hvilket resulterer i komplekse optimaliseringsproblemer. Ved...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Organic contaminations in polymer submarine HV XLPE cable insulations for demanding applications

High repair cost is one of the main reasons that the use of synthetic dielectrics like XLPE is more conservative for submarine cables than for underground cables. The repair time is 3 times as long for submarine cables as for underground cable. Detection of weak points is challenging on extrude...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Energy Efficiency Improvement via waste heat recovery and enhancment of production rate in aluminium industry

-

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Fred Olsen wind energy drive train

The primary objective is to develop a wind energy drive train concept with qualities superior to existing drive train solutions for wind turbines with respect to weight, cost and maintenance. The new drive train aims to lower the overall cost of energy fr om wind turbines by an estimated 7-8%. Th...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Bellonas deltakelse i European Biofuels Technology Platform samt drift av sekretariatet for Joint Task Force Bio-CCS

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i fire av plattformens fem arbeidsgrupper. EBTPs rolle er å gi Kommisjonen forskningsanbefalinger for EUs biobrense lforskning. Bellona skal opprette en nasj...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Participation in EERA JP wind energy Participation in EERA JP wind energy

Planned activities include a) participation in EERA JP wind and b) dissemination of information and coordination with Norwegian entities. Participation in JP wind includes: - Participation in Steering Committee of EERA JP Wind - Participation in the P rogram Management Board of EERA JP Wind ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Participation in TPwind

Planned activities include a) participation in TPwind and b) dissemination of information and coordination with Norwegian entities. Participation in TPwind includes: - Participation in the Steering Committee - Chairing Working Group 4 on offshore wind energy - Participating in Working Group...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Environmental Sustainability Benchmarking of Low-Carbon Energy Technologies

Pust lettere med fornybar energi En ny studie viser at omlegging fra fossil til fornybar elektrisitet vil redusere ikke bare global oppvarming, men også helseskader og økosystempåvirkninger. Av Edgar Hertwich, Thomas Gibon og Anders Arvesen Bruk av fossile energikilder har gjort det mulig fo...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The future Norwegian energy system in a European context

Produksjon og bruk av energi i Norge vil i stor grad avhenge av utviklingen i våre naboland, i Europa og i resten av verden. Selv om fremtiden er usikker er det nyttig at vi kan forstå mer av sammenhengen mellom energisystemet i Norge og energisystemet i resten av Europa. Dette gjør oss i stand t...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Høyeffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar energi

Elektrisitetsbehovet for produksjon av hydrogen ved elektrolyse kan bli betydelig redusert ved å utføre prosessen ved høyere temperaturer. En høytemperatur elektrolysør kan operere ved 1000oC og produsere hydrogen med et strømforbruk på 24 kWh pr kg hydro gen. Da vil energiinnholdet i produsert h...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Flumill tidevannsturbin - Fase III, Utredning, test og verifikasjon av egenskaper

Flumill AS har utviklet og patentsøkt Flumill skrueturbin for produksjon av tidevannsenergi. Gjennom et forprosjekt og i samarbeid i Vind og havprosjektet i regi av Innovasjon Norge og med relevante kompetansemiljøer innen FoU og industrien er teknologie n og kostnadsbildet for fremtidige instal...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Agder

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Norway-China cooperation and workshop on material research for renewable energy and efficiency applications (RENERMAT)

The functioning, efficiency, performance, integrity and life time of renewable energy systems are critically dependent on the material selection and design. One of the key areas in nanotechnology is to design and produce nanomaterials for renewable energy applications. The main objective of this...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Use of solar energy for CO2 capture, algae cultivation and hydrogen production

BioH2 prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og NMBU. Prosjektkonseptet kombinerer omdannelse av solenergi til algebiomasse gjennom å utnytte algenes fotosyntese, bruk og fangst av karbondioksid fra forbrenningsreaksjoner/røykgasser fra industri og produksjon av H2 fra algekultur...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Transformer Insulation Life Assesment

Prosjektet skulle sjekke ut hvordan modeller aldring av transformatorisolasjon utviklet i laboratorium i forskerprosjekter passer med hva som oppleves i virkeligheten i feltaldrede transformatorer. Stemmer teori med virkelighet? Dette skulle dels gjøres ved å: - undersøke aldring av viklinger i...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Simultaneous Silicon Melting and Mono Ingot Solidification (SiMMIS)

Ved etableringen og veksten av solcelleindustrien de siste ti år har norsk industri, pga sterk kompetanse innen materialteknologi, tatt en posisjon som en verdensledende leverandør av silisium ingoter og wafere. Gjennom finanskrisa er denne posisjonen bli tt sterkt truet av konkurrenter i lavkost...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Load cycling and radial flow in mass impregnated HVDC subsea cables

For transmission of large amounts of electric energy across long sea crossings so called mass impregnated HVDC subsea cables remain the state-of-the-art technology. The cooling period after a power reduction or turn-off is the most critical part of the op eration of such a cable. It turns out tha...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SEABREED

The main goal of the project is to design a large scale production of seaweed seedlings that will be used for further cultivation in exposed offshore systems. To reach this goal the project will focus on the initial stages of the seaweeds life cycle and m ust obtain fundamental biological underst...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport i styret for Forskningsforeningen N.ERGHY

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, på totalt 1 milliard Euro fra 2008 til 2013, representerer et betydelig marked for norske FoU-miljøer og industri. Allerede etter 2 utlysninger (2008 og 2009) er norske FoU-institusjoner engasjert i 7 prosj ekter. De tre offisielle deltakerne (eie...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Søknad om midler til NTNU-deltakelse i EU-fora relatert EUs SET-plan, E2BA

Prosjektet innebærer at NTNU overtar rollen som SINTEFs representant i EU-forumet E2BA med ansvar for posisjonen National Liason Point, NLP. Virksomheten i prosjektet: 1. Lyttepostvirksomhet for innhenting av relevant informasjon 2. Møtedeltakelse i E2BA s virksomhet 3. Informasjonsformidling ti...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Etablering av EERA Joint Program for Hydrogen og Brenselceller

Prosjektets målsetting er å bidra til opprettelsen av et såkalt Joint Program (JP) innenfor temaet Hydrogen og Brenselceller i European Energy Research Alliance (EERA). Prosjektet har videre som formål å fremme norske prioriteringer og vår nasjonale forsk ningsagenda i dette forum som et element ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Opprettelse av en ny EERA aktivitet innen stasjonær bioenergi (kraft og varme)

I 2010, lanserte EERA et Joint Programme on Bioenergi på SET Plan konferansen i Brussel. Det initielle fokuset på biodrivstoff var da tenkt utvidet på et senere stadie til å inkludere også andre temaer, som elektrisitetsproduksjon fra biomasse, dvs. stasj onær bioenergi. SINTEF Energi er allerede...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: activities related to the EERA & EU SET-plan (Marine Energies)

The planned activities include continued particpation in the EU-forum EERA, Marine Energies, plus dissemination and coordination with Norwegian entities. The latter include dialogue with the Research Council of Norway, research and industry entities, and other stakeholders (e.g. NTNU, CeSOS) via...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage