242 projects

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Turismen i Norge - SIP

Det strategiske instituttsatsingsprosjektet (SIS) innen reiselivsforskning har gitt et betydelig løft på flere måter. Prosjektet har vært en viktig drivkraft i reiselivsforskningen på TØI og har muliggjort et bredt spekter av aktiviteter i form av bearbei ding og systematisering av data, publiser...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Diversity: changes and challenges in working life

The chief goal of today's labour market policy in Norway is to promote a well-functioning labour market with a high rate of participation in paid employment and inclusive and well-ordered workplaces that make good use of the available labour force.? The available labour force in Norway today is ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Integrerte operasjoner som samfunnsfaglig forskningstema

Innføringen av IO på norsk sokkel representerer et paradigmeskifte for olje- og gassnæringen. Det nye ved IO er at IT brukes som et strategisk verktøy for å effektivisere arbeidsoppgavene og beslutningsprosessene på bred basis, og at det gjøres en omfatte nde omfordeling av arbeidsoppgaver mellom...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Kunstnernes levekår i det nye kulturarbeidslivet

Prosjektet omhandler kunstnernes sosiale bakgrunn med fokus på rekruttering og hvordan kunstnerne lykkes i sin kunstneriske virksomhet. Kunstfeltet er preget av et "kronisk lavinntektsproblem" som følge av stor tilstrømming til og liten avgang fra kunstne ryrkene, uten at etterspørselen etter kun...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Videreutvikling av nytte-kostnadsanalyser: Investeringer under usikkerhet, irreversibilitet og imperfekte markeder

Store investeringer og tiltak vil på ulike måter påvirke rammebetingelsene for bedrifter og enkeltpersoner på kort og lang sikt. Samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser er den etablerte metoden for å veie fremtidige fordeler og ulemper opp mot hverandre , og derigjennom avgjøre om en planlagt i...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Møre og Romsdal

SIP-Strategiske instituttprogram

Tid og usikkerhet

Hovedproblemstillingen i programmet er å komme fram til mer realistisk verdsetting av tidsbesparelser og økt pålitelighet i transport og tilgrensende aktiviteter. Problemet har to sider: den fysiske og den økonomiske. Vi trenger å vite mer om verdsetting av tid og pålitelighet, både for gods og...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverk - en modell for innovasjon i kommunene?

Overordnet er formålet for dette prosjektet å bidra til innovasjon i kommunene i Innlandet gjennom kunnskapsutvikling og aktiv medvirkning. Vi ønsker spesielt å få anledning til å utnytte erfaringene våre fra å bistå utviklings- og læringsnettverk i både offentlig og privat sektor med sikte på å ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Samspill mellom transport, mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Utviklingen og spredningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har endret betingelsene for vareproduksjon, tjenesteyting, arbeids- og hverdagsliv i dagens samfunn. Denne utviklingen har stor betydning for transportsektoren, både fordi spredn ingen av teknologi påvirker organisering ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og stedsutvikling på små steder - Kriseforståelse som handlingskontekst

Endringsprosesser i små lokalsamfunn er et samspill mellom ulike aktører i offentlig og privat sektor. Disse aktørene har ulike utgangspunkt som påvirker deres rasjonalitet og dermed deres vurderinger og handlemønster. Vårt utgangspunkt er at endringspros esser ofte starter som følge av en felles...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Samordningens muligheter og begrensninger - utfordringer i og omkring transportsektoren

SIPets overordnede formål er at TØI bygger opp en kunnskapsbase som gjør det mulig å sette samordning på den forskningsmessige dagsorden. Gjennom det vil vi bidra til at politikk og forvaltning får et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere samordningens mu ligheter og begrensninger i samferdsels-,...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Transport, energi og miljø (TRANSDATA)

Vestlandsforsking har samlet inn og systematisert data om transport, energi og miljø siden instituttet ble opprettet i 1987. En viktig tidlig milepel var i 1993 ved utgivelsen av rapporten "Persontransport, konsekvenser for energi og miljø". Rapporten dok umenterte utviklingen i en omfattende dat...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

SIP, NIBR: Bærekraftig utbygging og områdeutvikling

Realisering av bærekraftig boligutvikling reiser mange utfordringer. I dette programmet skal vi fokusere på utviklingen av gode steder og gode boligområder og på implementering av målsetting om mer miljøvennlig utbygging. Programmet skal styrke kunnskap o m plan- og bygningsloven som redskap for ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Towards a new European Politico-Administrative Order?

Is a new European system of governance in the making; with new institutional configurations, new patterns of co-operation and conflict, and, thus, new power relationships? Within this area, we first have to come to grips with how we will be able to see pr ofound change in the European politico- a...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Europe under threat: The new culture of insecurity

The Strategic Institute Programme will update available knowledge on actual sources of insecurity to Europeans and evaluate the relevance and effectiveness of conventional European institutional arrangements designed to safeguard against them. The progra mme will coordinate the study of six empi...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

CLIMATE: Adapating to extreme weather in the municipalities: what, how and why?

This SIP focus on municipal management of climate change in terms of extreme weather events. By analyzing the challenges faced by municipalities, and their subsequent responses we will assess the institutional and policy-related changes necessary for furt her development of adaptation strategies ...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Ecological risk from organic contaminants in marine sediments - mobilisation and impact

The principal objective of the SIP is to improve the scientific basis for assessing the risk from sediment bound contaminants to ecosystem quality and viability and to human health. Sub-goals are: - Quantify the role of the sediments as a source of bioava ilable PCBs and PAHs and how this is affe...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Rettsliggjøringens tvetydighet - om betydningen av økende rettsliggjøring for sårbare grupper.

Nordlandsforskning har i mange år arbeidet med forskning om sårbare grupper i velferdsstaten; personer med utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og sosialhjelpsmottakere. Gjennom en strategisk satsing ønsker vi å styrk e denne forskningsinnsatsen ved å løfte f...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

SIP-Strategiske instituttprogram

State Failure and Regional Insecurity: A NUPI and PRIO Strategic Collaboration Program

The project will bring together researchers from PRIO and NUPI to explore the linkages between state failure and regional security issues. The program will be founded on four case studies, focusing on Afghanistan, the Democratic Republic of Congo, Georgia and the Horn of Africa. They will focus ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling

Med tiltakende globaliseringskrefter utfordres de regionale økonomier, og både akademikere og praktikere setter sin lit til at en forsknings- og innovasjonsdrevet regional næringsutvikling vil gi det beste grunnlaget for overlevelse og langsiktig vekst. I dette prosjektet ønsker vi derfor å stud...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikasjoner, vekstkraftige regioner og regional fordeling

I denne SIP vil TØI rette fokus mot betydningen av kommunikasjonstiltak for romlig konkurranse og som forutsetning for å utvikle vekstkraftige regioner. Bakgrunnen er at regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer er tillagt vekt både i regional- o g transportpolitikken. Programmet består ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiske markedsanalyser -Metode- utvikling for bruk av data og metoder for ............ Videreføres fra 155684/V10.

TØI opprettet programmet Strategiske markedsanalyser - Metodeutvikling for en mer kostnadseffektiv bruk av data og metoder for evaluering av tiltak for transport i by? for perioden 2003-2007 etter tildeling av midler fra NFR. Arbeidet skal gjennomføres g jennom 6 deloppgaver: 1) Dimensjonering a...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

SIP: Linked Issues as a way to Broaden Participation in the Climate Regime: Exploring the cases of air quality, and energy technology

The countries that are participating with commitments greenhouse gas emission (GHG) reductions in the Kyoto Protocol emit only 28% of global GHG emissions, and major, growing economies like China, India and the United States are not included. Thus, broade r participation in the climate regime is ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development

The programme Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development seeks to contribute to the understanding of the challenges and opportunities inherent in foresight as a tool for future studies in general, and for sustainable regional dev elopment efforts in particular. Although ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Development and use of ensemble based data assimilation methods in atmospheric chemistry modelling

As an internationally recognized centre for research and expertise in air pollution and atmospheric chemistry, NILU provides technical premises for a sustainable management of the atmosphere. This ranges from assessment of air quality in urban environment s, to global chemistry in the stratospher...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Where Norway receives its water from

Water in its various states is a key element of the climate system. Yet, to date no research has been done at NILU on this most important of all atmospheric trace gases and how it relates to climate. The SIP proposed here shall change this situation and e stablish hydrometeorology as a new resear...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Improved welfare in sheep production - Preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep

The greatest welfare challenges for sheep during grazing are tick-borne fever (TBF), blow-flies, alveld and predators. Production losses on tick infested pastures are substantial, and it is expected that more than 300 000 lambs/sheep are affected by TBF. In sustainable farming, particularly organ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

CONtinuity and Change - Cultural ENvironments and SUStainable landscape development -CONCENSUS

CONCENSUS is focused on achieving knowledge to sustain management of cultural heritage environments and esthetic values in a landscape context. It is designed to develop knowledge built on a close collaboration between managers of cultural heritage nation ally, regionally and locally and an inter...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

CIENS - CICERO

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

CIENS - NIVA

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Improving preparedness through research

The goal of the National Veterinary Institute (NVI) is deliver decision support of good quality for decisions made within the area of animal health and welfare and food safety. According to the political signals and the needs seen, the NVI will intensify the work on preparedness related to all it...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken